Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 15/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech

Datum vyhlášení 18.02.2015
Uzavření smlouvy 04.03.2013
Platnost od 13.02.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. března 2013 byla v Hongkongu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 23 odst. 1 dne 13. února 2015.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A

ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLASTÍ ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY HONGKONG

O VZÁJEMNÉ PRÁVNÍ POMOCI V TRESTNÍCH VĚCECH

Česká republika a Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong (dále jen „Zvláštní administrativní oblast Hongkong“), řádně zmocněna Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky k uzavření této Dohody (dále jen „smluvní strany“);

přejíce si zlepšit účinnost prosazování práva smluvních stran v trestních věcech;

se dohodly takto:

Článek 1

ROZSAH POMOCI

1. Smluvní strany si poskytují v souladu s ustanoveními této Dohody vzájemnou pomoc v trestních věcech, zejména pomoc při odhalování a stíhání trestných činů, včetně jejich vyšetřování, a při konfiskaci výnosů ze zločinu.

2. Pomoc zahrnuje:

a) zjišťování totožnosti a pobytu osob;

b) doručování písemností;

c) získávání výpovědí a důkazů od osob;

d) vyřizování žádostí o prohlídku a zajištění;

e) usnadňování osobního dostavení se osob za účelem pomoci;

f) uskutečňování dočasného předávání uvězněných osob za účelem pomoci;

g) poskytování informací, písemností a záznamů (včetně justičních a jakýchkoli jiných úředních záznamů);

h) vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů a prostředků trestné činnosti;

i) dodání věcí a zapůjčení doličných předmětů; a

j) jakoukoli jinou pomoc slučitelnou s právním řádem dožádané smluvní strany.

3. Řízení týkající se trestních věcí nezahrnují řízení týkající se předpisů o uložení, výměru nebo výběru daní.

4. Tato Dohoda je určena výlučně pro vzájemnou pomoc mezi smluvními stranami. Ustanovení této Dohody nezakládají žádné právo na straně jakékoli soukromé osoby získat, potlačit nebo vyloučit jakýkoli důkaz nebo bránit vyřízení žádosti.

Článek 2

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY

1. Smluvní strany žádají a poskytují pomoc prostřednictvím svých ústředních orgánů.

2. Ústředním orgánem Zvláštní administrativní oblasti Hongkong je ministr spravedlnosti nebo jeho řádně pověřený úředník. Ústředním orgánem České republiky je Ministerstvo spravedlnosti nebo státní orgán pověřený Ministerstvem spravedlnosti.

3. Ústřední orgány se vzájemně pro účely této Dohody mohou stýkat přímo,

4. Každá smluvní strana může změnit svůj ústřední orgán, což oznámí druhé smluvní straně.

Článek 3

JAZYK ŽÁDOSTI

Žádost a všechny písemnosti předkládané na podporu žádosti se překládají do úředního jazyka dožádané smluvní strany, pokud to dožádaná smluvní strana vyžaduje.

Článek 4

ODMÍTNUTÍ NEBO ODLOŽENÍ POMOCI

1. Dožádaná smluvní strana odmítne pomoc, pokud:

a) by poskytnutí pomoci bylo na újmu svrchovanosti, bezpečnosti nebo veřejnému pořádku České republiky nebo Čínské lidové republiky v případě Zvláštní administrativní oblasti Hongkong;

b) se žádost o pomoc týká trestného činu politického charakteru;

c) se žádost o pomoc týká činu trestného pouze podle vojenského práva;

d) existují závažné důvody pro přesvědčení, že žádost o pomoc povede k tomu, že některá osoba bude postižena z důvodu své rasové příslušnosti, vyznání, etnického původu, pohlaví nebo politických názorů;

e) existují závažné důvody pro přesvědčení, že žádost o pomoc povede k tomu, že některá osoba bude vystavena mučení nebo jinému krutému či nelidskému zacházení nebo trestu;

f) se žádost o pomoc týká stíhání osoby pro trestný čin, ve vztahu k němuž byla tato osoba v dožádané smluvní straně odsouzena, zproštěna viny nebo omilostněna, anebo pro který by již taková osoba nemohla být dále stihána z důvodu promlčení, pokud by tento trestný čin byl spáchán v rámci pravomoci dožádané smluvní strany;

g) je toho názoru, že vyhovění žádosti by vážně poškodilo její základní zájmy;

h) dožadující smluvní strana není schopna splnit podmínky vyžadované dožádanou smluvní stranou, pokud jde o důvěrnost nebo omezené použití poskytnutých materiálů; nebo

i) činy nebo opomenuti, které mají zakládat trestný čin, by v případě, že by k nim došlo v rámci pravomoci dožádané smluvní strany, nezakládaly trestný čin.

