Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 31/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Datum vyhlášení 06.05.2015
Platnost od 01.01.2015
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v letech 2012 - 2014 byl v Ženevě na zasedáních Výboru pro otázky bezpečnosti Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)1) přijat konsolidovaný seznam změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN).

Změny vstoupily v platnost na základě článku 20 odst. 5 Dohody dne 1. ledna 2015 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění konsolidovaného seznamu změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ECE/ADN/27

Organizace Spojených národů

logo

Hospodářská a sociální rada

Distr.: rámcově

17. dubna 2014

Anglicky

Originál: anglicky a francouzský

Evropská hospodářská komise Administrativní výbor ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Návrh změn a doplňků k přílohám ADN1

Na dvanáctém zasedání (31. ledna 2014), Administrativní výbor požádal sekretariát, aby připravil konsolidovaný seznam změn a doplňků, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2015 tak, aby mohly být předmětem oficiálního návrhu v souladu s postupem stanoveným v článku 20 Dohody ADN. Oznámení by měla být vydána nejpozději do 1. července 2014 s odkazem na 1. leden 2015, jak je plánované datum vstupu v platnost (viz ECE/ADN/26, článek 14).

Tento dokument obsahuje požadovaný konsolidovaný seznam změn a doplňků přijaté Výborem pro otázky bezpečnosti na jeho dvacátém-prvním, dvacátém-druhém, dvacátém-třetím a dvacátém-čtvrtém zasedání (viz ECE/TRANS/WP.15/AC.2/44, Příloha II, ECE/TRANS/WP. 15/AC.2/46, Příloha I, ECE/TRANS/WP.15/AC.2/48, Příloha I a ECE/TRANS/WP.15/AC.2/50, Příloha I).

Kapitola 1.1

1.1.3.1 (c) V první větě za slova „v jednom obalu“ vložit „ ,včetně IBC a velkých obalů,“.

1.1.3.1 V POZNÁMCE namísto „viz 1.7.1.4“ uvést „viz také 1.7.1.4“.

1.1.3.2 (c) Na konec doplnit následující novou POZNÁMKU:

POZNÁMKA: Toto vynětí se nevztahuje na lampy a žárovky. K lampám a žárovkám viz 1.1.3.10.“.

1.1.3.2 (h) Vypustit 1.1.3.2 (h) a vložit „(h) (Vypuštěno)“.

1.1.3.3 Pozměnit do tohoto znění:

1.1.3.3 Vynětí z platnosti vztahující se na nebezpečné věci používané pro pohon přepravovaných plavidel, vozidel nebo železničních vozů, pro činnost jejich zvláštní výbavy, pro jejich údržbu a bezpečnost

„Požadavky ADN se nevztahují na látky používané

- pro pohon přepravovaných plavidel, vozidel nebo železničních vozů;

- pro činnost nebo údržbu jejich trvale zabudované zvláštní výbavy;

- pro činnost nebo údržbu jejich mobilní zvláštní výbavy používané nebo určené k použití během přepravy; nebo

- k zajištění bezpečnosti,

a které jsou přepravovány na plavidle v obalech, nádobách nebo cisternách určených pro použití k tomuto účelu.“

1.1.3.4 V POZNÁMCE namísto „viz 1.7.1.4“ uvést „viz také 1.7.1.4“.

1.1.3 Vložit nový pododdíl v tomto znění:

1.1.3.10 Vynětí z platnosti vztahující se na přepravu lamp a žárovek obsahujících nebezpečné věci

Následující lampy a žárovky nepodléhají ADN, pokud neobsahují radioaktivní látku a neobsahují rtuť v množstvích větších, než jsou množství uvedená ve zvláštním ustanovení 366 kapitoly 3.3:

(a) Lampy a žárovky, které jsou sesbírány přímo od jednotlivců a z domácností, jsou-li přepravovány do sběrného nebo recyklačního objektu;

POZNÁMKA: Toto zahrnuje také lampy a žárovky přinesené nebo přivezené jednotlivci do prvního sběrného místa a poté přepravované do jiného sběrného místa, mezizpracovatelského nebo recyklačního objektu.

(b) Lampy a žárovky, každá z nich obsahující nejvýše 1 gram nebezpečných věcí, a zabalené tak, že je nejvýše 30 gramů nebezpečných věcí v jednom kusu, za podmínky, že

(i) lampy a žárovky jsou vyrobeny v souladu s certifikovaným systémem řízení kvality;

POZNÁMKA: ISO 9001:2008 smí být použita k tomuto účelu.

a

(ii) lampy nebo žárovky jsou buď jednotlivě zabaleny ve vnitřních obalech a odděleny přepážkami, nebo každá obklopena fixačním materiálem, aby byly chráněny, a poté zabaleny do pevných vnějších obalů splňujících všeobecná ustanovení uvedená v 4.1.1.1 ADR a schopných vyhovět při zkoušce volným pádem z výšky 1,2 metru;

(c) Použité, poškozené nebo vadné lampy a žárovky, každá z nich obsahující nejvýše 1 gram nebezpečných věcí s nejvýše 30 gramy nebezpečných věcí na kus, jsou-li přepravovány ze sběrného nebo recyklačního objektu. Lampy a žárovky musí být zabaleny do pevných vnějších obalů, dostačujících k zamezení úniku obsahu za normálních podmínek přepravy, splňujících všeobecná ustanovení uvedená v 4.1.1.1 ADR a které jsou schopné vyhovět zkoušce volným pádem z výšky nejméně 1,2 metru;

(d) Lampy a žárovky obsahující jen plyny skupin A a O (podle 2.2.2.1), za podmínky, že jsou zabaleny tak, aby účinky rozletu při jakémkoli prasknutí lampy nebo žárovky byly omezeny na vnitřek kusu.

POZNÁMKA: Lampy a žárovky obsahující radioaktivní látky jsou popsány v 2.2.7.2.2.2 (b).“.

1.1.4.2.1 V první větě namísto „a cisternové kontejnery“ uvést „, cisternové kontejnery a MEGC“. V první větě odstavce (c) namísto „nebo cisternové kontejnery“ uvést „ , cisternové kontejnery nebo MEGC“. Ve třetí větě odstavce (c) namísto „a cisternové kontejnery“ uvést „, cisternové kontejnery a MEGC“.

1.1.5 Doplnit tuto poslední větu: „Požadavky normy, které nejsou v rozporu s ADN, se použijí tak, jak je stanoveno, včetně požadavků jakékoli jiné normy nebo části normy, na něž tato norma odkazuje jako na normativní.“.

Kapitola 1.2

1.2.1 V definicích, kde je použit termín „pro přepravu látek třídy 7“, nahradit tento termín termínem „pro přepravu radioaktivních látek“.

1.2.1 Pozměnit dále uvedené definice následovně:

Schválení: Namísto „6.4.22.6“ uvést „6.4.22.8“.

Teplota samovznícení, Deflagrace, Detonace, Výbuch a Výbušná atmosféra namísto „EN 1127-1:1997, č. 331“ uvést „EN 13237:2011“.

Dýchací přístroj (závislý na vnějším prostředí) namísto „EN 371:1992 nebo EN 372:1992“ uvést „EN 14387:2004 + A1:2008“.

Dýchací přístroj (nezávislý) namísto „EN 137:1993“ uvést „EN 137:2006“.

Kontejner pro volně ložené látky: Na konec doplnit následující novou POZNÁMKU:

POZNÁMKA: Tato definice platí jen pro cisternové kontejnery pro volně ložené látky splňující požadavky kapitoly 6.11 ADR.“.

Nahradit první definici pojmu „Nákladní tank“ následujícím textem a vypustit stávající definice pro „Nezávislý nákladní tank“ a „Tlakový tank“.

„Nákladní tank (je-li vyžadována ochrana proti výbuchu, odpovídá zóně 0) tank, který je trvale připevněn k plavidlu a je určen pro přepravu nebezpečných věcí;

Konstrukce nákladního tanku:

(a) Tlakový nákladní tank nákladní tank nezávislý na trupu plavidla, postavený podle speciálních uznaných norem pro provozní tlak ≥ 400 kPa;

(b) Uzavřený nákladní tank nákladní tank spojený s vnější atmosférou pomocí zařízení zamezujícího nepřijatelnému vnitřnímu přetlaku nebo podtlaku;

(c) Otevřený nákladní tank s lapačem plamenů nákladní tank spojený s vnější atmosférou pomocí zařízení vybaveného lapačem plamenů;

(d) Otevřený nákladní tank nákladní tank v otevřeném spojení s vnější atmosférou;

Typ nákladního tanku:

(a) Nezávislý nákladní tank nákladní tank, který je trvale zabudován, ale který je nezávislý na konstrukci plavidla;

(b) Integrovaný nákladní tank nákladní tank, který je tvořen vlastní konstrukcí plavidla a je obklopený vnější obšívkou nebo stěnami oddělenými od vnější obšívky;

(c) Nákladní tank se stěnami nezávislými na vnější obšívce integrovaný nákladní tank, jehož dno a boční stěny netvoří vnější obšívku plavidla nebo nezávislý nákladní tank;“

Nahradit definici pojmu „Nákladní tank (podmínka)“ následujícími definicemi:

„Nákladní tank (vyložený) nákladní tank, který smí po vyložení obsahovat nějaký zbytkový náklad;

„Nákladní tank (prázdný) nákladní tank, který po vyložení neobsahuje žádný zbytkový náklad, ale smí být neodplyněný;

„Nákladní tank (odplyněný) nákladní tank, který po vyložení neobsahuje žádný zbytkový náklad, ani žádnou měřitelnou koncentraci nebezpečných plynů;“

Pozměnit definici pojmu „Zařízení pro odběr vzorků uzavřeného typu“ do tohoto znění:

„Zařízení pro odběr vzorků uzavřeného typu zařízení, které prochází stěnou nákladního tanku nebo potrubím pro nakládku a vykládku, ale je součástí uzavřeného systému zkonstruovaného tak, aby během odběru vzorků nedocházelo k úniku plynu nebo kapaliny z nákladního tanku. Toto zařízení musí být typu schváleného příslušným orgánem k tomuto účelu;“

Pozměnit POZNÁMKU k definici pojmu „Obal skupinový“ do tohoto znění:

„POZNÁMKA: Pojem „vnitřní obal“ používaný pro skupinové obaly nesmí být zaměňován s pojmem „vnitřní nádoba“ používaným pro kompozitní obaly.“

Nahradit definice pojmů „Společné parní potrubí“, „Kompenzační potrubí“, „Plynové zpětné potrubí“ a „Odvětrávací potrubí“ následujícími definicemi:

„Plynové zpětné potrubí (na břehu) potrubí břehového zařízení, které je spojeno během nakládky nebo vykládky s odvětrávacím potrubím plavidla. Toto potrubí je zkonstruováno tak, aby chránilo plavidlo před detonacemi nebo prošlehnutím plamenů z břehové strany;

„Odvětrávací potrubí (na plavidle) potrubí instalované na plavidle a spojující jeden nebo více nákladních tanků s plynovým zpětným potrubím během nakládky nebo vykládky. Toto potrubí je vybaveno pojistnými ventily chránícími nákladní tank(y) před nepřípustným vnitřním přetlakem nebo vznikem vakua;“

Pozměnit definici pojmu „Obal kompozitní (plast)“ a k ní se vztahující POZNÁMKU do tohoto znění:

„Obal kompozitní je obal sestávající z vnějšího obalu a z vnitřní nádoby a zkonstruovaný tak, že vnitřní nádoba a vnější obal tvoří jeden integrální obal. Po sestavení zůstává nadále jednou nedělitelnou jednotkou a jako takový je plněn, skladován, přepravován a vyprazdňován;

„POZNÁMKA: Pojem „vnitřní nádoba“ používaný pro kompozitní obaly nesmí být zaměňován s pojmem „vnitřní obal“ používaným pro skupinové obaly. Například vnitřní část kompozitního obalu (plast) 6HA1 je takovou vnitřní nádobou, neboť není normálně konstruována tak, aby plnila obalovou funkci bez svého vnějšího obalu a není tedy vnitřním obalem.

Tam, kde je za pojmem „kompozitní obal“ uveden v závorkách materiál, vztahuje se na vnitřní nádobu.“.

Vypustit definici pojmu „Obal kompozitní (sklo, porcelán nebo kamenina)“ a k ní se vztahující POZNÁMKU.

Kontejner: V definici pojmu „Kontejner malý“ vypustit text: „buď kterýkoli celkový vnější rozměr (délku, šířku nebo výšku) menší než 1,5 m, nebo“.

Vzor: V první větě za slovo „popis“ vložit: „štěpné látky vyjmuté podle 2.2.7.2.3.5 (f),“.

V definici pojmu „Elektrické zařízení chráněné proti stříkající vodě“ namísto „v publikaci IEC 529“ uvést „v publikaci IEC 60529“.

V definici pojmu „Únikový prostředek (vhodný)“ namísto „EN 400:1993, EN 401:1993, EN 402:1993, EN 403:1993 nebo EN 1146:1997“ uvést „EN 13794:2002, EN 402:2003, EN 403:2004 nebo EN 1146:2005“.

Výlučné použití: Namísto „a vykládky“ uvést „a vykládky a expedice“ a za slovo „příjemce“ vložit: „ , kde je to ustanoveními ADN vyžadováno“.

Pozměnit definici pojmu „Skupina výbušnosti“ do tohoto znění:

„Skupina výbušnosti seskupení hořlavých plynů a par podle jejich maximálních experimentálních bezpečných spár (standardní šířka spáry určena podle specifických podmínek) a nejnižších zápalných proudů, jakož i elektrických zařízení určených k použití v potenciálně výbušné atmosféře (viz EN IEC 60079-0:2012);“

V definici pojmu „Lapač plamenů“ namísto „EN 12 874 (1999)“ uvést „EN ISO 16852:2010“.

Vozová zásilka: V POZNÁMCE namísto „pro třídu 7“ uvést „pro radioaktivní látky“.

GHS: Namísto „čtvrté“ uvést: „páté“ a namísto „ST/SG/AC.10/30/Rev.4“ uvést:

„ST/SG/AC.10/3 0/Re v. 5“.

Pozměnit definici pojmu „Vysokorychlostní ventil“ do tohoto znění:

„Vysokorychlostní ventil tlakový redukční ventil zkonstruovaný tak, aby měl jmenovitou výtokovou rychlost převyšující rychlost šíření plamene hořlavé směsi, čímž zamezuje prošlehnutí plamene. Taková instalace musí být vyzkoušena podle normy EN ISO 16852:2010;“

Nahradit definici pojmu „Nákladní prostor (podmínka)“ následujícími definicemi:

„Nákladní prostor (vyložený) nákladní prostor, který smí po vyložení obsahovat nějaké suché zbytky nákladu;

„Nákladní prostor (prázdný) nákladní prostor, který po vyložení neobsahuje žádné suché zbytky nákladu (vymetený)

Příručka zkoušek a kritérii: Na konci text v závorkách upravit do tohoto znění: „(ST/SG/AC.10/11/Rev.5 se změnami uvedenými v dokumentech ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 a ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2)“.

Jmenovitý (nominální) vnitřní objem nádoby: Tuto definici vypustit.

Přepravní obalový soubor: Namísto „třídy 7“ uvést „radioaktivních látek“.

V definici pojmu „Obal“ namísto „Obal kompozitní (plast)“, „Obal kompozitní (sklo, porcelán nebo kamenina)“ uvést „Obal kompozitní“.

Pozměnit definici pojmu „Zařízení pro odběr vzorků částečně uzavřeného typu“ do tohoto znění:

„Zařízení pro odběr vzorků částečně uzavřeného typu zařízení, které prochází stěnou nákladního tanku nebo potrubím pro nakládku a vykládku a je zkonstruované tak, aby během odběru vzorků uniklo jen malé množství plynného nebo kapalného nákladu do ovzduší. Pokud není toto zařízené používáno, musí být úplně uzavřeno. Toto zařízení musí být typu schváleného příslušným orgánem k tomuto účelu;“

Nahradit definici pojmu „Možnost spojení pro odběr vzorků“ následující definicí:

„Spojení pro zařízení pro odběr vzorků spojení umožňující instalaci zařízení pro odběr vzorků uzavřeného nebo částečně uzavřeného typu. Toto spojení musí být vybaveno uzavíracím mechanismem odolávajícím vnitřnímu tlaku nákladního tanku. Toto spojení musí být typu schváleného příslušným orgánem pro zamýšlené použití;“

V definici pojmu „Ochranné rukavice“ namísto „EN 374-1:1994, 374-2:1994 nebo 374-3:1994“ uvést „EN 374-1:2003, EN 374-2:2003 nebo EN 374-3:2003 + AC:2006“.

V definici pojmu „Ochranné boty“ namísto „EN 346:1997“ uvést „EN ISO 20346:2004“.

V definici pojmu „Ochranný oblek“ namísto „EN 340:1993“ uvést „EN 340:2003“.

Dávková intenzita: Pozměnit konec definice do tohoto znění: „milisievertech za hodinu nebo mikrosievertech za hodinu;“.

Pozměnit začátek definice pojmu „Otvory pro odběr vzorků“ do tohoto znění:

„Otvory pro odběr vzorků otvory o poloměru nejvýše 0,30 m. Pokud seznam látek na plavidle podle 1.16.1.2.5 obsahuje látky, pro něž je vyžadována ochrana proti výbuchu ve sloupci (17) tabulky C kapitoly 3.2, musí být vybaveny....“.

Malá nádobka obsahující plyn (plynová kartuše): Namísto „ , odpovídající příslušným požadavkům v 6.2.6 ADR,“ uvést „s hydraulickým vnitřním objemem nepřesahujícím 1000 ml pro nádobky vyrobené z kovu a nepřesahujícím 500 ml pro nádobky vyrobené ze syntetického materiálu nebo ze skla,“.

V definici pojmu „Stálé hoření“ namísto „EN 12 874:1999“ uvést „EN ISO 16852:2010“.

V definici pojmu „Teplotní třída“ namísto „publikace EC 79 a EN 50 014:1994“ uvést „EN 13237:2011“.

Pozměnit definici pojmu „Druhy ochrany“ do tohoto znění:

„Druhy ochrany (viz IEC 60079-0:2011)

EEx (d) ohnivzdorné zapouzdření (IEC 60079-1:2007);

EEx (e) zvýšená bezpečnost (IEC 60079-7:2006);

EEx (ia) a EEx (ib) samojištěný elektrický okruh (IEC 60079-11:2011);

EEx (m) zalité zapouzdření (IEC 60079-18:2009);

EEx (p) přetlakový uzávěr (IEC 60079-2:2007);

EEx (q) ochrana naplněním pískem (IEC 60079-5:2007);“

Definice pojmu „Typy plavidel, popisky k nákresům: /netýká se českého znění/

Vzorové předpisy OSN: namísto „sedmnáctému“ uvést „osmnáctému“ a namísto „(ST/SG/AC.10/1/Rev.17)“ uvést: „(ST/SG/AC.10/1/Rev.18)“.

1.2.1 Doplnit následující nové definice v abecedním pořadí:

„Odpar (boil-off) pára tvořící se nad povrchem vřícího nákladu v důsledku odpařování. To je způsobeno přívodem tepla nebo poklesem tlaku;“

„Záchranný člun speciálně vybavený a přímo přístupný člun, zkonstruovaný pro odolání všem zjištěným nebezpečím spojeným s nákladem a pro evakuaci osob v nebezpečí;“

„Úniková cesta bezpečná cesta z nebezpečí do bezpečí nebo k jiným evakuačním prostředkům;“

„Evakuační člun speciálně vybavený člun s posádkou, zavolaný k záchraně osob v nebezpečí nebo pro jejich evakuaci v nejkratší bezpečné době vzhledem k bezpečnému útočišti nebo bezpečné zóně;“

„GESAMP Společná skupina znalců pro vědecké aspekty ochrany mořského prostředí. Publikace IMO: „The Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure for Chemical Substances Carried by Ships“, GESAMP Reports and Studies No. 64, IMO, London, 2002.

Při aplikaci modelu GESAMP pro účely těchto předpisů je referenční teplota pro relativní hustotu, tenzi par a rozpustnost ve vodě 20 °C. Referenční relativní hustota pro rozlišení mezi plovoucími látkami (“floater“) a látkami, které klesají pod hladinu („sinker“) je 1,000 (odpovídající hustotě vody na vnitrozemských vodních cestách 1000 kg/m3);“

„Udržovací doba doba, která uplyne od nastavení počáteční plnicí podmínky až do okamžiku, kdy tlak stoupne v důsledku přívodu tepla na nejnižší nastavený tlak pojistných ventilů;“

„Záchranný velký obal“ speciální obal, který

(a) je zkonstruován pro mechanickou manipulaci; a

(b) překračuje 400 kg čisté (netto) hmotnosti nebo 450 litrů vnitřního objemu, ale má objem nejvýše 3 m3;

do něhož se ukládají poškozené, vadné nebo netěsné kusy s nebezpečnými věcmi, nebo nebezpečné věci, které se vysypaly nebo vytekly, za účelem jejich přepravy k regeneraci nebo likvidaci.

„Pomocný člun (tj. člun na plavidle) člun na plavidle určený pro plnění dopravních, záchranných, vylovovacích a pracovních povinností;“

„Zkapalněný zemní plyn (LNG) přírodní plyn (s vysokým obsahem methanu, CH4), který byl přiveden do kapalného stavu chlazením;“

„Systém řízení“ pro přepravu radioaktivních látek je soustava vzájemně propojených nebo vzájemně působících prvků (systém) pro stanovení strategie a cílů a umožňující, aby cílů bylo dosaženo vhodným a účinným způsobem;.

„Evakuační prostředky jakékoli prostředky, které mohou být použity osobami k přemístění z nebezpečí do bezpečí při respektování následujících podmínek:

Nebezpečí, která musí být vzata v úvahu, jsou:

- pro třídu 3, obalovou skupinu III, UN 1202, druhou a třetí položku a pro třídy 4.1, 8 a 9 na tankových plavidlech: únik z rozdělovacího potrubí;

- pro jiné látky třídy 3 a třídu 2 a pro hořlavé látky třídy 8 na tankových plavidlech: požár v oblasti rozdělovacího potrubí na palubě a hořící kapalina na vodě;

- pro třídu 5.1 na tankových plavidlech: látky podporující hoření v kombinaci s hořlavými kapalinami mohou způsobit výbuch;

- pro třídu 6.1 na tankových plavidlech: toxické plyny v okolí rozdělovacího potrubí a ve směru větru;

- pro nebezpečné věci na plavidlech pro suchý náklad: nebezpečí vycházející z věcí uložených v nákladních prostorech;“

„Detektor neutronového záření“ je přístroj, který zjišťuje neutronové záření. V takovém přístroji může být v hermeticky uzavřeném elektronkovém měniči obsažen plyn, který přeměňuje neutronové záření na měřitelný elektrický signál;“.

„Systém měření radiace“ je přístroj, který obsahuje detektory záření jako své součásti;“.

„Bezpečná zóna určená, rozpoznatelná zóna mimo oblast nákladu, která může být snadno přístupná pro všechny osoby na plavidle. Bezpečná zóna poskytuje ochranu proti identifikovaným nebezpečím od nákladu pomocí postřikovacího zařízení po dobu nejméně 60 minut. Bezpečná zóna může být během nehody evakuována. Bezpečná zóna je nepřípustná, je-li identifikovaným nebezpečím výbuch;“

„Bezpečné útočiště určená, rozpoznatelná, snadno přístupná buňka (stabilní nebo plovoucí) schopná ochránit všechny osoby na plavidle proti identifikovaným nebezpečím od nákladu po dobu nejméně šedesáti minut, během nichž je možná komunikace s pohotovostními a záchrannými službami. Bezpečné útočiště může být integrováno do kormidelny nebo do obytného prostoru. Bezpečné útočiště může být během nehody evakuováno. Bezpečné útočiště je nepřípustné, je-li identifikovaným nebezpečím výbuch. Bezpečné útočiště na plavidle a plovoucí bezpečné útočiště mimo plavidlo jsou certifikovány uznanou klasifikační společností. Bezpečné útočiště na pevnině je konstruováno podle místních právních předpisů;“

„Vodní film vodní vrstva k ochraně proti křehkému lomu;“

„Postřikovači zařízení instalace na plavidle, která je schopna stejnoměrných rozstřikováním vody chránit všechny vertikální vnější povrchy lodního trupu na přídi a na zádi plavidla, všechny vertikální povrchy nástaveb a palubních přístřešků, jakož i palubní povrchy nad nástavbami a palubními přístřešky, strojovny a prostory, v nichž je skladován hořlavý materiál. Kapacita postřikovacího zařízení pro oblast, která má být chráněna, musí být nejméně 10 l/m2 za minutu. Postřikovači zařízení musí být zkonstruováno na celoroční používání. Postřikovači zařízení musí být ovladatelné z kormidelny nebo z bezpečné zóny;“

Kapitola 1.4

1.4.2.2.1 (d) Pozměnit do tohoto znění:

„zajistit, aby byl v případě nouze ze strany plavidla k dispozici druhý evakuační prostředek, pokud není druhým evakuačním prostředkem vybaveno zařízení na břehu;“

1.4.2.2.1 (d) Doplnit následující POZNÁMKU:

POZNÁMKA: Před nakládkou nebo vykládkou musí dopravce jednat s provozovatelem zařízení na břehu ohledně disponibility evakuačních prostředků.“

1.4.2.3.1 (d) Vypustit a nahradit slovem „(Vypuštěno)“.

1.4.3.1.1 (f) Pozměnit do tohoto znění:

„musí zajistit, aby zařízení na břehu bylo vybaveno jedním nebo dvěma prostředky pro evakuaci z plavidla v případě nouze;“

1.4.3.3 (q) Pozměnit do tohoto znění:

„musí zajistit, aby zařízení na břehu bylo vybaveno jedním nebo dvěma prostředky pro evakuaci z plavidla v případě nouze;“

1.4.3.3 (r) Namísto „v odvětrávacím potrubí nebo kompenzačním potrubí“ uvést „v plynovém zpětném potrubí“.

1.4.3.3 Namísto „(v) (Vyhrazeno)“ uvést následující text:

(v) pokud použije zvláštní ustanovení 803, musí zaručit a zdokumentovat, že nejvyšší dovolená teplota nákladu není překročena a musí veliteli plavidla udělit instrukce;“

1.4.3.3 (x) Pozměnit do tohoto znění:

„musí zajistit, aby zařízení na břehu bylo vybaveno jedním nebo dvěma prostředky pro evakuaci z plavidla v případě nouze;“

1.4.3.7.1 Pozměnit do tohoto znění:

1.4.3.7.1 Vložit nový odsek (g) před nadpis „Dodatečné povinnosti týkající se vykládky nákladních tanků v tomto znění:

(g) zajistit, aby zařízení na břehu bylo vybaveno jedním nebo dvěma prostředky pro evakuaci z plavidla v případě nouze;“

Stávající odsek (g) změnit na (h).

