Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 1/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Datum vyhlášení 12.01.2015
Uzavření smlouvy 21.10.2014
Platnost od 01.01.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 21. října 2014 a dne 30. října 2014 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zastupování ve vydávání víz.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dne 1. ledna 2015. Zastupování České republiky Švýcarskou konfederací bude zahájeno dne 15. ledna 2015.

Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění švýcarské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Č.j. 307859/2014-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Švýcarska v Praze a má čest sdělit následující:

S odvoláním na Dohodu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis z 26. října 2004 (dále uváděnou jako „Dohoda o přidružení k Schengenu“) a na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze 13. července 2009 o zavedení Kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) a v souladu s článkem 8(4) vízového kodexu má Ministerstvo zahraničních věcí České republiky čest navrhnout následující Dohodu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zastupování ve vydávání víz (dále uváděnou jako „Dohoda“):

1. Rozsah zastupování

1.1. Česká republika bude zastupovat Švýcarskou konfederaci při posuzování žádostí, vydávání a zamítání krátkodobých víz (typu A a C) na těchto konzulárních úřadech:

- Ulánbátar (Mongolsko)

pro žádosti o vízum z konzulárního obvodu Mongolsko.

Zastupování se nebude týkat:

- žádostí o krátkodobá víza za účelem provozování výdělečné činnosti (včetně řidičů a novinářů);

- žádostí o krátkodobá víza za účelem léčení;

- žádostí o krátkodobá víza podaných občany následujících států: Demokratická republika Kongo, Stát Eritrea, Irácká republika a Somálská federativní republika;

- žádostí o krátkodobá víza podaných držiteli diplomatických, služebních a zvláštních pasů, kteří nejsou občany státu, v němž Česká republika Švýcarskou konfederaci zastupuje;

- žádostí o krátkodobá víza podaných držiteli cestovních pasů, kteří hodlají cestovat do Švýcarské konfederace za oficiálním účelem, včetně účasti na mezinárodních konferencích, a kteří nejsou občany státu, v němž Česká republika Švýcarskou konfederaci zastupuje.

V případě, že konzulární úřad České republiky v Ulánbátaru nebude kompetentní žádost posoudit, bude žadatel odkázán na Velvyslanectví Švýcarska v Pekingu (Čínská lidová republika).

Konzulární úřady České republiky nejsou oprávněny vydávat víza s omezenou územní platností podle článku 25(1) vízového kodexu. Jsou však oprávněny vydávat víza s omezenou územní platností podle článku 25(3) vízového kodexu.

1.2. Švýcarská konfederace bude zastupovat Českou republiku při posuzování žádostí, vydávání a zamítání krátkodobých víz (typu A a C) na těchto konzulárních úřadech:

- Kapské Město (Jihoafrická republika)

- Chartúm (Súdánská republika)

- Abidjan (Republika Pobřeží slonoviny)

- Biškek (Kyrgyzská republika)

pro žádosti o vízum z konzulárních obvodů zahrnujících provincie Východní Kapsko, Severní Kapsko a Západní Kapsko v Jihoafrické republice, Súdán, Pobřeží slonoviny a Kyrgyzstán.

Zastupování se nebude týkat vydávání víz za účelem výdělečné činnosti.

Ve výjimečných případech, kdy bude mít Česká republika zájem na vydání víza s omezenou územní platností podle článku 25(1) vízového kodexu, pověří příslušný konzulární úřad České republiky příslušný švýcarský konzulární úřad. Švýcarské konzulární úřady jsou oprávněny vydávat víza s omezenou územní platností podle článku 25(3) vízového kodexu.

V případě, že konzulární úřady Švýcarské konfederace nebudou kompetentní posoudit žádost, bude žadatel odkázán na Velvyslanectví České republiky v Pretorii v Jihoafrické republice (při zastupování v Kapském Městě), na Velvyslanectví České republiky v Káhiře (při zastupování v Súdánské republice), na Velvyslanectví České republiky v Akkře (při zastupování v Republice Pobřeží slonoviny) či na Velvyslanectví České republiky v Astaně (při zastupování v Kyrgyzské republice).

