Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 10/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2014–2017

Datum vyhlášení 28.01.2015
Uzavření smlouvy 12.12.2014
Platnost od 12.12.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

Vědecký výzkum (Čl. 1 - Čl. 2)
Vysoké školství (Čl. 3 - Čl. 9)
Mládež (Čl. 13 - Čl. 15)
Sport (Čl. 16 - Čl. 17)
Kultura a umění (Čl. 18 - Čl. 22)
Knihovny (Čl. 23 - Čl. 25)
Kulturní dědictví (Čl. 26 - Čl. 31)

10

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 2014 byl v Praze podepsán Prováděcí program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2014-2017.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 41 dnem podpisu.

Anglické znění Programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROVÁDĚCÍ PROGRAM

KULTURNÍ, ŠKOLSKÉ A VĚDECKÉ SPOLUPRÁCE

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A

VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

2014-2017

Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen „smluvní strany“) vedeny přáním upevňovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti vzdělání, vědy a kultury v souladu s Dohodou o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou, podepsanou v Káhiře dne 19. října 1957, se dohodly na sjednání následujícího Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce na léta 2014-2017:

Vědecký výzkum

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi výzkumnými ústavy a spolupráci na projektech, na kterých mají společný zájem.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu vědeckých informací, dokumentace a dalších materiálů.

Vysoké školství

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi se sídlem v zemích smluvních stran, jakož i vzájemné dohody o takové spolupráci. Kromě toho budou smluvní strany podporovat činnost Českého egyptologického ústavu v Egyptě a další formy spolupráce v oblasti egyptologie.

Článek 4

(a) Každý akademický rok česká smluvní strana nabídne stipendium pro vysokoškolské učitele a vědce z Egyptské arabské republiky na celkovou dobu deset (10) měsíců. Toto stipendium lze rozdělit na kratší stipendia, která nebudou kratší než jeden (1) měsíc a delší než pět (5) měsíců.

(b) Každý akademický rok egyptská smluvní strana nabídne stipendium pro vysokoškolské učitele a vědce z České republiky na celkovou dobu deset (10) měsíců. Toto stipendium lze rozdělit na kratší stipendia, která nebudou kratší než jeden (1) měsíc a delší než pět (5) měsíců

(c) Smluvní strany zajistí stipendijní pobyt kandidátů nominovaných dle tohoto Článku Prováděcího programu na základě předložených pozvání/souhlasů hostitelských institucí s pobytem a programem nominovaných kandidátů.

Článek 5

Každý akademický rok si smluvní strany navzájem nabídnou stipendia v doktorských studijních programech, jejichž celková délka bude maximálně třicet šest (36) měsíců v rámci jednoho akademického roku.

Článek 6

(a) Každý akademický rok, česká smluvní strana nabídne pět (5) stipendií pro egyptské studenty ke studiu českého jazyka v bakalářských a magisterských studijních programech na jedné z českých veřejných vysokých škol; každé ze stipendií bude na dobu maximálně pěti (5) měsíců.

(b) Každý akademický rok, egyptská smluvní strana nabídne pět (5) stipendií pro české studenty ke studiu arabského jazyka v bakalářských a magisterských studijních programech na jedné z egyptských vysokých škol; každé ze stipendií bude na dobu maximálně pěti (5) měsíců.

Článek 7

(a) Smluvní strany budou podporovat výuku českého jazyka v Egyptské arabské republice a výuku arabského jazyka v České republice.

(b) Na žádost české smluvní strany, egyptská smluvní strana podpoří vyslání jednoho (1) vysokoškolského učitele vyučovat arabský jazyk a literaturu na jedné vybrané české veřejné vysoké škole.

(c) Na žádost egyptské smluvní strany, česká smluvní strana podpoří vyslání jednoho (1) vysokoškolského učitele vyučovat český jazyk a literaturu na Fakultě jazyků Univerzity Ain Shams v Káhiře.