1.4.3.7.1 Vypustit stávající odseky (h) a (n) a nadpis „Dodatečné povinnosti týkající se vykládky nebezpečných tuhých látek volně ložených v plavidlech“.

1.4.3.7.1 (i) Namísto „v plynovém kompenzačním potrubí nebo zpětném potrubí“ uvést „v plynovém zpětném potrubí“.

Kapitola 1.6

1.6.1.1 Pozměnit do tohoto znění:

1.6.1.1 Pokud není stanoveno jinak, smějí být látky a předměty ADN přepravovány až do 30. června 2015 podle předpisů ADN platných do 31. prosince 2014.“.

1.6.1.10 Vypustit 1.6.1.10 a vložit „1.6.1.10 (Vypuštěno)“.

1.6.1.15 Na konec doplnit „IBC vyrobené, rekonstruované nebo opravené mezi 1. lednem 2011 a 31. prosincem 2016 a označené nejvyšším dovoleným stohovacím zatížením podle ustanovení v 6.5.2.2.2 ADR platných do 31. prosince 2014 smějí být dále používány.“.

1.6.1.16 Vypustit toto přechodné ustanovení a k němu se vztahující poznámku pod čarou 1. Vložit „1.6.1.16 (Vypuštěno)“. Přečíslovat odpovídajícím způsobem poznámky pod čarou v kapitole 1.6.

1.6.1.19 Vypustit toto přechodné ustanovení a vložit „1.6.1.19 (Vypuštěno)“.

1.6.1.24 Vypustit toto přechodné ustanovení a vložit „1.6.1.24 (Vypuštěno)“.

1.6.1.26 Na konec doplnit „Velké obaly vyrobené nebo rekonstruované mezi 1. lednem 2011 a 31. prosincem 2016 a označené nejvyšším dovoleným stohovacím zatížením podle ustanovení v 6.6.3.3 ADR platných do 31. prosince 2014 smějí být dále používány.“.

1.6.1 Doplnit následující nová přechodná ustanovení:

1.6.1.28 Odchylkou od ustanovení v 1.6.1.1 nebudou akreditace podle normy EN ISO/IEC 17020:2004 pro účely uvedené v 1.8.6.8, 6.2.2.11, 6.2.3.6.1 ADR a ve zvláštních ustanoveních TA4 a TT9 oddílu 6.8.4 ADR a certifikace pro účely uvedené v 1.15.3.8 a 1.16.4.1 těchto předpisů uznávány po 28. únoru 2015.

1.6.1.29 Lithiové články a baterie vyrobené podle konstrukčního typu splňujícího požadavky pododdílu 38.3 Příručky zkoušek a kritérií, revize 3, změny 1 nebo jakékoli následné revize a změny platné k datu zkoušky konstrukčního typu smějí být dále přepravovány, pokud není v ADN stanoveno jinak.
Lithiové články a baterie vyrobené před 1. červencem 2003 a splňující požadavky Příručky zkoušek a kritérií, revize 3 smějí být dále přepravovány, pokud jsou dodržena všechna ostatní příslušná ustanovení.

1.6.1.30 Bezpečnostní značky, velké bezpečnostní značky a značky, které splňují požadavky uvedené v 3.4.7, 3.4.8, 3.5.4.2, 5.2.1.8.3, 5.2.2.2.1.1, 5.3.1.7.1, 5.3.3, 5.3.6, 5.5.2.3.2 a 5.5.3.6.2 platné do 31. prosince 2014, smějí být používány až do 31. prosince 2016.

1.6.1.31 Přepravní obalové soubory označené nápisem „PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR“ podle ustanovení ADN platných do 31. prosince 2014 a které neodpovídají požadavkům v 5.1.2.1 (a) týkajícím se velikosti písmen, platným od 1. ledna 2015, smějí být dále používány až do 31. prosince 2015.

1.6.1.32 Záchranné obaly a záchranné tlakové nádoby označené slovem „ZÁCHRANNÝ“ podle ustanovení ADN platných do 31. prosince 2014 a které neodpovídají požadavkům v 5.2.1.3 týkajícím se velikosti písmen, platným od 1. ledna 2015, smějí být dále používány až do 31. prosince 2015.

1.6.1.33 Elektrické dvouvrstvé kondenzátory UN čísla 3499 vyrobené před 1. lednem 2014 nemusí mít vyznačenu svou kapacitu akumulace energie ve Wh, jak je vyžadováno v pododstavci (e) zvláštního ustanovení 361 kapitoly 3.3.

1.6.1.34 Asymetrické kondenzátory UN čísla 3508 vyrobené před 1. lednem 2016 nemusí mít vyznačenu svou kapacitu akumulace energie ve Wh, jak je vyžadováno v pododstavci (c) zvláštního ustanovení 372 kapitoly 3.3.“.

1.6.7.1.2 (a) Pozměnit do tohoto znění:

(a) „Plavidlo v provozu“ znamená:

- plavidlo podle Článku 8, odstavce 2 ADN;

- plavidlo, jemuž již bylo vydáno schvalovací osvědčení podle 8.6.1.1 až 8.6.1.4;

V obou případech musí být plavidla, která budou od 31. prosince 2014 po dobu delší než dvanáct měsíců bez platného schvalovacího osvědčení, vyloučena z provozu;“

1.6.7.1.2 (b) Vložit následující nový text za závorku (NRM = ...);:

„rozhodující pro uznání plavidla za nové plavidlo je datum jeho přistavení k první inspekci pro získání schvalovacího osvědčení;“.

1.6.7.1.2 Vložit nový odsek (d) v tomto znění:

(d) Požadavky kapitoly 1.6.7 vztahující se na plavidla v provozu platí jen v případě, že N.R.M. není použitelné.“

1.6.7.2.1.1 a 1.67.2.2.2 Vložit novou položku do tabulek všeobecných přechodných ustanovení:

1.16.1.4 a 1.16.2.5Příloha ke schvalovacímu osvědčení a prozatímnímu schvalovacímu osvědčeníObnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2014

Doplnit nová přechodná ustanovení v tomto znění:

1.6.7.2.1.3 Odchylkou od ustanovení v 7.1.4.1 smí být přeprava látek UN čísel 1690, 1812 a 2505 ve volně loženém stavu prováděna plavidly s jednoduchou obšívkou až do 31.12.2018.“

1.6.7.2.2.2, položka 1.2.1, Lapač plamenů Namísto „EN 12 874:1999“ uvést „EN ISO 16852:2010“.

1.6.7.2.2.2, položka 1.2.1, Vysokorychlostní větrací ventil Namísto „EN 12 874:1999“ uvést „EN ISO 16852:2010“. Namísto textu pod nadpisem „Platnost a komentář“ uvést: „N.R.M. od 1. ledna 2015. Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.

Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:

Vysokorychlostní větrací ventily musí vyhovovat normě EN 12 874:1999 na plavidlech postavených nebo modifikovaných od 1. ledna 2001, nebo jestliže byly nahrazeny od 1. ledna 2001. V jiných případech musí být typu schváleného příslušným orgánem pro předepsané použití.“

1.6.7.2.2.2 Vypustit ustanovení týkající se odstavce 7.2.3.20 „Použití kofrdamů k balastování“.

1.6.7.2.2.2 Pozměnit ustanovení týkající se odstavce 7.2.3.20.1 do tohoto znění:

„7.2.3.20.1Balastní voda
Zákaz plnění kofrdamů vodou
N.R.M. Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2038.

Do tohoto data se následující požadavky vztahují na plavidla v provozu:

Kofrdamy smějí být během vykládky plněny vodou k zajištění stability plavidla a k umožnění drenáže beze zbytků, pokud je to možné.

Během plavby smějí být kofrdamy naplněny balastní vodou, jen jsou-li nákladní tanky prázdné.
7.2.3.20.1 Prokázání stability v případě netěsnosti spojené s balastní
vodou
N.R.M. Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2044 pro plavidla typu G a typu N.
7.2.3.20.1 Vybavení balastních tanků
a komor ukazateli úrovně hladiny
N.R.M. od 1. ledna 2013.

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2012 pro tanková plavidla typu C a G a pro tanková plavidla s dvojitou obšívkou typu N“

1.6.7.2.2.2, položky pro 9.3.2.0.1 (c) a 9.3.3.0.1 (c) Namísto „parního potrubí“ uvést „odvětrávacího potrubí“.

1.6.7.2.2.2, položka pro 9.3.2.14.2 Stabilita (v nepoškozeném stavu) Vypustit.

1.6.7.2.2.2 Vložit nové přechodné ustanovení v tomto znění:

9.3.2.20.1Přístup do kofrdamů nebo oddělení kofrdamůN.R.M. od 1. ledna 2015

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2034.
9.3.3.20.1

1.6.7.2.2.2 Vložit nové přechodné ustanovení v tomto znění:

9.3.1.21.3Vyznačení všech nejvyšších dovolených úrovní plnění nákladních tanků na ukazateli úrovně hladinyN.R.M. od 1. ledna 2015

Obnovení schvalovacího osvědčení po 31. prosinci 2018
9.3.2.21.3
9.3.3.21.3

1.6.7.2.2.2, položky pro 9.3.2.25.2 (i) a 9.3.3.25.2 (h) Namísto „parní potrubí“ uvést „odvětrávací potrubí“.

1.6.7.2.2.3.3 Namísto „parní trubice“ uvést „odvětrávací potrubí“.

1.6.7.2.2.4 Vypustit a nahradit slovem „(Vypuštěno)“.

1.6.7.4.2 V tabulce 3, pro UN 1202, druhou položku, ve sloupci (2) namísto „EN 590:2004“ uvést „EN 590:2009 + A1:2010“.

1.6.8 Na konec doplnit nový odstavec v tomto znění:

„Až do 31. prosince 2018 nemusí být odborníkem na přepravu plynů (jak je uvedeno v 8.2.1.5) odpovědný velitel plavidla (jak je uvedeno v 7.2.3.1.5), ale může to být kterýkoli člen posádky, pokud tankové plavidlo typu G přepravuje pouze UN 1972. V tomto případě musí odpovědný velitel plavidla absolvovat specializační školení pro plyny a musí být také poučen v dodatečném školení o přepravě zkapalněného zemního plynu (LNG) podle 1.3.2.2.“

Kapitola 1.7

1.7 Zaměňte titul za“VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO RADIOAKTIVNÍ LÁTKY”.

1.7.1.1 Upravte druhou a třetí větu na znění:

“Tyto normy jsou založeny na dokumentu „IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive materiál, 2012 Edition, IAEA Safety Standards Series No. SSR-6, IAEA, Vienna (2012)“. Vysvětlující materiál je možno nalézt v „Advisory Materiál for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2012 Edition), IAEA Safety Standards Series No. SSG-26, IAEA, Vienna (2014).”.

1.7.1.2 V druhé větě posledního odstavce namísto „stanovené požadavky” uvést „stanovené podmínky”.

1.7.1.4 Upravte úvodní větu na znění:“Ustanovení předepsaná vADN se neuplatňují ve všech následujících případech:”.

1.7.1.4 Vložte nový pododstavec (d) následujícího znění a příslušně přejmenujte stávající pododstavce (d) až (f):

(d) Radioaktivní látky, které byly náhodně nebo úmyslně vpraveny do těla osoby nebo kterými byla osoba kontaminována a má být z tohoto důvodu přepravována k lékařskému ošetření;”.

Upravte pododstavec (f) (dříve (e)) na následující znění:

(f) Přírodní látky a rudy obsahující radionuklidy, které se v přírodě vyskytují (které mohou být zpracovány pro použití těchto radionuklidů), za předpokladu, že specifická aktivita těchto látek nepřekročí desetinásobek hodnot udaných v tabulce 2.2.7.2.2.1, nebo vypočítaných v souladu s 2.2.1.2.2.2 (a) a 2.2.7.2.2.3 až 2.2.7.2.2.6. Pro přírodní látky a rudy obsahující radionuklidy, které se v přírodě vyskytují a které nejsou v trvalé rovnováze, musí být výpočet specifické aktivity proveden v souladu s 2.2.7.2.2.4;”.

1.7.1.5.1 Upravte na následující znění:

1.7.1.5.1 Vyjmuté kusy, které smějí obsahovat radioaktivní látky v omezených množstvích, přístroje, výrobky nebo prázdné obaly, jak jsou specifikovány v 2.27.2.4.1, podléhají pouze následujícím ustanovením částí 5 až 7:

(a) relevantní z ustanovení uvedených v 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.9, 7.1.4.14.7.3.1, 7.1.4.14.7.5.1 až 7.1.4.14.7.5.4 a 7.1.4.14.7.7; and

(b) požadavky na vyjmuté kusy, specifikované v ustanoveních 6.4.4 ADR

s výjimkou radioaktivních látek vykazujících další nebezpečné vlastnosti a které proto musí být klasifikovány v jiné třídě, než je třída 7 podle zvláštních ustanovení 290 nebo 369 kapitoly 3.3, kdy ustanovení uvedená v (a) a (b) výše jsou aplikována pouze přiměřeně a navíc k těm, která se vztahují k hlavní třídě.“.

1.7.1.5.2 Vložte novou druhou větu následujícího znění:

“Obsahuje-li vyjmutý kus štěpnou látku, platí jedna z výjimek, které poskytuje odstavec 2.2.7.2.3.5 a musí být splněny požadavky uvedené v 7.1.4.14.7.4.3.”.

1.7.2.2 /Netýká se českého znění/

1.7.2.4 Upravte konec úvodní věty na následující znění: „že efektivní dávka buď“ a doplňte „nebo“ na konec pododstavce (a).

1.7.3 Upravte na následující znění:

1.7.3 Systém řízení

1.7.3.1 Aby bylo zajištěno dodržování relevantních ustanovení ADN, musí být zaveden a využíván pro všechny činnosti v rámci ADN, jak jsou popsány v 1.7.1.3, systém řízení založený na mezinárodních, vnitrostátních, nebo jiných normách, přijatelných pro příslušný orgán. Potvrzení, že specifikace konstrukce byly v plném rozsahu dodrženy, musí být tomuto orgánu k dispozici. Výrobce, odesilatel nebo uživatel musí být připraven:

(a) poskytnout zařízení pro inspekci během výroby a užívání; a

(b) prokázat dodržování ADN příslušnému orgánu.

Je-li požadováno schválení od tohoto příslušného orgánu, musí být takové schválení podmíněno dostatečností systému řízení a přihlížet k němu“.

1.7.4.2 Zaměňte „třída 7“ za „radioaktivní látky“, dvakrát.

1.7.6.1 /Netýká se českého znění/

1.7.6.1 V (a) upravte úvodní větu na znění:

„Odesilatel, příjemce, dopravce a kterákoliv z organizací zapojených do přepravy, která by mohla být dotčena, musí být informována o nedodržení limitů:”.

1.7.6.1 V (b) (iv), vypusťte „a“ na konci věty.

Kapitola 1.8

1.8.1.2.1 Pozměnit do tohoto znění:

„Za účelem provádění kontrol stanovených v Článku 4, odstavci 3 ADN musí smluvní strany používat kontrolní listinu vypracovanou Administrativním výborem*. Kopie této kontrolní listiny musí být předána veliteli plavidla. Příslušné orgány jiných smluvních stran smějí rozhodnout o zjednodušení nebo upuštění od následných kontrol, jestliže jim byly předána kopie kontrolní listiny. Tento odstavec se nedotýká práva smluvních stran právo provádět specifická opatření nebo podrobnější kontroly.

*Poznámka sekretariátu: Vzor kontrolní listiny je možno nalézt na webové stránce Evropské hospodářské komise OSN (http://www.unece.org/trans/danger/danger.html)“3

1.8.5.3 Namísto „látek třídy 7“ uvést „radioaktivních látek“.

Kapitola 1.10

1.10.4 Namísto „třídy 7“ uvést „radioaktivních látek“.

Kapitola 1.15

1.15.3.8 Namísto „EN 29001:1997“ uvést „EN ISO 9001:2008 + AC:2009“ a namísto „EN ISO/IEC 17020:2004“ uvést „EN ISO/IEC 17020:2012“ (kromě klauzule 8.1.3)“.

Kapitola 1.16

1.16 Vložit nový oddíl 1.16.1.4 v tomto znění:

1.16.1.4 Příloha ke schvalovacímu osvědčení

1.16.1.4.1 Schvalovací osvědčení a prozatímní schvalovací osvědčení podle 1.16.1.3.1 (a) musí být doplněny přílohou podle vzoru uvedeného v 8.6.1.5.

1.16.1.4.2 Příloha ke schvalovacímu osvědčení musí obsahovat datum, od něhož smějí být použita přechodná ustanovení podle 1.6.7. Toto datum musí být:

(a) pro plavidla podle Článku 8, odstavce 2 ADN, u nichž může být prokázáno, že byla již schválena pro přepravu nebezpečných věcí na území smluvní strany před 26. květnem 2000;

(b) pro plavidla podle Článku 8, odstavce 2 ADN, u nichž nemůže být prokázáno, že byla již schválena pro přepravu nebezpečných věcí na území smluvní strany před 26. květnem 2000, prokázané datum první inspekce pro vydání schválení pro přepravu nebezpečných věcí na území smluvní strany, nebo pokud toto datum není známo, datum vydání prvního prokázaného schválení pro přepravu nebezpečných věcí na území smluvní strany;

(c) pro všechna ostatní plavidla prokázané datum první inspekce pro vydání schvalovacího osvědčení ve smyslu ADN, nebo pokud toto datum není známo, datum vydání prvního schvalovacího osvědčení ve smyslu ADN;

(d) odchylkou od (a) až (c) výše datum nové první inspekce podle 1.6.8, pokud plavidlo po 31. prosinci 2014 více než dvanáct měsíců již nemělo platné schvalovací osvědčení.

1.16.1.4.3 Všechna schválení pro přepravu nebezpečných věcí vydaná na území smluvní strany, která jsou platná od data podle 1.16.1.4.2 a všechna ADN schvalovací osvědčení a prozatímní schvalovací osvědčení podle 1.16.1.3.1 (a) musí být zapsána v příloze ke schvalovacímu osvědčení.
Schvalovací osvědčení vydaná před vydáním přílohy ke schvalovacímu osvědčení musí být zaznamenána příslušným orgánem, který vydává přílohu ke schvalovacímu osvědčení.“

1.16.2 Na konec doplnit následující nový odstavec:

1.16.2.5 Příloha ke schvalovacímu osvědčení musí být vydána příslušným orgánem smluvní strany. Smluvní strany si musí v době vydávání vzájemně pomáhat. Musí uznat tuto přílohu ke schvalovacímu osvědčení. Každé nové schvalovací osvědčení nebo prozatímní schvalovací osvědčení vydané podle 1.16.1.3.1 (a) musí být zaznamenáno do přílohy ke schvalovacímu osvědčení. Pokud by měla být příloha ke schvalovacímu osvědčení nahrazena (např. v případě poškození nebo ztráty), musí být všechny existující zápisy přeneseny.

1.16.2.6 Příloha ke schvalovacímu osvědčení musí být stažena a nová příloha ke schvalovacímu osvědčení musí být vydána, jestliže proběhne nová první inspekce podle 1.16.8, neboť platnost posledního schvalovacího osvědčení vypršela po více než dvanácti měsících od 31. prosince 2014.
Platným datem je datum, kdy příslušný orgán obdržel žádost. V tomto případě musí být zaznamenána jen taková schvalovací osvědčení, která byla vydána po nové první inspekci.“

1.16.4.1 Namísto „EN ISO/IEC 17020:2004“ uvést „EN ISO/IEC 17020:2012“ (kromě klauzule 8.1.3)“.

1.16.6 Vložit nový odstavec 1.16.6.4 v tomto znění:

1.16.6.4 V případech přenesení odpovědnosti na jiný příslušný orgán podle 1.16.6.3 musí příslušný orgán, jemuž bylo poslední schvalovací osvědčení vráceno, na požádání postoupit přílohu ke schvalovacímu osvědčení podle 1.16.6.4 orgánu příslušnému k vydání nového schvalovací osvědčení.“

1.6.8 Namísto „šesti měsíci“ uvést „dvanácti měsíci“.

1.16.10.3 Namísto „šesti měsíců“ uvést „dvanácti měsíců“.

Kapitola 2.1

2.1.3.3 Na konec doplnit následující nový odstavec:

„Předměty nejsou přiřazeny k obalovým skupinám. Pro účely balení je jakýkoli požadavek na specifickou konstrukční úroveň obalu uveden v příslušném pokynu pro balení.“.

2.1.3.5.3 (a) Namísto „pro něž platí zvláštní ustanovení 290 kapitoly 3.3“ uvést „pro něž, s výjimkou UN 3507 HEXAFLUORID URANU, RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÝ KUS, platí zvláštní ustanovení 290 kapitoly 3.3“.

2.1.5 Doplnit nový oddíl v tomto znění:

2.1.5 Klasifikace obalů, vyřazených, prázdných, nevyčištěných

„Prázdné nevyčištěné obaly, velké obaly nebo IBC, nebo jejich části, přepravované k likvidaci, recyklaci nebo rekuperaci jejich materiálu, s výjimkou jejich rekondiciování, opravy, běžné údržby, rekonstrukce nebo opětovného používání, smějí být přiřazeny k UN 3509, pokud splňují požadavky pro tuto položku.“.

Kapitola 2.2

Pozměnit POZNÁMKU 2 v 2.2.1.1.7.5 do tohoto znění:

„POZNÁMKA 2: „Výbušková slož“ se v této tabulce vztahuje na pyrotechnické látky v práškové formě nebo jako pyrotechnické díly v předmětech zábavné pyrotechniky; které se používají k vytváření zvukového efektu nebo se používají jako trhací nebo hnací náložka, vyjma toho, když se Zkouškou HSL výbuškové slože v přípojku 7 Příručky zkoušek a kritérií prokáže, že doba pro nárůst tlaku je delší než 6 ms pro 0,5 g pyrotechnické látky.“

2.2.1.4 Vypustit položku „PLYNOVÉ GENERÁTORY AIRBAGŮ nebo MODULY AIRBAGŮ nebo PŘEDPtNAČE BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ: UN číslo 0503“ a doplnit následující novou položku:

„PROSTŘEDKY ZÁCHRANNÉ, PYROTECHNICKÉ: UN číslo 0503

Prostředky, které obsahují pyrotechnické látky nebo nebezpečné věci jiných tříd a jsou používány ve vozidlech, plavidlech nebo letadlech ke zvýšení bezpečnosti osob. Příklady jsou: plynové generátory airbagů, moduly airbagů, předpínače bezpečnostních pásů a pyromechanické prostředky. Tyto pyromechanické prostředky jsou komponenty sestavené k zajištění, mimo jiné, funkcí oddělení, zablokování nebo zadržení cestujících.“.

2.2.2.1.2 Na konec vložit nový odsek 9. v tomto znění:

9. Adsorbovaný plyn: plyn, který je, je-li zabalen pro přepravu, adsorbován v tuhém porézním materiálu, s výsledným vnitřním tlakem nádoby nižším než 101,3 kPa při 20 °C a nižším než 300 kPa při 50 °C .“.

2.2.2.3 Na konec doplnit následující novou tabulku:

Adsorbované plyny
Klasifikační
kód
UN
číslo
Pojmenování látky nebo předmětu
9A3511PLYN ADSORBOVANÝ, J.N.
903513PLYN ADSORBOVANÝ, PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.
9F3510PLYN ADSORBOVANÝ, HOŘLAVÝ, J.N.
9T3512PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKY, J.N.
9TF3514PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKY, HOŘLAVÝ, J.N.
9TC3516PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKY, ŽÍRAVÝ, J.N.
9TO3515PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKÝ, PODPORUJCÍ HOŘENÍ, J.N.
9TFC3517PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKY, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.
9TOC3518PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKÝ, PODPORUJCÍ HOŘENÍ, ŽÍRAVÝ, J.N.

2.2.3.1.1 Pozměnit POZNÁMKU 3 do tohoto znění:

„POZNÁMKA 3: Hořlavé kapaliny, které jsou velmi toxické při vdechnutí, jak je definováno v 2.2.61.1.4 až 2.2.61.1.9, a toxické látky s bodem vzplanutí 23 °C nebo vyšším jsou látkami třídy 6.1 (viz 2.2.61.1). Kapaliny, které jsou velmi toxické při vdechnutí, jsou identifikovány jako „toxické při vdechnutí“ ve svém oficiálním pojmenování pro přepravu ve sloupci (2) nebo zvláštním ustanovením 354 ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2.“.

2.2.3.1.5 Pozměnit do tohoto znění:

2.2.3.1.5 Viskózní látky, které:

- mají bod vzplanutí nejméně 23 °C a nejvýše 60 °C;

- nejsou toxické, žíravé nebo ohrožující životní prostředí;

- obsahují nejvýše 20% nitrocelulózy, za podmínky, že nitrocelulóza obsahuje nejvýše 12,6 % dusíku v suché hmotě; a

- jsou zabaleny do nádob o vnitřním objemu nejvýše 450 litrů;

nepodléhají ADN, jestliže

(a) při dělicí zkoušce rozpouštědla (viz Příručku zkoušek a kritérií, část III, pododdíl 32.5.1) výška oddělené vrstvy rozpouštědla činí méně než 3 % celkové výšky; a

(b) doba výtoku při zkoušce viskozity (viz Příručku zkoušek a kritérií, část III, pododdíl 32.4.3) s tryskou o průměru 6 mm je nejméně:

(i) 60 sekund; nebo

(ii) 40 sekund, jestliže viskózní kapalina obsahuje nejvýše 60 % látek třídy 3.“.

2.2.43.1.3 V anglickém textu namísto „žárovkou“ uvést „lampou nebo žárovkou“.

2.2.51.1.6 a 2.2.51.1.7 Pozměnit do tohoto znění:

„Tuhé látky podporující hoření

Klasifikace

2.2.51.1.6 Jestliže se tuhé látky podporující hoření, které nejsou jmenovitě uvedeny v tabulce A kapitoly 3.2, přiřazují k jedné z položek uvedených v 2.2.51.3 na základě zkušebního postupu podle Příručky zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 34.4.1 (zkouška O.1), nebo alternativně pododdílu 34.4.3 (zkouška O.3), platí následující kritéria:

a) Při zkoušce O.1 je nutno tuhou látku přiřadit ke třídě 5.1, jestliže zkoušený vzorek ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vzplane nebo hoří, nebo vykazuje stejnou nebo kratší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:7; nebo

b) Při zkoušce O.3 je nutno tuhou látku přiřadit ke třídě 5.1, jestliže zkoušený vzorek ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo větší průměrnou rychlost hoření, než je průměrná rychlost hoření směsi peroxidu vápníku s celulózou v hmotnostním poměru 1:2.

