Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 12/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

Datum vyhlášení 06.02.2015
Uzavření smlouvy 13.06.2012
Ratifikace Smlouvy 17.10.2014
Platnost od 01.12.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. června 2012 byl v Bruselu přijat a podepsán Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy1).

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Italské republiky, depozitáře Protokolu, dne 17. října 2014.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 dne 1. prosince 2014 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

České znění Protokolu ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKO,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY“,

PŘIPOMÍNAJÍCE rozhodnutí hlav států a předsedů vlád 27 členských států Evropské unie, zasedajících v Evropské radě, přijaté ve dnech 18. a 19. června 2009, ve vztahu k obavám irského lidu týkajícím se Lisabonské smlouvy;

PŘIPOMÍNAJÍCE prohlášení hlav států a předsedů vlád, zasedajících v Evropské radě, učiněné ve dnech 18. a 19. června 2009, že v okamžiku uzavření příští smlouvy o přistoupení začlení ustanovení uvedeného rozhodnutí do protokolu, který bude v souladu s příslušnými ústavními předpisy jejich zemí připojen ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie;

BEROUCE NA VĚDOMI skutečnost, že Vysoké smluvní strany podepsaly Smlouvu mezi Vysokými smluvními stranami a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii;

SE DOHODLY na následujících ustanoveních, která se připojují ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie:

HLAVA I

PRÁVO NA ŽIVOT, RODINA A VZDĚLANÍ

Článek 1

Žádné ustanovení Lisabonské smlouvy přiznávající právní status Listině základních práv Evropské unie ani žádná ustanovení uvedené smlouvy týkající se prostoru svobody, bezpečnosti a práva nijak neovlivňují rozsah a platnost ochrany práva na život stanovené v článcích 40.3.1, 40.3.2 a 40.3.3, ochrany rodiny stanovené v článku 41 a ochrany práv týkajících se vzdělání stanovené v článcích 42, 44.2.4 a 44.2.5 Ústavy Irska.

HLAVA II

DANĚ

Článek 2

Žádné ustanovení Lisabonské smlouvy nijak nemění pro žádný členský stát rozsah nebo výkon pravomocí Evropské unie v oblasti zdanění.

HLAVA III

BEZPEČNOST A OBRANA

Článek 3

Činnost Unie na mezinárodní scéně spočívá na zásadách demokracie, právního státu, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod, úcty k lidské důstojnosti, na zásadách rovnosti a solidarity a na dodržování zásad Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva.

Společná bezpečnostní a obranná politika Unie je nedílnou součástí společné zahraniční a bezpečnostní politiky a zajišťuje Unii operativní schopnost pro vedení misí mimo její území k udržení míru, předcházení konfliktům a posílení mezinárodní bezpečnosti v souladu se zásadami Charty Organizace spojených národů.

Tato politika se nedotýká bezpečnostní a obranné politiky jednotlivých členských států, včetně Irska, ani závazků žádného členského státu.

Lisabonskou smlouvou není ovlivněna ani dotčena tradiční irská politika vojenské neutrality.

Členské státy - včetně Irska, které jedná v duchu solidarity, a aniž by tím byla dotčena jeho tradiční politika vojenské neutrality - určí povahu pomoci či podpory, která má být poskytnuta členskému státu, jenž se stane na svém území cílem teroristického útoku nebo ozbrojeného napadení.

Jakékoli rozhodnutí, které povede ke společné obraně, bude vyžadovat jednomyslné rozhodnutí Evropské rady. O tom, zda přistoupí ke společné obraně či nikoli, rozhodnou členské státy včetně Irska v souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy a svými příslušnými ústavními předpisy.

Žádným ustanovením této hlavy není ovlivněn ani dotčen postoj či politika jakéhokoli jiného členského státu v oblasti bezpečnosti a obrany.

Každý členský stát rovněž v souladu s ustanoveními Lisabonské smlouvy a příslušnými vnitrostátními právními předpisy rozhodne o své účasti v rámci stálé strukturované spolupráce nebo Evropské obranné agentury.

Lisabonská smlouva nestanoví vytvoření evropské armády ani nezakládá povinnost jakékoli vojenské služby.

Lisabonskou smlouvou není dotčeno právo Irska či jiného členského státu určit povahu a objem svých výdajů v oblasti obrany a bezpečnosti a povahu svých obranných schopností.

O své účasti ve vojenské operaci rozhodne Irsko či jiný členský stát v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 4

Tento protokol je otevřen k podpisu Vysokých smluvních stran do 30. června 2012.

Tento protokol ratifikují Vysoké smluvní strany a Chorvatská republika, nevstoupí-li tento protokol v platnost do dne přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, v souladu se svými ústavními předpisy. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Italské republiky.

Tento protokol vstupuje v platnost pokud možno dnem 30. června 2013 za předpokladu, že budou uloženy všechny ratifikační listiny, nebo nestane-li se tak, prvním dnem měsíce následujícího po uložení ratifikační listiny tím členským státem, který tak učiní jako poslední.

Článek 5

Tento protokol, sepsaný v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložen v archivu vlády Italské republiky, která předá jeho ověřený opis všem vládám ostatních členských států.

Jakmile se tento protokol stane v souladu s článkem 2 aktu o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky závazným pro Chorvatskou republiku, bude chorvatské znění tohoto protokolu, které má stejnou platnost jako znění uvedené v prvním pododstavci, uloženo rovněž v archivu vlády Italské republiky, která předá jeho ověřený opis všem vládám ostatních členských států.


NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy.

Poznámky pod čarou

1) Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaná dne 13. prosince 2007 v Lisabonu, včetně Druhého protokolu o opravách Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaného dne 30. dubna 2008 v Římě, byla vyhlášena pod č. 111/2009 Sb. m. s.
Třetí protokol o opravách Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaný dne 27. listopadu 2009 v Římě, byl vyhlášen pod č. 40/2010 Sb. m. s.
Čtvrtý protokol o opravách Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, podepsaný dne 23. března 2010 v Římě, byl vyhlášen pod č. 68/2010 Sb. m. s.

Přesunout nahoru