2. Pro účely odstavce 1 písm. g) dožádaná smluvní strana může při svém posuzování základních zájmů též uvážit, zda by poskytnutí pomoci nemohlo poškodit bezpečnost kterékoli osoby nebo představovat nadměrné zatížení pro zdroje dožádané smluvní strany.

3. Dožádaná smluvní strana může pomoc odmítnout, pokud se žádost týká trestného činu, který je v dožadující smluvní straně trestán smrtí, avšak ve vztahu k němuž v dožádané smluvní straně buď trest smrti není stanoven, anebo se běžně nevykonává, ledaže dožadující smluvní strana poskytne taková ujištění, která dožádaná smluvní strana považuje za dostatečná, že trest smrti nebude uložen nebo nebude vykonán, bude-li uložen.

4. Dožádaná smluvní strana může pomoc odložit, pokud by vyhovění žádosti mělo být na překážku řízení (včetně jakéhokoli vyšetřování) v trestní věci v dožádané smluvní straně.

5. Před odmítnutím nebo odložením pomoci podle tohoto článku dožádaná smluvní strana prostřednictvím svého ústředního orgánu:

a) neprodleně informuje dožadující smluvní stranu o důvodech pro zamýšlené odmítnutí nebo odložení; a

b) bude konzultovat s dožadující smluvní stranou za účelem určení, zda pomoc může být poskytnuta za takových předpokladů a podmínek, které dožádaná smluvní strana považuje za nezbytné.

6. Pokud dožadující strana přijme pomoc za předpokladů a podmínek uvedených v odstavci 5 písm. b), pak tyto předpoklady a podmínky dodrží.

Článek 5

ŽÁDOSTI

1. Žádosti budou vyhotovovány písemně. Žádosti odeslané faxem budou neprodleně potvrzeny odesláním originálu poštou.

2. Žádosti o pomoc budou zahrnovat:

a) název orgánu, který se zabývá trestní věcí, jíž se žádost týká;

b) popis účelu a povahy požadované pomocí;

c) popis každého trestného činu, kterého se žádost týká, se shrnutím skutkových okolností případu a textem příslušného právního předpisu;

d) totožnost osoby, pokud je známa, která trestný čin údajně spáchala nebo která je ze spáchání takového trestného činu podezřelá;

e) sdělení, zda bylo zahájeno trestní řízení, a pokud ano, jeho popis;

f) jakékoli požadavky na důvěrnost;

g) podrobnosti o jakémkoli zvláštním postupu, který si dožadující smluvní strana přeje dodržet; a

h) podrobnosti o jakékoli lhůtě, v níž je pomoc žádána, s odůvodněním.

Článek 6

VYŘIZOVANÍ ŽÁDOSTÍ

1. Ústřední orgán dožádané smluvní strany neprodleně zajistí vyřízení žádosti prostřednictvím svých příslušných orgánů.

2. Žádost bude vyřízena v souladu s právem dožádané smluvní strany a v rozsahu, který není právem dožádané smluvní strany zakázán, v souladu s pokyny uvedenými v žádosti, pokud je to proveditelné.

3. Dožádaná smluvní strana okamžitě informuje dožadující smluvní stranu o jakýchkoli okolnostech, jež by pravděpodobně způsobily podstatné průtahy v odpovědi na žádost.

4. Dožádaná smluvní strana neprodleně informuje dožadující smluvní stranu o rozhodnutí nevyhovět zcela nebo zčásti žádosti o pomoc a o důvodech tohoto rozhodnuti.

Článek 7

ZASTUPOVÁNÍ A NÁKLADY

1. Dožádaná smluvní strana zajistí vše potřebné pro zastupování dožadující smluvní strany v jakémkoli řízení vyplývajícím ze žádosti o pomoc a bude i jinak zastupovat zájmy dožadující smluvní strany.

2. Dožádaná smluvní strana ponese všechny náklady vynaložené na jejím území, vztahující se k vyřízení žádosti, s výjimkou:

a) odměn obhájci ustanovenému na žádost dožadující smluvní strany;

b) odměn osobám ustanoveným pro správu majetku;

c) odměn znalců;

d) nákladů spojených s překladem a s rozsáhlým kopírováním dokumentů; nebo

e) cestovních nákladů a nákladů na stravu a ubytování osob, které cestují nebo jsou přepravovány podle čl. 15 nebo 16 na žádost dožadující smluvní strany, včetně nákladů jakýchkoli příslušníků eskorty.