Článek 8

V případě potřeby budou smluvní strany vydávat doporučení pro vysoké školy (včetně univerzit), týkající se postupu při uznávání vysvědčení, vysokoškolských diplomů a akademických titulů získaných ve státě druhé smluvní strany.

Článek 9

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo vysokého školství Egyptské arabské republiky podpoří výměnu dvou (2) odborníků odpovědných za přípravu a realizaci vzdělávacích částí tohoto Prováděcího programu s cílem řešení problémů spojených s jeho plněním.

Každá z návštěv nebude delší než jeden (1) týden. Podmínky každé návštěvy budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Všeobecné a odborné vzdělávání

Článek 10

Smluvní strany si na požádání zašlou publikace o vzdělávání, vzdělávání dospělých, informace o vzdělávacích programech a osnovách používaných ve školách různého zaměření a různých stupňů včetně institucí určených ke vzdělávání dospělých.

Článek 11

Smluvní strany si na požádání budou vyměňovat informace z oblasti využívaní informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání.

Článek 12

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o akcích zaměřených na činnost žáků a studentů v oblasti životního prostředí a uměleckou činnost a budou podporovat výměnu výsledků jejich práce v těchto oblastech.

Mládež

Článek 13

Smluvní strany si na požádání budou vyměňovat dokumenty a materiály z oblasti mládeže.

Článek 14

Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání pro mládežnické vedoucí.

Článek 15

Smluvní strany budou podporovat výměnu názorů a zkušeností v oblasti rozvoje mládežnických institucí (skauti, dívčí vedoucí, ubytovny pro mládež).

Sport

Článek 16

Smluvní strany budou podporovat kontakty a výměny sportovních kolektivů a jednotlivých sportovců, trenérů a odborníků, organizované a financované příslušnými sportovními organizacemi.

Článek 17

Smluvní strany si na požádání vymění dokumenty a materiály z oblasti činnosti mládeže, sportu a tělovýchovy.

Kultura a umění

Článek 18

Při výměně kulturních a uměleckých hodnot, jichž se týkají články 19, 20, 21, 22 a 25 budou strany vycházet z principů Úmluvy o ochraně a podpoře kulturních projevů (Paříž, 2005).

Článek 19

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu uměleckých souborů za účelem jejich účasti na festivalech pořádaných partnerskou zemí v souladu s podmínkami a statuty akce.

Článek 20

a) Česká smluvní strana je připravena přijmout egyptské umělce, kteří se budou účastnit mezinárodních uměleckých přehlídek pořádaných v České republice, např. mezinárodní výstavy scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale 2015 v souladu s podmínkami a statuty akce.

b) Egyptská smluvní strana je připravena přijmout české umělce, kteří se budou účastnit mezinárodních uměleckých přehlídek pořádaných v Egyptě, např. Káhirského mezinárodního bienále, Káhirského mezinárodního bienále keramiky, Káhirského mezinárodního trienále grafiky a doprovodných sympozií v souladu s podmínkami a statuty akce.

Článek 21

Smluvní strany budou na svých filmových festivalech podporovat zastoupení filmové tvorby partnerské země.

Článek 22

Smluvní strany budou podporovat účast svých umělců na mezinárodních knižních veletrzích:

- v České republice:

• Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha pořádaný každoročně v květnu.

- v Egyptě:

• Káhirský mezinárodní knižní veletrh pořádaný každoročně v lednu.

• Káhirský mezinárodní veletrh dětské literatury pořádaný každoročně v listopadu.

Knihovny

Článek 23

Smluvní strany budou podporovat uzavření zvláštního Memoranda o porozumění mezi Národní knihovnou České republiky a Národní knihovnou a archivem Egyptské arabské republiky v oblasti knihovnictví.

Článek 24

Smluvní strany budou podporovat sdílení písemných kulturních památek prostřednictvím komunikačních technologií.

Článek 25

Smluvní strany budou podporovat překlady ze svých národních literatur, tj. zejména překlady beletrie z češtiny do arabštiny a z arabštiny do češtiny.