Přiřazení k obalovým skupinám

2.2.51.1.7 Tuhé látky podporující hoření zařazené pod různé položky v tabulce A kapitoly 3.2 musí být přiřazeny k obalovým skupinám I, II nebo III na základě zkušebních postupů Příručky zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 34.4.1 (zkouška O.1) nebo pododdílu 34.4.3 (zkouška O.3) podle následujících kritérií:

(a) Zkouška O.1:

(i) Obalová skupina I: každá látka, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje kratší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:2;

(ii) Obalová skupina II: každá látka, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo kratší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 2:3 a kritéria pro obalovou skupinu I nejsou splněna;

(iii) Obalová skupina III: každá látka, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo kratší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:7 a kritéria pro obalové skupiny I a II nejsou splněna;

(b) Zkouška O.3:

(i) Obalová skupina I: každá látka, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje větší průměrnou rychlost hoření, než je průměrná rychlost hoření směsi peroxidu vápníku s celulózou v hmotnostním poměru 3:1;

(ii) Obalová skupina II: každá látka, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo větší průměrnou rychlost hoření, než je průměrná rychlost hoření směsi peroxidu vápníku s celulózou v hmotnostním poměru 1:1 a kritéria pro obalovou skupinu I nejsou splněna;

(iii) Obalová skupina III: každá látka, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo větší průměrnou rychlost hoření, než je průměrná rychlost hoření směsi peroxidu vápníku s celulózou v hmotnostním poměru 1:2 a kritéria pro obalové skupiny I a II nejsou splněna.“.

2.2.61.3 Pozměnit text poznámky pod čarou (j) do tohoto znění:

(j) Velmi toxické a toxické hořlavé kapaliny látky s bodem vzplanutí pod 23 °C jsou látkami třídy 3, s výjimkou látek, které jsou velmi toxické při vdechnutí, jak je definováno v 2.2.61.1.4 až 2.2.61.1.9. Kapaliny, které jsou velmi toxické při vdechnutí, jsou identifikovány jako „toxické při vdechnutí“ ve svém oficiálním pojmenování pro přepravu ve sloupci (2) nebo zvláštním ustanovením 354 ve sloupci (6) tabulky A kapitoly 3.2.“.

2.2.62.1.5.5 Pozměnit do tohoto znění:

2.2.62.1.5.5 Suché krevní skvrny, získané odkápnutím krve na absorpční materiál, nepodléhají ustanovením ADN.“.

2.2.62.1.5 Vložit dva nové odstavce 2.2.62.1.5.6 a 2.2.62.1.5.7 v následujícím znění a přečíslovat odpovídajícím způsobem stávající odstavce:

2.2.62.1.5.6 Vzorky pro zjištění krve ve výkalech nepodléhají ustanovením ADN.

2.2.62.1.5.7 Krev nebo krevní složky, které byly shromážděny pro účely transfúze nebo pro přípravu krevních produktů k použití pro transfúze nebo transplantace a jakékoli tkáně nebo orgány určené k použití při transplantacích, jakož i vzorky odebrané ve spojení s takovými účely, nepodléhají ustanovením ADN.“.

2.2.7.1.3 Upravte definice níže uvedené následujícím způsobem:

Štěpné nuklidy: Upravte konec úvodního textu před (a) na: „štěpných látek jsou následující:“.

V (a), vypusťte „a“. V (b), vložte na konec.

Vložte následující nový pododstavec a text:

(c) materiál se štěpnými nuklidy o celkové hmotnosti menší než 0.25 g;

(d) libovolná kombinace (a), (b) a/nebo (c).

Tyto výjimky jsou platné pouze tehdy, jestliže žádný další materiál se štěpnými nuklidy není obsažen v kusu, nebo v zásilce, je-li přepravován nebalený.“.

Povrchově kontaminovaný předmět: /Tato změna se netýká českého znění/

2.2.7.2.1.1 Upravte větu před tabulkou na následující znění:

„Radioaktivní látky musí být přiřazeny k jednomu z UN čísel specifikovanému v tabulce 2.2.7.2.1.1, v souladu s 2.2.7.2.4 a 2.2.7.2.5, s přihlédnutím k materiálovým charakteristikám stanoveným v 2.2.7.2.3.“.

Tabulka 2.2.7.2.1.1 Přidejte novou řádku do hlavičky ve znění:

UN číslo Oficiální pojmenování pro přepravu a popis a

Tabulka 2.2.7.2.1.1 Pro UN čísla 2912, 3321, 3322, 2913, 2915, 3332, 2916, 2917, 3323, 2919 a 2978 vložte odkaz na novou poznámku „b“, po „vyjmutá štěpná“.

Tabulka 2.2.7.2.1.1 Pod hlavičky „Vyjmuté kusy“ a „Hexafluorid uranu“ přidejte následující novou položku:

“UN 3507 LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, VYJMUTÝ KUS, HEXAFLUORID URANU, méně než 0.1 kg na kus, jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná bc”.

Tabulka 2.2.7.2.1.1 Pod tabulku přidejte poznámky k tabulce „a“, „b“ a „c“, jak následuje:

a Oficiální pojmenování pro přepravu lze nalézt ve sloupci „Oficiální pojmenování pro přepravu a popis” a je omezeno na část napsanou velkými písmeny. V položkách pro UN 2909, UN 2911, UN 2913 a UN 3326, kde jsou alternativní oficiální pojmenování pro přepravu oddělena slovem „nebo“, musí být použita jen platná oficiální pojmenování pro přepravu.

b Pojem „vyjmutá štěpná“ se vztahuje pouze na látku vyjmutou podle 2.2.7.2.3.5.

c Pro UN 3507, viz též zvláštní ustanovení 369 v kapitole 3.3.“.

2.2.7.2.2 Upravte hlavičku na znění:

2.2.7.2.2 Určení základních hodnot radionuklidů”

2.2.7.2.2.1 Odsek (b) změňte následovně:

„mezní hodnoty koncentrace aktivity pro vyjmuté látky v Bq/g“.

Tabulka 2.2.7.2.2.1 Hlavičku sloupce 4 změňte následovně:

„mezní hodnoty koncentrace aktivity pro vyjmuté látky v Bq/g“.

V (a) pod tabulkou, v úvodní větě zaměňte „od dceřiných nuklidů“ za“od produktů jejich přeměny”.

2.2.7.2.2.2 Upravte text před tabulkou na následující znění:

2.2.7.2.2.2 Pro jednotlivé radionuklidy:

(a) které nejsou uvedeny v tabulce 2.27.2.2.1, vyžaduje určení základních hodnot radionuklidů podle ustanovení v 2.27.2.2.1 vícestranné schválení. Pro tyto radionuklidy musí být meze hmotnostní aktivity pro vyjmutí látky a meze aktivity pro vyjmutí zásilky vypočteny v souladu s principy stanovenými v (dokumentu) International Basic Safety Standards for Protection against lonizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No. 115, IAEA, Vienna (1996). Je dovoleno použít hodnotu A2 vypočtenou použitím dávkového koeficientu pro příslušný typ absorpce plícemi (retence), jak je doporučeno Mezinárodní komisí pro radiační ochranu (International Commission on Radiological Protection), je-li vzata v úvahu chemická forma každého radionuklidu jak při normálních podmínkách přepravy, tak za podmínek nehody při přepravě. Alternativně mohou být použity hodnoty v tabulce 2.2.7.2.2.2 bez obdržení schválení příslušného orgánu.

(b) v přístrojích nebo výrobcích, ve kterých jsou radioaktivní látky uzavřeny nebo v nich obsaženy jako součást přístroje nebo jiného výrobku, a splňují-li tyto přístroje nebo výrobky požadavky v 2.2.7.2.4.1.3 (c), jsou povoleny alternativní základní hodnoty radionuklidů k hodnotám v tabulce 2.2.7.2.2.1 pro mezní hodnotu aktivity pro vyjmutou zásilku, avšak vyžadují vícestranné schválení. Takové alternativní mezní hodnoty aktivity pro vyjmuté zásilky musí být vypočteny v souladu s principy (dokumentu) International Basic Safety Standards for Protection against lonizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No. 115, IAEA, Vienna (1996).“.

Tabulka 2.2.7.2.2.2 Hlavičku sloupce 4 změňte následovně:

„mezní hodnoty koncentrace aktivity pro vyjmuté látky v Bq/g“

2.2.7.2.2.4 V úvodní větě vypusťte „určování“ a v legendě pro X(i) a Xm zaměňte „koncentrace“ za „mezní hodnota koncentrace“. /Tato změna netýká českého znění./

2.2.7.2.3.1.2 V (a) (i), vypusťte „které jsou určeny ke zpracování pro použití těchto radionuklidů“, 2.2.7.2.3.1.2 Upravte (pododstavec) (a) (iii) na znění:

(iii) radioaktivní látka, pro kterou je hodnota A2 neomezena. Může obsahovat štěpnou látku pouze za předpokladu, že je vyjmuta podle 2.2.7.2.3.5;“.

2.2.7.2.3.1.2 V (a) (iv) zaměňte „s výjimkou štěpných látek, které nejsou vyjmuty podle 2.2.7.2.3.5“ za „Může obsahovat štěpnou látku pouze za předpokladu, že je vyjmuta podle 2.2.7.2.3.5“.

2.2.7.2.3.1.2 V (b) (i), vypusťte „nebo“.

2.2.7.2.3.1.2 V (c) v úvodní větě zaměňte „splňujících požadavky“ za „které splňují požadavky“.

2.2.7.2.3.1.2 V (c) (i) zaměňte „bitumen, keramika, atd.“ za „bitumen a keramika“.

2.2.7.2.3.3.6 (a) Upravte na následující znění:

(a) zkouškami předepsanými v 2.2.7.2.3.3.5 (a) a (b) za předpokladu, že tyto vzorky jsou alternativně vystaveny zkoušce nárazem předepsané v normě ISO 2919:2012:“Radiation Protection - Sealed Radioactive Sources - General requirements and classification (Radiační ochrana - Uzavřené radioaktivní zářiče - Všeobecné požadavky a klasifikace), a to:

(i) zkoušce nárazem 4. třídy, pokud hmotnost radioaktivní látky zvláštní formy je rovna nebo menší než 200 g;

(ii) zkoušce nárazem 5. třídy, pokud hmotnost radioaktivní látky zvláštní formy je rovna nebo větší než 200 g, avšak menší než 500 g;“

2.2.7.2.3.3.6 V (b) zaměňte „ISO 2919:1999“ za „ISO 2919:2012“.

2.2.7.2.3.3.8 V (b) zaměňte „které jsou přijatelné“ za „pokud jsou přijatelné“.

2.2.7.2.3.5 Upravte prvý odstavec na následující znění:

„Štěpné látky a kusy obsahující štěpné látky musí být klasifikovány jako „ŠTĚPNÁ“ přiřazením pod příslušnou položku tabulky 2.2.7.2.1.1, ledaže by byly vyjmuty podle jednoho z ustanovení pododstavců (a) až (f) níže a přepravovány podle požadavků uvedených v 7.1.4.14.7.4.3. Všechna tato ustanovení se vztahují pouze na látky v kusech, které splňují požadavky v 6.4.7.2 ADR, pokud není nebalený materiál v ustanovení výslovně povolen.“.

2.2.7.2.3.5 Vypusťte stávající pododstavce (a) a (d). Stávající pododstavce (b) a (c) se tím stávají novými (a) and (b).

2.2.7.2.3.5 Vložte nové pododstavce (c) až (f):

(c) Uran obohacený maximálně na 5 % hmot. izotopem 235U za předpokladu, že:

(i) hmotnost izotopu 235U není větší než 3,5 g na kus,

(ii) celkový obsah plutonia a izotopu 233U nepřekračuje 1 % hmotnosti izotopu 235U na kus,

(iii) pro přepravu kusu platí mez pro zásilku daná v 7.1.4.14.7.4.3 (c);

(d) štěpné nuklidy s celkovou hmotností nepřevyšující 2 g na kus za předpokladu, že pro přepravu kusu platí meze pro zásilku daná v 7.1.4.14.7.4.3 (d);

(e) štěpné nuklidy s celkovou hmotností nepřevyšující 45 g, buď v obalu, nebo nebalené, za předpokladu, že pro přepravu platí meze pro zásilku dané v 7.1.4.14.7.4.3 (e);

(f) štěpné látky, které splňují požadavky uvedené v 7.1.4.14.7.4.3 (b), 2.2.7.2.3.6 a 5.1.5.2.1.“.

Tabulku 2.2.7.2.3.5 Vypusťte.

Vložte nový odstavec 2.2.7.2.3.6 následujícího znění:

2.2.7.2.3.6 Štěpné látky vyjmuté z klasifikace jako „ŠTĚPNÁ“ na základě 2.2.7.2.3.5 (f) musí být v podkritickém stavu bez potřeby kontroly nahromadění za následujících podmínek:

(a) ustanovení 6.4.11.1 (a) ADR;

(b) shodných s podmínkami pro hodnocení kusů uvedenými v 6.4.11.12 (b) a 6.4.11.13 (b) ADR.“.

2.2.7.2.4.1.1 Upravte na následující znění:

2.2.7.2.4.1.1 Kus může být klasifikován jako vyjmutý kus, splňuje-li jednu z následujících podmínek:

(a) je prázdným obalem, který obsahoval radioaktivní látku;

(b) obsahuje přístroje nebo výrobky nepřevyšující meze aktivity specifikované ve sloupcích (2) a (3) tabulky 2.2.7.2.4.1.2;

(c) obsahuje výrobky vyrobené z přírodního uranu, ochuzeného uranu nebo přírodního thoria;

(d) obsahuje radioaktivní látky nepřevyšující meze aktivity specifikované ve sloupci (4) tabulky 2.2.7.2.4.1.2; nebo

(e) obsahuje méně než 0.1 kg hexafluoridu uranu nepřevyšující meze aktivity specifikované ve sloupci (4) tabulky 2.2.7.2.4.1.2“.

2.2.7.2.4.1.3 V úvodní větě zaměňte „jen pokud“ za „za předpokladu, že“.

2.2.7.2.4.1.3 (a) Vypusťte „a“ na konci (textu).

2.2.7.2.4.1.3 (b) Upravte na následující znění:

(b) každý přístroj nebo výrobek je opatřen na vnějším povrchu nápisem „RADIOAKTIVNÍ“ („RADIOACTIVE“) s výjimkou:

(i) hodin nebo zařízení opatřených značením provedeným barvami světélkujícími na základě radioluminiscence;

(ii) spotřebních výrobků majících povolení příslušného orgánu podle 1.7.1.4 (e) nebo jednotlivě nepřevyšují meze aktivity pro vyjmuté zásilky, specifikované v tabulce 2.2.7.2.2.1 (sloupec 5), za předpokladu, že takové výrobky jsou přepravovány v obalu, který je označen nápisem „RADIOAKTIVNÍ“ na jeho vnitřním povrchu takovým způsobem, že toto upozornění na přítomnost radioaktivní látky je viditelné při otevření obalu;

(iii) ostatní přístroje nebo výrobky příliš malé, aby mohly být označeny nápisem „RADIOAKTIVNÍ“, za předpokladu, že jsou přepravovány v obalu, který je označen nápisem „RADIOAKTIVNÍ“ na jeho vnitřním povrchu takovým způsobem, že toto upozornění na přítomnost radioaktivní látky je viditelné při otevření obalu;“

2.2.7.2.4.1.4 Upravte (b) na následující znění:

(b) Kus je označen nápisem „RADIOAKTIVNÍ“, buď:

(i) na vnitřním povrchu takovým způsobem, že upozornění na přítomnost radioaktivní látky je viditelné při otevření obalu, nebo

(ii) na vnějším povrchu kusu, je-li nepraktické takto označovat vnitřní povrch.“.

Vložte nový odstavec 2.2.7.2.4.1.5 následujícího znění:

2.2.7.2.4.1.5 Hexafluorid uranu nepřevyšující meze aktivity specifikované ve sloupci (4) tabulky 2.2.7.2.4.1.2 může být klasifikován jako UN 3507 RADIOAKTIVNÍ LÁTKA, VYJMUTÝ KUS - HEXAFLUORID URANU, méně než 0.1 kg na kus, jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná za předpokladu, že:

(a) hmotnost hexafluoridu uranu v kusu je menší než 0.1 kg;

(b) jsou splněny podmínky 2.2.7.2.4.5.1 a 2.2.7.2.4.1.4 (a) a (b).“.

Stávající 2.2.7.2.4.1.5 se stává novým 2.2.7.2.4.1.7.

2.2.7.2.4.1.6 Zaměňte „jen pokud“ za „za předpokladu, že“.

2.2.7.2.4.1.7 (bývalý 2.7.2.4.1.5) V úvodní větě zaměňte „jen pokud“ za „za předpokladu, že“. Ostatní úpravy se netýkají anglického textu.

2.2.7.2.4.4 Ve větě předcházející pododstavec (a), zaměňte „aktivity vyšší než“ za „aktivity větší než jedna z následujících hodnoť.

2.2.7.2.4.4 V (a) vypusťte „nebo“.

2.2.7.2.4.4 V legendě pro C(j) vypusťte (koncové) „a“.

2.2.7.2.4.5 Upravte na následující znění:

2.2.7.2.4.5 Klasifikace hexafluoridu uranu

2.2.7.2.4.5.1 Hexafluorid uranu může být přiřazen pouze k:

(a) UN 2977, LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, HEXAFLUORID URANU, ŠTĚPNÁ;

(b) UN 2978, LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, HEXAFLUORID URANU, jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná; nebo

(c) UN 3507 LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, VYJMUTÝ KUS, HEXAFLUORID URANU, méně než 0.1 kg na kus, jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná.

2.2.7.2.4.5.2 Obsah kusu obsahujícího hexafluorid uranu musí splňovat následující požadavky:

(a) pro UN 2977 a UN 2978 nesmí být hmotnost hexafluoridu uranu odlišná od hmotnosti povolené typovým schválením kusu a pro UN 3507 musí být hmotnost hexafluoridu uranu menší než 0.1 kg;

(b) hmotnost hexafluoridu uranu nesmí být větší než taková hodnota, která by umožňovala menší než 5 % volný objem při maximální teplotě kusu, jak je specifikována pro systémy toho zařízení, kde se bude kus používat; a

(c) hexafluorid uranu musí být v pevném skupenství a vnitřní tlak nesmí být vyšší než tlak atmosférický při předání k přepravě.“.

2.2.7.2.4.6.2, 2.2.7.2.4.6.3 a 2.2.7.2.4.6.4 Zaměňte za nový odstavec následujícího znění:

„2.2.7.2.4.6.2 Obsah kusů typu B(U), typu B(M) nebo typu C musí být takový, jak je specifikováno v rozhodnutí o typovém schválení kusu.“.

2.2.9.1.10 Vložit následující nové odstavce:

2.2.9.1.10.4 (Vyhrazeno)

2.2.9.1.10.5 Pro přepravu v tankových plavidlech jsou látky, roztoky a směsi považovány za plovoucí látky, roztoky a směsi (floaters), jestliže splňují následující kritéria:*

Rozpustnost ve vodě <0,1 %

Tenze par < 0,3 kPa

Relativní hustota < 1,000

Pro přepravu v tankových plavidlech jsou látky, roztoky a směsi považovány za látky, roztoky a směsi, které klesají pod hladinu (sinkers), jestliže splňují následující kritéria:*

Rozpustnost ve vodě < 0,1 %

Relativní hustota > 1,000.

* Hodnoty relativní hustoty, tenze par a rozpustnosti ve vodě, které se mají použít podle modelu GESAMP, jsou hodnoty při 20 °C.“

2.2.9.2 Za „230“ doplnit ,„310“.

2.2.9.3 Pod nadpisem „Látky, které při vdechnutí jemného prachu mohou ohrozit zdraví“ (M1) nahradit všechny tři stávající položky následujícími dvěma položkami:

„2212 AZBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, aktinolit, antofylit, krokydolit)

2590 AZBEST, CHRYSOTIL“.

2.2.9.3 Pod nadpisem „Prostředky záchranné“ (M5) nahradit všechny tři stávající položky pro UN číslo 3268 položkou:

„3268 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ, spouštěna elektricky“.

2.2.9.3 Pod nadpisem „Jiné látky....“ (M11) nahradit položku pro UN číslo 3499 následující položkou:

„3499 KONDENZÁTOR, ELEKTRICKÁ DVOJVRSTVA (s kapacitou akumulace energie větší než 0,3 Wh)“.

2.2.9.3 Pod nadpisem „Jiné látky....“ (M11) za položku pro UN číslo 3499 doplnit následující položky:

„3508 KONDENZÁTOR, ASYMETRICKÝ (s kapacitou akumulace energie větší než 0,3 Wh)

„3509 OBALY, VYŘAZENÉ, PRÁZDNÉ, NEVYČIŠTĚNÉ“.

Kapitola 3.2

3.2.1 Ve „Vysvětlivkách“ v druhém odstavci doplnit na konec druhého odseku novou větu: „Je-li v této tabulce použit alfanumerický kód začínající písmeny „ZU“ označuje zvláštní ustanovení kapitoly 3.3.“.

Tabulka A

Pro UN číslo 0222, ve sloupci (2) změnit název na ”DUSIČNAN AMONNÝ”. Ve sloupci (6) vložit ”370“.

Pro UN číslo 0503, ve sloupci (2) změnit název na ”PROSTŘEDKY ZÁCHRANNÉ, PYROTECHNICKÉ”.

Pro UN čísla 1001, 1002, 1006, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1018, 1020, 1021, 1022, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1039, 1041, 1046, 1049, 1055, 1056, 1058, 1060, 1061, 1063, 1065, 1066, 1070, 1072, 1075, 1077, 1078, 1080, 1081, 1083, 1085, 1086, 1087, 1858, 1860, 1912, 1952, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 1964, 1965, 1968, 1969, 1971, 1973, 1974, 1976, 1978, 1982, 1983, 1984, 2034, 2035, 2036, 2044, 2193, 2200, 2203, 2419, 2422, 2424, 2451, 2452, 2453, 2454, 2517, 2599, 2601, 2602, 3070, 3153, 3154, 3156, 3157, 3159, 3161, 3163, 3220, 3252, 3296, 3297, 3298, 3299, 3337, 3338, 3339, 3340, 3354 a 3374 ve sloupci (6) přidat ”662“.

Pro UN číslo 1008, ve sloupci (6) vložit ”373“.

Pro UN čísla 1051 OS I, 1089 OS I, 1228 OS II, 1259 OS I, 1261 OS II, 1278 OS II, 1308 OS I, 1331 OS III, 1361 OS II a OS III, 1363 OS III, 1364 OS III, 1365 OS III, 1373 OS III, 1376 OS III, 1378 OS II, 1379 OS III, 1386 OS III, 1545 OS II, 1560 OS I, 1569 OS II, 1583 všechny obalové skupiny, 1603 OS II, 1613 OS I, 1614 OS I, 1649 OS I, 1672 OS I, 1693 OS I a OS II, 1694 OS I, 1697 OS II, 1698 OS I, 1699 OS I, 1701 OS II, 1722 OS I, 1732 OS II, 1792 OS II, 1796 OS II, 1802 OS II, 1806 OS II, 1808 OS II, 1826 OS II, 1832 OS II, 1837 OS II, 1868 OS II, 1889 OS I, 1906 OS II, 1932 OS III, 1939 OS II, 2002 OS III, 2006 OS III, 2030 OS II, 2073, 2212 OS II, 2217 OS III, 2254 OS III, 2295 OS I, 2363 OS I, 2381 OS II, 2404 OS II, 2438 OS I, 2442 OS II, 2443 OS II, 2558 OS I, 2626 OS II, 2691 OS II, 2740 OS I, 2743 OS II, 2749 OS I, 2798 OS II, 2799 OS II, 2826 OS II, 2835 OS II, 2881 OS II, 2956 OS III, 3048 OS I, 3122 OS I, 3123 OS I, 3129 OS II, 3130 OS II, 3208 OS II, 3242 OS II, 3251 OS III, 3294 OS I, 3315 OS I, 3336 OS I, 3416 OS II, 3448 OS I a OS II, 3450 OS I, 3483 OS I a 3498 OS II, změnit ve sloupci (7b) kód na ”E0“.

Pro UN číslo 1082, ve sloupci (2), přidat na konec ”(PLYN JAKO CHLADÍCÍ PROSTŘEDEK R1113)“.

Pro UN číslo 1202, druhá položka, ve sloupci (2), vyměnit ”EN 590:2004“ za ”EN 590:2009 +A1:2010“.

Pro všechny položky UN čísel 1210, 1263, 3066, 3469 a 3470 ve sloupci (6), vložit ”367“.

Pro UN číslo 1361, UHLÍ, živočišného nebo rostlinného původu, obalová skupina III, sloupec (6)

Vložit odkaz zvláštního ustanovení ”803“.

Pro UN čísla 1700, 2016, 2017, 3090, 3091,3268, 3292, 3356, 3480, 3481 a 3506, smazat obalovou skupinu ve sloupci (4).

Pro UN číslo 1942 změnit název ve sloupci (2) na ”DUSIČNAN AMONNÝ s nejvýše 0,2 % množství hořlavých látek, včetně organických látek vztažené na atom uhlíku, s vyloučením jakékoliv jiné přidané látky“.

Pro UN číslo 1972, ve sloupci (8) vložit “T“.

Pro UN číslo 2025 (všechny tři obalové skupiny), ve sloupci (6), vložit “66“ a smazat “585“.

Pro UN číslo 2187 ve sloupci (6) smazat Letos tím, že tam bude náš Igor, tak máme “593“.

Pro UN číslo 2212, ve sloupci (2) změnit název na “AZBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, aktinolit, antofylit, krokydolit)“ a ve sloupci (6), vložit “274”.

Pro UN číslo 2291 vložit “B“ ve sloupci (8) a “A“ ve sloupci (9).

Pro UN číslo 2590, ve sloupci (2) změnit název na “AZBEST, CHRYSOTIL”.

Pro UN číslo 2909, změna se netýká českého znění.

Pro UN číslo 2910, změna v pojmenování ve sloupci (2) se netýká českého znění.

Pro UN číslo 2910, ve sloupci (6) smazat “325” a vložit “368”.

Pro UN číslo 2911, změna v pojmenování ve sloupci (2) se netýká českého znění.

Pro UN čísla 2977 a 2978 ve sloupci (6) smazat “172”.

Pro UN čísla 2977 a 2978 vložit “EP” ve sloupci (9).

Pro UN číslo 2978 smazat “B” ve sloupci (8).

Pro UN čísla 3077 a 3082 ve sloupci (6) vložit “375”.

Pro UN čísla 3090, 3091, 3480 a 3481 ve sloupci (6) vložit “376” a “377” a smazat “661”.

Pro UN číslo 3164 ve sloupci (6) vložit “371”.

Pro UN čísla 3256, 3257 a 3258, smazat zvláštní ustanovení 580 ve sloupci (6).

Pro UN číslo 3268, ve sloupci (2) změnit název na “BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ, spouštěna elektricky”.

Pro UN číslo 3316 (obě položky), ve sloupci (7a) změnit “0” na “viz ZU 251” a ve sloupci (7b), změnit “E0” na “viz ZU 340”.

