Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 14/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení

Datum vyhlášení 18.02.2015
Uzavření smlouvy 04.03.2013
Platnost od 13.02.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. března 2013 byla v Hongkongu podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 19 odst. 1 dne 13. února 2015.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A

ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLASTÍ ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY HONGKONG

O PŘEDÁVÁNÍ OSOB HLEDANÝCH PRO TRESTNÍ ŘÍZENÍ

Česká republika a Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong (dále jen „Zvláštní administrativní oblast Hongkong“), řádně zmocněna Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky k uzavření této Dohody (dále jen „smluvní strany“);

přejíce si učinit opatření ke vzájemnému předávání osob hledaných pro trestní řízení;

se dohodly takto:

Článek 1

ZÁVAZEK PŘEDÁNÍ

Smluvní strany souhlasí, že si za podmínek stanovených touto Dohodou vzájemně předají jakoukoli osobu, která bude vypátrána v pravomoci dožádané smluvní strany a která je hledána dožadující smluvní stranou k trestnímu stíhání nebo k uložení či k vykonání trestu, pokud jde o trestný čin uvedený v čl. 3.

Článek 2

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY

1. Smluvní strany zasílají své žádosti o předání a podpůrné listiny prostřednictvím svých ústředních orgánů.

2. Ústředním orgánem Zvláštní administrativní oblastí Hongkong je ministr spravedlnosti nebo jeho řádně pověřený úředník. Ústředním orgánem pro Českou republiku je Ministerstvo spravedlnosti nebo státní orgán pověřený Ministerstvem spravedlnosti.

3. Ústřední orgány se mohou pro účely této Dohody vzájemně stýkat přímo.

4. Každá smluvní strana může změnit svůj ústřední orgán, v kterémžto případě změnu oznámí druhé smluvní straně.

Článek 3

TRESTNÉ ČINY

1. Předání bude povoleno pro trestný čin:

a) za který lze podle právních řádů obou smluvních stran uložit trest odnětí svobody nebo jinou formu zbavení osobní svobody na více než jeden rok nebo přísnější trest; a

b) pro který právo obou smluvních stran předání připouští.

2. Každá smluvní strana poskytne druhé smluvní straně seznam trestných činů, pro který může být podle jejího práva předání povoleno. Každá smluvní strana poskytne takový seznam nejpozději dne, kdy druhé smluvní straně podle čl. 19 odst. 1 oznámí, že její požadavky pro vstup této Dohody v platnost byly splněny. Každá smluvní strana bezodkladně informuje druhou stranu o jakýchkoli následných změnách ve svém seznamu.

3. Pokud je o předání žádáno pro účely vykonání trestu, bude další podmínkou, že v tom případě zbývá vykonat trest odnětí svobody nebo jinou formu zbavení osobní svobody v délce alespoň šest měsíců.

4. Pro účely tohoto článku budou při posuzování, zda trestný čin je činem trestným podle práva obou smluvních stran, vzata v úvahu konání čí opomenutí zakládající jednání, kterého se měla osoba, o jejíž předání je žádáno, dopustit, bez přihlížení ke znakům skutkové podstaty předmětného trestného činu předepsaným právem dožadující smluvní strany.

5. Pro účely odstavce 1 tohoto článku je trestný čin trestným činem podle právních řádů obou smluvních stran, pokud jednání zakládající trestný čin bylo trestným činem podle práva dožadující smluvní strany v době, kdy bylo spácháno, a trestným činem podle práva dožádané smluvní strany v době, kdy byla doručena žádost o předání.

6. Je-li o předání osoby žádáno pro účely vykonání trestu, může ji dožádaná smluvní strana odmítnout předat, pokud vyjde najevo, že odsouzení bylo vyneseno v její nepřítomnosti, ledaže má možnost dosáhnout opakování hlavního líčení ve své přítomnosti. Za takových okolností bude tato osoba podle této Dohody považována za osobu obviněnou.

