Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 22/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2013, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice

Datum vyhlášení 10.03.2015
Uzavření smlouvy 12.03.2014
Platnost od 12.03.2014
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. března 2014 byla v Bruselu podepsána Dohoda o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2013, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice.

Dohoda vstoupila v platnost na základě článku 24 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu dnem podpisu1).

České znění Dohody se vyhlašuje současně. Součástí Dohody je Příloha I - vnitrostátní orgány odpovědné za koordinaci a provádění grantu, Příloha II - vzor prohlášení, které se vydává při ukončení pomoci, a Příloha III - dokument obsahující pokyny k prohlášení o platnosti podle článku 9 Dohody o provádění týkající se fondu solidarity. Do textů příloh lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.


DOHODA

o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2013 kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření České republice

Evropská komise (dále jen „Komise“), kterou zastupuje člen Komise odpovědný za regionální politiku, pan Johannes Hahn,

na jedné straně a

Česká republika, dále jen „přijímající stát“,

na straně druhé,

se dohodly takto:

Článek 1

Účel

Fond solidarity Evropské unie přispěje na financování nouzových operací následujících po záplavách v červnu 2013 v České republice prostřednictvím grantu ve výši 15 928 275 eur poskytnutého Komisí v souladu s ustanoveními rozhodnutí Komise č. C(2013)8886 a této dohody.

Úroky z grantu se pokládají za součást grantu.

Článek 2

Umístění

Operace budou probíhat v České republice v regionech přímo zasažených katastrofou, a to jmenovitě v krajích Plzeňském, Jihočeském, Středočeském, Královéhradeckém, Libereckém a Ústeckém a na území Hlavního města Prahy, uvedených v žádosti přijímajícího státu.

Článek 3

Provádění

Odpovědnost za výběr jednotlivých operací a provádění grantu podle této dohody spočívá na přijímajícím státu v souladu s podmínkami této dohody. Přijímající stát uplatní tuto odpovědnost, aniž je dotčena odpovědnost Komise za provádění souhrnného rozpočtu Evropské unie a v souladu s ustanoveními finančního nařízení použitelného pro sdílené řízení.

Článek 4

Koordinace provádění grantu

Pro přijímající stát je orgánem odpovědným za provádění grantu Ministerstvo financí České republiky.

Článek 5

Typy opatření

Grant z Fondu solidarity Evropské unie přispěje na financování operací v rámci těchto typů opatření:

1. okamžitá obnova infrastruktury a zařízení na provozuschopnou úroveň v oblasti energetiky, vodního hospodářství a úpravy odpadních vod, telekomunikací, dopravy, zdravotnictví a vzdělávání, zejména:

- obnova poškozené infrastruktury a inženýrských sítí (plynovody, teplovody, tepláren a výměníkových stanic, elektrická energie, telekomunikace apod.)

- obnova v oblasti vodárenství a odpadních vod, (čištění zdrojů pitné vody, opravy úpraven vod a čistíren odpadních vod, vodovodního potrubí, kanalizačních systémů, apod.)

- obnova dopravní infrastruktury (oprava železničních tratí, silnic, mostů, chodníků, vodních cest a systému vodní dopravy, dopravního značení, signalizačního zařízení a veřejného osvětlení, apod.) a zajišťování stability poškozených svahů opěrnými zdmi

- nutná sanace a obnova veřejných budov zajišťujících základní funkce obyvatelstvu (zejména v oblasti zdravotnictví, sociální péče, školství, civilní ochrany, záchranné a hasičské služby, apod.)

Odhadované výdaje: 14 335 447 EUR (přibližná částka)

2. poskytnutí dočasného ubytování a financování záchranných akcí pro splnění okamžitých potřeb dotčeného obyvatelstva, zejména:

- dočasné ubytování (obyvatel, vojáků apod.)

- nákup materiálu využitého k zabezpečení krizové situace (např. pytle, písek, zdravotnický materiál, hygienické pomůcky apod.)

- záchranné a nouzové práce zajišťované krajem, obcemi, hasičskou službou, policií, armádou, záchrannou službou apod. (včetně refundace mezd dobrovolných hasičů, nadstandardních mzdových výdajů, výdajů na dopravu); organizace dobrovolné práce

- obnova zničeného nebo poškozeného vybavení a obnovení schopnosti poskytovat záchranné služby

- hygienická a protiepidemická opatření

Odhadované výdaje: 318 566 EUR (přibližná částka)

3. okamžitě zajištění opatření preventivní ochrany infrastruktur a okamžité ochrany kulturního dědictví, zejména:

- zajištění ochranných opatření během nouzového stavu a obnova poškozených či zničených ochranných opatření

- zajištění, oprava a posílení/zpevnění staticky narušených nebo poškozených konstrukcí (budov, svahů, přehrad, hrází, říčních břehů, propustků apod.)

- diagnostické a geologické průzkumy

- okamžitá ochrana kulturního dědictví, včetně obnovy základního fungování

Odhadované výdaje: 477 848 EUR (přibližná částka)

4. okamžité odstranění následků v oblastech postižených katastrofou, včetně přírodních oblastí, zejména:

- vyčištění a sanace katastrofou postižených oblastí a přírodních zón (včetně vysoušení, odstranění bahna, trosek a jiného odpadu, terénních úprav, kácení a odstranění poškozené zeleně apod.)

