Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 24/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. října 2014 pozměňující pravidla 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133 a 134 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/14)

Datum vyhlášení 31.03.2015
Uzavření smlouvy 15.10.2014
Platnost od 01.04.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. října 2014 bylo v Mnichově přijato Rozhodnutí správní rady ze dne 15. října 2014 pozměňující pravidla 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133 a 134 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/14)1).

Rozhodnutí vstupuje v platnost na základě svého článku 2 dne 1. dubna 2015 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY

ZE DNE 15. ŘÍJNA 2014

POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLA 2,124,125,126,127,129,133 A 134 PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

(CA/D 6/14)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména článek 33 odst. 1 (c),

na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

s ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1

Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

Pravidlo 2 odst. 1 je v tomto znění:

‟(1) V řízení před Evropským patentovým úřadem lze písemnosti podávat osobně, poštovními službami nebo prostředky elektronické komunikace. Podrobnosti a podmínky ohledně podávání písemností, případně zvláštní formální nebo technické požadavky na jejich podávání, stanoví prezident úřadu. Může zejména předepsat, že musí být předkládáno potvrzení. Není-li potvrzení předloženo ve lhůtě, evropská patentová přihláška se zamítne; následně podané písemnosti se považují za nepřijaté.“

Pravidlo 124 odst. 3 je v tomto znění:

(3) Protokol ověří svým podpisem nebo jiným náležitým způsobem pracovník odpovědný za jeho pořízení a pracovník, který vedl ústní jednání nebo dokazování.“

Pravidlo 125 odst. 1 a odst. 2 (a) a (b) je v tomto znění:

(1) Evropský patentový úřad jako samozřejmost doručí příslušná rozhodnutí a předvolání, dále sdělení nebo další oznámení, od kterých se počítají lhůty, nebo ty, kterých se týká povinnost jejich doručení podle Úmluvy nebo jejichž doručení bylo nařízeno prezidentem Evropského patentového úřadu. Každé doručení, které má být provedeno, má formu originální písemnosti, její kopie, která je potvrzena nebo je opatřena razítkem Evropského patentového úřadu, písemnosti vytištěné počítačem a opatřené takovým razítkem nebo elektronické písemnosti obsahující takové razítko nebo jiným způsobem potvrzené. Kopie písemností pocházejících od účastníků samotných takové potvrzení nevyžadují.

(2) Doručování se provádí:

(a) poštovními službami v souladu s pravidlem 126;

(b) prostředky elektronické komunikace v souladu s pravidlem 127;“

Pravidlo 126 je v tomto znění:

‟Pravidlo 126

Doručení poštovními službami

(1) Rozhodnutí, od kterých běží lhůta pro podání odvolání nebo žádosti o revizi, předvolání a další podobné písemnosti určené prezidentem Evropského patentového úřadu se doručují doporučeným dopisem s doručenkou či jiným obdobným způsobem. Všechna ostatní doručení poštovními službami jsou doporučeným dopisem.

(2) V případě doručení podle odstavce 1 se dopis považuje za doručený adresátovi desátý den po jeho předání poskytovateli poštovních služeb, ledaže by dopis adresátovi nedošel nebo mu došel k pozdějšímu datu; v případě pochybností je na Evropském patentovém úřadu, aby prokázal, že dopis došel na své místo určení, nebo případně prokázal datum doručení dopisu adresátovi.

(3) Doručení podle odstavce 1 se považuje za vykonané, i když převzetí dopisu bylo odmítnuto.

(4) Pokud není doručování poštovními službami upraveno odstavci 1 až 3, použije se právo státu, na jehož území se doručuje.“

Pravidlo 127 je v tomto znění:

‟Pravidlo 127

Doručování prostředky elektronické komunikace

(1) Lze doručovat prostředky elektronické komunikace, které určí prezident Evropského patentového úřadu, v souladu s jím stanovenými podmínkami.