1.3. Zastupování bude zahrnovat:

- přijímání žádostí o vízum, případně odebírání biometrických údajů, podle článku 8(1) vízového kodexu;

- posuzování žádostí o vízum a vydávání víz v souladu s článkem 8(1) vízového kodexu;

- vybírání vízového poplatku v souladu s článkem 16 vízového kodexu;

- zamítání víz v souladu s článkem 8(4)(d) vízového kodexu, s výjimkou žádostí podaných držiteli diplomatických, služebních nebo zvláštních pasů, vysokými politickými činiteli a osobami požívajícími výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jak je uvedeno níže (v článku 2).

2. Podmínky vzájemného zastupování České republiky a Švýcarské konfederace (dále uváděných jako „strany“)

2.1. V případě nutnosti budou podpůrné doklady k žádostem o vízum přeloženy do jednoho z pracovních jazyků konzulárního úřadu vydávajícího vízum. Náklady na překlad hradí žadatel.

2.2. Strany jsou oprávněny udělit víza do cestovních dokladů, které jsou uznávány úřady jak České republiky, tak Švýcarské konfederace. Úřady obou stran se zavazují, že se budou vzájemně informovat o nových cestovních dokladech vydávaných státy, v nichž se zastupují.

2.3. V případě zamítnutí víza podle ustanovení článku 8(4)(d) vízového kodexu bude žadatel informován o odvolacím postupu v souladu s článkem 32(3) vízového kodexu. Žadatel bude rovněž informován o možnosti podat novou žádost o vízum u příslušného konzulárního úřadu zastupované či zastupující strany. Podání nové žádosti o vízum nebrání příslušnému žadateli podat výše uvedené odvolání.

2.4. Konzultace o žádostech o vízum přijatých zastupující stranou požadované zastupovanou stranou či jiným členským státem v souladu s článkem 22 vízového kodexu provádí zastupující strana.

2.5. V souladu s článkem 14(6) vízového kodexu mohou úřady obou stran sestavit seznam osob, u kterých je vhodné využít možnosti zjednodušeného postupu ohledně povinnosti předložit podpůrné doklady (žadatelé „bona fide“), který je výjimkou z ustanovení článku 14(1) vízového kodexu.

2.6. Příslušné konzulární úřady obou stran budou věnovat zvláštní pozornost žádostem o vízum z hlediska zahraničněpolitických zájmů stran. Výše uvedené konzulární úřady zpracují pečlivě a vstřícně žádosti podané těmito kategoriemi osob:

2.6.1. držiteli diplomatických, služebních a zvláštních pasů cestujícími do státu zastupované strany za účelem výkonu dočasné oficiální funkce nebo soukromě;

2.6.2. vysokými politickými představiteli bez ohledu na typ pasu, jehož jsou držiteli (včetně jejich rodinných příslušníků, doprovodu a pracovníků v jejich domácnosti), kteří by mohli mít vliv na mezinárodní vztahy zastupované strany;

2.6.3. osobami požívajícími výsad a imunit podle mezinárodních smluv, a to bez ohledu na typ pasu, jehož jsou držiteli (včetně jejich rodinných příslušníků, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti a pracovníků v jejich domácnosti), jako jsou delegáti pozvaní na konferenci pořádanou zastupovanou stranou nebo svolanou pod záštitou organizace, s níž zastupovaná strana uzavřela dohodu o umístění sídla nebo dohodu fiskální povahy.

Pokud kterákoliv ze stran hodlá zamítnout žádost o vízum podanou osobou z některé z kategorií uvedených v článku 2.6., bude žádost neprodleně postoupena příslušnému konzulárnímu úřadu zastupované strany v souladu s článkem 8(2) vízového kodexu.

2.7. Jednou ročně (pro období od 1.1. do 31.12.) či na žádost zastupované strany poskytne zastupující strana pro každou destinaci, pro kterou je sjednáno zastupování, statistické údaje o vízech vydaných a zamítnutých při zastupovaní.

