Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 66/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2014–2016

Datum vyhlášení 28.11.2014
Uzavření smlouvy 05.11.2014
Platnost od 05.11.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. listopadu 2014 byl v Praze podepsán Prováděcí program spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2014-2016.

Prováděcí program vstoupil v platnost na základě svého článku 9 dnem podpisu.

Anglické znění Prováděcího programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Prováděcí program spolupráce v oblasti školství a kultury mezi

vládou České republiky a

vládou Korejské republiky na léta 2014-2016

Vláda České republiky a vláda Korejské republiky (dále jen „smluvní strany“),

vedeny přáním upevnit svou vzájemně prospěšnou spolupráci v oblasti školství a kultury,

se v souladu s Dohodou o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky, podepsanou v Soulu dne 6. října 1994,

dohodly takto:

Článek 1

Cíl

Cílem tohoto Prováděcího programu je podpořit spolupráci smluvních stran v oblasti školství a kultury.

Článek 2

Školství

1. Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti školství prostřednictvím těchto aktivit:

(a) na požádání si vymění informace o vzdělávacích systémech ve svých státech, včetně informací o studijních programech a možnostech studia nabízených vysokými školami, a rovněž aktuálních otázkách v oblasti vzdělávání;

(b) budou podporovat navazování přímých kontaktů mezi vysokými školami působícími v jejich státech;

(c) poskytnou si informace o konferencích, sympoziích a dalších setkáních s mezinárodní účastí, které se budou konat na území států smluvních stran;

(d) budou usilovat o každoroční nabídku pěti (5) stipendií pro studenty vysokých škol ze státu druhé smluvní strany k účasti na letních jazykových kurzech pořádaných vysokými školami; a

(e) česká smluvní strana se bude snažit poskytnout dvouletá stipendia dvěma (2) korejským studentům určená k postgraduálním studijním pobytům (studiu v navazujících magisterských a doktorských studijních programech) nebo výzkumným pobytům na veřejných vysokých školách v České republice;

(f) korejská smluvní strana se bude snažit poskytnout dvouletá nebo tříletá stipendia dvěma (2) českým studentům určená k postgraduálním studijním pobytům (studiu v navazujících magisterských a doktorských studijních programech) v Korejské republice.

(g) Náklady související s realizací programu budou hrazeny v mezích rozpočtových možností ústředních správních orgánů.

2. V případě letních jazykových kurzů zmíněných v odst. 1 písm. (d) tohoto článku:

(a) vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně přihlášky uchazečů a další nezbytnou dokumentaci požadovanou od uchazečů v termínu určeném přijímající smluvní stranou (tj. do 31. března v případě kurzů českého jazyka a do 31. května v případě kurzů korejského jazyka); přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně, zda byli uchazeči přijati, nejpozději do 30. června téhož roku a současně jí sdělí související praktické informace;

(b) přijímající smluvní strana uhradí stravování, ubytování a zápisné a výdaje za exkurze pořádané v rámci kurzu;

(c) česká smluvní strana se bude snažit uhradit mezinárodní dopravu svých kandidátů vyslaných do Korejské republiky na základě odst. 2 písm. (a) tohoto článku; a

(d) další podrobnosti budou projednány smluvními stranami diplomatickou cestou.

3. V případě výzkumných pobytů a studia v magisterských a doktorských studijních programech zmíněných v odst. 1 písm. (e) a (f) tohoto článku:

(a) vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně přihlášky uchazečů a další nezbytnou dokumentaci požadovanou od uchazečů v termínu určeném přijímající smluvní stranou a přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně, zda byli uchazeči přijati, každoročně nejpozději do 30. června téhož roku a současně jí sdělí související praktické informace;

(b) přijímající smluvní strana poskytne kandidátům přijatým na základě odst. 3 písm. (a) tohoto článku měsíční stipendium v souladu s platnými právními předpisy svého státu a možnost stravování a ubytování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají studenti ze státu přijímající smluvní strany;

(c) česká smluvní strana se bude snažit uhradit jednu zpáteční letenku svým kandidátům vyslaným do Korejské republiky na základě odst. 3 písm. (a) tohoto článku; a

(d) další podrobnosti budou projednány smluvními stranami diplomatickou cestou.

4. Smluvní strany nenesou odpovědnost za zajištění úhrady zdravotního pojištění studentů vysílaných do státu druhé smluvní strany.

Článek 3

Kultura

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti hudby, divadelního a tanečního umění, audiovizuální tvorby, výtvarného umění, užitého umění, ochrany kulturního dědictví, knihoven, muzeí a tradiční lidové kultury a rovněž aktivit dětí a mládeže.

2. Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury prostřednictvím těchto činností:

(a) navzájem se budou informovat o prioritních aktivitách na bilaterální a multilaterální úrovni na příslušných mezinárodních fórech a přispívat k ochraně rozmanitosti kulturních projevů;

(b) budou podporovat navazování přímých kontaktů mezi profesionálními kolektivy, odborníky, tvůrčími svazy a dalšími organizacemi a institucemi, působícími v oblasti kultury a rovněž mezi sdruženími a svazy sdružujícími spisovatele, překladatele, hudebníky, divadelní umělce, architekty, filmové tvůrce, fotografy a jiné umělce;

(c) budou podporovat výměnu výstav a uměleckých představení a účast umělců na mezinárodních festivalech včetně filmových festivalů a dalších akcí na základě tohoto Prováděcího programu;

(d) budou si vyměňovat informace o národních a mezinárodních kulturních akcích pořádaných ve státech smluvních stran;

(e) budou podporovat účast svých zástupců na konferencích a dalších akcích kulturního charakteru pořádaných druhou smluvní stranou;

(f) budou podporovat vytváření nových programů a služeb, zejména v knihovnách, prostřednictvím sdílení informací a zkušeností a rovněž výměny pracovníků a knihovních materiálů;

(g) budou si vyměňovat odborníky, aby tak podpořily vydávání překladů ve státech smluvních stran, přičemž počet vyslaných osob a délka jejich pobytu bude určena účelem a povahou výměnné aktivity;

(h) budou podporovat spolupráci příslušných institucí působících ve státech smluvních stran v oblasti hromadných sdělovacích prostředků;

(i) budou podněcovat spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematografie;

(j) budou podporovat výměnu výstav designu, výtvarného umění, užitého umění nebo fotografie;

(k) budou usilovat o výměnu informace týkajících se ochrany kulturního dědictví proti nezákonnému obchodu a usnadňovat navracení kulturních statků původním vlastníkům;

(l) budou si vyměňovat zástupce kulturní sféry, umělce a odborníky. Za tímto účelem budou smluvní strany usilovat o každoroční výměnu maximálně pěti (5) svých zástupců během platnosti tohoto Prováděcího programu. Konkrétní podmínky každé výměny v oblasti kultury (specifikaci počtu vyslaných osob a délky pobytu vysílané skupiny i tématu výměny) smluvní strany projednají diplomatickou cestou.

3. Za účelem zajištění výměny odborníků a umělců podle odst. 2 vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně návrhy na uskutečnění takových návštěv nejméně dva (2) měsíce před zahájením navrhovaného pobytu a přijímající smluvní strana potvrdí přijetí do jednoho (1) měsíce od předložení návrhu. Podrobné informace o pobytu budou sděleny přijímající smluvní straně tři (3) týdny před příjezdem vyslaných osob.

Článek 4

Výstavy

Výměna výstav se uskuteční na základě podmínek a zásad vymezených v samostatných ujednáních mezi organizátory ve státech smluvních stran. Pořádání výstav se bude řídit těmito zásadami:

(a) nejpozději osm (8) týdnů před plánovaným termínem zahájení výstavy zašle vysílající smluvní strana technické podrobnosti a informační materiály dané výstavy přijímající smluvní straně (soupis exponátů, podklady pro propagaci atd.);

(b) vysílající smluvní strana dopraví exponáty do místa konání alespoň jeden (1) týden před zahájením výstavy;

(c) vysílající smluvní strana hradí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, náklady na mezinárodní dopravu, pojištění výstavy, náklady spojené s tiskem materiálů k výstavě;

(d) přijímající smluvní strana poskytne výstavní prostory a zajistí bezpečnost, nedotknutelnost a neporušenost vystavených děl a poskytne zprávu o technických charakteristikách výstavních prostor minimálně čtyřicet pět (45) dní před zahájením výstavy;

(e) přijímající smluvní strana zajistí pozvánky na slavnostní zahájení výstavy a poskytne potřebný podpůrný servis zástupcům zainteresovaných institucí vysílající smluvní strany, kteří se slavnostního zahájení zúčastní.

Článek 5

Provádění

Každá z aktivit uskutečňovaných na základě tohoto Prováděcího programu bude realizována podle zásad reciprocity a vzájemné prospěšnosti, v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran a v mezích jejich rozpočtových možností. V případě duševního vlastnictví smluvní strany zajistí ochranu veškerých autorských práv a práv s ním souvisejících v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními úmluvami, jejichž stranami jsou státy smluvních stran.

Článek 6

Další aktivity

Ustanovení tohoto Prováděcího programu nevylučují možnost, že se smluvní strany dohodnou na realizaci dalších aktivit v oblasti školství a kultury, které nebyly v tomto Prováděcím programu vymezeny.

Článek 7

Řešení sporů

Jakýkoli spor, k němuž může dojít při výkladu nebo naplňování tohoto Prováděcího programu, bude řešen konzultacemi smluvních stran vedenými diplomatickou cestou.

Článek 8

Změny

Smluvní strany mohou projednat případné návrhy změn tohoto Prováděcího programu diplomatickou cestou.

Článek 9

Vstup v platnost a doba platnosti

Tento Prováděcí program vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2016. Jeho platnost může být prodloužena o jeden (1) rok, pokud s tím obě smluvní strany vyjádří písemně souhlas.


NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zástupci, řádně za tímto účelem zplnomocnění svými vládami, k tomuto Prováděcímu programu své podpisy.

Dáno v Praze dne 5. listopadu 2014 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
JUDr. et PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., v. r.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu Korejské republiky
KimDong-gi v. r.
vrchní ředitel sekce kulturní spolupráce Ministerstva zahraničních věcí

Přesunout nahoru