3. Pokud v průběhu vyřizování žádosti vyjde najevo, že dokončení vyřízení žádosti si vyžádá mimořádné náklady, smluvní strany budou konzultovat za účelem určení předpokladů a podmínek, za kterých může vyřizování žádosti pokračovat.

Článek 8

OMEZENÍ PŘI POUŽITÍ INFORMACÍ

1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby zachovaly v důvěrnosti žádost a její obsah a informace a materiály předané jako odpověď na žádost s výjimkou případů, kdy je to v souladu s účelem žádosti a nebo pokud je to dohodnuto smluvními stranami.

2. Dožádaná smluvní strana může po konzultacích s dožadující smluvní stranou požadovat, aby informace nebo důkazy poskytnuté dožádanou smluvní stranou byly zveřejněny nebo použity pouze za takových předpokladů a podmínek, které určí.

3. Pokud jsou informace nebo důkazy předány dožádanou smluvní stranou, dožadující smluvní strana je nepoužije k jiným účelům než těm, které byly uvedeny v žádosti, s výjimkou:

a) použití v jiných řízeních vztahujících se ke stejné trestní věci;

b) k zabránění závažnému trestnému činu nebo závažnému ohrožení veřejného pořádku; nebo

c) s předchozím souhlasem dožádané smluvní strany.

Článek 9

ZÍSKÁVÁNÍ DŮKAZŮ, PÍSEMNOSTÍ, PŘEDMĚTŮ NEBO ZÁZNAMŮ

1. Dožádaná smluvní strana vyřídí způsobem stanoveným svým právním řádem každou žádost vztahující se k trestní věci a zaslanou jí dožadující smluvní stranou za účelem obstarání důkazů nebo předání věcí, které mají být předloženy jako důkazy, záznamů nebo písemností.

2. Pro účely žádosti podle tohoto článku dožadující smluvní strana specifikuje otázky, jež mají být svědkům položeny, nebo věc, k níž mají být vyslechnuti.

3. Pokud má podle žádosti o pomoc osoba podat svědectví pro účely řízení v dožadující smluvní straně, strany příslušného řízení v dožadující smluvní straně, jejich právní zástupci nebo zástupci dožadující smluvní strany se podle práva dožádané smluvní strany mohou dostavit a pokládat otázky osobě podávající toto svědectví.

4. Osoba, od níž se požaduje podat svědectví v dožádané smluvní straně na základě žádosti o pomoc, může odmítnout poskytnout svědectví v případě, že buď:

a) právo dožádané smluvní strany by tomuto svědkovi umožňovalo odmítnout podat svědectví za obdobných okolností v řízení, jež by bylo zahájeno v dožádané smluvní straně; anebo

b) by mu právo dožadující smluvní strany dovolovalo odmítnout poskytnout svědectví v takovém řízení v dožadující smluvní straně.

5. Jestliže kterákoli osoba tvrdí, že podle práva dožadující smluvní strany existuje právo odmítnout podat svědectví, spolehne se dožádaná smluvní strana v tomto směru na potvrzení ústředního orgánu dožadující smluvní strany.

Článek 10

ZÍSKÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ OSOB

Je-li podána žádost o získání vyjádření osoby pro účely vyšetřování nebo řízení týkajícího se trestní věci v dožadující smluvní straně, dožádaná smluvní strana vyvine úsilí k získání takového vyjádření.

Článek 11

ZJIŠŤOVÁNÍ POBYTU NEBO TOTOŽNOSTI OSOB

Na požádání vyvine dožádaná smluvní strana úsilí ke zjištění místa pobytu nebo totožnosti kterékoli osoby uvedené v žádosti.

Článek 12

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

1. Dožádaná smluvní strana vynaloží úsilí k doručení jakýchkoli písemností, které jí byly předány za účelem doručení.

2. Dožadující smluvní strana předá žádost o doručení písemnosti, která vyžaduje odpověď nebo dostavení se do dožadující smluvní strany, v přiměřeném časovém předstihu před stanovenou odpovědí nebo dostavením se.

3. Žádost o doručení písemností, která se týká dostavení se do dožadující smluvní strany, bude obsahovat takovou informaci o nevykonaných rozhodnutích justičních orgánů v trestních věcech proti osobě, které má být doručeno, kterou je ústřední orgán dožadující smluvní strany přiměřeně schopen poskytnout dožádané smluvní straně.

