Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 71/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o pyrotechnickém vzdělávání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provedení Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic

Datum vyhlášení 19.12.2014
Uzavření smlouvy 13.11.2014
Platnost od 13.11.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. listopadu 2014 byl v Čeperce podepsán Protokol o pyrotechnickém vzdělávání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provedení Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic1).

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 8 odst. 2 dnem podpisu.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


PROTOKOL

o pyrotechnickém vzdělávání mezi

Ministerstvem vnitra České republiky a

Ministerstvem vnitra Slovenské republiky

k provedení Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“)

vedeny přáním přispět k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů,

vycházejíce z článku 3 písm. o) a z článku 26 odst. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsané v Bratislavě dne 27. ledna 2004, (dále jen „Smlouva“)

v souladu s mezinárodními závazky svých států a vnitrostátními právními předpisy,

se dohodly takto:

Článek 1

Předmětem tohoto protokolu je zabezpečení přípravy příslušníků Policejního sboru Slovenské republiky - pyrotechniků (dále jen „pyrotechnici“) a umožnění získání odborných znalostí a praktických dovedností v pyrotechnických kurzech, které poskytuje na české straně Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii.

Článek 2

Orgány příslušnými k provádění tohoto protokolu (dále jen „příslušné orgány“) jsou:

na české straně

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii (dále jen „škola“);

na slovenské straně

Kriminalistický a expertizní ústav Policejního sboru.

Článek 3

(1) K zabezpečení kvalifikované profesionální přípravy pyrotechniků umožní škola pyrotechnikům odborné vzdělávání.

(2) Odborné vzdělávání a jeho příprava bude probíhat dle požadavků slovenské strany na základě dohody se školou. Vlastní realizace odborného vzdělávání bude vždy závislá na konkrétních materiálních a personálních možnostech školy.

Článek 4

Příslušné orgány si do jednoho měsíce od podpisu tohoto protokolu sdělí kontaktní osoby příslušné k organizačnímu zajištění spolupráce podle tohoto protokolu a jejich kontaktní údaje. O případných změnách se budou neprodleně informovat.

Článek 5

V případě potřeby se mohou uskutečnit pracovní návštěvy a studijní pobyty pracovníků příslušného orgánu jedné smluvní strany u příslušného orgánu druhé smluvní strany.

Článek 6

(1) Příslušné orgány si před realizací odborného vzdělávání dohodnou:

a) obsah odborného vzdělávání,

b) termín a délku trvání odborného vzdělávání,

c) počet účastníků,

d) další podmínky související s odborným vzděláváním.

(2) Slovenská strana hradí náklady spojené s dopravou pyrotechniků do místa určení. Pro pyrotechniky zajistí zdravotní pojištění. O výši nákladů vynaložených na průběh odborného vzdělávání, které uhradí slovenská strana, se obě strany dohodnou vždy předem podle náročnosti studia a dalších okolností. Slovenská strana se na výuce může podílet rovněž předáním nebo zápůjčkou technického vybavení nebo předáním spotřebního materiálu určeného k výuce.

(3) Česká strana zabezpečí v případě potřeby pyrotechnikům neodkladnou zdravotní péči.

Článek 7

Při provádění tohoto protokolu používají příslušné orgány své úřední jazyky, pokud se nedohodnou jinak.

Článek 8

(1) Tento protokol se uzavírá na dobu platnosti Smlouvy. Každá smluvní strana může tento protokol kdykoli vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně. Platnost protokolu skončí uplynutím posledního dne měsíce následujícího po doručení oznámení.

(2) Tento protokol vstupuje v platnost dnem podpisu.


Dáno v Čeperce dne 13. 11. 2014 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v českém jazyce a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo vnitra České republiky
Zdeněk Jedlička v. r.
ředitel Vyšší policejní školy pro kriminální policii

Za Ministerstvo vnitra Slovenské republiky
Ondřej Laciak v. r.
ředitel Kriminalistického a expertizního ústavu

Poznámky pod čarou

1) Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsaná v Bratislavě dne 27. ledna 2004, byla vyhlášena pod č. 26/2005 Sb. m. s., opravená pod č. 8/2006 Sb. m. s. a změněná pod č. 76/2005 Sb. m. s., č. 73/2008 Sb. m. s., č. 85/2010 Sb. m. s. a č. 59/2014 Sb. m. s.

Přesunout nahoru