Pro UN číslo 3499, ve sloupci (2) změnit název pro přepravu na “KONDENZÁTOR, ELEKTRICKÁ DVOJVRSTVA (s akumulační kapacitou větší než 0,3 Wh)”.

Přidat následující nové položky:

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
3507 LÁTKA RADIOAKTIVNÍ,
HEXAFLUORID URANU,
VYJMUTÝ KUS, obsahující méně
než 0,1 kg látky na balení, jiná než
štěpná nebo vyjmutá štěpná
8 I 8 317 369 0 E0 PP,EP 0
3508 KONDENZÁTOR, ASYMETRICKÝ
(s kapacitou akumulace energie
větší než 0,3 Wh)
9 M11 9 372 0 E0 PP 0
3509 OBALY, VYŘAZENÉ, PRÁZDNÉ,
NEVYČIŠTĚNÉ
9 M11 9 663 0 E0 PP 0
3510 PLYN ADSORBOVANÝ,
HOŘLAVÝ, J.N.
2 9F 2.1 274 0 E0 PP,EX,A VE01 1
3511 PLYN ADSORBOVANÝ, J.N. 2 9A 2.2 274 0 E0 PP 0
3512 PLYN ADSORBOVANÝ,
TOXICKÝ, J.N.
2 9T 2.3 274 0 E0 PP,EP,TOX,A VE02 2
3513 PLYN ADSORBOVANÝ,
OXIDUJÍCÍ, J.N.
2 9O 2.2+5.1 274 0 E0 PP 0
3514 PLYN ADSORBOVANÝ,
TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, J.N.
2 9TF 2.3+2.1 274 0 E0 PP,EP,EX,TOX,A VE01,
VE02
2
3515 PLYN ADSORBOVANÝ,
TOXICKÝ, PODPORUJÍCÍ
HOŘENÍ, J.N.
2 9TO 2.3+5.1 274 0 E0 PP,EP,TOX,A VE02 2
3516 PLYN ADSORBOVANÝ,
TOXICKÝ, ŽÍRAVÝ, J.N.
2 9TC 2.3+8 274 0 E0 PP,EP,TOX,A VE02 2
3517 PLYN ADSORBOVANÝ,
TOXICKÝ, HOŘLAVÝ,
ŽÍRAVÝ, J.N.
2 9TFC 2.3+2.1+8 274 0 E0 PP,EP,EX,TOX,A VE01,
VE02
2
3518 PLYN ADSORBOVANÝ,
TOXICKÝ, PODPORUJÍCÍ
HOŘENÍ, ŽÍRAVÝ, J.N.
2 9TOC 2.3+5.1+8 274 0 E0 PP,EP,TOX,A VE02 2
3519 FLUORID BORITÝ,
ADSORBOVANÝ
2 9TC 2.3+8 0 E0 PP,EP,TOX,A VE02 2
3520 CHLÓR, ADSORBOVANÝ 2 9TOC 2.3+5.1+8 0 E0 PP,EP,TOX,A VE02 2
3521 FLUORID KŘEMIČITÝ,
ADSORBOVANÝ
2 9TC 2.3+8 0 E0 PP,EP,TOX,A VE02 2
3522 ARSIN, ADSORBOVANÝ 2 9TF 2.3+2.1 0 E0 PP,EP,EX,TOX,A VE01,
VE02
2
3523 GERMAN, ADSORBOVANÝ 2 9TF 2.3+2.1 0 E0 PP,EP,EX,TOX,A VE01,
VE02
2
3524 FLUORID FOSFOREČNÝ,
ADSORBOVANÝ
2 9TC 2.3+8 0 E0 PP,EP,TOX,A VE02 2
3525 FOSFIN, ADSORBOVANÝ 2 9TF 2.3+2.1 0 E0 PP,EP,EX,TOX,A VE01,
VE02
2
3526 SELENOVODÍK,
ADSORBOVANÝ
2 9TF 2.3+2.1 0 E0 PP,EP,EX,TOX,A VE01,
VE02
2

3.2.2 Tabulka B4

Upravit položky pro “plynové generátory airbagů”, “moduly airbagů” a “napínače bezpečnostních pásů”, takto:

„Plynové generátory airbagů1
9
0503
3268”
„Moduly airbagů1
9
0503
3268“
„Napínače bezpečnostních pásů1
9
0503
3268“

V položkách pro “Aktinolit”, “Antofylit”, “Mastek s tremolitem a/nebo aktinolitem” a “Tremolite” nahradit ve sloupci UN číslo “2590” za “2212”.

Smazat položky pro “Azbesty, modré nebo hnědé”, “Azbesty, bílé”, “Chrysolit”, “MODRÉ AZBESTY (krokydolit)”, “HNĚDÉ AZBESTY (amosit, mysorit)“, “BÍLÉ AZBESTY (chrysolit, aktinolit, antofylit, tremolit)“.

V položce pro “CHLORTRIFLUORETHYLEN, STABILIZOVANÝ“ UN číslo 1082, přidat na konec “, PLYN JAKO CHLADÍCÍ PROSTŘEDEK R1113”.

V druhé položce pro “DUSIČNAN AMONNÝ”, (UN 1942), změnit název na následující: “DUSIČNAN AMONNÝ, s nejvýše 0,2 % množství hořlavých látek, včetně organických látek vztažené na atom uhlíku, s vyloučením jakékoliv jiné přidané látky

V položce pro “DUSIČNAN AMONNÝ”, (UN 0222), změnit název na následující “DUSIČNAN AMONNÝ”.

V položce pro “KONDENZÁTOR, ELEKTRICKÁ DVOJVRSTVA...“ (UN 3499), změnit název na následující: “KONDENZÁTOR, ELEKTRICKÁ DVOJVRSTVA (s kapacitou akumulace energie větší než 0,3 Wh)“.

Změny položek pro “LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, VYJMUTÝ KUS - VÝROBKY Z PŘÍRODNÍHO URANU nebo OCHUZENÉHO URANU nebo PŘÍRODNÍHO THORIA”, “LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, VYJMUTÝ KUS - OMEZENÁ MNOŽSTVÍ” a “LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, VYJMUTÝ KUS - PŘÍSTROJE nebo VÝROBKY” se netýkají českého znění.

Přidat následující nové položky v abecedním pořadí:

Název a popis Třída UN číslo
PLYN ADSORBOVANÝ, HOŘLAVÝ, J.N. 2 3510
PLYN ADSORBOVANÝ, J.N. 2 3511
PLYN ADSORBOVANÝ, OXIDUJÍCÍ, J.N. 2 3513
PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKÝ, ŽÍRAVÝ, J.N. 2 3516
PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, ŽÍRAVÝ, J.N. 2 3517
PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKÝ, HOŘLAVÝ, J.N. 2 3514
PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKÝ, J.N. 2 3512
PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKÝ,
PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, ŽÍRAVÝ, J.N.
2 3518
PLYN ADSORBOVANÝ, TOXICKÝ,
PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, J.N.
2 3515
Amfibol azbest, viz 9 2212
ARSIN, ADSORBOVANÝ 2 3522
AZBESTY, AMFIBOL 9 2212
AZBESTY, CHRYSOTIL 9 2590
FLUORID BORITÝ, ADSORBOVANÝ 2 3519
KONDENZÁTOR, ASYMETRICKÝ
(s kapacitou akumulace energie větší než 0,3 Wh)
9 3508
CHLÓR,ADSORBOVANÝ 2 3520
Chrysotil, viz 9 2590
GERMAN, ADSORBOVANÝ 2 3523
SELENOVODÍK, ADSORBOVANÝ 2 3526
Chlorid rtuťný, viz 6.1 2025
OBALY, VYŘAZENÉ, PRÁZDNÉ, NEVYČIŠTĚNÉ 9 3509
FOSFIN, ADSORBOVANÝ 2 3525
FLUORID FOSFOREČNÝ, ADSORBOVANÝ 2 3524
BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ, spouštěna elektricky 9 3268
PROSTŘEDKY ZÁCHRANNÉ, PYROTECHNICKÉ 1 0503
FLUORID KŘEMIČITÝ, ADSORBOVANÝ 2 3521
LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, HEXAFLUORID URANU, VYJMUTÝ KUS,
obsahující méně než 0,1 kg látky na balení, jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná
8 3507

3.2.3

3.2.3.1, Vysvětlivky k Tabulce C, sloupce (7) se netýkají české verze.

3.2.3.1, Vysvětlivky k Tabulce C, sloupce (13) změnit následovně:

“Druh odběrného zařízení

Obsahuje informace k předepsanému druhu odběrného zařízení.

1 Uzavřené odběrné zařízení

2 Částečně uzavřené odběrné zařízení

3 Otevřené zařízení“

3.2.3.1, vysvětlivky, sloupec (20) /Netýká se českého znění./

3.2.3.1, vysvětlivky, sloupec (20) /Netýká se českého znění./

3.2.3.1, vysvětlivky, sloupec (20) /Netýká se českého znění./

3.2.3.1, vysvětlivky, sloupec (20), Dodatečné požadavky/poznámky 14 v první větě nahradit “za těchto podmínek” za “plavidlem typu N”.

3.2.3.1, vysvětlivky 40 ke sloupci (20) vypustit a nahradit za “(Vypuštěno)”“.

3.2.3.1, vysvětlivky ke sloupci (20) vložit následující novou poznámku:

41. n-BUTYLBENZEN je přiřazen k položce UN číslo 2709 BUTYLBENZENY (n-BUTYLBENZENY).”

3.2.3.1, vysvětlivky, sloupec (20) vložit následující novou poznámku:

42. Nakládání hluboce zchlazených zkapalněných plynů má být prováděno tak, aby nedocházelo k nežádoucím změnám teploty v nákladních tancích, potrubním vedení nebo jakémkoliv přídavném zařízení. Při určování udržovací doby (jak je popsáno v 7.2.4.16.17), by mělo být zajištěno, že stupeň plnění nepřesáhne 98 %, aby se předešlo otevření pojistných ventilů v době, kdy je plyn v plně kapalném stavu. Za použití přepravních podmínek pro hluboce zchlazené zkapalněné plyny v souladu s bodem 9.3.1.24.1 (b) nebo 9.3.1.24.1 (c), se chladicí systém nedoporučuje.

3.2.3.2, Tabulka C, záhlaví sloupce (7) se netýká české verze.

3.2.3 Tabulka C

Pro UN číslo 1005, UN číslo 1011 (dvakrát), UN číslo. 1012, UN číslo. 1030, UN číslo. 1033, UN číslo. 1038, UN číslo 1055, UN číslo 1063, UN číslo 1077, UN číslo 1083, UN číslo 1912, UN číslo 1965 (9 krát), UN číslo 1969 (dvakrát), UN číslo 1978 a UN číslo. 9000, vložit “2” ve sloupci (20).

Pro UN číslo 1038, vložit odkaz vysvětlivky “42” ve sloupci (20).

Pro UN číslo 1206, ve sloupci (2), smazat “(n-HEPTAN)”.

Pro UN číslo 1208, ve sloupci (2), smazat “(n-HEXAN)” a ve sloupci (9), smazat “3”.

Pro UN číslo 1262, ve sloupci (2), smazat “(n-OCTAN)”.

Pro UN číslo 2709, ve sloupci (20), vložit “41”.

Pro UN číslo 3082, TĚŽKÉ TOPNÉ OLEJE smazat “40” ve sloupci (20)

3.2.3.2 Tabulka C, Vložit následující nové položky:

(1) (2) (3)a (3)b (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1265 PENTANY, kapalné 3 F1 I 3+N2 * * * * * * * * ano * II A ano PP,
EX,
A
1 14; *
viz
3.2.3.3
1265 PENTANY, kapalné 3 F1 II 3+N2 * * * * * * * * ano * II A ano PP,
EX,
A
1 14; *
viz
3.2.3.3
1972 METHAN,
HLUBOCE ZCHLAZENÝ,
KAPALNÝ
nebo PLYN ZEMNÍ,
HLUBOCE ZCHLAZENÝ,
KAPALNÝ,
s vysokým obsahem
methanu
2 3F 2.1 G 1 1 1 95 1 ne T1 IIA ano PP,
EX,
A
1 2; 31;
42
2709 BUTYLBENZENY
(n- BUTYLBENZEN)
3 F1 III 3+N1+F N 3 3 97 0.87 2 ano T2 II A ano PP,
EX,
A
0 41

Vyměnit položky pro UN čísla 1764, 2430 (dvakrát) a 2850 za následující položky:

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1764 KYSELINA DICHLOROCTOVÁ 8 C3 II 8+N1 N 3 3 97 1.56 2 ano T1 IIA ano PP, EP,
EX, A
0 17
2430 ALKYLFENOLY, TUHÉ, J.N.
(NONYLFENOL,
SMĚS IZOMERŮ, ROZTAVENÝ)
8 C4 II 8+N1+F N 3 1 2 95 0.95 2 ano T2 IIA7) ano PP, EP,
EX, A
0 7; 17
2430ALKYLFENOLY, TUHÉ, J.N.
(NONYLPHENOL, ISOMERIC
MIXTURE, MOLTEN)
8C4II8+N1+FN324950.952anonePP, EP07; 17;
20:
+ 125 °C
2850 TETRAMER PROPYLENU 3 F1 III 3+N1+F N 4 3 97 0.76 2 ano ne PP 0

3.2.3.2 Poznámky pod čarou 1 a 2, které se vztahují k seznamu látek v Tabulce C, nahradit “IEC 79-4” za “standardizovaný postup stanovení”.

3.2.3.2 Poznámka pod čarou 3, která se vztahuje k seznamu látek v Tabulce C, nahradit “IEC 79-IA” za “standardizovaný postup stanovení”

3.2.3.2 Poznámku pod čarou 4, která se vztahuje k seznamu látek v Tabulce C změnit následně:

“Nejvyšší průrazová odolnost spárami (MESG) ještě nebyla změřena podle standardizovaného postupu stanovení; proto byla prozatímně přiřazena do třídy výbušnosti IIB, která je považována za bezpečnou.”

3.2.3.2 Poznámku pod čarou 5, která se vztahuje k seznamu látek v Tabulce C změnit následně:

“Nejvyšší průrazová odolnost spárami (MESG) ještě nebyla změřena podle standardizovaného postupu stanovení; proto byla prozatímně přiřazena do třídy výbušnosti IIC, která je považována za bezpečnou.”

3.2.3.2 Poznámku pod čarou 7, která se vztahuje k seznamu látek v Tabulce C změnit následně:

“Nejvyšší průrazová odolnost spárami (MESG) ještě nebyla změřena podle standardizovaného postupu stanovení; proto byla prozatímně přiřazena do třídy výbušnosti, která je považována za bezpečnou.”

3.2.3.2 Poznámky pod čarou 8, které se vztahují k seznamu látek v Tabulce C změnit následovně:

“Nejvyšší průrazová odolnost spárami (MESG) ještě nebyla změřena podle standardizovaného postupu stanovení; proto byla prozatímně přiřazena do třídy výbušnosti v souladu s IEC 60079-20-1.”

3.2.3.3 V třetím a pátém oddílu postupového diagramu nahradit “(kritéria podle GESAMP) *“ za “(kritéria podle 2.2.9.1.10.5)” a smazat poznámku pod čarou*.3.2.3.3, sloupec (16) nahradit “IEC 60079-1-1” za “IEC 60079-20-1”.

3.2.3.3, poznámku 2 ke sloupci (20) změnit za následující:

“Nutno poukázat ve sloupci (20) na poznámku 2 týkající se stabilizovaných látek, které reagují s kyslíkem a plynů nebezpečnosti 2.1, jak je zmíněno ve sloupci (5).”

3.2.3.3, sloupec (20), poznámka 40 smazat a nahradit za “Již se nepoužívá.”.

3.2.3.3 Vložit následující novou poznámku 41 ke sloupci (20):

Poznámka 41: Nutno poukázat ve sloupci (20) na poznámku 41 k UN číslu 2709 BUTYLBENZENY (n-BUTYLBENZENY).”

3.2.3.3 Vložit následující novou poznámku 42 ke sloupci (20):

Poznámka 42: Nutno poukázat ve sloupci (20) na poznámku 42 k UN číslo 1038 ETHYLEN, ZCHLAZENÁ KAPALINA a k UN číslu 1972 METHAN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ nebo PLYN ZEMNÍ, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, s vysokým obsahem methanu.”

3.2.4.2, 3.1 Změnit na následující:

“Teplota samovznícení v souladu s IEC 60079-20-1:2010, EN 14522:2005, DIN 51 794:2003 v °C; kde je aplikovatelná, daná teplotní třída v souladu s IEC 60079-20-1:2010.”

3.2.4.2, bod 3.2 Změnit následovně:

“Bod vzplanutí

Pro bod vzplanutí do 175 ° C

Zkušební metody s uzavřeným kelímkem - nerovnovážný postup

ABEL METODA: EN ISO 13736:2008

ABEL-PENSKY METODA: DIN 51755-1:1974 nebo NF M T60-103:1968

PENSKY-MAERTENS METODA: EN ISO 2719:2012

LUCHAIRE PŘÍSTROJ: Francouzská norma NF T60-103:1968

TAG METODA: ASTM D56-05(2010)

Zkušební metody s uzavřeným kelímkem - rovnovážný postup

Rychlý rovnovážný postup: EN ISO 3679:2004; ASTM D3278-96(2011)

Rovnovážný postup s uzavřeným kelímkem: EN ISO 1523:2002+AC1:2006; ASTM D3941-90 (2007)

Pro bod vzplanutí nad 175 ° C

K výše uvedeným metodám smí být navíc použita následující zkušební metoda s otevřeným kelímkem:

CLEVELAND METODA: EN ISO 2592:2002; ASTM D92-12.”

3.2.4.2, bod 3.3 Nahradit “EN 1839:2004” za “EN 1839:2012”.

3.2.4.2, bod 3.4 Nahradit “IEC 60079-1:2003.....” za “IEC 60079-20-1:2010 v mm.”.

3.2.4.3 Kritéria pro stanovení látek, A, 10

Nahradit “(kritéria v souladu s GESAMP), 3” za “(kritéria v souladu s 2.2.9.1.10.5)” and smazat poznámku pod čarou3.

3.2.4.3, sloupec (16) Nahradit “IEC 60079-1-1” za “IEC 60079-20-1”.

3.2.4.3, L sloupec (20), poznámku 2 změnit následovně:

“Nutno poukázat ve sloupci (20) na poznámku 2 týkající se stabilizovaných látek, které reagují s kyslíkem a plynů nebezpečnosti 2.1, jak je zmíněno ve sloupci (5).”

3.2.4.3, sloupec (20), poznámka 40 smazat a nahradit za “Již se nepoužívá.”

3.2.4.3 Vložit následující novou poznámku 41 ke sloupci (20):

Poznámka 41: Nutno poukázat ve sloupci (20) na poznámku 41 k UN číslu 2709 BUTYLBENZENY (n-BUTYLBENZENY).”

3.2.4.3, L Vložit následující novou poznámku 42 ke sloupci (20):

Poznámka 42: Nutno poukázat ve sloupci (20) na poznámku 42 k UN číslo 1038 ETHYLEN, ZCHLAZENÁ KAPALINA a k UN číslu 1972 METHAN, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ nebo PLYN ZEMNÍ, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ, s vysokým obsahem methanu.”

Kapitola 3.3

3.3.1

ZÚ 122 Na konec doplnit „ , 4.1.4.2, pokynu pro balení IBC520 a 4.2.5.2.6, pokynu pro přemístitelné cisterny T23 ADR.”.

ZÚ 135 Pozměnit do tohoto znění:

„135 Hydratovaná sodná sůl kyseliny dichlorisokyanurové nesplňuje kritéria pro zařazení do třídy 5.1 a nepodléhá ustanovením ADN, pokud nesplňuje kritéria pro zařazení do jiné třídy.“.

ZÚ 172 Pozměnit do tohoto znění:

„172 Má-li radioaktivní látka vedlejší nebezpečí:

(a) látka musí být přiřazena k obalové skupině I, II nebo III, pokud je to náležité, za použití kritérií pro obalové skupiny obsažených v části 2 podle povahy převažujícího vedlejšího nebezpečí;

(b) kusy musí být označeny bezpečnostními značkami odpovídajícími každému vedlejšímu nebezpečí přestavovanému touto látkou; odpovídající velké bezpečnostní značky se umístí na vozidla nebo kontejnery podle příslušných ustanovení oddílu 5.3.1;

(c) pro účely dokumentace a označování kusů musí být oficiální pojmenování pro přepravu doplněno pojmenováním složek, které převažujícím způsobem přispívají k tomuto (těmto) vedlejšímu (vedlejším) nebezpečí(m) a které musí být uvedeny v závorkách;

(d) v přepravním dokladu pro nebezpečné věci musí být uvedeno(a) číslo(a) vzoru(ů) bezpečnostních značek odpovídající každému vedlejšímu nebezpečí, v závorkách za číslem třídy „7“ a tam, kde je přiřazena, také obalová skupina, jak je vyžadováno podle 5.4.1.1.1 (d).

K balení viz také 4.1.9.1.5 ADR.“.

ZÚ 225 Na konec doplnit:

„Hasicí přístroje musí být vyrobeny, odzkoušeny, schváleny a označeny podle předpisů platných v zemi výroby.

POZNÁMKA: „Předpisy platné v zemi výroby“ znamená předpisy platné v zemi výroby nebo předpisy platné v zemi použití.

Hasicí přístroje pod touto položkou zahrnují:

(a) přenosné hasicí přístroje pro ruční manipulaci a použití;

(b) hasicí přístroje pro instalaci v letadlech;

(c) hasicí přístroje na kolech pro ruční manipulaci;

(d) protipožární zařízení nebo přístroje namontované na kolech nebo na kolovém podvozku nebo na dopravním prostředku podobném (malému) přívěsu; a

(e) hasicí přístroje sestávající z nepojízdného tlakového sudu a příslušenství a manipulované např. vidlicovým vozíkem nebo jeřábem, jsou-li nakládány nebo vykládány.

POZNÁMKA: Tlakové nádoby, které obsahují plyny pro použití ve výše uvedených hasicích přístrojích nebo pro použití ve stacionárních protipožárních zařízeních, musí splňovat požadavky kapitoly 6.2 ADR a všechny požadavky vztahující se na příslušný plyn, jsou-li tyto tlakové nádoby přepravovány samostatně.“.

ZÚ 235 Pozměnit do tohoto znění:

„235 Tato položka platí pro předměty, které obsahují výbušné látky třídy 1 a které mohou obsahovat také nebezpečné věci jiných tříd. Tyto předměty jsou používány ke zvýšení bezpečnosti ve vozidlech, plavidlech nebo letadlech - např. plynové generátory airbagů, moduly airbagů, předpínače bezpečnostních pásů a pyromechanické prostředky.“.

ZÚ 251 Vložit následující nový třetí odstavec (za „vyžaduje nejpřísnější obalovou skupinu“):

„Pokud souprava obsahuje jen nebezpečné věci, jimž není přiřazena žádná obalová skupina, nemusí být v přepravním dokladu pro nebezpečné věci žádná obalová skupina uvedena.“.

ZÚ 280 Pozměnit do tohoto znění:

„280 Tato položka se vztahuje na záchranné prostředky pro vozidla, plavidla nebo letadla -např. plynové generátory airbagů, moduly airbagů, předpínače bezpečnostních pásů a pyromechanické prostředky, které obsahují nebezpečné věci třídy 1 nebo jiných tříd, jsou-li přepravovány jako montážní díly a pokud tyto předměty, tak jak jsou podávány k přepravě, byly vyzkoušeny podle série zkoušek 6 (c) části I Příručky zkoušek a kritérií, přičemž nedošlo k výbuchu prostředku, roztříštění pouzdra prostředku nebo tlakové nádoby, a neexistuje nebezpečí rozletu úlomků ani tepelných účinků, které by významným způsobem bránily hašení požáru nebo záchranným operacím v bezprostředním sousedství. Tato položka se nevztahuje na prostředky pro záchranu života popsané ve zvláštním ustanovení 296 (UN čísla 2990 a 3072).“.

ZÚ 289 Pozměnit do tohoto znění:

„289 Záchranné prostředky, elektricky iniciované a záchranné prostředky, pyrotechnické namontované ve vozidlech, železničních vozech, plavidlech nebo letadlech nebo ve zkompletovaných dílech, jako jsou sloupky řízení, výplně dveří, sedadla atd. nepodléhají ustanovením ADN.“.

ZÚ 306 Pozměnit do tohoto znění:

„306 Tato položka smí být použita pouze pro látky, které jsou příliš necitlivé pro zařazení do třídy 1, pokud byly vyzkoušeny podle série zkoušek 2 (viz Příručku zkoušek a kritérií, část I).“.

ZÚ 309 Pozměnit poslední větu do tohoto znění:

„Tyto látky musí vyhovět zkouškám 8 (a), (b) a (c) série zkoušek 8 Příručky zkoušek a kritérií, části I, oddílu 18 a musí být schváleny příslušným orgánem.“.

ZÚ 363 /Tato změna se netýká českého znění/

ZÚ 580 Vypustit zvláštní ustanovení 580 a vložit „580 (Vypuštěno)“.

ZÚ 582 Pozměnit do tohoto znění:

„582 Tato položka zahrnuje mimo jiné směsi plynů označené písmenem R....., s následujícími vlastnostmi:

Směs Maximální tenze par
při 70 °C (MPa)
Minimální hustota
při 50 °C (kg/l)
Dovolený technický název
pro účely 5.4.1.1
F1 1,3 1,30 „Směs F1“
F2 1,9 1,21 „Směs F2“
F3 3,0 1,09 „Směs F3“

POZNÁMKA 1: Trichlorfluormethan (chladicí plyn R11), 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluorethan (chladicí plyn R113), 1,1,1-trichlor-2,2,2- trifluorethan (chladicí plyn R113a), 1-chlor-1,2,2-trifluorethan (chladicí plyn R133) a 1-chlor-1,1,2- trifluorethan (chladicí plyn R133b) nejsou látkami třídy 2. Mohou však být součástí směsí F1 až F3.

POZNÁMKA 2: Referenční hustoty odpovídají hustotám dichlorfluormethanu (1,30 kg/l), dichlor-difluormethanu (1,21 kg/l) a chlordifluormethanu (1,09 kg/l).“.

ZÚ 583 Pozměnit do tohoto znění:

„583 Tato položka zahrnuje mimo jiné směsi plynů s následujícími vlastnostmi:

Směs Maximální tenze par
při 70 °C (MPa)
Minimální hustota
při 50 °C (kg/l)
Dovolený technickýnázev(a)
pro účely 5.4.1.1
A 1,1 0.525 „Směs A“ nebo „Butan“
A01 1,6 0,516 „Směs A01“ nebo „Butan“
A02 1.6 0,505 „Směs A02“ nebo „Butan“
A0 1.6 0,495 „Směs A0“ nebo „Butan“
A1 2,1 0,485 „Směs A1“
B1 2.6 0,474 „Směs B1“
B2 2.6 0,463 „Směs B2“
B 2.6 0,450 „Směs B“
C 3.1 0,440 „Směs C“ nebo „Propan“

(a)Pro přepravu v tancích smějí být obchodní názvy „Butan“ nebo „Propan“ používány jen jako doplněk.