4. Dožádaná smluvní strana v souladu se svým právním řádem vrátí potvrzení o doručení způsobem požadovaným dožadující smluvní stranou.

5. Osoba, Která nevyhoví předvolání, které jí bylo doručeno podle tohoto článku, nebude v důsledku toho podléhat žádné pokutě nebo donucovacímu opatření podle práva dožadující nebo dožádané smluvní strany.

Článek 13

VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ A ÚŘEDNÍ PÍSEMNOSTI

1. Dožádaná smluvní strana v souladu se svým právním řádem poskytne kopie veřejně dostupných písemností.

2. Dožádaná smluvní strana může poskytnout kopie jakékoli písemnosti, záznamu nebo informace v držení ministerstva nebo státního orgánu, avšak nikoli veřejně dostupných, ve stejném rozsahu a za týchž podmínek, za jakých by taková písemnost, záznam nebo informace byly dostupné jejím vlastním orgánům činným v trestním řízení a justičním orgánům.

Článek 14

OVĚŘENÍ A OSVĚDČENÍ

Písemnosti, opisy, záznamy, prohlášení nebo jiné materiály, jež mají být předány dožadující smluvní straně, se ověřují a osvědčují pouze v případě, že o to dožadující smluvní strana žádá. Žádná ze smluvních stran nebude vyžadovat, aby bylo cokoliv ověřeno či osvědčeno konzulárním nebo diplomatickým úředníkem.

Článek 15

PŘEDÁNÍ OSOB OMEZENÝCH NA OSOBNÍ SVOBODĚ

1. Osoba omezená na osobní svobodě v dožádané smluvní straně, jejíž přítomnost v dožadující smluvní straně pro účely poskytnutí pomoci v souladu s touto Dohodou je požadována, bude v případě, že s tím dožádaná smluvní strana souhlasí, pro tento účel z dožádané smluvní strany do dožadující smluvní strany předána za předpokladu, že k tomu tato osoba dá souhlas a že dožadující smluvní strana zaručí pokračování omezení osobní svobody této osoby a její následné navrácení do dožádané smluvní strany.

2. Pokud pominou důvody pro omezení osobní svobody osoby předané podle tohoto článku, dožádaná smluvní strana o tom informuje dožadující smluvní stranu, která zajistí propuštění této osoby.

Článek 16

PŘEDÁNÍ JINÝCH OSOB

1. Dožadující smluvní strana může požádat o pomoc dožádané smluvní strany při pozvání osoby do dožadující smluvní strany k poskytnutí pomoci podle této Dohody.

2. Po přijetí takové žádosti dožádaná smluvní strana vyzve osobu, aby odcestovala do dožadující smluvní strany, a informuje dožadující smluvní stranu o odpovědi osoby.

3. Dožadující smluvní strana určí rozsah, ve kterém budou uhrazeny náklady. Osoba, která souhlasí s tím, že se dostaví, může požádat dožadující smluvní stranu o zálohu na úhradu těchto nákladů.

Článek 17

BEZPEČNĚ ZACHÁZENÍ

1. Osoba, která souhlasí s poskytnutím pomoci podle čl. 15 nebo 16:

a) nebude stíhána, zadržena nebo omezena na své osobní svobodě v dožadující smluvní straně pro jakýkoli trestný čin, který předcházel jejímu odjezdu z dožádané smluvní strany, kromě případů uvedených v čl. 15;

b) nebude podléhat civilní žalobě, které by nepodléhala, pokud by se nenacházela v dožadující smluvní straně.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud osoba, jež není osobou omezenou na osobní svobodě předanou podle čl. 15, a může svobodně vycestovat, neopustila dožadující smluvní stranu v průběhu 15 dnů poté, co byla vyrozuměna, že její přítomnost již není vyžadována, anebo se po odjezdu z dožadující smluvní strany vrátila.

3. Osoba, která souhlasí s podáním svědectví podle čl. 15 nebo 16, nebude předmětem stíhání založeného na jejím svědectví s výjimkou křivého svědectví.

4. Od osoby, která souhlasí s poskytnutím pomoci podle čl. 15 nebo 16, se nebude požadovat, aby podala svědectví v žádném jiném řízení než v tom, kterého se žádost týká.

5. Osoba, která nesouhlasí s podáním svědectví podle čl. 15 nebo 16, nebude z tohoto důvodu podléhat žádné pokutě nebo donucovacímu opatření soudů dožadující smluvní strany nebo dožádané smluvní strany.