(2) V případě doručení prostředky elektronické komunikace se elektronická písemnost považuje za doručenou adresátovi desátý den po jejím odeslání, ledaže by nedošla na své místo určení nebo by došla na své místo určení k pozdějšímu datu; v případě pochybností je na Evropském patentovém úřadu, aby prokázal, že elektronická písemnost došla na své místo určení, nebo případně prokázal datum jejího doručení na místo určení.“

V tomto odstavci rozhodnutí obsahuje změnu německé verze pravidla 129 odst. 1 a netýká se tedy anglického znění uvedeného pravidla Úmluvy o udělování evropských patentů a jeho překladu do českého jazyka publikovaných ve Sbírce mezinárodních smluv ČR Sdělením (č. 86) Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Reviznímu aktu Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvy) dne 28. prosince 2007 v částce 48. Nové znění německé verze uvedeného pravidla je v anglickém znění rozhodnutí.

Pravidlo 133 odst. 1 je v tomto znění:

"(1) Písemnost, kterou obdržel Evropský patentový úřad se zpožděním, se považuje za doručenou včas, jestliže byla předána uznávanému poskytovateli poštovních služeb včas před uplynutím lhůty v souladu s podmínkami stanovenými prezidentem Evropského patentového úřadu, pokud nebyla písemnost obdržena později než tři měsíce po uplynutí lhůty."

Pravidlo 134 odst. 1 je v tomto znění:

(1) Uplyne-li lhůta v den, kdy některá z poboček Evropského patentového úřadu podle pravidla 35 odst. 1 není otevřena pro příjem písemností, nebo v den, kdy z jiných důvodů, než jsou uvedeny v odstavci 2, tam není doručována pošta, prodlužuje se lhůta až do prvního následujícího dne, kdy jsou všechny pobočky otevřeny pro příjem písemností a kdy je doručována pošta. První věta se přiměřeně použije i tehdy, není-li možné přijmout písemnosti, které byly podle pravidla 2 odst. 1 podány jedním z prostředků elektronické komunikace povolených prezidentem Evropského patentového úřadu.“

Pravidlo 134 odst. 5 je v tomto znění:

(5) Aniž jsou tím dotčeny odstavce 1 až 4, příslušný účastník může předložit důkazy, že kdykoli v období deseti dnů před dnem uplynutí lhůty došlo k narušení při doručení nebo odeslání pošty v důsledku mimořádné události, jako jsou přírodní katastrofa, válečný stav, občanské nepokoje, všeobecné přerušení fungování kteréhokoli prostředku elektronické komunikace povoleného prezidentem Evropského patentového úřadu podle pravidla 2 odst. 1, nebo v důsledku podobných skutečností, které postihly území, kde má účastník nebo jeho zástupce bydliště či sídlo. Jsou-li předložené důkazy Evropským patentovým úřadem uznány, písemnost, která byla přijata se zpožděním, bude považována za přijatou ve lhůtě za předpokladu, že byla odeslána či podána nejpozději pátý den po konci doby narušení.“

ČLÁNEK 2

Toto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. dubna 2015.


V Mnichově, dne 15. října 2014

Za správní radu
Předseda
Jesper KONGSTAD

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 25. března 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 2/09 a CA/D 3/09) a Rozhodnutí správní rady pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 27. října 2009 (CA/D 20/09) byla vyhlášena pod č. 39/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. října 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 18/09) a Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 16/10) byla vyhlášena pod č. 102/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 12/10) bylo vyhlášeno pod č. 40/2011 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě a Poplatkový řád (CA/D 2/10) bylo vyhlášeno pod č. 39/2012 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 27. června 2012 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 7/12) bylo vyhlášeno pod č. 30/2013 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 16. října 2013 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 15/13) bylo vyhlášeno pod č. 24/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2013 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 16/13) bylo vyhlášeno pod č. 25/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2013 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě a Poplatkový řád (CA/D 19/13) bylo vyhlášeno pod č. 26/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 16. října 2013 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 17/13) bylo vyhlášeno pod č. 63/2014 Sb. m. s.

Přesunout nahoru