ZÚ 585 Vypustit zvláštní ustanovení 585 a vložit „585 (Vypuštěno)“.

ZÚ 594 Namísto „podle předpisů státu výroby“ uvést „podle předpisů platných v zemi výroby“. Na konec vložit následující novou POZNÁMKU:

POZNÁMKA: „Předpisy platné v zemi výroby“ znamená předpisy platné v zemi výroby nebo předpisy platné v zemi použití.“.

ZÚ 636 (b) Pozměnit do tohoto znění:

(b) Až do mezilehlého zpracovatelského objektu lithiové články a baterie o celkové (brutto) hmotnosti nejvýše 500 g na každý článek nebo baterii nebo lithium-iontové články s watthodinovou zatížitelností nejvýše 20 Wh, lithium-iontové baterie s watthodinovou zatížitelností nejvýše 100 Wh, lithiové kovové články s obsahem lithia nejvýše 1 g a lithiové kovové baterie s celkovým obsahem lithia nejvýše 2 g, ať obsažené v zařízení nebo ne, shromážděné a podávané k přepravě za účelem jejich likvidace nebo recyklace, společně s jinými nelithiovými články nebo bateriemi, nebo bez nich, nepodléhají žádným jiným ustanovením ADN, včetně zvláštního ustanovení 376 a odstavce 2.2.9.1.7, pokud splňují následující podmínky:

(i) Jsou dodržena ustanovení pokynu pro balení P909 v 4.1.4.1 ADR, vyjma dodatečných požadavků 1 a 2;

(ii) Je zaveden systém zajištění kvality, aby bylo zajištěno, že celkové množství lithiových článků nebo baterií na dopravní jednotku nepřekročí 333 kg;

POZNÁMKA: Celkové množství lithiových článků a baterií ve smíšeném nákladu může být stanoveno pomocí statistické metody zahrnuté do systému zajištění kvality. Kopie záznamů ze zajištění kvality musí být na požádání poskytnuta příslušnému orgánu.

(iii) Kusy jsou označeny nápisem „LITHIOVÉ BATERIE K LIKVIDACI“ nebo „LITHIOVÉ BATERIE K RECYKLACI“, jak je to náležité.“.

ZÚ 660 (g) (v) Namísto „jmenovitý vnitřní objem“ uvést „hydraulický vnitřní objem“.

ZÚ 661 Vypustit zvláštní ustanovení 661 a vložit „661 (Vypuštěno)“.

3.3.1 Doplnit následující nová zvláštní ustanovení:

„66 Rumělka nepodléhá ustanovením ADN.“.

„367 Pro účely dokumentace:

Oficiální pojmenování pro přepravu „Látka pomocná k výrobě barev“ smí být použito pro zásilky kusů obsahujících „Barvu“ a „Látku pomocnou k výrobě barev“ v tomtéž kusu;

Oficiální pojmenování pro přepravu „Látka pomocná k výrobě barev, žíravá, hořlavá“ smí být použito pro zásilky kusů obsahujících „Barvu, žíravou, hořlavou“ a „Látku pomocnou k výrobě barev, žíravou, hořlavou“ v tomtéž kusu;

Oficiální pojmenování pro přepravu „Látka pomocná k výrobě barev, hořlavá, žíravá“ smí být použito pro zásilky kusů obsahujících „Barvu, hořlavou, žíravou“ a „Látku pomocnou k výrobě barev, hořlavou, žíravou“ v tomtéž kusu; a

Oficiální pojmenování pro přepravu „Látka pomocná k výrobě tiskařských barev“ smí být použito pro zásilky kusů obsahujících „Barvu tiskařskou“ a „Látku pomocnou k výrobě tiskařských barev“ v tomtéž kusu.“.

„368 V případě hexafluoridu uranu, jiného než štěpného nebo štěpného vyjmutého, se látka zařadí pod UN číslo 3507 nebo UN číslo 2978.“.

„369 Podle odstavce 2.1.3.5.3 (a) je tato radioaktivní látka ve vyjmutém kusu, mající žíravé vlastnosti, zařazena do třídy 8 s vedlejším nebezpečím radioaktivní látky.

Hexafluorid uranu smí být zařazen pod tuto položku, jen pokud jsou splněny podmínky uvedené v 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5, 2.2.7.2.4.5.2 a pro vyjmuté štěpné látky v 2.2.7.2.3.6.

Kromě ustanovení platných pro přepravu látek třídy 8 platí ustanovení uvedená v 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.1.4.14.7.3.1, 7.1.4.14.7.5.1 až 7.1.4.14.7.5.4 a 7.1.4.14.7.7.

Nevyžaduje se umístění žádné bezpečnostní značky pro třídu 7.“.

„370 Tato položka se vztahuje na:

- dusičnan amonný s více než 0,2 % hořlavých látek, včetně jakékoli organické látky počítané jako uhlík, s vyloučením jakékoli přidané látky; a

- dusičnan amonný s nejvýše 0,2 % hořlavých látek, včetně jakékoli organické látky počítané jako uhlík, s vyloučením jakékoli přidané látky, který není příliš citlivý pro zařazení do třídy 1, jestliže byl odzkoušen podle série zkoušek 2 (viz Příručku zkoušek a kritérií, část 1). Viz též UN číslo 1942.“.

„371

(1) Tato položka se vztahuje také na předměty obsahující malé tlakové nádobky s vypouštěcím ventilem. Takové předměty musí splňovat následující požadavky:

(a) Hydraulický vnitřní objem tlakové nádobky nesmí překročit 0,5 litru a provozní tlak nesmí překročit 25 barů při 15 °C;

(b) Minimální tlak při roztržení tlakové nádobky musí být roven nejméně čtyřnásobku tlaku plynu při 15 °C;

(c) Každý předmět musí být vyroben takovým způsobem, aby bylo vyloučeno neúmyslné vznícení nebo spuštění za normálních podmínek manipulace, balení, přepravy a použití. Toto může být splněno dodatečným uzamykacím zařízením spojeným s aktivátorem;

(d) Každý předmět musí být vyroben takovým způsobem, aby se předešlo nebezpečným rozletům tlakové nádobky nebo částí tlakové nádobky;

(e) Každá tlaková nádobka musí být vyrobena z materiálu, který se při jejím prasknutí nebude tříštit;

(f) Konstrukční typ předmětu musí být podroben zkoušce v ohni. Pro tuto zkoušku se použijí ustanovení odstavců 16.6.1.2, kromě písmene g, 16.6.1.3.1 až 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 (b) a 16.6.1.3.8 Příručky zkoušek a kritérií. Musí být prokázáno, že předmět uvolňuje svůj tlak pomocí těsnění degradujícího působením ohně nebo pomocí jiného zařízení pro vyrovnávání tlaku takovým způsobem, že se tlaková nádobka neroztříští a že předmět nebo fragmenty předmětu neodletí dále než 10 metrů;

(g) Konstrukční typ předmětu musí být podroben následující zkoušce. Použije se stimulační mechanismus k iniciaci jednoho předmětu ve středu obalu. Nesmí dojít k nebezpečným účinkům vně kusu, jako je roztržení kusu, průnik kovových fragmentů nebo vlastní nádobky obalem.

(2) Výrobce musí pořídit technickou dokumentaci konstrukčního typu, výroby, jakož i zkoušek a jejich výsledků. Výrobce musí použít postupy k zajištění toho, aby předměty v sériové výrobě byly vyráběny v dobré kvalitě, podle konstrukčního typu a byly schopny splnit požadavky uvedené v (1). Výrobce musí na požádání poskytnout takové informace příslušnému orgánu.“.

„372 Tato položka platí pro asymetrické kondenzátory s kapacitou akumulace energie větší než 0,3 Wh. Kondenzátory s kapacitou akumulace energie 0,3 Wh nebo nižší nepodléhají ADN.

Kapacitou akumulace energie se rozumí energie zadržená kondenzátorem, jak je vypočtena podle následující rovnice:

Wh = 1/2CN (Ur2 - UL2) × (1/3600),

za použití jmenovité kapacitance (CN), jmenovitého napětí (UR) a jmenovité dolní meze napětí (UL).

Všechny asymetrické kondenzátory, pro něž tato položka platí, musí splňovat následující podmínky:

(a) Kondenzátory nebo moduly musí být chráněny proti zkratu;

(b) Kondenzátory musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby mohl být bezpečně snížen tlak, který může narůst během jejich používání, pomocí větracího otvoru nebo slabého místa v plášti kondenzátoru. Jakákoli kapalina, která se uvolní při větrání, musí být zadržena obalem nebo zařízením, v němž je kondenzátor zabudován;

(c) Na kondenzátorech musí být vyznačena jejich kapacita akumulace energie ve Wh; a

(d) Kondenzátory obsahující elektrolyt splňující klasifikační kritéria kterékoli třídy nebezpečných věcí musí být konstruovány tak, aby odolaly rozdílu tlaků 95 kPa;

Kondenzátory obsahující elektrolyt, který nesplňuje klasifikační kritéria žádné třídy nebezpečných věcí, i když jsou v sestavě modulu anebo jsou zabudovány v zařízení, nepodléhají jiným ustanovením ADN.

Kondenzátory obsahující elektrolyt, který splňuje klasifikační kritéria kterékoli třídy nebezpečných věcí, s kapacitou akumulace energie 20 Wh nebo méně, i když jsou v sestavě modulu, nepodléhají jiným ustanovením ADN, pokud jsou kondenzátory schopny v nezabaleném stavu odolat při zkoušce volným pádem z výšky 1,2 metru na pevný povrch bez ztráty obsahu.

Kondenzátory obsahující elektrolyt, splňující klasifikační kritéria kterékoli třídy nebezpečných věcí, které nejsou zabudovány v zařízení a s kapacitou akumulace energie větší než 20 Wh, podléhají ustanovením ADN.

Kondenzátory zabudované v zařízení a obsahující elektrolyt, který splňuje klasifikační kritéria kterékoli třídy nebezpečných věcí, nepodléhají jiným ustanovením ADN, pokud je zařízení zabaleno v pevném vnějším obalu vyrobeném z vhodného materiálu a přiměřené pevnosti a konstrukce ve vztahu k zamýšlenému použití a takovým způsobem, aby se zamezilo náhodnému uvedení kondenzátorů do činnosti během přepravy. Velké robustní zařízení obsahující kondenzátory smí být podáno k přepravě nezabalené nebo na paletách, je-li kondenzátorům poskytována rovnocenná ochrana zařízením, v němž jsou obsaženy.

POZNÁMKA: Bez ohledu na ustanovení tohoto zvláštního ustanovení musí být nikl-uhlíkové asymetrické kondenzátory obsahující alkalické elektrolyty třídy 8 přepravovány jako UN 2795 AKUMULÁTORY (BATERIE), NAPLNĚNÉ ALKALICKÝM KAPALNÝM ELEKTROLYTEM, elektrická akumulace.

„373 Detektory neutronového záření obsahující nestlačený plyn fluorid boritý smějí být přepravovány pod touto položkou, pokud jsou splněny následující podmínky:

(a) Každý detektor neutronového záření musí splňovat následující podmínky:

(i) Tlak v každém detektoru nesmí překročit 105 kPa (absolutní tlak) při 20 °C;

(ii) Množství plynu nesmí překročit 13 g na detektor;

(iii) Každý detektor musí být vyroben v registrovaném programu zajištění kvality;

POZNÁMKA: ISO 9001:2008 smí být použita k tomuto účelu.

(iv) Každý detektor neutronového záření musí být svařované kovové konstrukce s přechodovými konektory připojenými keramicko-kovovým pájením natvrdo. Tyto detektory musí mít minimální tlak při prasknutí 1800 kPa, jak je prokázáno při kvalifikační zkoušce konstrukčního typu ; a

(v) Každý detektor musí být před naplněním odzkoušen na 1 × 10-10 cm3/s normy těsnosti.

(b) Detektory neutronového záření přepravované jako samostatné komponenty musí být přepravovány následujícím způsobem:

(i) Detektory musí být zabaleny do těsně uzavřených vložek z plastu sloužících jako meziobal, s dostatečným množstvím absorpčního materiálu, aby absorboval celý plynný obsah;

(ii) Musí být zabaleny do pevného vnějšího obalu. Zkompletovaný kus musí být schopen odolat při zkoušce volným pádem z výšky 1,8 m bez jakéhokoli úniku plynného obsahu z detektorů;

(iii) Celkové množství plynu ze všech detektorů na vnější obal nesmí překročit 52 g.

(c) Zkompletované systémy měření neutronového záření obsahující detektory splňující podmínky odstavce (a) musí být přepravovány následujícím způsobem.

(i) Detektory musí být uloženy v pevném těsně uzavřeném vnějším pouzdru;

(ii) Pouzdro musí obsahovat dostatečné množství absorpčního materiálu, aby absorboval celý plynný obsah;

(iii) Zkompletované systémy musí být zabaleny do pevných vnějších obalů schopných odolat při zkoušce volným pádem z výšky 1,8 m bez úniku obsahu, pokud vnější pouzdro systému neposkytuje rovnocennou ochranu.

Pokyn pro balení P200 v 4.1.4.1 ADR se nepoužije.

Přepravní doklad musí obsahovat tento zápis: „Přeprava podle zvláštního ustanovení 373.“

Detektory neutronového záření obsahující nejvýše 1 g fluoridu boritého, včetně těch, které mají těsnění z pájeného skla, nepodléhají ustanovením ADN, pokud splňují požadavky uvedené v odstavci (a) a jsou zabaleny podle odstavce (b). Systémy měření záření obsahující takové detektory nepodléhají ustanovením ADN, pokud jsou zabaleny podle odstavce (c).“.

„374 (Vyhrazeno)“.

„375 Tyto látky, pokud jsou přepravovány v samostatných nebo skupinových obalech obsahujících čisté množství na samostatný nebo vnitřní obal nejvýše 5 litrů pro kapaliny nebo mající čistou (netto) hmotnost na samostatný nebo vnitřní obal nejvýše 5 kg pro tuhé látky, nepodléhají žádným jiným ustanovením ADN, za podmínky, že obaly splňují všeobecná ustanovení uvedená v 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8 ADR.“.

„376 Lithium-iontové články nebo baterie a lithiové kovové články nebo baterie, které jsou identifikovány jako poškozené nebo vadné tak, že neodpovídají typu odzkoušenému podle příslušných ustanovení Příručky zkoušek a kritérií, musí vyhovovat požadavkům tohoto zvláštního ustanovení.

Pro účely tohoto zvláštního ustanovení tyto články nebo baterie smějí zahrnovat, avšak nejsou omezeny jen na:

- články nebo baterie identifikované jako vadné z bezpečnostních důvodů;

- články nebo baterie, které vykazují známky úniku kapaliny nebo plynu;

- články nebo baterie, které nemohou být diagnostikovány před přepravou; nebo

- články nebo baterie, které utrpěly fyzické nebo mechanické poškození.

POZNÁMKA: Při posuzování, zda je baterie poškozená nebo vadná, je nutno vzít v úvahu druh baterie a její předchozí používání a popřípadě nevhodné používání.

Články a baterie musí být přepravovány podle ustanovení vztahujících se na UN čísla 3090, 3091, 3480 a 3481, kromě zvláštního ustanovení 230, a jak je jinak stanoveno v tomto zvláštním ustanovení.

Kusy musí být označeny nápisem „POŠKOZENÉ/VADNÉ LITHIUM-IONTOVĚ BATERIE“ nebo

„POŠKOZENÉ/VADNÉ LITHIOVĚ KOVOVÉ BATERIE“, jak je to náležité.

Články a baterie musí být baleny podle pokynu pro balení P908 v 4.1.4.1 nebo LP904 v 4.1.4.3 ADR, jak je to náležité.

Články a baterie náchylné k rychlé demontáži, nebezpečné reakci, vzniku plamene nebo nebezpečnému vyvíjení tepla nebo nebezpečnému uvolňování toxických, žíravých nebo hořlavých plynů nebo par za normálních podmínek přepravy nesmějí být přepravovány, vyjma za podmínek stanovených příslušným orgánem.“.

„377 Lithium-iontové a lithiové kovové články a baterie a zařízení obsahující takové články a baterie přepravované k likvidaci nebo recyklaci, buď balené spolu s nelithiovými bateriemi, nebo bez nich, smějí být baleny podle pokynu pro balení P909 v 4.1.4.1 ADR.

Tyto články a baterie nepodléhají požadavkům uvedeným v 2.2.9.1.7 (a) až (e).

Kusy musí být označeny nápisem „LITHIOVĚ BATERIE K LIKVIDACI“ nebo „LITHIOVĚ BATERIE K RECYKLACI“.

Identifikované poškozené nebo vadné baterie musí být přepravovány podle zvláštního ustanovení 376 a baleny podle pokynu pro balení P908 v 4.1.4.1 nebo LP904 v 4.1.4.3 ADR, jak je to náležité.

367-499 (Vyhrazeno) Nahradit zněním: „378-499 (Vyhrazeno)“.

„662 Láhve neodpovídající ustanovením kapitoly 6.2, které jsou používány výlučně na plavidlech nebo v letadlech, smějí být přepravovány za účelem plnění nebo inspekce a následného návratu, pokud jsou láhve zkonstruovány a vyrobeny podle normy uznané příslušným orgánem země schválení a všechny ostatní příslušné požadavky ADN jsou dodrženy včetně:

(a) Láhve musí být přepravovány s ochranou ventilů podle 4.1.6.8;

(b) Láhve musí být označeny nápisy a bezpečnostními značkami podle 5.2.1 a 5.2.2; a

(c) Všechny příslušné požadavky týkající se plnění v pokynu pro balení P200 v 4.1.4.1 ADR musí být dodrženy.

Přepravní doklad musí obsahovat tento zápis: „Přeprava podle zvláštního ustanovení 662.“.

„663 Tato položka smí být použita pouze pro obaly, velké obaly nebo IBC, nebo jejich části, které obsahovaly nebezpečné věci a které jsou přepravovány k likvidaci, recyklaci nebo rekuperaci jejich materiálu, s výjimkou jejich rekondiciování, opravy, běžné údržby, rekonstrukce nebo opětovného používání, a které byly vyprázdněny do té míry, že obsahují při podávání k přepravě jen zbytky nebezpečných věcí, které ulpěly na částech obalu.

Rozsah platnosti:

Zbytky obsažené v obalech, vyřazených, prázdných, nevyčištěných smějí být jen od nebezpečných věcí tříd 3, 4.1, 5.1,6.1,8 nebo 9. Kromě toho to nesmějí být:

- látky přiřazené k obalové skupině I nebo ty, které mají ve sloupci (7a) tabulky A kapitoly 3.2 uvedenu „0“; nebo

- látky klasifikované jako znecitlivěné výbušné látky třídy 3 nebo třídy 4.1; nebo

- látky klasifikované jako samovolně se rozkládající látky třídy 4.1; nebo

- azbest (UN 2212 a UN 2590), polychlorované bifenyly (UN 2315 a UN 3432) a polyhalogenované bifenyly nebo polyhalogenované terfenyly (UN 3151 a UN 3152).

Všeobecná ustanovení:

Obaly, vyřazené, prázdné, nevyčištěné se zbytky představujícími nebezpečí nebo vedlejší nebezpečí třídy 5.1 nesmějí být baleny společně s jinými obaly, vyřazenými, prázdnými, nevyčištěnými, nebo nakládány společně s jinými obaly, vyřazenými, prázdnými, nevyčištěnými do téhož kontejneru, železničního vozu, vozidla nebo kontejneru pro volně ložené látky.

V místech nakládky musí být použity dokumentované třídicí postupy, aby se zajistilo dodržení ustanovení platných pro tuto položku.

POZNÁMKA: Všechna ostatní ustanovení ADN platí.

„803 Černé uhlí, koks a antracit přepravované ve volné loženém stavu nepodléhají ustanovením ADN jestliže

(a) teplota nákladu před nakládkou, během nakládky nákladního prostoru a bezprostředně po ní nepřekročí 60 °C;

(b) odhadovaná doba přepravy není delší než 20 dní;

(c) v případě, že je skutečná doba přepravy delší než 20 dní, je od dvacátého prvního dne prováděna kontrola teploty;

(d) velitel plavidla obdrží v době nakládky prokazatelnou formou instrukce, jak postupovat, dojde-li k podstatnému zahřátí nákladu.“

Kapitola 3.4

Pozměnit oddíly 3.4.7 a 3.4.8 do tohoto znění:

3.4.7 Značka pro kusy obsahující omezená množství

3.4.7.1 S výjimkou letecké dopravy musí být kusy obsahující nebezpečné věci v omezených množstvích opatřeny značkou znázorněnou na obr. 3.4.7.1:

Obr. 3.4.7.1

Obr. 3.4.7.1

Značka pro kusy obsahující omezená množství

Tato značka musí být snadno viditelná, čitelná a schopna odolávat působení nepříznivého počasí bez podstatného snížení účinnosti.

Značka musí být ve tvaru čtverce postaveného na vrchol pod úhlem 45° (tvar diamantu). Horní a dolní část a obvodová čára musí být černé. Střední plocha musí být bílá nebo musí mít barvu dostatečně kontrastní vůči podkladu. Minimální rozměry musí být 100 mm × 100 mm a minimální tloušťka čáry tvořící čtverec postavený na vrchol musí být 2 mm. Pokud nejsou rozměry stanoveny, musí být všechny rozměry v přibližné proporci s uvedenými rozměry.

3.4.7.2 Jestliže to vyžaduje velikost kusu, smějí být minimální vnější rozměry znázorněné na obr. 3.4.7.1 zmenšeny na nejméně 50 mm × 50 mm, pokud tato značka zůstane zřetelně viditelná. Minimální tloušťka čáry tvořící čtverec postavený na vrchol smí být zmenšena na nejméně 1 mm.

3.4.8 Značka pro kusy obsahující omezená množství podle části 3, kapitoly 4 Technických pokynů ICAO

3.4.8.1 Kusy obsahující nebezpečné věci zabalené podle ustanovení části 3, kapitoly 4 Technických pokynů ICAO musí být opatřeny značkou znázorněnou na obr. 3.4.8.1 k osvědčení souladu s těmito ustanoveními:

Obr. 3.4.8.1

Obr. 3.4.8.1

Značka pro kusy obsahující omezená množství podle části 3, kapitoly 4 Technických pokynů ICAO

Tato značka musí být snadno viditelná, čitelná a schopna odolávat působení nepříznivého počasí bez podstatného snížení účinnosti.

Značka musí být ve tvaru čtverce postaveného na vrchol pod úhlem 45° (tvar diamantu). Horní a dolní část a obvodová čára musí být černé. Střední plocha musí být bílá nebo musí mít barvu dostatečně kontrastní vůči podkladu. Minimální rozměry musí být 100 mm × 100 mm a minimální tloušťka čáry tvořící čtverec postavený na vrchol musí být 2 mm. Symbol „Y“ musí být umístěn ve středu značky a musí být zřetelně viditelný. Pokud nejsou rozměry stanoveny, musí být všechny rozměry v přibližné proporci s uvedenými rozměry.

3.4.8.2 Jestliže to vyžaduje velikost kusu, smějí být minimální vnější rozměry znázorněné na obr. 3.4.8.1 zmenšeny na nejméně 50 mm × 50 mm, pokud tato značka zůstane zřetelně viditelná. Minimální tloušťka čáry tvořící čtverec postavený na vrchol smí být zmenšena na nejméně 1 mm.
Symbol „Y“ musí zůstat v přibližné proporci se symbolem znázorněným na obr. 3.4.8.1.“.

3.4.9 Pozměnit do tohoto znění:

3.4.9 Kusy obsahující nebezpečné věci opatřené značkou uvedenou v 3.4.8, s nebo bez dodatečných bezpečnostních značek a nápisů pro leteckou dopravu, se považují za kusy splňující ustanovení oddílu 3.4.1, jak je to náležité, a oddílů 3.4.2 až 3.4.4 a nemusí být opatřeny značkou uvedenou v 3.4.7.“.

3.4.10 Pozměnit do tohoto znění:

3.4.10 Kusy obsahující nebezpečné věci v omezených množstvích opatřené značkou uvedenou v 3.4.7 a odpovídající ustanovením Technických pokynů ICAO, včetně všech potřebných nápisů a bezpečnostních značek uvedených v částech 5 a 6, se považují za kusy splňující ustanovení oddílu 3.4.1, jak je to náležité, a oddílů 3.4.2 až 3.4.4.“.

Kapitola 3.5

3.5.4.2 Pozměnit do tohoto znění:

3.5.4.2 Značka pro vyňatá množství

Obr. 3.5.4.2

Obr. 3.5.4.2

Značka pro vyňatá množství

* Na tomto místě musí být uvedeno první nebo jediné číslo bezpečnostní značky udané ve sloupci (5) tabulky A kapitoly 3.2.

** Na tomto místě musí být uveden název odesilatele nebo příjemce, pokud není uveden jinde na kusu.

Značka musí být ve tvaru čtverce. Šrafování a symbol musí být stejné barvy, černé nebo červené, na bílém nebo vhodném kontrastním podkladu. Minimální rozměry musí být 100 mm x 100 mm. Pokud nejsou rozměry stanoveny, musí být všechny rozměry v přibližné proporci s uvedenými rozměry.“.

Kapitola 5.1

5.1.2.1 (a) Na začátek posledního odstavce (Před „Nápis PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ...“) přidat tuto novou větu „Výška písmen nápisu „PŘEPRAVNÍ OBALOVÝ SOUBOR“ musí být alespoň 12 mm.“.

5.1.2.1 (b) Změnit odstavec (b) takto:

(b) Orientační šipky znázorněné v 5.2.1.9 musí být umístěny na dvou protilehlých bočních stranách přepravního obalového souboru obsahujícího kusy, které musí být označeny podle 5.2.1.9.1, pokud označení nezůstane viditelné.“

5.1.3.2 Nahradit „Obaly, včetně IBC, a cisterny“ slovy „Kontejnery, cisterny, IBC, jakož i jiné obaly a přepravní obalové soubory,“.

5.1.5.1.1 /Změna se netýká českého znění/

5.1.5.1.2 Doplnit nový pododstavec (d) v tomto znění:

(d) programy ochrany před zářením pro zásilky za speciálního použití plavidel podle 7.1.4.14.7.3.7;“.

5.1.5.1.4 (c) Namísto „o povolení odeslání“ uvést „o povolení odeslání (viz 6.4.23.2 ADR)“.

5.1.5.2.1 Do (a) vložit nový pododstavec (iii) v tomto znění:

(iii) štěpné látky vyjmuté podle 2.2.7.2.3.5 (f);“.