3. Kontaktní údaje konzulárních úřadů

3.1. V případě potíží nebo dotazů jsou kontaktními švýcarskými úřady:

Pro zastupování v Mongolsku

Embassy of Switzerland
Sanlitun Dongwujie 3 Beijing 100600, China
Tel.: +86 10 8532 8755
Fax: +86 10 6532 4353
bei.visa@eda.admin.ch

Ústřední úřad v Bernu

Federal Department of Foreign Affairs
Consular Strategies, Developments and Agreements
Bundesgasse 32
3003 Bern, Switzerland
Tel.:+41 58 322 32 26
Fax: +41 58 322 78 66
kdksea@eda.admin.ch

3.2. V případě potíží nebo dotazů jsou českými kontaktními úřady:

Pro zastupování v Kapském Městě

Embassy of the Czech Republic in South Africa
936 Pretorius Street, Arcadia, 0083 Pretoria, South Africa
Tel: +27 12 431 2380, emergency link +27 824 160 016
Fax: consular section +27 12 431 2398
E-mail: pretoria@embassy.mzv.cz. consulate_pretoria@mzv.cz

Pro zastupování v Súdánské republice

Embassy of the Czech Republic in Egypt
4, Dokki Street, 12511 Giza, Cairo, Egypt
Tel.: +202 3333 9701, consular section +202127/1511015, emergency link +2012/7427513
Fax.: + 202/37485892
E-mail: cairo@embassy.mzv.cz

Pro zastupování v Republice Pobřeží slonoviny

Embassy of the Czech Republic in Ghana
Kanda Highway No. 2, House No. C 260/5, Kanda , PO Box P.O.Box 5226,
Accra, Ghana
Tel.: +233 (0) 302 223 540, consular emergency +233/244 31 39 53,
Fax: +233 (0) 30 2 225 337
E-mail: accra@embassy.mzv.cz

Pro zastupování v Kyrgyzské republice

Embassy of the Czech Republic in Kazakhstan
Business Center Altyn Orda, 11th floor, Orynbor 4, 010000 Astana,
Kazakhstan
Tel.: +77172/660472, consular section +77172/660483, consular emergency +7701/7331701
Fax: +77172/660142
E-mail: astana@embassy.mzv.cz

Ústřední úřad v Praze

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Odbor konzulárních koncepcí a metodiky
Hradčanské nám. 5,
118 00, Praha 1
Česká republika
Tel.:+420 224 182 536
Fax:+420 224 182 068
E-email: KKM@mzv.cz

4. Doba zastupování a jeho ukončení

Tato se Dohoda se uzavírá se na dobu neurčitou.

Tato Dohoda může být kdykoli změněna výměnou nót nebo kteroukoliv stranou vypovězena diplomatickou cestou. V případě výpovědi zůstane tato Dohoda v platnosti po dobu devadesáti (90) dní ode dne přijetí oznámení. Přestává být uplatňována v den ukončení platnosti Dohody o přidružení k Schengenu podle článků 7(4), 10(3) nebo 17 výše uvedené Dohody. Tato Dohoda může být kdykoli zcela nebo zčásti pozastavena. Datum počátku a konce takového pozastavení musí být oznámeno diplomatickou cestou a nabývá účinnosti třicet (30) dní ode dne takového oznámení, není-li dohodnuto jinak.

Další podrobnosti týkající se provádění této Dohody budou dohodnuty neoficiální cestou.

V případě schválení švýcarskou stranou v souladu s článkem 8(4) vízového kodexu bude tato verbální nóta společně s příslušnou odpovědní nótou tvořit Dohodu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zastupování při vydávání víz, která vstoupí v platnost 1. ledna 2015.

Datum zahájení provádění bude dohodnuto ústředními úřady obou stran diplomatickou cestou.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Švýcarska v Praze o své nejhlubší úctě.

