Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 27/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států

Datum vyhlášení 14.04.2015
Uzavření smlouvy 27.02.2001
Ratifikace Smlouvy 12.03.2007
Platnost od 26.08.2014
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. února 2001 byly v Sofii přijaty změny Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států1).

Se změnami Úmluvy vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přijetí změn Úmluvy Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 12. března 2007, byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 18. dubna 2007.

Změny Úmluvy vstoupily v platnost na základě svého článku 14 odst. 4 dne 26. srpna 2014 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn Úmluvy a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


ROZHODNUTÍ II/14

ZMĚNA ESPOO ÚMLUVY

Zasedání,

přejíc si upravit Espoo úmluvu z hlediska vyjasnění toho, že veřejnost, která se může účastnit postupů podle Úmluvy, zahrnuje občanskou společnost a zejména nevládní organizace,

odvolávajíc se na odstavec 13 Deklarace z Oslo ministrů životního prostředí a komisaře životního prostředí Evropských společenství, kteří se sešli v Oslu při příležitosti prvního zasedání smluvních stran Espoo úmluvy,

přejíc si umožnit státům ležícím mimo region EHK OSN, aby se staly smluvními stranami Úmluvy,

přijímá následující změny Úmluvy:

(a) na konci článku 1 odst. x, se po osob vkládá

a, v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí, jejich sdružení, organizace nebo skupiny

(b) v článku 17, se za odstavec 2 vkládá nový odstavec ve znění

3. Jakýkoli jiný stát, který není uveden v odstavci 2 tohoto článku a který je členem Organizace spojených národů, může se souhlasem zasedání smluvních stran přistoupit k Úmluvě. Zasedání smluvních stran nemá posuzovat nebo schvalovat jakoukoli žádost o přistoupení takových států, dokud tento odstavec nevstoupí v platnost pro všechny státy a organizace, které byly smluvními stranami Úmluvy dne 27. února 2001.

a odpovídajícím způsobem se mění číslování zbývajících odstavců.

(c) Na konec článku 17 se vkládá nový odstavec ve znění

7. Jakýkoli stát nebo organizace, který ratifikuje, přijme nebo schválí tuto úmluvu, je současně považován za takový stát nebo organizaci, který ratifikoval, přijal nebo schválil změnu Úmluvy uvedenou v rozhodnutí II/14 přijatém na druhém zasedání smluvních stran.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, přijatá v Espoo dne 25. února 1991, byla vyhlášena pod č. 91/2001 Sb. m. s.

Přesunout nahoru