Kulturní dědictví

Článek 26

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci muzeí a galerií za účelem výměny výstav, účasti odborníků na konferencích, sympóziích, vědeckých projektech, výzkumných a dalších aktivitách.

Konkrétní podmínky budou dohodnuty přímo mezi odpovídajícími institucemi.

Článek 27

Smluvní strany budou podporovat výměnu odborníků z oblasti muzeí a galerií a výměnu informací z oblasti muzeologie.

Článek 28

Smluvní strany budou podněcovat účast svých odborníků ve společných pracovních skupinách, které budou v obou zemích zřizovány k výměně zkušeností s evidováním uměleckých památek objevených při vykopávkách, včetně přejímání metod dokumentace a vědecké publikační činnosti a včetně vzdělávání a výcviku v používání nejnovějších systémů a metod restaurování, uchovávání a skladování.

Článek 29

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi institucemi zodpovědnými za uchovávání kulturního dědictví obou států. Obě strany se dohodly na výměně dokumentů a informací o ochraně, uchovávání a restaurování kulturních památek.

Článek 30

Smluvní strany budou spolupracovat v boji proti nezákonnému obchodu s kulturním majetkem tím, že budou v souladu se svými vnitrostátními právními řády a s úmluvami UNESCO, jichž jsou signatáři, přijímat všechna nezbytná a preventivní opatření k zamezení tohoto obchodu.

Článek 31

Strany budou podporovat výměnu výstav reprezentujících kulturní dědictví obou zemí v souladu s vnitrostátním zákonodárstvím upravujícím správu takovýchto výstav.

Podrobnosti budou dojednány diplomatickou cestou.

Všeobecná a finanční ustanovení

Článek 32

Vysílající smluvní strana zajistí, aby osobám přijatým na základě tohoto Prováděcího programu byly uhrazeny náklady na mezinárodní zpáteční jízdné do místa pobytu ve statě přijímající smluvní strany.

Článek 33

Při výběru osob pro tento Prováděcí program upřednostní smluvní strany osoby, jež ovládají jazyk přijímající smluvní země a angličtinu.

Článek 34

(a) Při nominování kandidátů podle článků 4, 5 a 6 tohoto Prováděcího programu předá vysílající smluvní strana nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku dokumenty obsahující informace požadované v dotaznících přijímající smluvní strany. Na osobní údaje kandidátů uvedené v dotaznících se vztahují zákony o ochraně osobních údajů platné v zemích smluvních stran.

(b) Nominace kandidátů z České republiky předložené na základě článků 4, 5 a 6 tohoto Prováděcího programu proběhnou na základě žádostí a údajů o jazykových dovednostech nominovaných žadatelů včetně náplně a délky jejich pobytu.

(c) Nominace egyptských kandidátů předložené na základě článků 4, 5 a 6 tohoto Prováděcího programu proběhnou na základě vyplněných žádostí a přiložených dokladů, jež jsou v žádosti uvedené jako povinné.

(d) Do 1. července každého kalendářního roku předloží přijímající smluvní strana příslušným odpovědným orgánům své stanovisko k přijetí kandidátů. Protokol o přijatých kandidátech musí obsahovat adresu ubytovacího zařízení, výši stipendia a délku pobytu.

(e) Vysílající smluvní strana bude informovat přijímající smluvní stranu o dni příjezdu jednotlivých kandidátů minimálně tři (3) týdny předem.

Článek 35

Výměna osob podle článků 4 a 5 tohoto Prováděcího programu se uskuteční za následujících podmínek:

1. Přijímající česká smluvní strana zajistí, aby všem osobám přijatým podle článků 4 a 5 tohoto Prováděcího programu bylo poskytnuto:

a) ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol pro hostující učitele. Pokud se kandidát neohlásí na adrese uvedené v Rozhodnutí v průběhu dvou týdnů od data uvedeného v Rozhodnutí, bere na vědomí skutečnost, že rezervace původního ubytování může být zrušena a počátek studijního pobytu může být v návaznosti na tento fakt posunut, dokud nebude poskytnuto jiné ubytovací zařízení;

b) stipendium podle platných předpisů a podmínek svého státu, které v současné době činí 9 500,- Kč (korun českých) měsíčně; tuto částku lze zvýšit v souladu s novými platnými právními a finančními předpisy státu přijímající smluvní strany. Tento obnos 9 500,- Kč (korun českých) zahrnuje částku určenou na úhradu ubytování.