Současné pododstavce (iii) až (vi) proto přejmenovat na (iv) až (vii).

5.1.5.2.1 V (v), dříve (iv), vypustit slovo „všechny“ a nahradit „6.4.11.2“ zněním „2.2.7.2.3.5 těchto předpisů nebo 6.4.11.2 nebo 6.4.11.3“.

5.1.5.2.1 Na konci (c) nahradit tečku „.“ středníkem

5.1.5.2.1 Vložit tyto nové body (d) a (e):

(d) Stanovení základních hodnot aktivity radionuklidů uvedených v 2.2.7.2.2.1 pro jednotlivé radionuklidy, které nejsou uvedeny v tabulce 2.2.7.2.2.1 (viz 2.2.7.2.2.2 (a));

(e) Jiné limity aktivity pro vyjmuté zásilky přístrojů nebo výrobků (viz 2.27.2.2.2 (b)).“

5.1.5.2.1 /Změna se netýká českého znění./

5.1.5.2.3 V první větě pozměnit začátek takto: „Pro konstrukci kusu, u které není vyžadováno, aby příslušný orgán vydal osvědčení o schválení, musí odesilatel...“.

5.1.5.3.4 V první větě nahradit slova „a přepravní obalové soubory“ slovy „ , přepravní obalové soubory a kontejnery“.

5.1.5.3.4 V bodě (a) nahradit (dvakrát) „nebo přepravní obalový soubor“ slovy „ , přepravní obalový soubor nebo kontejner“.

5.1.5.3.4 V bodě (e) vložit za slova „přepravní obalový soubor“ slova „nebo kontejner“.

Tabulka 5.1.5.3.4 Nahradit slova „a přepravních obalových souborů“ slovy „, přepravních obalových souborů a kontejnerů“.

V poznámce „b“ k tabulce vložit na konec: „s výjimkou kontejnerů (viz tabulku D v 7.1.4.14.7.3.3)“.

5.1.5.3.5 /Změna se netýká českého znění./

5.1.5.4 Změnit název na „Zvláštní ustanovení pro vyjmuté kusy s radioaktivními látkami třídy 7“.

5.1.5.4.1 Za “vyjmuté kusy” vložit “s radioaktivními látkami třídy 7”.

5.1.5.4.2 Pozměnit do tohoto znění:

5.1.5.4.2 Požadavky na dokumentaci kapitoly 5.4 se na vyjmuté kusy s radioaktivními látkami třídy 7 nevztahují, kromě toho, že:

(a) UN číslo s předřazenými písmeny „UN“ a jméno a adresa odesilatele a příjemce a, pokud je to vhodné, také identifikační značka každého schvalovacího osvědčení příslušného orgánu (viz 5.4.1.2.5.1 (g)), musí být uvedeny v přepravním dokladu, jako je konosament, letecký nákladní list nebo nákladní list CMR, CIM nebo CMNI;

(b) pokud je to náležité, platí požadavky uvedené v 5.4.1.2.5.1 (g), 5.4.1.2.5.3 a 5.4.1.2.5.4;

(c) platí požadavky oddílů 5.4.2 a 5.4.4.“.

5.1.5.4.3 Vložit tento nový odstavec:

5.1.5.4.3 Pokud je to náležité, platí požadavky uvedené v 5.2.1.7.8 a 5.2.2.1.11.5.“.

5.1.5.5 V posledním sloupci tabulky v řádku pro „Radioaktivní látky zvláštní formy“ nahradit „1.6.6.3“ zněním „1.6.6.4.“.

Kapitola 5.2

5.2.1.3 Na konec vložit tuto novou větu:

„Výška písmen nápisu „ZÁCHRANNÝ“ musí být alespoň 12 mm.“.

5.2.1.7 Nahradit „pro věci třídy 7“ slovy „pro radioaktivní látky“.

5.2.1.7.1 Na konec vložit tuto větu: „Každý přepravní obalový soubor musí být na své vnější straně čitelně a trvale označen identifikací buď odesilatele, nebo příjemce nebo obou, pokud označení každého kusu z přepravního obalového souboru nejsou jasně viditelná.“.

5.2.1.7.5 Pozměnit úvodní větu takto:

„Každý kus, který odpovídá konstrukci schválené podle jednoho nebo více odstavců v 5.1.5.2.1 těchto předpisů, 6.4.22.1 až 6.4.22.4, 6.4.23.4 až 6.4.23.7 a 6.4.24.2 ADR, musí být na vnější straně kusu čitelně a trvale označen následujícími údaji:“.

5.2.1.7.5 Změnit (c) takto:

(c) V případě konstrukce kusu typu B(U), typu B(M) nebo typu C, údajem „TYP B(U)“, „TYP B(M)“ nebo „TYP C“.“

5.2.1.7.5 Vypustit (d).

5.2.1.7.7 Nahradit „4.1.9.2.3“ zněním „4.1.9.2.4“.

5.2.1.7.8 /Změna se netýká českého znění./

5.2.1.8.3 Pozměnit 5.2.1.8.3 takto:

5.2.1.8.3 Značka pro látky ohrožující životní prostředí musí odpovídat obrázku 5.2.1.8.3.

Obrázek 5.2.1.8.3

Obrázek 5.2.1.8.3

Značka pro látky ohrožující životní prostředí

Značka musí mít tvar čtverce postaveného na vrchol pod úhlem 45° (tvar diamantu). Symbol (ryba a strom) musí být černý na bílém nebo vhodném kontrastním podkladu. Minimální rozměry musí být 100 × 100 mm a minimální šířka čáry tvořící diamant musí být 2 mm. Jestliže to vyžaduje velikost kusu, rozměry/tloušťka čáry mohou být zmenšeny, pokud označení zůstane jasně viditelné. Tam, kde nejsou udány rozměry, musí všechny prvky proporčně odpovídat uvedenému obrázku.

POZNÁMKA: Ustanovení o označování bezpečnostními značkami v 5.2.2 platí dodatečně k jakémukoli požadavku na označení kusů značkou pro látky ohrožující životní prostředí.

5.2.1.9.1 Očíslovat obrázky a změnit legendu takto:

„Obrázek 5.2.1.9.1.1

Obrázek 5.2.1.9.1.1

nebo

Obrázek 5.2.1.9.1.2

Obrázek 5.2.1.9.1.2

Dvě černé nebo červené šipky na bílém nebo vhodném kontrastním podkladu.

Pravoúhlé orámování není povinné.

Všechny prvky musí být v proporcích přibližně odpovídajících zobrazeným rozměrům.“

5.2.2.1.11.1 Změnit první a druhou větu takto:

„S výjimkou případů, kdy jdu použity zvětšené bezpečnostní značky podle 5.3.1.1.3, každý kus, přepravní obalový soubor a kontejner obsahující radioaktivní látku, musí být opatřen bezpečnostními značkami odpovídajícími vzorům č. 7A, 7B nebo 7C podle příslušné kategorie. Bezpečnostní značky musí být umístěny vně na dvě protilehlé strany kusu nebo přepravního obalového souboru nebo na všechny čtyři strany kontejneru nebo cisterny.

5.2.2.1.11.1 Ve čtvrté větě „podle pododdílu 6.4.11.2 ADR“ nahradit slovy „podle ustanovení v 2.2.7.2.3.5“. Nahradit poslední slovní spojení čtvrté věty takto: „musí být tyto bezpečnostní značky umístěny bezprostředně vedle bezpečnostních značek odpovídajících příslušnému vzoru č. 7A, 7B nebo 7C.“.

5.2.2.1.11.2 V úvodní větě nahradit „podle vzorů č. 7A, 7B a 7C“ slovy „podle příslušného vzoru č. 7A, 7B nebo 7C“.

5.2.2.1.11.2 V (b) změnit poslední větu takto:

„U štěpných látek může být udána místo aktivity celková hmotnost štěpných nuklidů v gramech (g) nebo jejich násobcích.“

5.2.2.1.11.3 Pozměnit takto:

5.2.2.1.11.3 Každá bezpečnostní značka podle vzoru č. 7E musí být doplněna indexem kritické bezpečnosti (CSI), jak je uvedeno v osvědčení o schválení platném v zemích, přes které nebo do kterých je zásilka přepravovaná, a vydaném příslušným orgánem nebo jak je uvedeno v 6.4.11.2 nebo 6.4.11.3 ADR.“.

5.2.2.1.11.4 Změnit takto:

5.2.2.1.11.4 U přepravních obalových souborů a kontejnerů musí být na bezpečnostní značce č. 7E uveden součet indexů kritické bezpečnosti všech kusů obsažených uvnitř..

5.2.2.1.11.5 /Změna se netýká českého znění./

5.2.2.2.1.1 Změnit takto:

5.2.2.2.1.1 Bezpečnostní značky musí odpovídat obrázku 5.2.2.2.1.1

Obrázek 5.2.2.2.1.1

Obrázek 5.2.2.2.1.1

Bezpečnostní značka pro třídu/podtřídu

*V dolním rohu musí být uvedeno číslo třídy nebo, pro třídy 4.1, 4.2 a 4.3, číslice „4“ nebo pro třídy 6.1 a 6.2, číslice „6“.

**V dolní polovině musí být (pokud je to povinné) nebo smí být (pokud je to nepovinné) uveden dodatečný text/čísla/písmena.

***V horní polovině musí být uveden symbol třídy nebo, pro podtřídy 1.4, 1.5 a 1.6, číslo podtřídy a pro vzor č. 7E nápis „FISSILE“.

5.2.2.2.1.1.1 Bezpečnostní značky musí být umístěny na podkladu v kontrastní barvě, nebo musí být orámovány buď vytečkovanou, nebo plnou čarou.

5.2.2.2.1.1.2 Bezpečnostní značka musí mít tvar čtverce postaveného na vrchol pod úhlem 45° (tvar diamantu). Minimální rozměry musí být 100 × 100 mm a minimální šířka vnitřní čáry tvořící diamant musí být 2 mm. Vnitřní čára značky musí být rovnoběžná s vnějším okrajem a musí od něj být vzdálena 5 mm. V horní polovině bezpečnostní značky musí mít vnitřní čára stejnou barvu jako symbol a v dolní polovině musí mít stejnou barvu jako číslo třídy nebo podtřídy v dolním rohu. Tam, kde nejsou udány rozměry, musí všechny prvky proporčně odpovídat uvedenému obrázku.

5.2.2.2.1.1.3 Jestliže to vyžaduje velikost kusu, smějí být rozměry bezpečnostní značky zmenšeny, pokud zůstanou symboly a další prvky bezpečnostní značky zřetelně viditelné. Vnitřní čára značky musí zůstat rovnoběžná s vnějším okrajem a musí od něj zůstat vzdálena 5 mm. Minimální šířka vnitřní čáry tvořící diamant musí zůstat 2 mm. Rozměry bezpečnostních značek pro láhve musí být v souladu s pododdílem 5.2.2.2.1.2.“.

Kapitola 5.3

5.3.1.1.3 V poslední větě nahradit „požadované bezpečnostní značce“ slovy „požadované bezpečnostní značce podle vzoru č. 7A, 7B nebo 7C“. Na konec posledního odstavce přidat následující větu: „V tomto případě nesmějí být rozměry menší než 250 × 250 mm.“.

5.3.1.7.1 Změnit takto:

5.3.1.7.1 Kromě velké bezpečnostní značky pro třídu 7 specifikované v 5.3.1.7.2 a značky pro látky ohrožující životní prostředí specifikované v 5.3.6.2, musí velká bezpečnostní značka odpovídat obrázku 5.3.1.7.1.

Obrázek 5.3.1.7.1

Obrázek 5.3.1.7.1

Velká bezpečnostní značka (kromě třídy 7)

Velká bezpečnostní značka musí mít tvar čtverce postaveného na vrchol pod úhlem 45° (tvar diamantu). Minimální rozměry musí být 250 × 250 mm (k okraji značky). Vnitřní čára značky musí být rovnoběžná s vnějším okrajem a musí od něj být vzdálena 12,5 mm. Symbol a vnitřní čára musí odpovídat barvě bezpečnostní značky pro příslušnou třídu nebo podtřídu nebezpečných věcí. Symbol/číslo třídy nebo podtřídy musí být umístěny a dimenzovány v rozměrech dle 5.2.2.2 pro odpovídající třídu nebo podtřídu příslušných nebezpečných věcí. Na velké bezpečnostní značce musí být číslo třídy nebo podtřídy (a pro věci třídy 1, písmeno skupiny snášenlivosti) příslušných nebezpečných věcí způsobem předepsaným v 5.2.2.2 pro odpovídající bezpečnostní značku, s výškou písma nejméně 25 mm. Tam, kde nejsou udány rozměry, musí všechny prvky proporčně odpovídat uvedenému obrázku.“

5.3.2.1.1 Na konec druhého odstavce přidat tuto novou větu:

„Pokud jsou cisterny označeny podle 5.3.2.1.3, musí oranžová tabulka odpovídat nejvíce nebezpečné látce přepravované v cisterně.“.

5.3.2.2.1 Pozměnit druhý odstavec takto:

„Jestliže rozměry a konstrukce vozidla jsou takové, že disponibilní povrch je nedostačující pro umístění těchto oranžových tabulek, jejich rozměry mohou být zmenšeny na minimální šířku 300 mm, výšku 120 mm a šířku černého okraje 10 mm. V takovém případě smějí mít dvě oranžové tabulky popsané v 5.3.2.1.1 různé rozměry v předepsaných mezích.

V případě použití zmenšených oranžových tabulek pro balenou radioaktivní látku přepravovanou za výlučného použití se vyžaduje jen UN číslo a velikost číslic předepsaných v 5.3.2.2.2 smí být zmenšena na 65 mm výšky a 10 mm tloušťky čáry.“.

5.3.3 Změnit takto:

5.3.3 Značka pro zahřáté látky

Cisternová vozidla, cisternové železniční vozy, cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny, speciální vozidla, speciální železniční vozy nebo speciální kontejnery nebo speciálně vybavená vozidla, speciálně vybavené železniční vozy nebo speciálně vybavené kontejnery obsahující látku, která je přepravována nebo podávána k přepravě v kapalném stavu při teplotě 100°C nebo vyšší nebo v pevném stavu při teplotě 240°C nebo vyšší, musí být opatřeny na obou bočních stranách pro železniční vozy, na obou bočních stranách a na zadní straně pro vozidla a na obou bočních stranách a na obou koncích pro kontejnery, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny značkou uvedenou na obrázku 5.3.3.

Obrázek 5.3.3

Obrázek 5.3.3

Značka pro přepravu zahřátých látek

Značka musí mít tvar rovnostranného trojúhelníka. Barva značky musí být červená. Minimální rozměry stran musí být 250 mm. Tam, kde nejsou udány rozměry, musí všechny prvky proporčně odpovídat uvedenému obrázku.“.

5.3.6 Přečíslovat první odstavec na 5.3.6.1. Vypustit větu „Ustanovení oddílu 5.3.1 týkající se velkých bezpečnostních značek se vztahují s patřičnými změnami na tuto značku.“.

Přidat nový odstavec 5.3.6.2 v tomto znění:

5.3.6.2 Značka pro látky ohrožující životní prostředí pro kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny, železniční vozy a vozidla musí odpovídat popisu v 5.2.1.8.3 a Obrázku 5.2.1.8.3, kromě požadavků na rozměry, které musí být minimálně 250 × 250 mm. Ostatní ustanovení oddílu 5.3.1 týkající se velkých bezpečnostních značek se vztahují s patřičnými změnami na tuto značku.“

Kapitola 5.4

5.4.1.1.1 (d) V POZNÁMCE po (d) nahradit „172 (b)“ zněním „172 (d)“.

5.4.1.1.3 Pozměnit třetí odstavec takto:

„Je-li použito ustanovení pro odpady uvedené v 2.1.3.5.5, musí se za popis nebezpečných věcí vyžadovaný v 5.4.1.1.1 (a) až (d) a (k) doplnit:“.

Příklad za tímto odstavcem zůstává nezměněný.

5.4.1.1.17 Po „(x)“ přidat tento odkaz na poznámku pod čarou 1:

„1(x) musí být nahrazeno číslem „1“ nebo „2“, jak je to vhodné.“

Odpovídajícím způsobem přečíslovat dosavadní poznámky pod čarou.

5.4.1.1.19 Přečíslovat stávající odstavec 5.4.1.1.19 na 5.4.1.1.20 a přidat tento nový odstavec:

5.4.1.1.19 Zvláštní ustanovení pro přepravu vyřazených, prázdných, nevyčištěných obalů (UN 3059)

Pro vyřazené, prázdné, nevyčištěné obaly musí být oficiální pojmenování pro přepravu uvedené v 5.4.1.1.1 (b) doplněno slovy „(SE ZBYTKY [...])“ následované uvedením tříd(y) a vedlejšího(ch) nebezpečí odpovídajících zbytkům v pořadí tříd. Kromě toho se nepoužije 5.4.1.1.1 (f).

Příklad: Pro vyřazené, prázdné, nevyčištěné obaly, které obsahovaly věci třídy 4.1 zabalené společně s vyřazenými, prázdnými, nevyčištěnými obaly, které obsahovaly látky třídy 3 s vedlejším nebezpečím třídy 6.1, bude v přepravním dokladu uvedeno:

„UN 3509 OBALY, VYŘAZENÉ, PRÁZDNÉ, NEVYČIŠTĚNÉ (SE ZBYTKY 3, 4.1 a 6.1), 9“.“

5.4.1.2.5.1 (b) Nahradit „viz poslední větu zvláštního ustanovení 172 kapitoly 3.3“ větou „viz pododstavec (c) zvláštního ustanovení 172 kapitoly 3.3“.

5.4.1.2.5.1 Změnit (f) takto:

(f) pro štěpné látky:

(i) odesílané podle jednoho z vyjmutí dle 2.27.2.3.5 (a) až (f), odkaz na tento odstavec;

(ii) odesílané podle 2.27.2.3.5 (c) až (e), celková hmotnost štěpných nuklidů;

(iii) obsažené vkusu, pro který platí jeden z odstavců 6.4.11.2 (a) až (c) nebo 6.4.11.3 ADR, odkaz na tento odstavec;

(iv) kde je to náležité, index kritické bezpečnosti;“.

5.4.1.2.5.1 V (g) nahradit ... /Změna se netýká českého znění./ A před „zvláštní ujednání“ vložit „štěpná látka vyjmutá podle 2.27.2.3.5 (f)“.

5.4.1.2.5.3 /Změna se netýká českého znění./

5.4.2 Poznámka pod čarou 5, odstavec .8 pododdílu 5.4.2.1 IMDG Code. Změnit takto:

„.8 Pokud jsou pro účely chlazení nebo kondicionování použity látky představující riziko udušení (jako např. suchý led (UN 1845) nebo dusík, hluboce zchlazený, kapalný (UN 1977) nebo argon, hluboce zchlazený, kapalný (UN 1951)), kontejner/vozidlo je zvnějšku označen(o) v souladu s 5.5.3.6 (IMDG Code); a“.

Kapitola 5.5

Změnit 5.5.2.3.2 a výstražnou značku pro zaplynovanou jednotku takto:

5.5.2.3.2 Výstražná značka pro zaplynovanou jednotku musí odpovídat obrázku 5.5.2.3.2.

Obrázek 5.5.2.3.2

Obrázek 5.5.2.3.2

Výstražná značka pro zaplynovanou jednotku

Značka musí být pravoúhlá. Musí být minimálně 400 mm široká a 300 mm vysoká a šířka vnější čáry musí být minimálně 2 mm. Nápisy musí být černé barvy na bílém podkladu s písmeny nejméně 25 mm vysokými. Tam, kde nejsou udány rozměry, musí všechny prvky proporčně odpovídat uvedenému obrázku.“.

5.5.3.1 Vložit nové odstavce 5.5.3.1.4 a 5.5.3.1.5 v tomto znění:

5.5.3.1.4 Vozidla, železniční vozy a kontejnery obsahující látky pro účely chlazení nebo kondicionování zahrnují vozidla, železniční vozy a kontejnery obsahující látky používané pro účely chlazení nebo kondicionování uvnitř kusů, jakož i vozidla, železniční vozy a kontejnery s nebalenými látkami používanými pro účely chlazení nebo kondicionování.“.

5.5.3.1.5 Pododdíly 5.5.3.6 a 5.5.3.7 platí pouze tehdy, pokud existuje skutečné riziko udušení ve vozidle, železničním voze nebo kontejneru. Dotčení účastníci musí vyhodnotit toto riziko s ohledem na nebezpečí, které představují látky používané pro chlazení nebo kondicionování, množství přepravované látky, dobu trvání přepravy a použitého způsobu balení. Kusy obsahující suchý led (UN 1845) jako chladivo se zpravidla považují za kusy, které nepředstavují takové riziko.“

5.5.3.2.1, 5.5.3.2.2, 5.5.3.5, 5.5.3.6, 5.5.3.6.1,5.5.3.7.1 Za „vozidla“ vložit „železniční vozy“.

5.5.3.2.2 Změnit takto:

5.5.3.2.2 Jsou-li nebezpečné věci naloženy ve vozidlech, železničních vozech nebo kontejnerech obsahujících látky používané pro účely chlazení nebo kondicionování, použijí se všechna ostatní ustanovení ADN vztahující se na tyto nebezpečné věci, navíc k ustanovením tohoto oddílu.“.

5.5.3.2.4 Změnit takto:

5.5.3.2.4 Osoby zabývající se manipulací nebo přepravou vozidel, železničních vozů a kontejnerů obsahujících látky používané pro účely chlazení nebo kondicionování, musí být vyškoleny přiměřeně ke svým odpovědnostem.“.

5.5.3.3.3 Změnit takto:

5.5.3.3.3 Kusy obsahující chladivo nebo kondicionér musí být přepravovány v dobře větraných vozidlech, železničních vozech a kontejnerech. Toto ustanovení se nepoužije, pokud jsou takové kusy přepravovány v izotermickém, chlazeném nebo chladicím a mrazícím zařízení, jak je stanoveno v Dohodě o mezinárodní přepravě zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP).“.

5.5.3.6.1 Do první věty přidat před „chlazení nebo kondicionování“ slovo „účely“.

5.5.3.6.2 Změnit takto:

5.5.3.6.2 Výstražná značka musí odpovídat obrázku 5.5.3.6.2.

Obrázek 5.5.3.6.2

Obrázek 5.5.3.6.2

Výstražná značka pro chlazení/kondicionování vozidel a kontejnerů

* Vložit pojmenování chladiva/kondicionéru uvedené ve sloupci (2) tabulky A, kapitoly 3.2. Nápisy musí být velkými písmeny o výšce nejméně 25 mm, vše musí být na jednom řádku. V případě, že je oficiální pojmenování pro přepravu příliš dlouhé, aby se vešlo do vymezeného prostoru, může být písmo zmenšeno na maximální možnou velikost. Příklad: „OXID UHLIČITÝ, TUHÝ“.

** Vložit „JAKO CHLADIVO“ nebo „JAKO KONDICIONÉR“, jak je to náležité. Nápisy musí být velkými písmeny o výšce nejméně 25 mm, vše musí být na jednom řádku.

Výstražná značka musí být pravoúhlá. Musí být nejméně 150 mm široká a nejméně 250 mm vysoká. Slovo “POZOR” musí být v červené nebo bílé barvě s písmeny o výšce nejméně 25 mm. Tam, kde nejsou udány rozměry, musí všechny prvky proporčně odpovídat uvedenému obrázku.

Slovo „POZOR“ a slova „JAKO CHLADIVO“ nebo „JAKO KONDICIONÉR“, jak je to náležité, musí být uvedeny v úředním jazyce země původu, a pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, také v angličtině, francouzštině nebo němčině, pokud dohody uzavřené mezi zeměmi zainteresovanými na přepravě nestanoví jinak.“.

5.5.3.7.1 Nahradit „které byly chlazeny nebo kondicionovány a“ slovy „obsahující nebo které obsahovaly látky pro účely chlazení nebo kondicionování a které“.

Kapitola 7.1

7.1.4.1.1 Pro třídu 6.1 za „Všechny věci obalové skupiny II: celkem 300.000 kg“ vložit následující text:

„Všechny věci přepravované ve volně loženém stavu 0 kg“

7.1.4.7.1 Změnit do tohoto znění:

7.1.4.7.1 Nebezpečné věci musí být nakládány nebo vykládány jen na místech určených nebo schválených pro tento účel příslušným orgánem. Na těchto místech musí být k dispozici evakuační prostředky uvedené v pododdílu 7.1.4.77. Jinak je překládka dovolena jen se souhlasem příslušného orgánu.“

Vložit nový 7.1.4.14.7.4.3 v tomto znění:

7.1.4.14.7.4.3 Štěpné látky splňující jedno z ustanovení (a) až (f) 2.2.7.2.3.5 musí splňovat následující požadavky:

(a) Pouze jedno z ustanovení (a) až (f) 2.2.7.2.3.5 je dovoleno na zásilku;

(b) Pouze jedna schválená štěpná látka v kusech klasifikovaná podle 2.2.7.2.3.5 (f) je dovolena na zásilku, pokud není v osvědčení o schválení povoleno více látek;

(c) Štěpné látky v kusech klasifikované podle 2.2.7.2.3.5 (c) musí být přepravovány v zásilce s nejvýše 45 g štěpných nuklidů;

(d) Štěpné látky v kusech klasifikované podle 2.2.7.2.3.5 (d) musí být přepravovány v zásilce s nejvýše 15 g štěpných nuklidů;

(e) Nezabalené nebo zabalené štěpné látky klasifikované podle 2.2.7.2.3.5 (e) musí být přepravovány za výlučného použití ve vozidle s nejvýše 45 g štěpných nuklidů.

7.1.4.14.7.5.4 Pozměnit konec odstavce do tohoto znění:

„....a nesmějí být znovu používány, pokud nejsou splněny následující podmínky:

(a) nefixovaná kontaminace nesmí překročit mezní hodnoty stanovené v 4.1.9.1.2 ADR;

(b) dávková intenzita vycházející z fixované kontaminace nesmí překročit 5 pSv/h na povrchu.“.