V Praze dne 21. října 2014

Velvyslanectví Švýcarské konfederace
Praha


PŘEKLAD

Č.j. 92/2014

Velvyslanectví Švýcarska v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit přijetí jeho verbální noty č.j. 307859/20014 -KKM z 21. října 2014, která zní následovně:

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Švýcarska v Praze a má čest sdělit následující:

S odvoláním na Dohodu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis z 26. října 2004 (dále uváděnou jako „Dohoda o přidružení k Schengenu“) a na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze 13. července 2009 o zavedení Kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) a v souladu s článkem 8(4) vízového kodexu má Ministerstvo zahraničních věcí České republiky čest navrhnout následující Dohodu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zastupování ve vydávání víz (dále uváděnou jako „Dohoda“):

1. Rozsah zastupování

1.1. Česká republika bude zastupovat Švýcarskou konfederaci při posuzování žádostí, vydávání a zamítání krátkodobých víz (typu A a C) na těchto konzulárních úřadech:

- Ulánbátar (Mongolsko)

pro žádosti o vízum z konzulárního obvodu Mongolsko.

Zastupování se nebude týkat:

- žádostí o krátkodobá víza za účelem provozování výdělečné činnosti (včetně řidičů a novinářů);

- žádostí o krátkodobá víza za účelem léčení;

- žádostí o krátkodobá víza podaných občany následujících států: Demokratická republika Kongo, Stát Eritrea, Irácká republika a Somálská federativní republika;

- žádostí o krátkodobá víza podaných držiteli diplomatických, služebních a zvláštních pasů, kteří nejsou občany státu, v němž Česká republika Švýcarskou konfederaci zastupuje;

- žádostí o krátkodobá víza podaných držiteli cestovních pasů, kteří hodlají cestovat do Švýcarské konfederace za oficiálním účelem, včetně účasti na mezinárodních konferencích, a kteří nejsou občany státu, v němž Česká republika Švýcarskou konfederaci zastupuje.

V případě, že konzulární úřad České republiky v Ulánbátaru nebude kompetentní žádost posoudit, bude žadatel odkázán na Velvyslanectví Švýcarska v Pekingu (Čínská lidová republika).

Konzulární úřady České republiky nejsou oprávněny vydávat víza s omezenou územní platností podle článku 25(1) vízového kodexu. Jsou však oprávněny vydávat víza s omezenou územní platností podle článku 25(3) vízového kodexu.

1.2. Švýcarská konfederace bude zastupovat Českou republiku při posuzování žádostí, vydávání a zamítání krátkodobých víz (typu A a C) na těchto konzulárních úřadech:

- Kapské Město (Jihoafrická republika)

- Chartúm (Súdánská republika)

- Abidjan (Republika Pobřeží slonoviny)

- Biškek (Kyrgyzská republika)

pro žádosti o vízum z konzulárních obvodů zahrnujících provincie Východní Kapsko, Severní Kapsko a Západní Kapsko v Jihoafrické republice, Súdán, Pobřeží slonoviny a Kyrgyzstán.

Zastupování se nebude týkat vydávání víz za účelem výdělečné činnosti.

Ve výjimečných případech, kdy bude mít Česká republika zájem na vydání víza s omezenou územní platností podle článku 25(1) vízového kodexu, pověří příslušný konzulární úřad České republiky příslušný švýcarský konzulární úřad. Švýcarské konzulární úřady jsou oprávněny vydávat víza s omezenou územní platností podle článku 25(3) vízového kodexu.

V případě, že konzulární úřady Švýcarské konfederace nebudou kompetentní posoudit žádost, bude žadatel odkázán na Velvyslanectví České republiky v Pretorii v Jihoafrické republice (při zastupování v Kapském Městě), na Velvyslanectví České republiky v Káhiře (při zastupování v Súdánské republice), na Velvyslanectví České republiky v Akkře (při zastupování v Republice Pobřeží slonoviny) či na Velvyslanectví České republiky v Astaně (při zastupování v Kyrgyzské republice).