- odstranění znečištěné půdy a vod

- odstranění staticky narušených staveb

Odhadované výdaje: 796 414 EUR (přibližná částka)

Článek 6

Finanční kontrola prováděná přijímajícím státem

1. Aniž je dotčena odpovědnost Komise za provádění souhrnného rozpočtu Evropské unie, ponese prvořadou odpovědnost za finanční kontrolu grantu přijímající stát.

2. Přijímající stát odpovídá za efektivnost a správnost řízení a provádění, a zejména za:

2.1. zajištění, že orgány účastnící se řízení a provádění grantu vedou samostatný účetní systém, který umožňuje identifikaci všech transakcí souvisejících s grantem a odpovídajících podkladů dokládajících každou výdajovou položku;

2.2. zajištění správnosti operací financovaných v rámci grantu, zejména prováděním vnitřních kontrol dodržování zásad řádné finanční správy.

3. Systém řízení a kontroly přijímajícího státu zajišťuje dostatečné pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky, zejména pro:

3.1. schválení prohlášení odůvodňujícího výdaje zaslaného Komisi s jednotlivými prohlášeními o výdajích a souvisejícími podpůrnými dokumenty, jež jsou vedeny na různých správních úrovních a orgány nebo podniky provádějícími operace, a

3.2. kontrolu přidělení a převodu prostředků Evropské unie.

4. Přijímající stát organizuje kontroly operací na základě reprezentativních vzorků s cílem na základě analýzy rizik selektivně prověřit, zda zavedené systémy řízení a kontroly řádně fungují, a prověřit prohlášení o výdajích učiněná na různých dotčených úrovních.

Článek 7

Finanční kontrola prováděná Komisí

1. Úředníci Komise nebo jiní činitelé mohou provést kontrolu dokumentů nebo prověření na místě v souvislosti s operacemi financovanými fondem, zejména na základě vybraného vzorku, s cílem ověřit řádné fungování systémů řízení a kontroly, přičemž o kontrole uvědomí minimálně jeden pracovní den předem. Komise oznámí kontrolu dotčenému přijímajícímu státu, aby mohla získat veškerou nezbytnou pomoc. Úředníci nebo činitelé přijímajícího státu se mohou takových kontrol zúčastnit.

2. Komise může požádat členský stát, aby provedl ověření na místě s cílem ověřit správnost jedné nebo více operací. Úředníci nebo činitelé Komise se mohou takových kontrol zúčastnit.

3. Po tři roky ode dne, ke kterému byla pomoc definitivně skončena, ponechají příslušné orgány přijímajícího státu Komisi a Účetnímu dvoru k dispozici všechny podpůrné dokumenty týkající se výdajů na dotčená opatření. Tato doba se staví v případě soudního řízení nebo na řádně odůvodněnou žádost Komise.

Článek 8

Zpráva o provádění

1. Přijímající stát zašle Komisi zprávu o provádění nejpozději do šesti měsíců po skončení lhůty uvedené v článku 4 rozhodnutí. Zpráva uvádí prohlášení odůvodňující výdaje vynaložené přijímajícím státem a uhrazené z grantu poskytnutého Komisí. Prohlášení obsahuje:

- seznam operací v souladu s článkem 5 klasifikovaný podle typu operace; celkovou částku skutečně vzniklých a vynaložených výdajů a odpovídající částku financování z Fondu solidarity Evropské unie přidělenou na celý soubor operací;

- orgány odpovědné za provádění každé operace.

2. Zpráva popisuje preventivní opatření, která byla zavedena nebo navržena přijímajícím státem s cílem omezit škody a v nejvyšší možné míře zabránit opakování podobných katastrof.

3. Zpráva též obsahuje prohlášení přijímajícího státu s ujištěním, že:

- operace popsané v prohlášení odůvodňujícím výdaje neobdržely příspěvek z jiného zdroje financování Evropské unie ani z jiného mezinárodního zdroje financování;

- na výdaje uvedené v článku 4 rozhodnutí se nevztahuje kompenzace ani náhrada škod poskytnutá třetí stranou;

- ve vhodných případech byly zahájeny postupy nezbytné pro získání kompenzace nebo náhrady za vzniklé škody.

Článek 9

Prohlášení o platnosti

Při ukončení pomoci předloží přijímající stát Komisi prohlášení vypracované osobou nebo útvarem nezávislým na orgánu odpovědném za provádění, které shrnuje závěry provedených kontrol a obsahuje prohlášení o platnosti prohlášených výdajů a o zákonnosti a správnosti dotčených operací.

Vzor a metodický dokument pro toto prohlášení jsou uvedeny v přílohách II a III.


V Bruselu dne 12. března 2014, ve dvou originálech.

Za Komisi
Johannes Hahn v. r.
člen Komise odpovědný za regionální politiku

Za Českou republiku
Ing. Andrej Babiš v. r.
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Poznámky pod čarou

1) Vídeňská úmluva o smluvním právu přijatá ve Vídni dne 23. května 1969 byla vyhlášena pod č. 15/1988 Sb.

Přesunout nahoru