Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 70/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o zpětném přebírání osob

Datum vyhlášení 15.12.2014
Uzavření smlouvy 21.10.2013
Platnost od 01.01.2015
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. října 2013 byl v Kyjevě podepsán Prováděcí protokol mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o zpětném přebírání osob.

Prováděcí protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 11 odst. 3 dne 1. ledna 2015.

České znění Prováděcího protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROVÁDĚCÍ PROTOKOL

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A KABINETEM MINISTRŮ UKRAJINY

K DOHODĚ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A UKRAJINOU O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ OSOB

Vláda České republiky a Kabinet ministrů Ukrajiny (dále jen „smluvní strany”)

za účelem praktického provádění ustanovení Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o zpětném přebírání osob, podepsané v Lucemburku dne 18. června 2007, (dále jen „Dohoda”) a v souladu s jejím článkem 16.

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Obecná ustanovení

1. Tímto prováděcím protokolem se stanoví pravidla pro provádění Dohody ve vztahu mezi Českou republikou a Ukrajinou.

2. Pojmy použité v tomto prováděcím protokolu je třeba vykládat v tom smyslu, jak jsou definovány a používány v Dohodě.

Článek 2

Příslušné orgány

1. Příslušnými orgány ve smyslu článku 1 Dohody zodpovědnými za její provádění (dále jen „příslušné orgány“) jsou:

- na straně České republiky

- Policie České republiky, ředitelství služby cizinecké policie;

- na straně Ukrajiny

- Státní migrační služba Ukrajiny - hlavní příslušný orgán;

- Správa státní služby ochrany hranic pro vyřizování žádostí o zpětné převzetí ve zrychleném řízení a žádostí o průvoz leteckou cestou.

2. Smluvní strany si před vstupem tohoto prováděcího protokolu v platnost sdělí diplomatickou cestou kontaktní údaje příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 tohoto článku a budou si sdělovat jakékoliv změny v těchto kontaktních údajích.

Článek 3

Prostředky komunikace

1. Žádosti o zpětné převzetí a průvoz si příslušné orgány smluvních stran zasílají takovým způsobem, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů v nich uvedených proti náhodnému nebo neoprávněnému zničení nebo náhodné ztrátě, jakož i proti neoprávněnému přístupu, změnám nebo šíření. Tyto žádosti se zasílají poštou, nedohodnou-li se příslušné orgány smluvních stran jinak.

2. Odpovědi na žádosti o zpětné převzetí a průvoz a další související komunikace neobsahující osobní údaje předávané nebo provážené osoby probíhá pravidla elektronickou cestou, respektive za využití dalších technických prostředků komunikace, a odkazují na příslušné číslo jednací.

Článek 4

Doklady

1. Příslušné orgány si před vstupem tohoto prováděcího protokolu v platnost vymění vzory dokladů uvedených v příloze 1 Dohody.

2. Za jiný doklad potvrzující splnění podmínek pro zpětné převzetí ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Dohody se považuje rovněž seznam cestujících nebo písemné potvrzení letecké společnosti, která osobu dopravila.

3. Pokud příslušný orgán žádající smluvní strany usoudí, že pro určení státní příslušnosti nebo neoprávněného vstupu na území mohou být důležité i jiné doklady než ty, které jsou uvedeny v přílohách 1 až 4 Dohody, mohou být tyto doklady připojeny k žádosti o zpětné převzetí.

Článek 5

Pohovor

1. Potřeba provedení pohovoru ve smyslu článku 6 odst. 2 Dohody se uvede do části D žádosti o zpětné převzetí, která je v kopii zasílána rovněž zastupitelskému úřadu dožádané smluvní strany.

2. Pohovor se uskuteční na místě určeném příslušným orgánem žádající smluvní strany.

3. Výsledek pohovoru bude oznámen příslušnému orgánu žádající smluvní strany ve lhůtě stanovené pro provedení pohovoru.

Článek 6

Hraniční přechody

1. Pro zpětné převzetí nebo průvoz osob leteckou cestou smluvní strany využívají následující hraniční přechody:

- v případě České republiky - letiště Václava Havla Praha;

- v případě Ukrajiny - mezinárodni letiště Boryspil.

2. Po dohodě příslušných orgánů smluvních stran mohou být využita další mezinárodní letiště, kam se uskutečňují přímé lety z České republiky nebo Ukrajiny.

3. V případě přepravy pozemní cestou příslušné orgány smluvních stran dohodnou hraniční přechod ad hoc.

Článek 7

Podrobnosti předání

1. Návrh dne předání, místa vstupu na území a podrobné údaje týkající se případného doprovodu uvede příslušný orgán žádající smluvní strany v části D žádosti o zpětné převzetí, pokud jsou tyto údaje v době podání žádosti známy. Příslušný orgán dožádané smluvní strany odpoví na tento návrh v odpovědi na žádost o zpětné převzetí.

2. Pokud nejsou údaje podle odstavce 1 tohoto článku součástí žádosti o zpětné převzetí, oznámí je příslušný orgán žádající smluvní strany příslušnému orgánu dožádané smluvní strany nejméně 10 pracovních dnů před navrhovaným dnem předání osoby. Příslušný orgán dožádané smluvní strany odpoví na tento návrh neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Neobdrží-li příslušný orgán žádající smluvní strany žádnou odpověď, považuje se návrh za přijatý.

