Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 6/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn článku 6 a přílohy 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

Datum vyhlášení 20.02.2014
Uzavření smlouvy 09.02.2012
Platnost od 10.10.2013
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. února 2012 byly Správním výborem Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)1) Evropské hospodářské komise – Organizace spojených národů přijaty změny článku 6 a přílohy 9 Úmluvy TIR.

Změny Úmluvy TIR vstoupily v platnost pro všechny smluvní strany dne 10. října 2013 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn Úmluvy TIR a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975

Podle oznámení depozitáře OSN C.N.433.2013.TREATIES-XI.A.16 vstupují v platnost ode dne 10. října 2013 pro všechny smluvní strany tyto změny Úmluvy TIR

V článku 6 se odstavec 2a) nahrazuje tímto:

2a) Mezinárodní organizace se Správním výborem zmocní k tomu, aby převzala odpovědnost za účinnou organizaci a fungování mezinárodního záručního systému. Zmocnění se udělí, pokud tato organizace splňuje podmínky a požadavky stanovené v části III přílohy 9. Nejsou-li tyto podmínky a požadavky splňovány, může Správní výbor zmocnění odejmout.“

V příloze 9 se doplňuje nová část III, která zní:

„Část III

Zmocnění mezinárodní organizace podle článku 6 k tomu, aby převzala odpovědnost za účinnou organizaci a fungování mezinárodního záručního systému a aby tiskla a distribuovala karnety TIR.

Podmínky a požadavky

1. K tomu, aby mohla být mezinárodní organizace v souladu s čl. 6 odst. 2a) Úmluvy Správním výborem zmocněna převzít odpovědnost za účinnou organizaci a fungování mezinárodního záručního systému, jakož i tisknout a distribuovat karnety TIR, musí tato organizace splňovat následující podmínky a požadavky:

a) doklad o řádné odborné způsobilosti a finanční situaci pro účely účinné organizace a fungování mezinárodního záručního systému a dále o organizační způsobilosti k plnění povinností podle Úmluvy, který je podáván formou každoročně předkládané konsolidované účetní závěrky řádně ověřené mezinárodně uznávanými nezávislými auditory;

b) absence závažných nebo opakovaných porušení celních nebo daňových předpisů.

2. Na základě zmocnění je mezinárodní organizace povinna:

a) poskytovat smluvním stranám Úmluvy TIR prostřednictvím národních sdružení, která jsou členy této mezinárodní organizace, ověřené kopie smlouvy o globální záruce a doklad o záručním krytí;

b) poskytovat příslušným orgánům Úmluvy TIR informace k pravidlům a postupům, jež národní sdružení stanoví pro vydávání karnetů TIR;

c) poskytovat příslušným orgánům Úmluvy TIR každoročně údaje o vznesených, nevyřízených, uhrazených nebo bez platby vypořádaných nárocích;

d) poskytovat příslušným orgánům Úmluvy TIR úplné a kompletní informace o fungování systému TIR, mimo jiné zejména včasné a dobře podložené informace o trendech v počtu neukončených operací TIR a vznesených, nevyřízených, uhrazených nebo bez platby vypořádaných nároků, jež by mohly vyvolat pochybnosti o řádném fungování systému TIR nebo způsobovat obtíže z hlediska nepřetržitého fungování jeho mezinárodního záručního systému;

e) poskytovat příslušným orgánům Úmluvy TIR statistická data o počtu karnetů TIR, jež byly jednotlivým smluvním stranám distribuovány, v členění podle typu;

f) sdělovat Výkonné radě TIR podrobnosti o ceně jednotlivých typů karnetu TIR, které tato mezinárodní organizace distribuuje;

g) přijímat všechny možné kroky k tomu, aby bylo sníženo riziko padělání karnetů TIR;

h) přijímat náležitá opatření k nápravě v případech, kdy jsou na karnetu TIR odhaleny chyby či nedostatky, a hlásit tyto případy Výkonné radě TIR;

j) poskytovat plnou součinnost v případech, kdy je Výkonná rada TIR vyzvána, aby zprostředkovala urovnání sporu;

k) zajistit, aby byla Výkonná rada TIR neprodleně upozorňována na problémy, kdy v souvislosti s uplatňováním Úmluvy TIR dochází k podvodným činnostem či jiným obtížím;

l) spolu s národními záručními sdruženími, která jsou členy této mezinárodní organizace, a s celními orgány řídit systém kontroly karnetů TIR stanovený v příloze 10 Úmluvy a informovat smluvní strany a příslušné orgány Úmluvy o problémech, jež se v systému vyskytují;

m) poskytovat příslušným orgánům Úmluvy TIR statistická data a údaje o chování smluvních stran, pokud jde o kontrolní systém stanovený v příloze 10;

n) nejpozději dva měsíce před datem, kdy má zmocnění udělené v souladu s čl. 6 odst. 2a) Úmluvy prozatímně vstoupit v platnost nebo být obnoveno, uzavřít se sekretariátem Evropské hospodářské komise OSN na základě zplnomocnění a jménem Správního výboru písemnou dohodu, v níž mezinárodní organizace přijme své povinnosti stanovené v tomto odstavci.

3. Jakmile záruční sdružení vyrozumí mezinárodní organizaci o nároku na zaplacení, je mezinárodní organizace povinna ve lhůtě tří (3) měsíců toto záruční sdružení vyrozumět o svém stanovisku k tomuto nároku.

4. Na veškeré informace, jež mezinárodní organizace na základě Úmluvy přímo či nepřímo získá a jež jsou svojí povahou důvěrné nebo jsou poskytovány jako důvěrné, se vztahuje povinnost zachovávat profesní tajemství a tyto informace nesmějí být bez výslovného svolení osoby či orgánu, které je poskytly, využívány ani zpracovávány pro obchodní ani jiné účely, než pro jaké byly poskytnuty či zpřístupněny třetím osobám. Příslušným orgánům smluvních stran této Úmluvy však lze tyto informace zpřístupnit bez svolení, stanoví-li tak zmocnění nebo povinnost podle ustanovení vnitrostátního či mezinárodního práva nebo v souvislosti se soudním řízením. Zpřístupňování nebo sdělování informací probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

5. Zmocnění poskytnuté v souladu s čl. 6 odst. 2a) je Správní výbor oprávněn odejmout, nejsou-li výše uvedené podmínky a požadavky splněny. Rozhodne-li Správní výbor o odnětí povolení, nabývá toto rozhodnutí účinku nejdříve šest (6) měsíců ode dne jeho vydání.

6. Zmocněním mezinárodní organizace za výše uvedených podmínek není dotčena její odpovědnost a závazky dané Úmluvou.“

Poznámky pod čarou

1) Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR) přijatá v Ženevě dne 14. listopadu 1975 byla vyhlášena pod č. 61/2008 Sb. m. s. Změny Úmluvy TIR byly vyhlášeny pod č. 92/2011 Sb. m. s., č. 93/2011 Sb. m. s., č. 37/2012 Sb. m. s. a č. 93/2012 Sb. m. s.

Přesunout nahoru