Článek 4

PŘEDÁVÁNÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Česká republika si vyhrazuje právo odmítat předání svých státních příslušníků. Zvláštní administrativní oblast Hongkong si vyhrazuje právo odmítat předání státních příslušníků Čínské lidové republiky.

Článek 5

TREST SMRTI

Pokud lze za trestný čin, pro který je o předání osoby podle této Dohody žádáno, uložit podle práva dožadující smluvní strany trest smrti a pokud za takový trestný čin není právem dožádané smluvní strany trest smrti stanoven nebo není běžně vykonáván, může být předání odmítnuto, ledaže dožadující smluvní strana poskytne taková ujištění, která dožádaná smluvní strana považuje za dostatečná, že tento trest nebude uložen nebo nebude vykonán, bude-li uložen.

Článek 6

ZÁKLAD PRO PŘEDÁNÍ

Osoba bude předána pouze, pokud důkazy byly shledány v souladu s právem dožádané smluvní strany dostatečné buď k odůvodnění zahájení řízení proti vyžadované osobě před soudem, pokud by trestný čin, z nějž je tato osoba obviněna, byl spáchán na území dožádané smluvní strany, anebo k prokázání, že vyžadovaná osoba je osobou, která byla odsouzena soudy dožadující smluvní strany.

Článek 7

ODMÍTNUTÍ ČI ODLOŽENÍ PŘEDÁNÍ

1. Osoba nebude předána, pokud dožádaná smluvní strana má závažné důvody domnívat se:

a) že trestný čin, z nějž je tato osoba obviněna nebo za který byla odsouzena, je trestným činem politické povahy;

b) že žádost o předání (ač údajně podávána na základě trestného činu, pro který předání může být povoleno) byla ve skutečnosti podána pro účely trestního stíhání nebo potrestání na základě rasové příslušnosti, náboženství, národnosti, pohlaví nebo politických názorů; nebo

c) že by tato osoba, pokud by byla navrácena, mohla být poškozena při soudním řízení proti této osobě nebo potrestána, zadržena nebo omezena na své osobní svobodě z důvodů rasové příslušnosti, náboženství, národnosti, pohlaví nebo politických názorů.

2. Byla-li osoba pravomocně osvobozena, odsouzena nebo omilostněna nebo je-li trestní stíhání promlčeno nebo její odsouzení bylo zrušeno podle práva dožadující nebo dožádané smluvní strany pro jakýkoli trestný čin uvedený v žádosti, nebude pro takový trestný čin předána.

3. Předání může být odmítnuto, pokud dožádaná smluvní strana dojde k závěru, že:

a) trestný čin není s přihlédnutím ke všem okolnostem dostatečně závažný, aby odůvodnil předání;

b) z důvodu uplynutí času od doby, kdy podle okolností případu měla osoba trestný čin spáchat nebo od kterého je protiprávně na svobodě, by s přihlédnutím ke všem okolnostem bylo nespravedlivé či kruté ji předat;

c) trestný čin, pro který je o předání žádáno, byl spáchán v pravomoci jejich soudů;

d) předání by mohlo uvést tuto smluvní stranu v porušení jejích závazků podle mezinárodních smluv či dohod; nebo

e) předání by bylo vzhledem k okolnostem případu neslučitelné s humanitárními ohledy se zřetelem na věk, zdravotní stav či jiné osobní okolnosti vyžadované osoby.

4. Pokud je proti vyžadované osobě vedeno řízení nebo má vykonat trest v dožádané smluvní straně pro jakýkoli trestný čin jiný než ten, pro který je žádáno o předání, může být předání povoleno, nebo odloženo do skončení tohoto řízení a výkonu jakéhokoli uloženého trestu.