1.3. Zastupování bude zahrnovat:

- přijímání žádostí o vízum, případně odebírání biometrických údajů, podle článku 8(1) vízového kodexu;

- posuzování žádostí o vízum a vydávání víz v souladu s článkem 8(1) vízového kodexu;

- vybírání vízového poplatku v souladu s článkem 16 vízového kodexu;

- zamítání víz v souladu s článkem 8(4)(d) vízového kodexu, s výjimkou žádostí podaných držiteli diplomatických, služebních nebo zvláštních pasů, vysokými politickými činiteli a osobami požívajícími výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jak je uvedeno níže (v článku 2).

2. Podmínky vzájemného zastupování České republiky a Švýcarské konfederace (dále uváděných jako „strany“)

2.1. V případě nutnosti budou podpůrné doklady k žádostem o vízum přeloženy do jednoho z pracovních jazyků konzulárního úřadu vydávajícího vízum. Náklady na překlad hradí žadatel.

2.2. Strany jsou oprávněny udělit víza do cestovních dokladů, které jsou uznávány úřady jak České republiky, tak Švýcarské konfederace. Úřady obou stran se zavazují, že se budou vzájemně informovat o nových cestovních dokladech vydávaných státy, v nichž se zastupují.

2.3. V případě zamítnutí víza podle ustanovení článku 8(4)(d) vízového kodexu bude žadatel informován o odvolacím postupu v souladu s článkem 32(3) vízového kodexu. Žadatel bude rovněž informován o možnosti podat novou žádost o vízum u příslušného konzulárního úřadu zastupované či zastupující strany. Podání nové žádosti o vízum nebrání příslušnému žadateli podat výše uvedené odvolání.

2.4. Konzultace o žádostech o vízum přijatých zastupující stranou požadované zastupovanou stranou či jiným členským státem v souladu s článkem 22 vízového kodexu provádí zastupující strana.

2.5. V souladu s článkem 14(6) vízového kodexu mohou úřady obou stran sestavit seznam osob, u kterých je vhodné využít možnosti zjednodušeného postupu ohledně povinnosti předložit podpůrné doklady (žadatelé „bona fide“), který je výjimkou z ustanovení článku 14(1) vízového kodexu.

2.6. Příslušné konzulární úřady obou stran budou věnovat zvláštní pozornost žádostem o vízum z hlediska zahraničněpolitických zájmů stran. Výše uvedené konzulární úřady zpracují pečlivě a vstřícně žádosti podané těmito kategoriemi osob:

2.6.1. držiteli diplomatických, služebních a zvláštních pasů cestujícími do státu zastupované strany za účelem výkonu dočasné oficiální funkce nebo soukromě;

2.6.2. vysokými politickými představiteli bez ohledu na typ pasu, jehož jsou držiteli (včetně jejich rodinných příslušníků, doprovodu a pracovníků v jejich domácnosti), kteří by mohli mít vliv na mezinárodní vztahy zastupované strany;

2.6.3. osobami požívajícími výsad a imunit podle mezinárodních smluv, a to bez ohledu na typ pasu, jehož jsou držiteli (včetně jejich rodinných příslušníků, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti a pracovníků v jejich domácnosti), jako jsou delegáti pozvaní na konferenci pořádanou zastupovanou stranou nebo svolanou pod záštitou organizace, s níž zastupovaná strana uzavřela dohodu o umístění sídla nebo dohodu fiskální povahy.

Pokud kterákoliv ze stran hodlá zamítnout žádost o vízum podanou osobou z některé z kategorií uvedených v článku 2.6., bude žádost neprodleně postoupena příslušnému konzulárnímu úřadu zastupované strany v souladu s článkem 8(2) vízového kodexu.

2.7. Jednou ročně (pro období od 1.1. do 31.12.) či na žádost zastupované strany poskytne zastupující strana pro každou destinaci, pro kterou je sjednáno zastupování, statistické údaje o vízech vydaných a zamítnutých při zastupovaní.