2. Přijímající egyptská smluvní strana zajistí, aby všem osobám přijatým podle článků 4 a 5 tohoto Prováděcího programu bylo poskytnuto:

a) bezplatné ubytování hotelového typu. Není-li takové ubytování k dispozici, poskytne přijímající egyptská smluvní strana každému kandidátovi nejméně 400,- EGP (egyptských liber) měsíčně na pokrytí nákladů na ubytování, které si přijatá osoba zajistí sama;

b) stipendium ve výši 800,- EGP (egyptských liber) měsíčně; tuto částku lze zvýšit v souladu s novými platnými právními a finančními předpisy státu přijímající smluvní strany.

Článek 36

Výměna osob podle článků 6 tohoto Prováděcího programu se uskuteční za následujících podmínek:

1. Přijímající česká smluvní strana zajistí, aby každému egyptskému studentu přijatému podle článku 6 tohoto Prováděcího programu bylo poskytnuto:

a) bezplatné studium;

b) stipendium pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů podle platných právních a finančních předpisů svého státu, které v současné době činí 9 000,- Kč (korun českých) měsíčně; tuto částku lze zvýšit v souladu s novými platnými právními a finančními předpisy státu přijímající smluvní strany. Tento obnos 9 000,- Kč (korun českých) zahrnuje částku určenou na úhradu ubytování.

c) ubytování na studentských kolejích za stejných podmínek, jaké mají čeští studenti. Pokud se kandidát neohlásí na adrese uvedené v Rozhodnutí v průběhu dvou týdnů od data uvedeného v Rozhodnutí, bere na vědomí skutečnost, že rezervace původního ubytování může být zrušena a počátek studijního pobytu může být v návaznosti na tento fakt posunut, dokud nebude poskytnuto jiné ubytovací zařízení.

d) možnost stravování v jídelnách určených pro studenty za stejných podmínek, jaké mají čeští studenti.

2. Přijímající egyptská smluvní strana zajistí, aby každému českému studentu přijatému podle článku 6 tohoto Prováděcího programu bylo poskytnuto:

a) bezplatné studium;

b) stipendium ve výši 550,- EGP (egyptských liber) měsíčně; tuto částku lze zvýšit v souladu s novými platnými právními a finančními předpisy státu přijímající smluvní strany;

c) bezplatné ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol pro hostující učitele. Není-li takové ubytování k dispozici, poskytne přijímající egyptská smluvní strana každému kandidátovi nejméně 250,- EGP (egyptských liber) měsíčně na pokrytí nákladů na ubytování, které si přijatý kandidát zajistí sám;

d) možnost stravování v jídelnách určených pro studenty za stejných podmínek, jaké mají egyptští studenti.

Článek 37

1. Příslušný orgán přijímající české smluvní strany poskytne každému učiteli přijatému podle článku 7 tohoto Prováděcího programu mzdu vysokoškolského učitele podle platných právních předpisů svého státu.

2. Přijímající egyptská smluvní strana poskytne každému učiteli přijatému podle článku 7 tohoto Prováděcího programu mzdu vysokoškolského učitele podle platných právních předpisů svého státu.

3. Učitelé jsou jmenováni na jeden kalendářní rok a veškerá možná prodloužení jejich pobytu musí být projednána diplomatickou cestou k 1. lednu každého roku.

Článek 38

Výplata stipendií podle článků 4, 5 a 6 tohoto Prováděcího programu proběhne ve dnech stanovených přijímající smluvní stranou.