7.1.4.77 Nahradit následující tabulkou a textem:

7.1.4.77 Možné evakuační prostředky v případě nouze

Suchý náklad ve volně loženém stavu
(plavidlo a nákladní člun)
Kontejner (plavidlo a nákladní člun)
a balené věci
Třída Třída
4.1, 4.2, 4.3 5.1, 6.1, 7, 8, 9Všechny třídy
1 Dvě únikové cesty uvnitř nebo mimo chráněnou oblast v opačných směrech X X X
2 Jedna úniková cesta mimo chráněnou oblast a jedno bezpečné útočiště mimo
plavidlo včetně únikové cesty k němu na opačném konci
X X X
3 Jedna úniková cesta mimo chráněnou oblast a jedno bezpečné útočiště na plavidle
na opačném konci
X X X
4 Jedna úniková cesta mimo chráněnou oblast a jeden pomocný člun
na opačném konci
X X X
5 Jedna úniková cesta mimo chráněnou oblast nákladu a jeden záchranný člun
na opačném konci
X X X
6 Jedna úniková cesta uvnitř chráněné oblasti a jedna úniková cesta mimo
oblast nákladu na opačném konci
X X X
7 Jedna úniková cesta uvnitř chráněné oblasti a jedno bezpečné útočiště
mimo plavidlo v opačném směru
X X X
8 Jedna úniková cesta uvnitř chráněné oblasti a jedno bezpečné útočiště
na plavidle v opačném směru
X X X
9 Jedna úniková cesta uvnitř chráněné oblasti nákladu a jeden pomocný člun
na opačném konci
X X X
10 Jedna úniková cesta uvnitř chráněné oblasti a jeden záchranný člun
na opačném konci
X X X
11 Jedna úniková cesta uvnitř nebo mimo chráněnou oblast nákladu a dvě
bezpečná útočiště na plavidle na opačných koncích
X X X
12 Jedna úniková cesta uvnitř nebo mimo chráněnou oblast a dvě bezpečné zóny
na plavidle na opačných koncích
X X X
13 Jedna úniková cesta mimo chráněnou oblast X X X
14 Jedna úniková cesta uvnitř chráněné oblasti X X X
15 Jedno nebo více bezpečných útočišť mimo plavidlo, včetně únikové cesty k němu X X X
16 Jedno nebo více bezpečných útočišť na plavidle X X
17 Jeden nebo více záchranných člunů X X X
18 Jeden záchranný člun a jeden evakuační člun X X X
19 Jeden nebo více evakuačních člunů X X

x = Možná volba

Založeno na místních okolnostech, příslušné orgány mohou předepsat dodatečné požadavky na disponibilitu evakuačních prostředků.

7.1.4.78 - 7.1.4.99 (Vyhrazeno)

7.1.6.14, HA03, poslední odstavec Vypustit slovo „Místní“.

Kapitola 7.2

7.2.4.1.3 Pozměnit začátek první věty do tohoto znění:

„Na zásobovacích plavidlech nebo jiných plavidlech, které zásobují plavidla produkty pro jejich provoz, smějí být kusy s nebezpečnými věcmi nebo kusy s věcmi, které nejsou nebezpečné, o celkové (brutto) hmotnosti do 5 000 kg přepravovány...“

7.2.4.10.1 Pozměnit do tohoto znění:

„S nakládkou nebo vykládkou se nesmí začít, dokud nebyl pro dotyčný náklad vyplněn kontrolní list podle oddílu 8.6.3 ADN a otázky 1 až 19 listu nebyly k potvrzení označeny „x“. Nehodící se otázky je třeba přeškrtnout. Seznam musí být po připojení potrubí určeného pro překládku a před započetím překládky vyplněn ve dvojím vyhotovení a podepsán velitelem plavidla nebo osobou jím pověřenou, jakož i osobou odpovědnou za překládku v zařízení na břehu. Pokud není možné na všechny otázky odpovědět kladně, je nakládka nebo vykládka dovolena jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu.

Příslušný orgán může akceptovat, že nejpozději do 31. prosince 2016 smí být odchylkou od 8.6.3 používán kontrolní list obsahující otázku 4 ve verzi platné do 31. prosince 2014.“

7.2.4.16.8, druhý odstavec Namísto „sběrné plynové potrubí“ uvést „odvětrávací potrubí“.

7.2.4.16.9 Pozměnit do tohoto znění:

(a) Během nakládky nebo vykládky látek do/z uzavřeného tankového plavidla, pro něž je podle sloupců (6) a (7) tabulky C kapitoly 3.2 dostačující otevřený typ N plavidla s pojistkou proti zpětnému prošlehnutí plamenů, smějí být nákladní tanky otevírány za použití bezpečného zařízení pro vyrovnávání tlaku uvedeného v 9.3.2.22.4 (a) nebo 9.3.3.22.4 (a).

(b) Během nakládky nebo vykládky látek do/z uzavřeného tankového plavidla, pro něž je podle sloupců (6) a (7) tabulky C kapitoly 3.2 dostačující otevřený typ N plavidla, smějí být nákladní tanky otevírány za použití bezpečného zařízení pro vyrovnávání tlaku uvedeného v 9.3.2.22.4 (a) nebo 9.3.3.22.4 (a) nebo za použití jiného vhodného otvoru ve sběrném plynovém potrubí, pokud je zamezeno jakékoli akumulaci vody a jejímu proniknutí do nákladních tanků a otvor je po nakládce nebo vykládce opět řádně uzavřen.“.

7.2.4.16.11 Namísto „Uzavírací zařízení možné přípojky....“ uvést „Uzavírací zařízení přípojky...“

7.2.4.16.12 Namísto „Plynové sběrné potrubí nebo potrubí odvádějící plyny z plavidla“ uvést „odvětrávací potrubí“.

7.2.4.16 Na konec vložit následující text:

7.2.4.16.16 Opatření, která je třeba učinit před nakládkou hluboce zchlazených zkapalněných plynů

Pokud není teplota nákladu kontrolována podle ustanovení v 9.3.1.24.1 (a) nebo 9.3.1.24.1 (c) zaručujících využití maximálního odparu (boil-off) ve všech provozních podmínkách, musí být před nakládkou velitelem plavidla nebo jinou osobou v jeho zastoupení určena udržovací doba a tato musí být během nakládky velitelem plavidla nebo jinou osobou v jeho zastoupení vyhodnocována a na plavidle dokumentována.

7.2.4.16.17 Určení udržovací doby

Tabulka, schválená klasifikační společností, která certifikovala plavidlo, udávající relaci mezi udržovací dobou a plnicími podmínkami, která obsahuje parametry uvedené dále, musí být na plavidle.

Udržovací doba nákladu musí být určena na základě následujících parametrů:

• Součinitel prostupu tepla, jak je definován v 9.3.1.27.9;

• Nastavený tlak pojistných ventilů;

• Počáteční plnicí podmínky (teplota nákladu během plnění a stupeň plnění);

• Okolní teploty, jak je uvedeno v 9.3.1.24.2;

• Při využití plynů z odparu (boil-off) může být vzato v úvahu minimální garantované využití plynů z odparu (tj. množství plynů z odparu využité za jakýchkoli provozních podmínek).

Přiměřená míra bezpečnosti

K zajištění přiměřené míry bezpečnosti je udržovací doba nejméně třikrát delší než očekávaná doba plavby plavidla, včetně následujících podmínek:

• K zajištění bezpečnosti pro krátké plavby (jak se očekává) v trvání nejvýše 5 dní je minimální udržovací doba pro jakékoli plavidlo s hluboce zchlazenými zkapalněnými plyny 15 dní.

• Pro dlouhé plavby (jak se očekává) v trvání více než 10 dní musí být minimální udržovací doba 30 dní, přičemž se přidají dva dny za každý den, o který doba plavba přesáhne 10 dní.

Jakmile se stane zřejmým, že náklad nebude vyložen v udržovací době, musí velitel plavidla informovat nejbližší zásahové jednotky podle 1.4.1.2.“

7.2.4.25.5 Namísto „plynového zpětného nebo kompenzačního potrubí“ uvést „plynového zpětného potrubí“.

7.2.4.29 Nahradit následujícím textem:

7.2.4.29 Přeprava hluboce zchlazených zkapalněných plynů

Během nakládky nebo vykládky musí být pod spojení potrubí pro nakládku a vykládku s břehem umístěna záchytná vana uvedená v 9.3.1.21.11 a vodní film uvedený v 9.3.1.21.11 musí být aktivován.

7.2.4.30-7.2.4.39 (Vyhrazeno)“.

7.2.4.77 Nahradit následující tabulkou a textem:

7.2.4.77 Možné evakuační prostředky v případě nouze


Tankové plavidlo/tankový nákladní člun
Třída
2, 3 OS 1, II
a zbytek III
3 OS III (UN
1202, druhá a
třetí položka), 4.1
5.189
6.1
1 Dvě únikové cesty uvnitř nebo mimo oblast nákladu v opačných směrechxxxxx
2 Jedna úniková cesta mimo oblast nákladu a jedno bezpečné útočiště mimo plavidlo včetně únikové cesty k němu z opačného koncexxxxx
3 Jedna úniková cesta mimo oblast nákladu a jedno bezpečné útočiště na plavidle na opačném koncixx x**xx
4 Jedna úniková cesta mimo oblast nákladu a jeden pomocný člun na opačném koncixxx
5 Jedna úniková cesta mimo oblast nákladu a jeden záchranný člun na opačném koncixxxxx
6 Jedna úniková cesta uvnitř oblasti nákladu a jedna úniková cesta mimo oblast nákladu na opačném koncixxxxx
7 Jedna úniková cesta uvnitř oblasti nákladu a jedno bezpečné útočiště mimo plavidlo v opačném směruxxxxx
8 Jedna úniková cesta uvnitř oblasti nákladu a jedno bezpečné útočiště na plavidle v opačném směruxx x**xx
9 Jedna úniková cesta uvnitř oblasti nákladu a jeden pomocný člun na opačném koncixxx
10 Jedna úniková cesta uvnitř oblasti nákladu a jeden záchranný člun na opačném koncixxxxx
11 Jedna úniková cesta uvnitř nebo mimo oblast nákladu a dvě bezpečná útočiště na plavidle na opačných koncíchxx x**xx
12 Jedna úniková cesta uvnitř nebo mimo oblast nákladu a dvě bezpečné zóny na plavidle na opačných koncíchxx x**xx
13 Jedna úniková cesta mimo oblast nákladux x*x
14 Jedna úniková cesta uvnitř oblasti nákladux x*x
15 Jedno nebo více bezpečných útočišť mimo plavidlo, včetně únikové cesty k němuxxxx*x

x = Možná volba

* Nepřípustné v případě klasifikačních kódů TFC, CF nebo CFT.

** Nepřípustné, je-li nebezpečí, že látky podporující hoření v kombinaci s hořlavými kapalinami mohou vyvolat výbuch.

Založeno na místních okolnostech, příslušné orgány mohou předepsat dodatečné požadavky na disponibilitu evakuačních prostředků.

7.2.4.78-7.2.4.99 (Vyhrazeno)“.

Kapitola 8.1

8.1.2.1

Změnit (a) takto:

a) schvalovací osvědčení plavidla, předepsané v 8.1.8 a přílohy v 1.16.1.4;”.

8.1.2.1 (f) Změnit takto:

„Osvědčení o kontrole hasicích hadic předepsané v 8.1.6.1“

8.1.2.1 (j) Vypustit a změnit na (Vypuštěno).

8.1.2.3 (o) Změnit takto:

“Osvědčení týkající se chladicího systému předepsané v 9.3.1.27.10, 9.3.2.27.10 nebo 9.3.3.27.10;”

8.1.2.3 Na konci doplnit následující text:

(q) v případě přepravy hluboce zchlazených zkapalněných plynů, kdy se teplota podle 9.3.1.24.1 (a) a 9.3.1.24.1 (c) nekontroluje, určení udržovací doby (7.2.4.16.16 a 7.2.4.16.17). Součinitel prostupu tepla musí být uveden v dokumentu uchovávaném na palubě”.

8.1.2.7 Na konec prvního odstavce dopsat tento text: “Fotokopie přílohy podle 1.16.1.4 se nevyžaduje”.

8.1.2.7 Změnit druhý odstavec takto:

“ Schvalovací osvědčení a příloha podle 1.16.1.4 musí být nadále uloženy u majitele člunu”.

8.1.6.1 Změnit poslední větu takto:

“Osvědčení o kontrole požárních hadic musí být uloženo na palubě plavidla”.

8.1.6.3 Změnit takto:

“Kontrola a prohlídka zvláštního vybavení podle 8.1.5.1 a přístroje pro detekci plynů se musí provádět podle instrukcí výrobce příslušným výrobcem nebo osobami, pověřenými pro tyto účely příslušným orgánem. Na palubě se musí nacházet osvědčení o takovéto prohlídce”.

Kapitola 8.2

8.2.2.3 /Netýká se českého znění./

8.2.2.3.3.1 “Praxe” Doplnit text tohoto obsahu:

“nakládání s hluboce zchlazenými zkapalněnými plyny”.

8.2.2.3.3.2 “Praxe”, druhý odsek Změnit “sběrné plynové systémy” na “sběrné plynové potrubí”,

8.2.2.3.4 /Netýká se českého znění./

8.2.2.7.1.3 a 8.2.2.7.2.3 Nahradit “seznam otázek” na “katalog otázek”. Vypustit odkaz na poznámku 1 po slovech “katalog otázek” a na konci první věty doplnit “a Směrnice na využití katalogu otázek1”.

8.2.2.7.1.3 a 8.2.27.2.3 Ve stávající poznámce zaměnit “dodatečnými pokyny” na “směrnice”.

8.2.2.7.1.4 a 8.2.27.2.4 nahradit “katalogu otázek” na “směrnici na použití katalogu otázek”.

8.2.2.7.3.3 Na konec doplnit “(mimo rámec ustanovení směrnice na použití katalogu otázek pro zkušební orgány a organizace)”.

Kapitola 8.6

8.6.1.3 /Netýká se českého znění./

8.6.1.3, bod 8 Změnit “plynového sběrného/odváděcího potrubí” na “sběrného plynového potrubí”.

8.6.1.3, tabulka za bodem 22 Změnit „plynového sběrného/odváděcího potrubí“ na „sběrného plynového potrubí“

8.6.1.3, tabulka za bodem 22 /Netýká se českého znění./

8.6.1.4, bod 5 /Netýká se českého znění./

8.6.1.4, bod 8 Změnit „plynového sběrného/odváděcího potrubí“ na sběrného plynového potrubí“

8.6.1.4 tabulka za bodem 15 Změnit „plynového sběrného/odváděcího potrubí“ na „sběrného plynového potrubí“

8.6.1.4 tabulka za bodem 15 /Netýká se českého znění./

8.6.1.5 Doplnit ke schvalovacímu osvědčení a k dočasnému schvalovacímu osvědčení přílohu tohoto obsahu:

8.6.1.5 Příloha ke schvalovacímu osvědčení a dočasnému schvalovacímu osvědčení v souladu s bodem 1.16.1.3.1a)

Příloha ke schvalovacímu osvědčení

8.6.3. Kontrolní list ADN, otázka 4

Nahradit tímto textem: “Je vybaveno plavidlo příslušnými prostředky podle 7.1.4.77 a 7.2.4.77, umožňujícími vstup na plavidlo nebo ho opouštět, včetně mimořádných situací?”

8.6.3. otázka 7 Nahradit /Netýká se českého znění./

8.6.3. otázka 12.1 Nahradit „sběrné potrubí” „sběrné plynové potrubí”

8.6.3. otázka 12.2 Na konec doplnit "tlak v místě propojení____kPa).

8.6.3. otázka 12.3 Nahradit „plynové sběrné potrubí nebo plynové kyvadlové potrubí„plynové zpětné potrubí.

8.6.3. otázka 14 Nahradit pátý odsek tímto textem:

Jsou pomocí hlavního uzavíracího ventilu vypnuta všechna bytová zařízení na kapalný plyn?"

Zapsat “O” do položky “plavidlo” a zapsat do položky “překladiště”.

8.6.3. otázky 15.1 a 15.2 Na konci doplnit “(potvrzený tlak____kPa)”.

8.6.3 otázka 17, Vypustit “( pouze pro případ nakládky plavidla)” a doplnit “ □ v případě nakládky plavidla □ v případě vykládky plavidla”.

8.6.3 Doplnit následující novou otázku:

“19. Při přepravě hluboce zchlazených zkapalněných plynů byla v souladu s 7.2.4.16.16 určena udržovací doba, je známa a uvedena v dokumentaci na palubě.

Doplnit “O” do dvou sloupců (plavidlo a překladiště) a následující poznámku pod tabulku:

“**Pouze během nakládky”.

8.6.3 Vysvětlivka k otázce 4 Nahradit

“(například člun spuštěný na vodu)” na “jestli to je vyžadováno podle 7.1.4.77 a 7.2.4.77”.

8.6.3 Zahrnout do Vysvětlivky toto:

Otázka 17: K zabránění zpětného proudu ze zařízení na břehu, je také nutné zapnout jistící zařízení pro zamezení přelití na palubě plavidla během vykládky. Zapnutí tohoto zařízení je povinným během nakládky a možné během vykládky. Vypustit tuto otázku, když zapnutí daného zařízení není během vykládky nutné.

Kapitola 9.1

9.1.0.4.0.1 druhý odsek /Netýká se českého znění/.

9.1.0.95.1 (a) řádka “příčný rozsah”

Po “0,59 m” vložit následující text: “dovnitř od boku plavidla, pod přímým úhlem k diametrální linii na úrovni roviny ponoru při maximálním ponoru”.

Kapitola 9.2

9.2.0.95.1 (a) řádek „příčný rozsah“

Po “0,59 m” doplnit tento text: “dovnitř od boku plavidla pod přímým úhlem k diametrální linii na úrovni roviny ponoru při maximálním ponoru”.

Kapitola 9.3

9.3.1.8.1 Ve třetí větě před “(klasifikační osvědčení)” doplnit text tohoto obsahu:

“a doplňujícími použitelnými pravidly a předpisy klasifikační společnosti, majícími význam pro předpokládané použití plavidla”.

9.3.1.11.2 (a) první odsek, druhý odstavec. Po “chlazené nákladní tanky” doplnit následující text “a nákladní tanky používané pro přepravu zchlazených stlačených plynů”.

9.3.1.11.2 Na konec doplnit tento text:

“(e) Nákladní tanky, určené pro látky při teplotě nižší než -10 °C, musí být příslušným způsobem izolovány, aby teplota konstrukce plavidla nebyla nižší než minimální přípustná výpočetní teplota materiálu. Izolační látka musí být nehořlavá a zabraňovat rozšiřování plamenů”.

9.3.1.11 Na konec doplnit tento text:

“9.3.1.11.9 V případě, že plavidlo má izolované nákladní tanky, tak nákladní prostory musí obsahovat pouze suchý vzduch pro ochranu izolace nákladních tanků před vlhkostí”.

9.3.1.15.1 (a) příčný rozsah Nahradit „0,79, nebo pokud je to vhodné, vzdálenost povolenou oddílem 9.3.4, sníženou o 0,01 m“ textem „0,79 dovnitř od boku plavidla pod přímým úhlem k diametrální linii na úrovni roviny ponoru při maximálním ponoru”

9.3.1.15.1 (g) Změnit takto:

“g) přípojkou pro připojení zařízení pro odběr vzorků uzavřeného typu”.

9.3.1.21.3 druhou větu změnit takto:

“Maximálně přípustné hladiny naplnění 91%, 95% a 97%, uvedené v seznamu látek, musí být vyznačeny na každém ukazateli úrovně”.

9.3.1.21.5 (a) a (b), 9.3.2.21.5 (a) a (b) a 9.3.3.21.5 (a) a (d) Nahradit “EN 60309-2 : 1999” na “EN 60309-2:1999+A1:2007 + A2:2012”.

9.3.1.21 Na konec doplnit následující text:

“9.3.1.21.11 Na plavidlech, schválených pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů musí být v nákladním prostoru zajištěna následující ochranná opatření:

• Pod armaturou pro připojení s břehovým nakládacím/vykládacím potrubím, kterým se provádí nakládka/vykládka, se umísťují nádoby. Tyto musí být zhotoveny z materiálů, schopných snášet teplotu nákladu a být izolovány od paluby. Musí mít dostatečný objem a musí být vybaveny nátrubkem pro odtok mimo palubu.

• Vodní systém pro kropení aby obsáhl:

1. nechráněné otvory nákladních tanků ”;

2. nechráněné nádrže na palubě pro hořlavé nebo toxické látek;

3. části palubního nákladního prostoru, kde se může vyskytnout prosakování.

Kapacita vodního systému pro kropení musí být taková, aby při činnosti všech rozprašovacích trysek byl výstřik 300 I na čtvereční metr plochy nákladní paluby za hodinu. Systém musí být schopno uvést do činnosti z kormidelny i z paluby;

Systém vodní clony okolo spojovací armatury s břehem u používaného

nakládacího/vykládacího potrubí, určený pro ochranu paluby a boku plavidla v případě armatury pro spojení s břehem u používaného nakládacího/vykládacího potrubí během připojování a odpojování nakládacího ohebného spojení nebo hadice. Systém vodní clony musí mít dostatečnou kapacitu. Tento systém musí být schopno uvádět do činnosti z kormidelny i z paluby.

9.3.1.21.12 Za účelem zamezení poškození nákladních tanků během nakládky a nakládacího/vykládacího potrubí během nakládky a vykládky na plavidlech, přepravujících hluboce zchlazené zkapalněné plyny, musí být písemné pokyny pro předběžné ochlazení. Tyto pokyny se musí používat před uvedením plavidla do provozu a po dlouhé technické údržbě.”

9.3.1.24.1 Doplnit nový odsek (c) tohoto obsahu”

(c) pouze pro UN 1972 a když použití LNG jako paliva je povoleno, v souladu s 1.5.3.2, systém regulovaného tlaku v nákladních tancích, předpokládaných pro použití odparu (boil-off) jako paliva;”

Stávající odsek (c) se stává odsekem (d).

9.3.1.25.2 (d), (f), (g) /Netýká se českého znění/

9.3.1.25.2 Na konec doplnit následují text:

“Pro přepravu hluboce zchlazených zkapalněných plynů

h) Nakládací/vykládací potrubí a nákladní tanky musí být chráněny před přílišným zatížením v důsledku tepelných deformací a před pohybem konstrukcí tanků a trupu.

i) V případě nutnosti musí být zajištěna tepelná izolace nakládacího/vykládacího potrubí před okolní konstrukcí trupu s cílem zabránit snížení teploty trupu pod vypočtenou teplotou tohoto materiálu.

j) Všechno nakládací/vykládací potrubí, které je možno na každém konci zaslepovat, obsahuje-li kapalinu (zbytek), musí být vybaveno pojistnými ventily. Tyto pojistné ventily musí ústit do nákladních tanků a být chráněny před náhodným uzavřením.”

9.3.1.27.9 Nahradit tímto textem:

“Pro všechny nákladní systémy součinitel prostupu tepla, používaný k určení udržovací teploty (body 7.2.4.16.16 a 7.2.4.16.17), se určuje formou výpočtu. Po ukončení stavby plavidla se správnost výpočtu prověřuje formou zkoušky pro určení tepelné rovnováhy. Výpočet a zkouška se provádí pod dozorem určené klasifikační společnosti, která dané plavidlo klasifikovala.

Součinitel prostupu tepla musí být uveden v dokumentu uloženém na palubě. Součinitel prostupu tepla se prověřuje při každé obnově schvalovacího osvědčení.

V 9.3.1.27.10 změnit 9.21.27.10 na “9.3.1.27.1”.

9.3.1.52.3 b) (iv) (2) druhý odsek Změnit takto:

“přímo pod horní hranou prahů dveří obytných a provozních prostor, když náklad v plynném stadiu je podstatně těžší než vzduch; v opačném případě systém detekce plynů s čidly musí být umístěn v blízkosti stropu”.

9.3.1.52.3b), 9.3.2.52.3b) a 9.3.3.52.3b)

Doplnit nový odsek (v) tohoto znění:

(v) stanice ASI (automatického systému identifikace) pro vnitrozemskou plavbu, instalovaných v obytných prostorech a v kormidelně, když žádná část antény pro elektrické přístroje se nachází nad nákladním prostorem a když žádná část VHF antén pro stanice ASI se nenachází v oblasti 2 m od oblasti nákladu”.

9.3.2.0.1 (c) /Netýká se českého znění./

9.3.2.11.2 (a) Na konci doplnit odstavec tohoto znění:

“Přípravky pro upevňování chlazených nákladních tanků musí odpovídat požadavkům klasifikační společnosti”.

9.3.2.15.1 (a) řádek “příčný rozsah” Zaměnit “0,79 m, nebo pokud je to vhodné, vzdálenost povolenou oddílem 9.3.4, sníženou o 0,01 m” na “0,79 m uvnitř od boku plavidla pod přímým úhlem k diametrální ploše na úrovni roviny ponoru při maximálním ponoru.”

9.3.2.20.1 Změnit následujícím způsobem:

“Kofrdamy nebo oddělení kofrdamů, které zůstanou po vybavení služebních prostor v souladu s 9.3.2.11.6, musí být přístupny přes vstupní otvor.

9.3.2.20.4 a 9.3.3.20.4 (vězrání kofrdamů) změnit takto:

“Pokud v seznamu látek, připuštěných k přepravě plavidlem podle 1.16.1.2.5 je pro tyto látky ve sloupci 17 tabulky C kapitoly 3.2 předepsaná ochrana proti explozi, ventilační otvory kofrdamů musí být vybaveny pojistkou proti zpětnému šlehnutí plamene stabilní proti deflagraci.”

9.3.2.21.1 (g) Změnit takto:

“(g) přípojkou pro připojení zařízení pro odběr vzorků uzavřeného nebo částečně uzavřeného typu a/nebo nejméně jedním otvorem pro odběr vzorků - v závislosti od toho, co je předepsáno ve sloupci 13 tabulky C kapitoly 3.2”.

9.3.2.21.3 a 9.3.3.21.3, druhou větu změnit takto:

“Nejvýše přípustnou hladinu naplnění 95% a 97%, uvedenou v seznamu látek, je nutno uvádět na každém ukazateli úrovně".

9.3.2.21.5 (c) Nahradit “EN 12827:1996” tímto “EN 12827:1999”.

9.3.2.21 a 9.3.3.21 Doplnit nový odstavec tohoto obsahu:

“9.3.x.21.10 V případě přepravy chlazených látek se určuje tlak poplachového systému konstrukcí nákladních tanků. V případě přepravy látek, které se musí přepravovat v chlazeném stavu, musí tlak funkčního poplachového systému být vyšší nejméně o 25 kPa (0,25 bar) maximálního tlaku vypočítaného v souladu s 9.32.27.”

9.3.2.22.4 (a) a 9.3.3.22.4 (a) /Netýká se českého znění./

9.3.2.22.4 (a), poslední odsek a 9.3.3.22.4 (a), poslední odsek, pro plavidla typu N uzavřené, změnit takto:

“- zařízení pro bezpečné snížení tlaku v nákladních tancích. Pokud v seznamu látek povolených k přepravě plavidlem podle 1.16.1.2.5 jsou uvedeny látky, pro které je podle 3.2 tabulka C sloupec 17 požadována ochrana proti explozi, tak toto zařízení musí být vybaveno nejméně pojistkou proti zpětnému šlehnutí plamene stabilní proti ohni schopnou vydržet stálé hoření a uzavíracím ventilem, jehož poloha musí přesně ukazovat na to, je-li otevřen nebo uzavřen”.

9.3.2.22.5 (a) /Netýká se českého znění./

9.3.2.22.5 a)(iii) /Netýká se českého znění./

9.3.2.22.5 a) (v) Vypustit a uvést “(Vypuštěno)”.