Článek 8

ŽÁDOST A PODPŮRNÉ LISTINY

1. Žádost o předání bude písemná a bude doprovázena:

a) tak přesným popisem vyžadované osoby, jak je to možné, spolu s jakoukoli jinou informací, která by napomohla stanovit její totožnost, státní příslušnost a místo pobytu;

b) popisem každého trestného činu, pro který je o předání žádáno, a popisem jednání a opomenutí, kterých se osoba měla dopustit, pokud jde o každý z trestných činů, spolu s dobou a místem, kde k nim došlo; a

c) zněním ustanovení právních předpisů, pokud jsou, zakládajících trestný čin a uvedením trestu, který za něj může být uložen, a jakéhokoli časového omezení pro zahájení řízení nebo pro vykonání jakéhokoli trestu za tento trestný čin.

2. Pokud se žádost týká obviněné osoby, bude rovněž doprovázena kopií zatýkacího rozkazu vydaného soudem nebo jiným justičním orgánem dožadující smluvní strany a takovými důkazy, které by podle práva dožádané smluvní strany odůvodnily zahájení soudního řízení proti této osobě, pokud by byl trestný čin spáchán v pravomoci dožádané smluvní strany.

3. Pokud se žádost týká osoby již odsouzené, bude rovněž doprovázena:

a) kopií potvrzení o odsouzení či trestu a jakýmkoli souvisejícím rozsudkem; a

b) pokud byla tato osoba shledána vinnou, ale dosud jí nebyl uložen trest, prohlášením příslušného soudu v tomto smyslu a kopií zatýkacího rozkazu; nebo

c) pokud byl této osobě uložen trest, prohlášením uvádějícím, že trest je vykonatelný a kolik z trestu ještě zbývá vykonat.

Článek 9

OVĚŘENÍ

Písemnosti podporující žádost o předání budou připuštěny jako důkazy prokazující skutečnosti v nich obsažené, pokud jsou řádně ověřeny. Písemnosti jsou řádně ověřeny, pokud je zřejmé, že jsou:

a) podepsány nebo ověřeny soudcem, smírčím soudcem nebo úředníkem dožadující smluvní strany; a

b) opatřeny otiskem úředního razítka příslušného orgánu dožadující smluvní strany.

Článek 10

JAZYK PÍSEMNOSTÍ

1. Všechny písemnosti zasílané v souladu s touto Dohodou do Zvláštní administrativní oblasti Hongkong budou v nebo přeloženy do čínštiny či angličtiny.

2. Všechny písemnosti zasílané v souladu s touto Dohodou do České republiky budou v nebo přeloženy do češtiny či angličtiny.

3. Jakýkoli ověřený překlad písemností zasílaných na podporu žádosti o předání poskytnutý dožadující smluvní stranou bude připuštěn pro všechny účely v řízení o předání.

Článek 11

DODATKOVÉ INFORMACE

1. Pokud jsou informace sdělené dožadující smluvní stranou shledány nedostatečnými k tomu, aby umožnily dožádané smluvní straně v souladu s touto Dohodou rozhodnout, požádá tato druhá smluvní strana o nezbytné dodatkové informace. Dožádaná smluvní strana může stanovit lhůtu pro doručení těchto informací a může tuto lhůtu podle potřeby prodloužit.

2. Pokud je osoba, o jejíž předání je žádáno, ve vazbě a poskytnuté dodatkové informace nejsou v souladu s touto Dohodou dostatečné nebo nejsou doručeny ve stanovené době, může být tato osoba propuštěna. Takové propuštění nebrání dožadující smluvní straně podat novou žádost o předání této osoby.

Článek 12

PŘEDBĚŽNÁ VAZBA

1. V naléhavých případech může být vyžadovaná osoba podle uvážení dožádané smluvní strany a v souladu s jejím právem na žádost dožadující smluvní strany vzata do předběžné vazby. Dožádaná smluvní strana neprodleně informuje dožadující smluvní stranu o svém rozhodnutí o předběžné vazbě.