Článek 39

Během platnosti tohoto Prováděcího programu zváží smluvní strany v případě potřeby navýšení peněžních částek poskytovaných kandidátům jako měsíční stipendium.

Článek 40

Veškeré výše uvedené částky (granty, stipendia, příspěvky, mzdy či odměny učitelům na vysokých školách) budou osobám přijatým na základě tohoto Prováděcího programu vyplaceny podle příslušných vnitrostátních právních úprav v zemích smluvních stran.

Závěrečná ustanovení

Článek 41

Tento Prováděcí program vstupuje v platnost dnem podpisu a platí až do uzavření nového Prováděcího programu.


Dáno v Praze, dne 12.12.2014 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
JUDr. Kateřina Kalistová v. r.
první náměstkyně ministra kultury

Za vládu Egyptské arabské republiky
Mohamed Abdel Hakam v.r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Egyptské arabské republiky v České republice


PŘÍLOHA

Podmínky výměny uměleckých expozic

Pokud nebude dohodnuto jinak, výměny výstav budou probíhat v souladu s těmito podmínkami:

1. Výměna výstav bude uskutečňována na základě principu reciprocity.

Povinnosti vysílající strany:

2. Vysílající strana sdělí přijímající straně nejpozději šest (6) měsíců předem časový rozvrh a témata připravované výstavy, aby přijímající strana mohla podniknout náležité přípravy.

3. Nejpozději tři (3) měsíce před zahájením plánované výstavy poskytne vysílající strana přijímající straně k plánované výstavě základní technické údaje a materiály nezbytné pro vytištění katalogů (předmluvu, seznam objektů, fotografie atd.); exponáty je třeba doručit na dohodnuté místo nejpozději dva (2) týdny před zahájením výstavy.

4. Vysílající strana uhradí náklady na balení, dopravu a pojištění exponátů tzv. „z hřebíku na hřebík“ (na první místo konání výstavy a z posledního místa konání výstavy v přijímající zemi).

5. Vysílající strana uhradí náklady na mezinárodní dopravu a výdaje zástupců, kteří výstavu doprovázejí.

Povinnosti přijímající strany:

6. V případě ztráty nebo poškození exponátů přijímající strana poskytne vysílající straně bezplatně veškerou dokumentaci týkající se příčiny ztráty nebo poškození, aby jí tak usnadnila získání náhrady škody od pojišťovny. Přijímající strana není oprávněna uvádět poškozené exponáty do původního stavu bez souhlasu vysílající strany.

7. Přijímající strana uhradí náklady na uspořádání výstavy, které zahrnují náklady na nájemné za výstavní síně - bezpečnostní opatření - technickou asistenci - skladovací prostory - instalaci - osvětlení - vytápění - demontáž a tisk publikací, jako jsou plakáty, katalogy a pozvánky.

8. Přijímající strana uhradí náklady na vnitrostátní dopravu související s výstavou (dopravu mezi jednotlivými městy) a náklady na ubytování kurátorů výstavy.

9. Strany se dohodnou na počtu osob, které budou výstavu doprovázet, a na délce trvání jejich pobytu.

Podmínky výměny jednotlivců a skupin

10. Vysílající strana uhradí náklady na mezinárodní dopravu tam a zpět.

11. Přijímající strana uhradí náklady na ubytování s plnou penzí a na vnitrostátní dopravu v souladu s programem návštěvy (doby pobytu). Mezistátní telefonní hovory, alkoholické nápoje a použití prádelny jsou vyloučeny.

12. Výměna jednotlivců a skupin bude probíhat v souladu s platnými zákony přijímající strany.

Obecná ustanovení pro výměnu jednotlivců

13. Vysílající strana navrhne osoby k výměně a uvědomí o svém výběru přijímající stranu nejpozději tři (3) měsíce před navrhovaným datem odjezdu.

14. Vysílající strana poskytne přijímající straně veškeré nezbytné informace o akademické a profesní kvalifikaci navrhovaných kandidátů a návrh jejich pracovního programu.

Přesunout nahoru