Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 21/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel

Datum vyhlášení 10.03.2015
Uzavření smlouvy 20.01.2014
Platnost od 01.03.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. ledna 2014 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel1).

Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 1. března 2015.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“)

v souladu s článkem 9 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel (dále jen „Smlouva”) a

za účelem stanovení podrobných pravidel pro provádění Smlouvy

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Pro účely porovnání údajů podle článku 2 odst. 1 Smlouvy vytvoří každá smluvní strana datový soubor s údaji k osobám, u kterých je v její evidenci obyvatel uveden údaj o státním občanství České a Slovenské Federativní Republiky. Tento vstupní datový soubor obsahuje pouze tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména,

b) příjmení,

c) rodné příjmení,

d) datum narození,

e) místo narození,

f) rodné číslo,

g) státní občanství,

h) unikátní identifikátor přidělený každému záznamu obsahujícímu výše uvedené údaje (ID).

(2) Vstupní datový soubor podle odstavce 1 se porovná s databází údajů evidence obyvatel druhé smluvní strany v rozsahu položek uvedených v odstavci 1. Výstupní datový soubor obsahuje vedle údajů vstupního datového souboru také údaje druhé smluvní strany v rozsahu položek podle odstavce 1. Výstupní datový soubor se rozšíří o položku data nabytí státního občanství, data úmrtí a místa úmrtí, jsou-li tyto údaje obsaženy v evidenci obyvatel druhé smluvní strany.

Článek 2

(1) Pro účely porovnávání podle článku 2 odst. 2 Smlouvy vytvoří každá smluvní strana datový soubor s údaji o nositelích rodných čísel, která byla přidělena na území států smluvních stran před 1. lednem 1993, v rozsahu, v němž budou v době porovnávání vedena v elektronické podobě. Tento vstupní datový soubor obsahuje pouze tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména,

b) příjmení,

c) rodné příjmení,

d) datum narození,

e) místo narození,

f) rodné číslo,

g) unikátní identifikátor přidělený každému záznamu obsahujícímu výše uvedené údaje (ID).

(2) Vstupní datový soubor podle odstavce 1 se porovná s databází údajů registru rodných čísel druhé smluvní strany v rozsahu položek uvedených v odstavci 1. Výstupní datový soubor obsahuje vedle údajů vstupního datového souboru také údaje druhé smluvní strany v rozsahu položek podle odstavce 1.

(3) Další porovnání za podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2 se uskuteční v závislosti na rychlosti procesu převádění údajů registru rodných čísel do elektronické podoby ve státech obou smluvních stran v termínech dohodnutých smluvními stranami.

Článek 3

(1) Smluvní strany si písemně oznámí, že jsou připraveny k porovnání údajů podle článku 2 odst. 1 nebo článku 2 odst. 2 Smlouvy. Porovnání údajů proběhne nejpozději do 2 měsíců od doručení pozdějšího z oznámení, nejpozději však do 6 měsíců od vstupu Smlouvy v platnost.

(2) Další porovnání podle článku 2 odst. 2 Smlouvy proběhne v termínech dohodnutých podle článku 2 odst. 3 tohoto protokolu.

(3) Zápis o předání výsledků porovnání se vyhotoví v českém a slovenském jazyce. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Článek 4

Smluvní strany zajistí likvidaci datových souborů vytvořených pro účely porovnání údajů. O likvidaci se vyhotoví zápis v českém a slovenském jazyce. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Článek 5

Smluvní strany si do 30 dnů od vstupu Smlouvy v platnost oznámí své kontaktní údaje nezbytné pro zahájení spolupráce. O případných změnách těchto údajů se neprodleně informují.

Článek 6

K provedení porovnání údajů podle článku 2 Smlouvy se zřídí pracovní skupina složená ze zástupců obou smluvních stran. Pracovní skupina zejména dohodne technické podrobnosti tohoto porovnání a formuláře žádostí o údaje podle článků 4 a 6 Smlouvy a provede kontrolu zápisu o likvidaci datových souborů vytvořených pro účely porovnání údajů. Pracovní skupina se setkává dle potřeby.

Článek 7

(1) Tento protokol vstupuje v platnost současně se Smlouvou.

(2) Tento protokol pozbývá platnosti současně se Smlouvou.


Dáno v Praze dne 20. ledna 2014 ve dvou původních vyhotoveních v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo vnitra České republiky
Ing. Martin Pecina, MBA, v. r.
ministr vnitra

Za Ministerstvo vnitra Slovenské republiky
Peter Weiss v. r.
velvyslanec Slovenské republiky v České republice

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, podepsaná v Praze dne 20. ledna 2014, byla vyhlášena pod č. 20/2015 Sb. m. s.

Přesunout nahoru