2. Žádost o předběžnou vazbu bude obsahovat vyjádření úmyslu požádat o předání vyžadované osoby, kopii zatýkacího rozkazu nebo odsuzujícího rozsudku proti této osobě nebo prohlášení o jejich existenci, informace týkající se totožnosti, státní příslušnosti a pravděpodobném místě pobytu, popis osoby, stručný popis trestného činu a okolností případu a prohlášení o trestu, který může být nebo byl uložen pro tento trestný čin a, přichází-li to v úvahu, kolik z tohoto trestu zbývá vykonat.

3. Žádost o předběžnou vazbu může být zasílána jakýmikoli prostředky umožňujícími písemný záznam prostřednictvím ústředních orgánů nebo prostřednictvím Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol).

4. Předběžná vazba vyžadované osoby bude ukončena po uplynutí šedesáti dnů ode dne zatčení, pokud žádost o předání a podpůrné listiny nebyly doručeny. Propuštění osoby podle tohoto odstavce nebrání zahájení či pokračování řízení o předání, jsou-li žádost o předání a podpůrné listiny doručeny následně.

Článek 13

SOUBĚŽNÉ ŽÁDOSTI

Pokud je o předání osoby žádáno souběžně jednou ze smluvních stran a státem, s nímž Česká republika nebo Zvláštní administrativní oblast Hongkong, bez ohledu na to, která z nich je o předání žádána, má smlouvy, dohody či ujednání pro předávání obviněných či odsouzených osob, dožádaná smluvní strana rozhodne s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně příslušných ustanovení v jakýchkoli smlouvách či dohodách platných mezi dožádanou smluvní stranou a dožadujícími stranami, poměrné závažnosti a místa spáchání trestných činů, příslušných dob podání žádostí, státní příslušnosti a obvyklého místa pobytu vyžadované osoby a možnosti následného předání jinému státu, a informuje druhou smluvní stranu o důvodech svého rozhodnutí.

Článek 14

ZASTUPOVÁNÍ A NÁKLADY

1. Dožádaná smluvní strana přijme všechna nezbytná opatření pro a ponese náklady jakýchkoli řízení vyvolaných žádostí o předání a bude i jinak zastupovat zájmy dožadující smluvní strany.

2. Pokud bude zjevné, že v důsledku žádosti o předání mohou vzniknout výjimečné náklady, budou smluvní strany konzultovat za účelem rozhodnutí, jakým způsobem budou tyto náklady uhrazeny.

3. Dožádaná smluvní strana ponese náklady vyvolané zatčením a vazbou osoby, o jejíž předání je žádáno, dokud tato osoba nebude předána. Dožadující smluvní strana ponese všechny následné náklady.

Článek 15

ZAŘÍZENÍ PŘEDÁNÍ

1. Dožádaná smluvní strana, jakmile bylo učiněno rozhodnuti o žádosti o předání, oznámí toto rozhodnutí dožadující smluvní straně.

2. Pokud má být osoba předána, bude tato osoba orgány dožádané smluvní strany dopravena na takové vhodné místo odjezdu v pravomoci této smluvní strany, které určí dožadující smluvní strana.

3. Za podmínek odstavce 4 tohoto článku vyzvedne dožadující smluvní strana osobu ve lhůtě stanovené dožádanou smluvní stranou, přičemž tato lhůta nebude kratší než 14 dní ode dne oznámení rozhodnutí dožadující smluvní straně podle odstavce 1, ledaže se obě smluvní strany dohodnou jinak, a není-li osoba v této lhůtě vyzvednuta, dožádaná smluvní strana může odmítnout tuto osobu předat pro týž trestný čin.

4. Pokud nepředvídané okolnosti smluvním stranám zabrání předat či převzít osobu, smluvní strany se vzájemně informují. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na novém datu pro předání a použije se ustanovení odstavce 3 tohoto článku.

Článek 16

PŘEDÁNÍ VĚCÍ

1. V rozsahu dovoleném právem dožádané smluvní strany, je-li vyhověno žádosti o předání osoby, dožádaná smluvní strana:

a) předá dožadující smluvní straně všechny věci, včetně finančních částek,

(i) které mohou sloužit jako důkaz trestného činu; nebo

(ii) které byly získány vyžadovanou osobou v důsledku trestného činu a jsou v držení této osoby nebo jsou objeveny následně;

b) může, podléhají-li předmětné věci v souvislosti s probíhajícím řízením v rámci pravomocí dožádané smluvní strany zabavení či propadnutí, si je dočasně ponechat nebo je předat za podmínky, že budou vráceny.