3. V případě předání osoby s doprovodem zahrnují údaje ve smyslu odstavce 1 tohoto článku jména, příjmení, hodnosti a služební postavení zástupců příslušného orgánu žádající smluvní strany, kteří budou provádět doprovod, a druh, číslo a datum vydání jejich cestovních dokladů. Případné změny v těchto údajích je třeba neprodleně oznámit.

4. O předání a převzetí osoby s doprovodem se sepíše záznam ve dvojím vyhotovení. Příslušný orgán každé smluvní strany si ponechá po jednom vyhotovení záznamu. Vzor záznamu je obsažen v příloze tohoto prováděcího protokolu a tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 8

Průvoz

1. Žádost o průvoz se podává nejméně 20 kalendářních dnů před přepokládaným datem zahájení průvozu. V případě potřeby se do části C žádosti o průvoz uvedou údaje podle článku 5 odst. 5 Dohody a článku 7 odst. 3 tohoto prováděcího protokolu. Případné změny v těchto údajích je třeba neprodleně oznámit. V odpovědi na žádost o průvoz se uvede, zda příslušný orgán dožádané smluvní strany žádá o doprovod v souladu s článkem 10 odst. 3 Dohody.

2. Průvoz je zpravidla prováděn leteckou cestou.

3. Zástupci příslušného orgánu žádající smluvní strany, kteří provádějí doprovod, poskytují doprovázené osobě náležitou péči během jejího pobytu v tranzitním prostoru letiště. Na území dožádané smluvní strany nevykonávají žádná úřední oprávnění a nejsou ozbrojeni. Jsou povinni respektovat vnitrostátní právní předpisy dožádané smluvní strany a mají při sobě kopii souhlasu příslušného orgánu dožádané smluvní strany s průvozem.

4. V průběhu průvozu leteckou cestou zástupci příslušného orgánu dožádané smluvní strany v rámci dohledu nad osobou ve smyslu článku 11 odst. 4 Dohody zejména zajistí, aby tato osoba neopustila tranzitní prostor letiště a nastoupila do letadla.

5. V průběhu průvozu pozemní cestou není osoba doprovázena zástupci žádající smluvní strany, pokud o to dožádaná smluvní strana nepožádá v souladu s článkem 10 odst. 3 Dohody.

Článek 9

Úhrada nákladů

1. Příslušný orgán žádající smluvní strany poskytne příslušnému orgánu dožádané smluvní strany náhradu nákladů podle článku 12 Dohody bankovním převodem na účet příslušného orgánu dožádané smluvní strany do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

2. Čísla bankovních účtů si smluvní strany vymění diplomatickou cestou.

3. Výše náhrad se řídí právními předpisy dožádané smluvní strany a je stanovena na základě dokladů prokazujících skutečnou výši nákladů.

Článek 10

Jazyky

1. Žádosti o zpětné převzetí a žádosti o průvoz a odpovědi na ně se podávají v anglickém jazyce, popřípadě v jazyce té smluvní strany, jíž jsou určeny. Ostatní dokumenty jsou předávány pokud možno v jazyce té smluvní strany, jíž jsou určeny, nebo v anglickém jazyce.

2. Další komunikace mezi příslušnými orgány smluvních stran probíhá v anglickém jazyce, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Článek 11

Vstup v platnost a ukončení platnosti

1. Tento prováděcí protokol je sjednáván na dobu neurčitou.

2. Po obdržení posledního písemného oznámení smluvních stran diplomatickou cestou o splnění jejich vnitrostátních právních postupů pro vstup tohoto prováděcího protokolu v platnost učiní smluvní strana, která toto oznámení obdržela, neprodleně v souladu s článkem 16 odst. 2 Dohody oznámení smíšenému readmisnímu výboru. O učinění oznámení smíšenému readmisnímu výboru zároveň informuje druhou smluvní stranu.

3. Tento prováděcí protokol vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po oznámení smíšenému readmisnímu výboru v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

4. Tento prováděcí protokol může být měněn a doplňován na základě souhlasu smluvních stran. Změny a doplnění se stávají součástí tohoto prováděcího protokolu a vstoupí v platnost v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.

5. Platnost tohoto prováděcího protokolu může být kdykoliv ukončena písemným oznámením kterékoliv ze smluvních stran učiněným diplomatickou cestou. V takovém případě pozbude platnosti 3 měsíce ode dne obdržení takového oznámení druhou smluvní stranou. V případě ukončení platnosti Dohody bude současně ukončena i platnost prováděcího protokolu.


Dáno v Kyjevě dne 21. října 2013 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém, ukrajinském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Ing. Ivan Počuch v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky na Ukrajině

Za Kabinet ministrů Ukrajiny
Mykola Kovalčuk v. r.
ředitel Státní migrační služby


Příloha

ZÁZNAM o převzetí/předání osoby

ZÁZNAM o převzetí/předání osoby

Přesunout nahoru