Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 7/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany

Datum vyhlášení 20.02.2014
Uzavření smlouvy 20.09.2013
Platnost od 01.12.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. září 2013 byla v Ostravě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 1. prosince 2013.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY

O ROZVOJI SPOLUPRÁCE V OBLASTI OBRANY

PREAMBULE

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky

(dále jen „smluvní strany“),

sdílejíce společné přesvědčení, že prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti obrany, včetně vzájemné spolupráce podniků ve zřizovatelské anebo zakladatelské působnosti Ministerstva obrany České republiky a Ministerstva obrany Slovenské republiky obohatí vztah mezi smluvními stranami,

majíce na paměti své partnerství v Evropské unii a v Organizaci Severoatlantické smlouvy,

přejíce si uplatňovat a dále prosazovat principy iniciativ „Pooling & Sharing“ a „Smart Defence“,

přejíce si využívat synergických efektů vznikajících ze společných projektů spolupráce v oblasti obrany, včetně spolupráce realizované podniky ve zřizovatelské anebo zakladatelské působnosti Ministerstva obrany České republiky a Ministerstva obrany Slovenské republiky,

přejíce si co nejefektivnější využívání finančních prostředků určených na obranu,

s cílem zajištění podmínek pro realizaci jejich podstatných bezpečnostních a strategických zájmů,

uznávajíce Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemné spolupráci, podepsané v Bratislavě dne 2. května 1994, a následné protokoly, které toto Ujednání dále provádějí,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Předmět

1. Tato Dohoda upravuje oblasti, koordinaci a záměry rozvoje spolupráce smluvních stran v oblasti obrany, včetně spolupráce podniků ve zřizovatelské anebo zakladatelské působnosti Ministerstva obrany České republiky a Ministerstva obrany Slovenské republiky.

2. Veškeré činnosti smluvních stran prováděné na základě této Dohody budou uskutečňovány v souladu s příslušnými právními předpisy států smluvních stran a mezinárodními smlouvami, kterými jsou státy smluvních stran vázané.

ČLÁNEK 2

Oblasti spolupráce

1. Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v těchto oblastech:

a) obranné plánování,

b) vojenské vzdělávání,

c) vyzbroj ování,

d) logistika a vojenské zdravotnictví,

e) vojenské operace, cvičení a rozvoj ozbrojených sil.

2. Konkrétní podmínky spolupráce v oblastech uvedených v této Dohodě budou upraveny smluvními stranami v jednotlivých prováděcích protokolech k této Dohodě.

ČLÁNEK 3

Odpovědné orgány a koordinace spolupráce

1. Provádění této Dohody budou zabezpečovat odpovědné orgány smluvních stran, kterými jsou:

za českou smluvní stranu: Ministerstvo obrany České republiky,

za slovenskou smluvní stranu: Ministerstvo obrany Slovenské republiky,

(dále jen „odpovědné orgány“).

2. Za účelem koordinace spolupráce smluvních stran na základě této Dohody zřídí odpovědné orgány smluvních stran Řídící výbor, kterému budou spolupředsedat 1. náměstek ministra obrany České republiky a státní tajemník Ministerstva obrany Slovenské republiky.

3. Členství v Řídícím výboru a jeho činnost upraví jednací řád, který schválí odpovědné orgány smluvních stran.

ČLÁNEK 4

Záměry rozvoje spolupráce

Smluvní strany budou na základě této Dohody rozvíjet vzájemnou spolupráci zejména souladu s těmito hlavními záměry:

1. v oblasti obranného plánování:

a) harmonizace mechanismů obranného plánování,

b) konzultace před mnohonárodními jednáními v NATO a EU;

2. v oblasti vojenského vzdělávání:

a) prohloubení spolupráce vzdělávacích institucí v oblasti obrany,

b) podpora zvyšování kvalifikace personálu,

c) zvyšování úrovně výuky cizích jazyků;

3. v oblasti vyzbroj ování:

a) harmonizace plánovacích mechanismů,

b) zvyšování efektivity pořizování vojenského materiálu a služeb,

c) koordinace při pořizování vojenského materiálu a služeb, a to i prostřednictvím mezinárodních agentur,

d) společný výzkum a vývoj;