Článek 18

PROHLÍDKA A ZAJIŠTĚNÍ

1. Dožádaná smluvní strana v rozsahu povoleném svým právním řádem vyhoví žádostem o prohlídku, zajištění a o předání jakéhokoli materiálu, který je podstatný pro řízení nebo vyšetřování v trestní věci, dožadující smluvní straně.

2. Dožádaná smluvní strana poskytne takové informace týkající se výsledku jakékoli prohlídky, místa zajištění, okolností zajištění a následné úschovy zajištěného majetku, jaké mohou být dožadující smluvní stranou vyžadovány.

3. Dožadující smluvní strana dodrží jakékoli podmínky uložené dožádanou smluvní stranou ve vztahu k jakémukoli zajištěnému majetku, který bude předán dožadující smluvní straně. Se souhlasem dožádané smluvní strany si může dožadující smluvní strana majetek ponechat, aby s ním naložila v souladu se svým právním řádem.

Článek 19

VÝNOSY ZE ZLOČINU

1. Dožádaná smluvní strana na žádost vyvine úsilí, aby zjistila, zda se v její pravomoci nacházejí výnosy z trestné činnosti spáchané proti právu dožadující smluvní strany, a výsledek svých šetření oznámí dožadující smluvní straně. Při podání žádosti dožadující smluvní strana oznámí dožádané smluvní straně důvod svého přesvědčení, že se takové výnosy mohou nacházet v její pravomoci.

2. Budou-li podle odstavce 1 nalezeny podezřelé výnosy ze zločinu, dožádaná smluvní strana přijme taková opatření, jež připouští její právní řád, aby předešla jakémukoli nakládání, převedení nebo zbavení se těchto podezřelých výnosů ze zločinu do doby, než o těchto výnosech s konečnou platností rozhodne soud.

3. Je-li podána žádost o pomoc při zajištění konfiskace výnosů, bude tato žádost vyřízena podle práva dožádané smluvní strany. To může zahrnovat vykonání příkazu soudu dožadující smluvní strany a zahájení nebo pomoc při řízení týkajících se výnosů, na něž se žádost vztahuje.

4. Výnosy konfiskované podle této Dohody si ponechá dožádaná smluvní strana, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

Článek 20

VÝMĚNA INFORMACÍ BEZ ŽÁDOSTI

1. Aniž by byla dotčena jejich vlastní šetření a řízení, mohou příslušné orgány jedné smluvní strany bez předchozí žádosti zaslat příslušným orgánům druhé smluvní strany informace získané v rámci svého vlastního vyšetřování, jestliže mají za to, že sdělení těchto informací může napomoci přijímající smluvní straně v zahájení nebo provádění vyšetřování nebo řízení nebo že by mohlo vést k žádosti této smluvní strany podle této Dohody.

2. Poskytující smluvní strana může v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy stanovit, za jakých podmínek může přijímající smluvní strana tyto informace použít. Poskytující smluvní strana v takovém případě předem informuje přijímající smluvní stranu o povaze informací, o jejichž poskytnutí jde, a o podmínkách, které budou stanoveny.

3. Přijímající smluvní strana bude takovými podmínkami vázána, pokud vysloví souhlas se zasláním těchto informací za takových podmínek.

Článek 21

ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakékoli spory vzniklé v souvislosti s výkladem, používáním nebo prováděním této Dohody budou řešeny diplomatickou cestou, pokud ústřední orgány nebudou samy schopny dosáhnout shody.

Článek 22

SLUČITELNOST S JINÝMI DOHODAMI

Tato Dohoda nebrání smluvním stranám vyžadovat a poskytovat si vzájemně pomoc na základě ustanovení jiných mezinárodních smluv, dohod, ujednání nebo vnitrostátních právních předpisů.

Článek 23

VSTUP V PLATNOST A UKONČENÍ PLATNOSTI

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost třicátým dnem po dni, kdy si smluvní strany písemně oznámily, že jejich příslušné požadavky pro vstup této Dohody v platnost byly splněny.

2. Každá ze smluvních stran může tuto Dohodu kdykoli vypovědět oznámením zaslaným druhé smluvní straně. V takovém případě pozbude Dohoda platnosti šest měsíců ode dne doručení oznámení.


Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Hongkongu dne 4. března roku 2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodné anglické znění.

Za Českou republiku
Ing. Jaroslav Kantůrek v. r.
generální konzul České republiky ve Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong

Za Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong
T. K. Lai v. r.
tajemník pro bezpečnost Centrálního úřadu vlády

Přesunout nahoru