Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 25/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Datum vyhlášení 14.04.2015
Uzavření smlouvy 09.01.2015
Platnost od 01.02.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 9. ledna 2015 a 30. ledna 2015 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz.

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. února 20151).

Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění litevské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Č.j. 300104/2015-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Litevské republiky a má tu čest navrhnout uzavření Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz (dále jen „Dohoda“), která zní následovně:

Vláda České republiky a vláda Litevské republiky (dále jen „smluvní strany“) se v souladu s článkem 8 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (dále jen „vízový kodex“) dohodly takto:

1. Rozsah zastupování

a) Česká republika zastupuje Litevskou republiku při posuzování žádostí o vydávání krátkodobých schengenských víz v následující zemi:

Mongolsko - Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru (dále jen „zastupitelský úřad“)

b) Litevská republika zastupuje Českou republiku při posuzování žádostí a vydávání krátkodobých schengenských víz v následující zemi:

Běloruská republika - Generální konzulát Litevské republiky v Grodnu (dále jen „zastupitelský úřad“)

Teritoriální rozsah zastupování je vymezen konzulární působností uvedeného Generálního konzulátu Litevské republiky.

2. Právní základ

a) Základem tohoto zastupování je vízový kodex a tato Dohoda.

b) Praktické podmínky provádění této Dohody mohou být sjednány na základě písemného souhlasu ministerstev zahraničních věcí.

c) Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Litevské republiky se mohou dohodnout na změně seznamu zastupujících zastupitelských úřadů výměnou nót ministerstev zahraničních věcí.

3. Řízení o vydání víza

a) Zastupitelský úřad zastupujícího státu zpracovává žádosti o vízum osob legálně pobývajících v zemi, ve které příslušný zastupitelský úřad působí.

b) Zastupitelský úřad zastupujícího státu vydává víza pouze držitelům takových cestovních dokladů, které jsou uznávány Českou republikou a Litevskou republikou.

c) Bez povolení ministerstva zahraničních věcí zastupovaného státu nemohou být vydána žádná víza s omezenou územní platností. To však neplatí, pokud takové omezení plyne pouze ze skutečnosti, že ne všechny členské státy schengenského prostoru uznávají cestovní doklad žadatele, avšak tento cestovní doklad je uznáván Českou republikou a Litevskou republikou.

d) Ve výjimečných případech, kdy má zastupovaný stát zájem na udělení víza s omezenou územní platností, zastupitelský úřad zastupovaného státu zašle žádost přímo příslušnému zastupitelskému úřadu zastupujícího státu.

e) Pokud zastupitelský úřad zastupujícího státu shledá, že všechny podmínky pro udělení víza jsou splněny, krátkodobé vízum vydá.

f) Pokud zastupitelský úřad zastupujícího státu má za to, že podmínky pro vydání víza nejsou splněny, je tento zastupitelský úřad oprávněn po prozkoumání žádosti zamítnout vydání víza za zastupovaný stát podle článku 8 odst. 4 písm. d) vízového kodexu.

g) V případě pochybností ohledně zvoucí či zvané osoby nebo dokladů přiložených k žádosti o vízum může zastupitelský úřad zastupujícího státu kontaktovat příslušného úředníka zastupovaného státu. Příslušné kontaktní informace budou předány prostřednictvím výměny nót ministerstev zahraničních věcí.

h) Zastupující stát poskytne každoročně či na žádost zastupovaného státu pro každou destinaci statistické údaje o vydaných a zamítnutých vízech za zastupovaný stát.

i) Ve výjimečných případech, kdy má zastupovaný stát zájem na udělení víza žadateli bez legálního pobytu ve státu, kde je zastupován, zastupitelský úřad zastupovaného státu zašle žádost přímo příslušnému zastupitelskému úřadu zastupujícího státu.

4. Vízové poplatky

a) Poplatky za žádosti o vízum se vybírají v souladu s vízovým kodexem.

b) Zastupující stát je oprávněn vybírat všechny vízové poplatky. Zastupovaný stát neposkytuje zastupujícímu státu žádnou finanční kompenzaci za vyřizování žádostí o víza.

c) V případě, že je v zájmu zastupovaného státu výjimečně osvobodit některého žadatele o vízum či některou skupinu cestujících od placení poplatku za žádost o vízum v jiných případech, než uvádí vízový kodex, zašle zastupovaný stát písemnou žádost přímo příslušnému zastupitelskému úřadu zastupujícího státu, který následně učiní rozhodnutí v souladu s právními předpisy platnými na jeho území.

5. Konzultace

V případě žádostí o víza přijatých zastupujícím státem, jejichž konzultování je vyžadováno jiným členským státem v souladu s článkem 22 vízového kodexu, provede tyto konzultace zastupující stát.

6. Závěrečná ustanovení

a) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

b) Tato Dohoda může být kdykoliv změněna či ukončena výměnou nót. Provádění Dohody může být pozastaveno, či lze od Dohody odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. Takové pozastavení či odstoupení nabývá účinnosti po uplynutí čtrnácti dnů ode dne obdržení takového oznámení druhou smluvní stranou.
Pokud je předchozí návrh pro litevskou stranu přijatelný, má Ministerstvo zahraničních věcí České republiky čest navrhnout, aby tato nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí Litevské republiky tvořily Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která vstoupí v platnost 1. února 2015.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Litevské republiky o své nejhlubší úctě.

Praha, 9. ledna 2015

Ministerstvo zahraničních věcí Litevské republiky
Vilnius

Poznámky pod čarou

1) Litevská republika zastupuje Českou republiku v Běloruské republice od 1. března 2015. Česká republika zastupuje Litevskou republiku v Mongolsku od 1. dubna 2015.


