Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 20/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel

Datum vyhlášení 10.03.2015
Uzavření smlouvy 20.01.2014
Ratifikace Smlouvy 16.01.2015
Platnost od 01.03.2015
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. ledna 2014 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bratislavě dne 16. ledna 2015.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 1. března 2015.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel

Česká republika a Slovenská republika (dále jen „smluvní strany“)

přejíce si posílit a dále rozvíjet spolupráci obou smluvních stran na úseku vedení evidence obyvatel a rodných čísel a

usilujíce o správnost a úplnost údajů vedených ve svých evidencích obyvatel a registrech rodných čísel

se dohodly takto:

Článek 1

Vymezení pojmů

Pro účely této smlouvy se rozumí:

a) „evidencí obyvatel“ evidence, ve které se vedou základní údaje o státních občanech smluvní strany a dalších osobách v rozsahu a za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy této smluvní strany;

b) „registrem rodných čísel“ evidence rodných čísel určených a přidělených v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvní strany;

c) „příslušnými orgány“ Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Slovenské republiky.

Článek 2

Porovnání evidencí obyvatel a registrů rodných čísel

(1) Smluvní strany provedou za podmínek stanovených touto smlouvou porovnání údajů ve svých evidencích obyvatel za účelem zjištění státního občanství občanů bývalé České a Slovenské Federativní Republiky, u nichž není v evidenci obyvatel některé ze smluvních stran uveden údaj o současném státním občanství, případně za účelem zjištění údaje o úmrtí takovýchto osob.

(2) Smluvní strany provedou za podmínek stanovených touto smlouvou porovnání údajů ve svých registrech rodných čísel za účelem zajištění správnosti a úplnosti údajů týkajících se rodných čísel přidělených na území smluvních stran před 1. lednem 1993.

Článek 3

Zásady porovnávání údajů vedených v evidencích obyvatel a registrech rodných čísel

(1) Porovnání údajů evidencí obyvatel a registrů rodných čísel podle článku 2 se provede automatizovaně na samostatném výpočetním zařízení odděleném od výpočetních informačních systémů, na kterých jsou vedeny evidence obyvatel a registry rodných čísel smluvních stran.

(2) Porovnání podle článku 2 odst. 1 se provede jednorázově. Porovnání podle článku 2 odst. 2 se může provádět opakovaně v závislosti na postupu probíhající elektronizace údajů registru rodných čísel.

(3) Porovnání údajů se provádí za přítomnosti zástupců příslušných orgánů obou smluvních stran.

(4) Smluvní strany si předají výsledky porovnání v rozsahu nezbytném pro jejich další zpracování a dosažení účelu porovnání. O předání výsledků porovnávání se sepíše zápis.

(5) Podrobný postup porovnání údajů dohodnou příslušné orgány smluvních stran v prováděcím protokolu podle článku 9.

Článek 4

Spolupráce za účelem zajištění správnosti a úplnosti údajů vedených v evidencích obyvatel a registrech rodných čísel

(1) Smluvní strany spolupracují při zajištění správnosti a úplnosti údajů vedených v evidencích obyvatel a registrech rodných čísel a za tímto účelem si na žádost poskytují údaje ze svých evidencí obyvatel a registrů rodných čísel.

(2) Žádost se podává písemně přímo příslušnému orgánu druhé smluvní strany.

Článek 5

Uznávání rodných čísel

Smluvní strany uznávají rodná čísla přidělená na území druhé smluvní strany před 1. lednem 1993, pokud splňují podmínku jedinečnosti a jejich tvar odpovídá požadavkům jejich vnitrostátních právních předpisů.

Článek 6

Poskytování údajů z evidencí obyvatel pro potřeby vyhledávání vlastníků nemovitostí

(1) Smluvní strany si na základě žádosti poskytují údaje ze svých evidencí obyvatel v rozsahu potřebném pro výkon působnosti orgánů státní správy a územních samosprávných celků druhé smluvní strany za účelem vyhledávání vlastníků nemovitostí v katastrálním území těchto územních samosprávných celků a územním obvodu těchto orgánů státní správy.

(2) Písemnou žádost podává z podnětu orgánu státní správy nebo územního samosprávného celku podle odstavce 1 příslušný orgán jedné smluvní strany přímo příslušnému orgánu druhé smluvní strany.

Článek 7

Ochrana osobních údajů

(1) Porovnávání údajů podle článku 2 a předávání osobních údajů v rámci spolupráce podle této smlouvy se řídí vnitrostátními právními předpisy smluvních stran na ochranu osobních údajů, jakož i mezinárodními smlouvami, kterými jsou obě smluvní strany vázány.

(2) Příslušné orgány smluvních stran jsou povinny zajistit ochranu osobních údajů předaných v rámci spolupráce podle této smlouvy.

Článek 8

Náklady

Každá smluvní strana samostatně hradí náklady, které jí vzniknou v rámci spolupráce podle této smlouvy.

Článek 9

Prováděcí protokol

Příslušné orgány smluvních stran uzavřou k zajištění provádění této smlouvy protokol, ve kterém zejména upraví postup a technické zabezpečení porovnávání údajů podle článku 2.

Článek 10

Řešení sporů

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy se řeší jednáním mezi příslušnými orgány smluvních stran. Nepodaří-li se vyřešit spor tímto způsobem, je řešen diplomatickou cestou.

Článek 11

Vztah k jiným smluvním úpravám

Touto smlouvou nejsou dotčeny závazky smluvních stran vyplývající z jiných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 12

Vstup v platnost a ukončení platnosti

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Tato smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni výměny ratifikačních listin.

(2) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu kdykoli písemně vypovědět. Platnost smlouvy skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Praze dne 20. ledna 2014 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Ing. Martin Pecina, MBA, v. r.
ministr vnitra

Za Slovenskou republiku
Peter Weiss v. r.
velvyslanec Slovenské republiky v České republice

Přesunout nahoru