2. Ustanovení odstavce 1 není na újmu práv dožádané smluvní strany nebo jakékoli osoby odlišné od vyžadované osoby. Pokud taková práva jsou, budou věci na žádost bezplatně vráceny dožádané smluvní straně, jakmile to bude možné po skončení řízení.

3. Předmětné věci budou, požádá-li o to dožadující smluvní strana, předány této smluvní straně i v případě, že předání nemůže být provedeno, protože vyžadovaná osoba zemřela či uprchla.

Článek 17

SPECIALITA A DALŠÍ PŘEDÁNÍ

1. Osoba, která byla předána, nebude stíhána, odsouzena, vzata do vazby či podrobena jakémukoli jinému omezení osobní svobody dožadující smluvní stranou pro jakýkoli trestný čin spáchaný před jejím předáním kromě:

a) trestného činu či trestných činů, pro které bylo předání povoleno;

b) trestného činu, bez ohledu na jeho popis, založeného na v zásadě týchž skutečnostech, pro které bylo vydání povoleno, za předpokladu, že takový trestný čin je jedním z těch, pro které by podle této Dohody mohla být předána, a dále za předpokladu, že za takový trestný čin nelze uložit trest přísnější než byl trest za trestný čin, pro který byla předána;

c) jakéhokoli jiného trestného činu, pro který může být předání podle této Dohody povoleno a ohledně nějž je dožádaná smluvní strana požádána a udělí souhlas s tím, aby s osobou bylo vedeno řízení,

ledaže měla nejdříve možnost využít svého práva opustit smluvní stranu, jíž byla předána, a neučinila tak ve lhůtě čtyřiceti dnů nebo se dobrovolně vrátila poté, co jí opustila.

2. Osoba, která byla předána, nebude dále předána mimo pravomoc dožadující smluvní strany pro trestný čin spáchaný před jejím předáním, ledaže:

a) dožádaná smluvní strana souhlasí s takovým dalším předáním; nebo

b) měla nejdříve možnost využít svého práva opustit smluvní stranu, jíž byla předána, a neučinila tak ve lhůtě čtyřiceti dnů nebo se dobrovolně vrátila poté, co ji opustila.

3. Smluvní strana, o jejíž souhlas je žádáno podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. a) tohoto článku, může vyžadovat předložení jakékoli listiny nebo prohlášení uvedeného v čl. 8 a jakéhokoli prohlášení učiněného k věci předanou osobou.

Článek 18

PRŮVOZ

V rozsahu umožněném jejím právem může být na písemnou žádost povolen průvoz smluvní stranou. Smluvní strana, kterou má být proveden průvoz, může požadovat informace uvedené v čl. 12 odst. 2.

Článek 19

VSTUP V PLATNOST A UKONČENÍ PLATNOSTI

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost třicátým dnem po dni, kdy si smluvní strany písemně oznámily, že jejich příslušné požadavky pro vstup této Dohody v platnost byly splněny.

2. Ustanovení této Dohody se použijí na žádosti učiněné po jejím vstupu v platnost bez ohledu na dobu spáchání trestného činu či trestných činů uvedených v žádosti.

3. Každá ze smluvních stran může tuto Dohodu kdykoli vypovědět oznámením zaslaným druhé smluvní straně. Dohoda pozbude platnosti šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi.


Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Hongkongu dne 4. března roku 2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodné anglické zněni.

Za Českou republiku
Ing. Jaroslav Kantůrek v. r.
generální konzul České republiky ve Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong

Za Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong
T. K. Lai v. r.
tajemník pro bezpečnost Centrálního úřadu vlády

Přesunout nahoru