4. v oblasti logistiky a vojenského zdravotnictví:

a) logistické zabezpečení, a to i v zahraničních vojenských operacích,

b) zdravotnické zabezpečení vojenských jednotek, a to i v zahraničních vojenských operacích,

c) společné působení ve zdravotnických jednotkách,

d) biologická ochrana vojsk;

5. v oblasti vojenských operací, cvičení a rozvoje druhů ozbrojených sil:

a) společný výcvik a příprava vojenských jednotek, a to i před jejich vysláním do zahraničních vojenských operací,

b) koordinace rozvoje ochrany proti zbraním hromadného ničení, komunikačních a informačních systémů, ženijního vojska a dělostřelectva,

c) spolupráce v záležitostech řízení operací a krizového řízení.

ČLÁNEK 5

Podpora spolupráce podniků

1. Podnikem ve zřizovatelské anebo zakladatelské působnosti Ministerstva obrany České republiky a Ministerstva obrany Slovenské republiky se pro účely této Dohody rozumí právnická osoba zřízená podle právního řádu státu jedné smluvní strany za účelem výzkumu, vývoje, výroby, oprav nebo jiných činností souvisejících s vojenským materiálem, vůči které plní Ministerstvo obrany České republiky anebo Ministerstvo obrany Slovenské republiky funkci zřizovatele anebo zakladatele (dále jen „podniky“).

2. Smluvní strany deklarují, že činnost podniků je realizována za účelem zabezpečování a ochrany podstatných bezpečnostních a strategických zájmů států smluvních stran.

3. Smluvní strany budou podporovat spolupráci podniků spočívající zejména v:

a) koordinovaném a efektivním využívání vědeckovýzkumných, výrobních, opravárenských, školících a dalších kapacit podniků,

b) realizaci společných obchodních projektů pro třetí strany,

c) realizaci společného vývoje a výzkumu, aplikovaného výzkumu a využití produktů a služeb vzniklých z takového vývoje a výzkumu,

d) výměně zkušeností a informací,

e) zajišťování oprav, údržby a úprav vojenského materiálu,

f) poskytování výcviku souvisejícího s vojenským materiálem,

g) realizaci společných investičních projektů.

4. Smluvní strany budou v rámci podpory spolupráce podniků:

a) identifikovat vhodné projekty ke kooperativnímu výzkumu, vývoji či pořízení vojenského materiálu,

b) identifikovat společné investice v oblasti obranných technologií a technologií průmyslové bezpečnosti,

c) realizovat projekty výzkumu a vývoje v oblasti obranných technologií a technologií průmyslové bezpečnosti,

d) koordinovat projekty vyzbroj ování ozbrojených sil států smluvních stran,

e) identifikovat možnosti spolupráce při zajišťování oprav a údržby vojenského materiálu a při výcviku ozbrojených sil.

5. Podmínky spolupráce podniků budou předmětem samostatných kontraktů sjednávaných podniky.

ČLÁNEK 6

Ochrana utajovaných informací

Všechny utajované informace vytvořené nebo vyměňované v rámci provádění této Dohody se používají, poskytují, ukládají, zpracovávají a chrání v souladu s ustanoveními Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností, podepsané v Bratislavě dne 3. února 2005, ve znění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností podepsané v Brunovcích dne 25. června 2008.

ČLÁNEK 7

Řešení sporů

Jakékoli případné spory mezi smluvními stranami této Dohody vzniklé při jejím provádění budou řešeny výhradně jednáním smluvních stran.

ČLÁNEK 8

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po datu přijetí poslední notifikace diplomatickou cestou mezi smluvními stranami o tom, že byly splněny vnitrostátní právní podmínky pro její vstup v platnost.

2. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a může být kdykoli písemnou formou změněna či doplněna po vzájemné dohodě smluvních stran.

3. Tuto Dohodu může každá ze smluvních stran písemně vypovědět. Platnost Dohody skončí šest měsíců po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, výpověď neovlivní již probíhající projekty spolupráce.


NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto Dohodu ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Dáno v Ostravě dne 20. září 2013.

ZA VLÁDU ČESKÉ REPUBLIKY
Ing. Vlastimil Picek v. r.
ministr obrany

ZA VLÁDU SLOVENSKÉ REPUBLIKY
Martin Glváč v. r.
ministr obrany

Přesunout nahoru