3. Kontaktní údaje konzulárních úřadů

3.1. V případě potíží nebo dotazů jsou kontaktními švýcarskými úřady:

Pro zástupovém v Mongolsku

Embassy of Switzerland
Sanlitun Dongwujie 3 Beijing 100600, China
Tel.: +86 10 8532 8755
Fax: +86 10 6532 4353
bei.visa@eda.admin.ch

Ústřední úřad v Bernu

Federal Department of Foreign Affairs
Consular Strategies, Developments and Agreements
Bundesgasse 32
3003 Bern, Switzerland
Tel:+41 58 322 32 26
Fax: +41 58 322 78 66
kdksea@eda.admin.ch

3.2. V případě potíží nebo dotazů jsou českými kontaktními úřady:

Pro zastupování v Kapském Městě

Embassy of the Czech Republic in South Africa
936 Pretorius Street, Arcadia, 0083 Pretoria, South Africa
Tel: +27 12 431 2380, emergency link +27 824 160 016
Fax: consular section +27 12 431 2398
E-mail: pretoria@embassy.mzv.cz, consulate_pretoria@mzv.cz

Pro zastupování v Súdánské republice

Embassy of the Czech Republic in Egypt
4, Dokki Street, 12511 Giza, Cairo, Egypt
Tel.: +202 3333 9701, consular section +202127/1511015, emergency link +2012/7427513
Fax.:+202/37485892
E-mail: cairo@embassy.mzv.cz

Pro zastupování v Republice Pobřeží slonoviny

Embassy of the Czech Republic in Ghana
Kanda Highway No. 2, House No. C 260/5, Kanda , PO Box P.O.Box 5226,
Accra, Ghana
Tel.: +233 (0) 302 223 540, consular emergency +233/244 31 39 53,
Fax: +233 (0) 30 2 225 337
E-mail: accra@embassy.mzv.cz

Pro zastupování v Kyrgyzské republice

Embassy of the Czech Republic in Kazakhstan
Business Center Altyn Orda, 11th floor, Orynbor 4, 010000 Astana, Kazakhstan
Tel.: +77172/660472, consular section +77172/660483, consular emergency +7701/7331701
Fax: +77172/660142
E-mail: astana@embassy.mzv.cz

Ústřední úřad v Praze

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Odbor konzulárních koncepcí a metodiky
Hradčanské nám. 5,
118 00, Praha 1
Česká republika
Tel.:+420 224 182 536
Fax: +420 224 182 068
E-email: KKM@mzv.cz

4. Doba zastupování a jeho ukončení

Tato se Dohoda se uzavírá se na dobu neurčitou.

Tato Dohoda může být kdykoli změněna výměnou nót nebo kteroukoliv stranou vypovězena diplomatickou cestou. V případě výpovědi zůstane tato Dohoda v platnosti po dobu devadesáti (90) dní ode dne přijetí oznámení. Přestává být uplatňována v den ukončení platnosti Dohody o přidružení k Schengenu podle článků 7(4), 10(3) nebo 17 výše uvedené Dohody. Tato Dohoda může být kdykoli zcela nebo zčásti pozastavena. Datum počátku a konce takového pozastavení musí být oznámeno diplomatickou cestou a nabývá účinnosti třicet (30) dní ode dne takového oznámení, není-li dohodnuto jinak.

Další podrobnosti týkající se provádění této Dohody budou dohodnuty neoficiální cestou.

V případě schválení švýcarskou stranou v souladu s článkem 8(4) vízového kodexu bude tato verbální nóta společně s příslušnou odpovědní nótou tvořit Dohodu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zastupování při vydávání víz, která vstoupí v platnost 1. ledna 2015.

Datum zahájení provádění bude dohodnuto ústředními úřady obou stran diplomatickou cestou.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Švýcarska v Praze o své nejhlubší úctě.

V Praze dne 21. října 2014“

Velvyslanectví Švýcarska má čest informovat Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, že Švýcarsko souhlasí s návrhem obsaženým v české verbální nótě a využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své nejhlubší úctě.

V Praze dne 30. října 2014

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha

Přesunout nahoru