9.3.3.22.5 (a) /Netýká se českého znění./

9.3.3.22.5 /Netýká se českého znění./

9.3.2.22.5 (c) /Netýká se českého znění./

9.3.2.22.5 (d) /Netýká se českého znění./

9.3.2.24 a 9.3.3.24 Nahradit “(Vyhrazeno)” tímto textem:

9.3.x.24 Regulace tlaku a teploty látek.

9.3.x.24.1 Když celý systém udržení látek není vypočítán pro to, aby vydržel plný efektivní tlak páry nákladu v horních limitech výpočetních teplot okolního prostředí, tak tlak v tancích musí být udržován na úrovni níže maximálně přípustného tlaku činnosti pojistných ventilů za pomoci jednoho nebo více následujících prostředků:

a) systém pro regulaci tlaku v nákladních tancích využívající mechanické chlazení;

b) systém zajišťující bezpečnost v případě ohřevu nebo zvýšení tlaku nákladu. Izolace nebo výpočetní tlak nákladního tanku, nebo součin těchto dvou hodnot musí být takový, aby zůstávala dostatečná rezerva pevnosti s ohledem na dobu použití a předpokládaných teplot; v každém případě tento systém musí být považován za přijatelný uznanou klasifikační společností a musí zajišťovat bezpečnost v průběhu doby, delší nejméně trojnásobné lhůty doby provozu;

c) jiné systémy, které se považují za použitelné uznanou klasifikační společností”.

9.3. x.2.4.2 Systémy předepsané bodem 9.3.x.24.1 musí být vyráběny, instalovány a kontrolovány tak, aby toto uznala klasifikační společnost. Materiály, použité při jejich konstrukci, musí být kompatibilní s přepravovaným nákladem. V normálních podmínkách provozu horní hodnoty vypočtených teplot okolního prostředí musí být:

vzduch: +30 °C;

voda: +20 °C.

9.3. x.24.3 Systém ochrany nákladu musí být schopen snášet plný tlak par nákladu v horních vypočtených mezních teplot okolního prostředí, nezávisle na systému vybraného odpařovacího se plynu. Tento předpis je uveden formou poznámky 37 v sloupci 20 tabulky C kapitoly 3.2”.

9.3.2.25.2 (f) a 9.3.3.25.2 (f) /Netýká se českého znění./

9.3.2.25.2 (i) a 9.3.3.25.2 (h) /Netýká se českého znění./

9.3.2.25.9 a 9.3.3.25.9 Nahradit “vratného plynového potrubí nebo kyvadlového plynového potrubí” tímto “plynového zpětného potrubí”.

9.3.2.26.4 a 9.3.3.26.4 Nahradit “sběrným plynovým systémem” tímto “sběrným plynový potrubím”.

9.3.2.27 a 9.3.3.27 Nahradit “(Vyhrazeno)” tímto textem:

“9.3.x.27 Chladicí systém

9.3. x.27.1 Chladicí systém podle 9.3.x.2.1 (a), musí být z jednoho nebo několika bloků, schopných udržovat tlak a teplotu nákladu na předepsané úrovni při horních hodnotách vypočtené teploty okolního prostředí. Nebude-li zvažován jakýkoliv jiný prostředek pro regulování tlaku a teploty nákladu, který se považuje za dostatečný uznanou klasifikační společností, musí být zvažováno s jedním nebo několika záložními bloky s kapacitou, která je nejméně rovná kapacitě největšího předepsaného bloku. Záložní blok musí obsahovat kompresor, jeho hnací jednotku, jeho řídící zařízení a všechny pomocné mechanismy nutné pro to, aby mu bylo umožněno pracovat nezávisle na blocích, používaných při normálních podmínkách. Musí být zajištěn náhradní výměník tepla pro případ, kdy nadbytečná kapacita normálního výměníku tepla tohoto systému nepředstavuje nejméně 25% nejvyšší předepsané kapacity. Není nutné uvažovat se zvláštním potrubím.
Nákladní tanky, potrubí a příslušenství musí být izolovány tak, aby v případě výpadku všech systémů si všechen náklad zachovával nejméně v průběhu 52 hodin teplotu nezpůsobující otevření pojistného ventilu.

9.3.x.27.2 Pojistná zařízení a spojovací potrubí chladicího systému musí být připojeny k nákladním tankům nad kapalnou fází nákladu, když jsou tanky naplněny do svého maximálního stupně plnění. Musí se nacházet v oblasti plynné fáze, i když náklon plavidla dosahuje 12°.

9.3.x.27.3 Když se různé náklady potřebující chlazení, jejichž chemická reakce může být nebezpečnou, přepravují společně, tak je nutno chladicímu systému věnovat zvláštní pozornost s cílem zamezit smíchání nákladu. V případě přepravy těchto nákladů musí být zabezpečeny oddělené chladicí systémy, z nichž každý musí obsahovat plný rezervní blok podle 9.3.x.27.1. Přitom, když se chlazení zajišťuje ne přímým, ale společným systémem a když průtok v tepelných výměnících v žádných předvídatelných situacích nemůže způsobit smíchání nákladu, tak není nutno zvažovat s rozdělenými chladícími bloky pro různé náklady.

9.3.x.27.4 Když se různé náklady potřebující chlazení nemohou jeden v druhém vzájemně rozpouštět, za podmínky přepravy tím způsobem, že tlak jejich par se sčítá při smíchání, je nutno systémům chlazení věnovat zvláštní pozornost, aby nedošlo k možnému smíchání nákladů.

9.3. .27.5 V těch případech, kdy chladicí systémy vyžadují pro chlazení vodu, tak musí být podávána v dostatečném množství pomocí čerpadla nebo čerpadel, využívaných výhradně pro tyto účely. Toto čerpadlo nebo tato čerpadla musí mít nejméně dvě potrubí pro nasávání vody, připojené ke dvěma vodním přívodům, jedno na levém boku a jedno na pravém boku. Musí být k dispozici rezervní čerpadlo o dostatečné kapacitě; toto čerpadlo se může rovněž využívat i pro jiné účely s podmínkou, že jeho použití s cílem dodávky vody pro chlazení nepřekáží jiné základní práci.

9.3.x.27.6 Chladicí systém může mít jednu z následujících forem:

a) Přímý systém: páry nákladu se stlačují, kondenzují a vrací se do nákladního tanku. V případě některých nákladů, uvedených v tabulce C kapitoly 3.2, nesmí se tento systém používat. Tento požadavek je uveden formou poznámky 35 tabulky C kapitoly 3.2.

b) Nepřímý systém: náklad nebo páry nákladu se ochlazují nebo kondenzují za pomoci chladicího média, ale nestlačují se.

c) Smíšený systém: páry nákladu se stlačují a kondenzují v tepelných výměnících náklad/ chladicí médium a vrací se do nákladních tanků. V případě některých nákladů, uvedených v tabulce C kapitoly 3.2, se nesmí tento systém používat. Tento požadavek je uveden formou poznámky 36 ve sloupci 20 tabulky C kapitoly 3.2.

9.3.x.27.7 Všechna primární a sekundární chladicí média musí být kompatibilní jeden s druhým a s nákladem, se kterým mohou přijít do styku. Tepelná výměna může probíhat buď v určité vzdálenosti od nákladního tanku nebo za využití chladicího šneku, umístěného uvnitř nebo vně nákladního tanku.

9.3.x.27.8 V těch případech, kdy chladicí systém je umístěn v odděleném služebním prostoru, tak tento služební prostor musí odpovídat požadavkům bodu 9.3.x. 17.6.

9.3.x.27.9 Pro všechny nákladní systémy součinitel prostupu tepla, používaný pro určení udržovací doby (7.2.4.16.16 a 7.2.4.16.17) se určuje výpočtem. Po ukončení stavby plavidla se správnost ukončení výpočtů prověřuje cestou zkoušky pro určení tepelné rovnováhy. Výpočet a zkoušky se provádějí pod dohledem uznané klasifikační společnosti, která dané plavidlo klasifikovala.

Součinitel prostupu tepla musí být uveden v dokumentu uschovaném na palubě. Součinitel prostupu tepla se prověřuje při každé obnově schvalovacího osvědčení.

9.3.x.27.10 Osvědčení vydávané uznanou klasifikační společností potvrzující dodržení předpisů bodů 9.3.x.24.1 až 9.3.x.24.3, 9.3.x.27.1 a 9.3.x.27.4 uvedených výše, musí se předkládat spolu se žádostí o vydání nebo obnovu schvalovacího osvědčení.

9.3.3.0.1 (c) Nahradit "Plynové sběrné nebo odvodně potrubí" tímto "Sběrné plynové potrubí".

9.3.3.11.2 (a) Na konci doplnit novou větu tohoto znění:

“Upevňovací zařízení chlazených nákladních tanků musí splňovat požadavky uznané klasifikační společnosti”.

9.3.3.15.1 (a), řádek “příčný rozsah” Nahradit “0,59 m, nebo pokud je to vhodné, vzdálenost povolenou oddílem 9.3.4, sníženou o 0,01 m” tímto “0,59 m dovnitř od boku plavidla pod přímým úhlem k diametrální ploše na úrovni roviny ponoru při maximálním ponoru”.

9.3.3.20.1 Změnit takto:

“Kofrdamy nebo oddělení kofrdamů, které zůstaly po vybavení služebního prostoru v souladu s 9.3.3.11.6, musí být přístupny přes vstupní otvor”.

9.3.3.21.1 (g) změnit takto:

(g) přípojkou pro připojení zařízení pro odběr vzorků uzavřeného nebo částečně uzavřeného typu a/nebo nejméně jedním otvorem pro odběr vzorků - v závislosti od toho, co je předepsáno ve sloupci 13 tabulky C kapitoly 3.2”.

9.3.3.21.9, třetí odstavec Změnit “Sítě” následovně “Pojistka proti prošlehnutí plamene”.

9.3.3.22.5 (a) /Netýká se českého znění./

9.3.3.22.5 (a) (iii) /Netýká se českého znění./

9.3.3.22.5 (a) /Netýká se českého znění./

9.3.3.22.5 (b) /Netýká se českého znění./

9.3.3.22.5 (c) Nahradit “potrubí k odvádění plynu” tímto “sběrné plynové potrubí”.

9.3.3.22.5 (d) /Netýká se českého znění./

9.3.4.1.1 první věta Nahradit “Maximální přípustný objem” tímto “Maximální přípustný objem a délka”.

Poznámky pod čarou

3 Tato poznámka sekretariátu bude včleněna do konsolidované publikace ADN 2015, ale není nedílnou součástí autentického právního textu těchto předpisů.

4 Úprava v Tabulce B (která není součástí právního textu Dohody) nemá právní opodstatnění a je pouze součástí tohoto vydání.

1) Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) přijatá v Ženevě dne 25. května 2000 byla vyhlášena pod č. 102/2011 Sb. m. s. Změny a doplňky předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z roku 2010, které vstoupily v platnost dne 1. ledna 2011, byly vyhlášeny pod č. 64/2012 Sb. m. s.
Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2010 - 2012, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2013, byl vyhlášen pod č. 59/2013 Sb. m. s.

1 V Německu distribuováno Ústřední komisí pro plavbu na Rýně pod značkou CCNR/ZKR/ADN/27


Organizace spojených národů

ECE/ADN/27/Corr.1

logo

Hospodářská a sociální rada

Distr.: rámcově
24. září 2014 Anglicky
Originál: anglicky a francouzsky

Evropská hospodářská komise

Administrativní výbor ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Korigendum

1. Strana 6,1.2.1, změna k definici pojmu Ochranné boty

Namísto EN ISO 20346:2004 uvést EN ISO 20346:2014

2. /Netýká se anglického znění/

3. /Netýká se českého znění/

4. /Netýká se anglického znění/

5. Strana 15,1.2.1, změna k 1.16.6.4

Namísto podle 1.16.6.4 orgánu příslušnému k vydání nového schvalovací osvědčení uvést podle 1.16.1.4 příslušnému orgánu, který vydá nové schvalovací osvědčení

6. /Netýká se anglického znění/

7. /Netýká se anglického znění/

8. Strana 37, změna ke kapitole 3.3, ZU 594

Stávající text nahradit tímto textem:

ZU 594 Pozměnit do tohoto znění:

„594 Následující předměty, vyrobené a naplněné podle předpisů platných v zemi výroby, nepodléhají ustanovením ADN:

(a) UN 1044 hasicí přístroje vybavené ochranou proti nechtěnému uvedení do činnosti:

- jsou-li zabaleny v pevném vnějším obalu; nebo

- jde-li o velké hasicí přístroje, které splňují požadavky zvláštního ustanovení pro balení PP91 pokynu pro balení P003 v 4.1.4.1 ADR;

(b) UN 3164 předměty pod pneumatickým nebo hydraulickým tlakem, které jsou konstruovány tak, aby vydržely větší namáhání než je vnitřní tlak plynu na základě přenosu síly, strukturní pevnosti nebo konstrukce, když jsou zabaleny v pevném vnějším obalu.

POZNÁMKA: „Předpisy platné v zemi výroby“ znamená předpisy platné v zemi výroby nebo předpisy platné v zemi používání.

9. Strana 42, změna k Části 3, Kapitola 3.3, nové zvláštní ustanovení ZÚ 663, za třetí odsek pod nadpisem „Rozsah platnosti“

Vložit

- radioaktivní látky; nebo

10. /Netýká se anglického znění/

11. Strana 53, změna k novému odstavci 5.5.3.1.5, poslední věta

Vypustit

12. /Netýká se anglického znění/

13. Strana 65, změna k 8.6.3, otázka (14)

Vypustit následující pokyn:

„Vložit „O“ do sloupce „Plavidlo“ a do sloupce „Překladiště“.

14. Strana 65, změna k 8.6.3, otázka (19)

Namísto **Jen během nakládky uvést ** Vyplnit, jen pokud se má plavidlo nakládat

15. Strana 66, změna k 9.3.1.15.1 (a), příčný rozsah

Stávající text nahradit

9.3.1.15.1 (a) příčný rozsah

Namísto „0,79 m, nebo pokud je to vhodné, vzdálenost povolenou oddílem 9.3.4, sníženou o 0,01 m;“ uvést „0,79 dovnitř od boku plavidla pod přímým úhlem k diametrální linii na úrovni roviny ponoru při maximálním ponoru nebo, pokud je to vhodné, vzdálenost povolenou oddílem 9.3.4, sníženou o 0,01 m;“

16. Strana 68, změna k 9.3.2.15.1 (a), příčný rozsah

Stávající text nahradit

9.3.2.15.1 (a) příčný rozsah

Namísto „0,79 m, nebo pokud je to vhodné, vzdálenost povolenou oddílem 9.3.4, sníženou o 0,01 m;“ uvést „0,79 dovnitř od boku plavidla pod přímým úhlem k diametrální linii na úrovni roviny ponoru při maximálním ponoru nebo, pokud je to vhodné, vzdálenost povolenou oddílem 9.3.4, sníženou o 0,01 m;“

17. Strana 68, změna k 9.3.X.21.10

Ke změně k 9.3.3.21.10 namísto „9.3.2.27“ uvést „9.3.3.27“.

18. Strana 71, změna k 9.3.3.15.1 (a), příčný rozsah

Stávající text nahradit

„9.3.3.15.1 (a) příčný rozsah

Namísto „0,59 m, nebo pokud je to vhodné, vzdálenost povolenou oddílem 9.3.4, sníženou o 0,01 m;“ uvést „0,59 m dovnitř od boku plavidla pod přímým úhlem k diametrální linii na úrovni roviny ponoru při maximálním ponoru nebo, pokud je to vhodné, vzdálenost povolenou oddílem 9.3.4, sníženou o 0,01 m;“


Organizace spojených národů

ECE/ADN/27/Add.1

logo

Hospodářská a sociální rada

Distr.: rámcově
29. srpna 2014
Anglicky
Originál: anglicky a francouzsky

Evropská hospodářská komise

Administrativní výbor ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Návrh změn a doplňků k přílohám ADN1

Adendum

Kapitola 1.1

1.1.3.3 V nadpisu namísto „přepravovaných plavidel, vozidel nebo železničních vozů“ uvést „přepravovaných plavidel, vozidel, železničních vozů nebo po silnici nepojízdných strojních zařízení“.

1.1.3.3 první odsek V nadpisu namísto „přepravovaných plavidel, vozidel nebo železničních vozů“ uvést „přepravovaných plavidel, vozidel, železničních vozů nebo po silnici nepojízdných strojních zařízení, jak jsou definována v Článku 2 Směrnice 97/68/ES1

1 K definici po silnici nepojízdného strojního zařízení viz odstavec 2.7 Konsolidované rezoluce o konstrukci vozidel (R.E.3) (dokument Spojených národů ECE/TRANS/WP. 29/78/Rev.3) nebo článek 2 Směrnice 97/68/ES Evropského parlamentu a Rady z 16. prosince 1997 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných a prachových škodlivin z motorů s vnitřním spalováním určených pro po silnici nepojízdná strojní zařízení (Úřední věstník Evropských společenství č. L 059 z 27. února 1998).“.

Přečíslovat poznámku pod čarou 1 k 1.1.4.3 na poznámku pod čarou 2.

1.1.3.7 Pozměnit do tohoto znění:

1.1.3.7 Vynětí z platnosti pro přepravu systémů akumulace a výroby elektrické energie

Ustanovení uvedená v ADN se nevztahují na systémy akumulace a výroby elektrické energie (např. lithiové baterie, elektrické kondenzátory, asymetrické kondenzátory, zásobníkové systémy s hydridem kovu a palivové články)

(a) instalované v dopravních prostředcích provádějících přepravu a určené pro jejich pohon nebo pro provoz kteréhokoli z jejich zařízení;

(b) obsažené ve výbavě pro provoz tohoto zařízení, používané nebo určené k použití během přepravy (např. laptop).“

Kapitola 1.2

1.2.1 Za definici pojmu „Kontejner pro volně ložené látky“ vložit následující definice:

„Uzavřený kontejner pro volně ložené látky“ zcela uzavřený kontejner pro volně ložené látky mající tuhou střechu, boční stěny, koncové stěny a podlahu (včetně den výsypného typu). Tento pojem zahrnuje kontejnery pro volně ložené látky s otevírací střechou, boční nebo koncovou stěnou, které mohou být během přepravy uzavřeny. Uzavřené kontejnery pro volně ložené látky smějí být opatřeny otvory, které umožňují výměnu par a plynů se vzduchem a které zabraňují za normálních podmínek přepravy ztrátě tuhého obsahu, jakož i vnikání deště a stříkající vody;

Kontejner s plachtou pro volně ložené látky kontejner pro volně ložené látky s otevřeným vrchem, s tuhým dnem (včetně dna výsypného typu), bočními a koncovými stěnami a s netuhou střechou;"

Vložit v abecedním pořadí:

„Uzavřený kontejner pro volně ložené látky“, viz Kontejner pro volně ložené látky;“

„Kontejner s plachtou pro volně ložené látky“, viz „Kontejner pro volně ložené látky;“.

1.2.1 V definici pojmu „Cisterna“ namísto „jak jsou definovány v této části“ uvést „jak jsou definovány v tomto oddílu“.

Kapitola 1.8

1.8.3.9 Namísto „právních a správních ustanovení, platných pro konkrétní druhy dopravy““ uvést „platných právních a správních předpisů“.

1.8.3.13 Vypustit poslední větu.

Kapitola 2.2

2.2.3.1.4 Pozměnit do tohoto znění:

2.2.3.1.4 Viskózní hořlavé kapaliny, jako jsou barvy, emaily, laky, fermeže, lepidla a leštidla, s bodem vzplanutí pod 23 °C smějí být přiřazeny k obalové skupině III podle postupů popsaných v Příručce zkoušek a kritérií, části III, pododdílu 32.3, za podmínky, že

(a) viskozita2 a bod vzplanutí odpovídají následující tabulce:

Kinematická viskozita
(extrapolovaná) v
(při střihové rychlosti blízké 0)
mm2/s při 23 °C
Doba výtoku t
v sekundách
Průměr
výtokové
trysky
(mm)
Bod vzplanutí,
uzavřený kelímek
(°C)
20 < v ≤ 80 20 < t ≤ 60 4 nad 17
80 < v ≤ 135 60 < t ≤ 100 4 nad 10
135 < v ≤ 220 20 < t ≤ 32 6 nad 5
220 < v ≤ 300 32 < t ≤ 44 6 nad -1
300 < v ≤ 700 44 < t ≤ 100 6 nad - 5
700 < v 100 < t 6 bez omezení

(b) méně než 3 % vrstvy čirého rozpouštědla se oddělí při dělicí zkoušce rozpouštědla;

(c) směs ani oddělené rozpouštědlo nesmějí splňovat kritéria pro třídu 6.1 nebo třídu 8;

(d) látky jsou baleny do nádob o vnitřním objemu nejvýše 450 litrů.

POZNÁMKA: Tato ustanovení se vztahují také na směsi obsahující nejvýše 20 % nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % v suché hmotě. Směsi obsahující více než 20 %, avšak nejvýše 55 % nitrocelulózy s obsahem dusíku nejvýše 12,6 % v suché hmotě, jsou látkami přiřazenými k UN číslu 2059.

Směsi s bodem vzplanutí pod 23 °C a obsahující:

- více než 55 %, nitrocelulózy, s jakýmkoli obsahem dusíku; nebo

- nejvýše 55 %, nitrocelulózy s obsahem dusíku nad 12,6% v suché hmotě

jsou látkami třídy 1 (UN 0340 nebo 0342) nebo třídy 4.1 (UN 2555, 2556 nebo 2557).“

Poznámka pod čarou 2 nezměněna.

2.2.52.1.8 Na začátku vypustit: přípravků nebo směsí organických peroxidů“.

Kapitola 3.2

3.2.1 Tabulka A, UN číslo 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 a 1999

Smazat položky, ve kterých je ve sloupci (6) obsaženo zvláštní ustanovení “640F“;

Pro položky, ve kterých je ve sloupci (6) obsaženo zvláštní ustanovení “640G“:

- Ve sloupci (2), smazat “, bod varu vyšší než 35 °C“;

- Ve sloupci (6), smazat “640G“;

Pro položky, ve kterých je ve sloupci (6) obsaženo zvláštní ustanovení “640H“:

- Ve sloupci (6), smazat “640H“;

3.2.1 Tabulka A

Pro UN číslo 1972, ve sloupci (6), vložit “660“.

3.2.3.2 Tabulka C

Pro UN číslo 1202, druhá položka, ve sloupci (2), nahradit “EN 590:2004“ za “EN 590:2009 + A1:2010“ (dvakrát).

Kapitola 3.3

ZU 660 Pozměnit poznámku pod čarou 6 k ZU 660 do tohoto znění:

6 Nařízení EHS č. 110 (Jednotná ustanovení týkající se schvalování:

I. zvláštních komponentů motorových vozidel používajících stlačený zemní plyn (CNG) a/nebo zkapalněný zemní plyn (LNG) ve svém pohonném systému;

II. vozidel s ohledem na instalaci zvláštních komponentů schváleného typu pro používání stlačeného zemního plynu (CNG) a/nebo zkapalněného zemního plynu (LNG) v jejich pohonném systému.)“.

Kapitola 5.2

5.2.2.1.11.1 Vypustit třetí větu, která zní: „Každý přepravní obalový soubor obsahující radioaktivní látku musí být opatřen nejméně dvěma bezpečnostními značkami na protilehlých vnějších stranách přepravního obalového souboru.“

Kapitola 5.4

5.4.3.4 Na první stránce Písemných pokynů pozměnit druhý odsek do tohoto znění:

„ - Vyloučit zápalné zdroje, zejména nekouřit, nepoužívat elektronické cigarety nebo podobné prostředky nebo nezapínat ani nevypínat žádné elektrické zařízení, které není typu „certifikované bezpečné“ a není určeno pro použití při zásazích v nouzových situacích;“

Kapitola 8.3

8.3.4 Do prvního odstavce vložit novou druhou větu v tomto znění: „Tento zákaz kouření se vztahuje také na použití elektronických cigaret a jiných podobných prostředků.“

Poznámky pod čarou

1 V Německu distribuováno Ústřední komisí pro plavbu na Rýně pod značkou CCNR/ZKR/ADN/27/Add.1


Organizace spojených národů

ECE/ADN/27/Add.1/Corr.1

logo

Hospodářská a sociální rada

Distr.: rámcově 24. září 2014
Anglicky
Originál: anglicky a francouzsky

Evropská hospodářská komise

Administrativní výbor ADN

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Návrh změn a doplňků k přílohám ADN

Adendum

Korigendum

Strana 1, změna k 1.1.3.3, první odsek

Namísto

1.1.3.3, první odsek Namísto „přepravovaných plavidel, vozidel nebo železničních vozů“ uvést „přepravovaných plavidel, vozidel, železničních vozů nebo po silnici nepojízdných strojních zařízení, jak jsou definována v Článku 2 Směrnice 97/68/ES1“.

uvést

1.1.3.3, první odsek Namísto „přepravovaných plavidel, vozidel nebo železničních vozů“ uvést „přepravovaných plavidel, vozidel, železničních vozů nebo po silnici nepojízdných strojních zařízení1,“


Corrigendum

(ECE/TRANS/231/VOL. I a II)
Květen 2014
New York and Geneva

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
(verze 2013 příloh předpisu)

Korigendum

Pozn.: Korigenda k tomuto vydání, stejně jako nové změny k přílohám dohody ADN, budou k dispozici na webových stránkách hospodářské komise Organizace spojených národů na následující adrese: www.unece.org/trans/danger/danger. html

1. 2.2.62.1.5.7 (c)

Namísto 6.6.5 ADR uvést 6.6.4 ADR

2. Kapitola 3.2, Tabulka A, UN číslo 1038, sloupec (8)

Vložit “T“

3. 3.2.3.2, Tabulka C, UN číslo 1005, sloupec (5)

Namísto 2.3+8+N1 uvést 2.3+8+2.1+N1

4. 3.2.3.2, Tabulka C, UN číslo 9005, sloupec (11)

Namísto 97 uvést 95

5. 3.2.4.3, B. sloupec (9)

Namísto Určení stavu nákladního tanku uvést Určení vybavení nákladního tank

6. 7.1.4.14.4, třetí odsek

Vložit “nebo vozech” za “silničních dopravních prostředcích”

7. 7.2.5.0.1

„Netýká se českého znění“

8. 8.6.1.3, položka 5

Namísto druh nákladních tanků uvést druh nákladního tanku

9. 8.6.1.4, položka 5

Namísto druh nákladních tanků uvést druh nákladního tanku

10. 9.3.2.11.1 (d)

Namísto 0.20 l uvést 0.20 L

11. 9.3.3.21.7

Přidat následující větu na konec posledního odstavce: „Musí být možné odečítat měřidla z bezprostřední blízkosti ovládání rozprašovacího vodního systému.“

Přesunout nahoru