PŘEKLAD

Č.j. 5-73/2015

Ministerstvo zahraničních věcí Litevské republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit přijetí nóty Ministerstva č.j. 300104/2015-KKM z 9. ledna 2015, jejíž obsah je následující.

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Litevské republiky a má tu čest navrhnout uzavření Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz (dále jen „Dohoda“), která zní následovně:

Vláda České republiky a vláda Litevské republiky (dále jen „smluvní strany“) se v souladu s článkem 8 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (dále jen „vízový kodex“) dohodly takto:

1. Rozsah zastupování

a) Česká republika zastupuje Litevskou republiku při posuzování žádostí o vydávání krátkodobých schengenských víz v následující zemi:

Mongolsko - Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru (dále jen „zastupitelský úřad“)

b) Litevská republika zastupuje Českou republiku při posuzování žádostí a vydávání krátkodobých schengenských víz v následující zemi:

Běloruská republika - Generální konzulát Litevské republiky v Grodnu (dále jen „zastupitelský úřad“)

Teritoriální rozsah zastupování je vymezen konzulární působností uvedeného Generálního konzulátu Litevské republiky.

2. Právní základ

a) Základem tohoto zastupování je vízový kodex a tato Dohoda.

b) Praktické podmínky provádění této Dohody mohou být sjednány na základě písemného souhlasu ministerstev zahraničních věcí.

c) Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Litevské republiky se mohou dohodnout na změně seznamu zastupujících zastupitelských úřadů výměnou nót ministerstev zahraničních věcí.

3. Řízení o vydání víza

a) Zastupitelský úřad zastupujícího státu zpracovává žádosti o vízum osob legálně pobývajících v zemi, ve které příslušný zastupitelský úřad působí.

b) Zastupitelský úřad zastupujícího státu vydává víza pouze držitelům takových cestovních dokladů, které jsou uznávány Českou republikou a Litevskou republikou.

c) Bez povolení ministerstva zahraničních věcí zastupovaného státu nemohou být vydána žádná víza s omezenou územní platností. To však neplatí, pokud takové omezení plyne pouze ze skutečnosti, že ne všechny členské státy schengenského prostoru uznávají cestovní doklad žadatele, avšak tento cestovní doklad je uznáván Českou republikou a Litevskou republikou.

d) Ve výjimečných případech, kdy má zastupovaný stát zájem na udělení víza s omezenou územní platností, zastupitelský úřad zastupovaného státu zašle žádost přímo příslušnému zastupitelskému úřadu zastupujícího státu.

e) Pokud zastupitelský úřad zastupujícího státu shledá, že všechny podmínky pro udělení víza jsou splněny, krátkodobé vízum vydá.

f) Pokud zastupitelský úřad zastupujícího státu má za to, že podmínky pro vydání víza nejsou splněny, je tento zastupitelský úřad oprávněn po prozkoumání žádosti zamítnout vydání víza za zastupovaný stát podle článku 8 odst. 4 písm. d) vízového kodexu.

g) V případě pochybností ohledně zvoucí či zvané osoby nebo dokladů přiložených k žádosti o vízum může zastupitelský úřad zastupujícího státu kontaktovat příslušného úředníka zastupovaného státu. Příslušné kontaktní informace budou předány prostřednictvím výměny nót ministerstev zahraničních věcí.

h) Zastupující stát poskytne každoročně či na žádost zastupovaného státu pro každou destinaci statistické údaje o vydaných a zamítnutých vízech za zastupovaný stát.

i) Ve výjimečných případech, kdy má zastupovaný stát zájem na udělení víza žadateli bez legálního pobytu ve státu, kde je zastupován, zastupitelský úřad zastupovaného státu zašle žádost přímo příslušnému zastupitelskému úřadu zastupujícího státu.

4. Vízové poplatky

a) Poplatky za žádosti o vízum se vybírají v souladu s vízovým kodexem.

b) Zastupující stát je oprávněn vybírat všechny vízové poplatky. Zastupovaný stát neposkytuje zastupujícímu státu žádnou finanční kompenzaci za vyřizování žádostí o víza.

c) V případě, že je v zájmu zastupovaného státu výjimečně osvobodit některého žadatele o vízum či některou skupinu cestujících od placení poplatku za žádost o vízum v jiných případech, než uvádí vízový kodex, zašle zastupovaný stát písemnou žádost přímo příslušnému zastupitelskému úřadu zastupujícího státu, který následně učiní rozhodnutí v souladu s právními předpisy platnými na jeho území.

5. Konzultace

V případě žádostí o víza přijatých zastupujícím státem, jejichž konzultování je vyžadováno jiným členským státem v souladu s článkem 22 vízového kodexu, provede tyto konzultace zastupující stát.

6. Závěrečná ustanovení

a) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

b) Tato Dohoda může být kdykoliv změněna či ukončena výměnou nót. Provádění Dohody může být pozastaveno, či lze od Dohody odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. Takové pozastavení či odstoupení nabývá účinnosti po uplynutí čtrnácti dnů ode dne obdržení takového oznámení druhou smluvní stranou.
Pokud je předchozí návrh pro litevskou stranu přijatelný, má Ministerstvo zahraničních věcí České republiky čest navrhnout, aby tato nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí Litevské republiky tvořily Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která vstoupí v platnost 1. února 2015.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Litevské republiky o své nejhlubší úctě.“

Ministerstvo zahraničních věcí Litevské republiky souhlasí s podmínkami uvedenými ve výše přepsané nótě, která s touto nótou tvoří Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz. Dohoda vstoupí v platnost 1. února 2015.

Ministerstvo zahraničních věcí Litevské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své nejhlubší úctě.

Vilnius, 30. ledna 2015

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha

Přesunout nahoru