Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 56/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o darování vojenského materiálu

Datum vyhlášení 20.10.2014
Uzavření smlouvy 19.09.2014
Platnost od 19.09.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. září 2014 byla v Ostravě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o darování vojenského materiálu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY

O DAROVÁNÍ VOJENSKÉHO MATERIÁLU

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),

s cílem prohloubit vzájemné přátelské vztahy a rozvíjet spolupráci v oblasti obrany,

řídíce se Ujednáním mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaným dne 2. května 1994 v Bratislavě,

řídíce se Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany, podepsanou dne 20. září 2013 v Ostravě,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Předmět a účel Dohody

1. Předmětem Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o darování vojenského materiálu (dále jen „Dohoda“) je bezúplatný převod vojenského materiálu ve vlastnictví Slovenské republiky vymezeného v odstavci 2 tohoto článku do vlastnictví České republiky formou poskytnutí jednorázového daru vládě České republiky (dále jen „darování“).

2. Pro účely této Dohody se za dar považuje tento vojenský materiál ve vlastnictví Slovenské republiky ve správě Ministerstva obrany Slovenské republiky:

tanková munice 125-ECv-TK
VČM 0208000147638
série: 001/02/10
množství: 112 ks.

ČLÁNEK 2

Prováděcí orgány

Za provádění této Dohody jsou odpovědné:

- za českou smluvní stranu: Ministerstvo obrany České republiky (dále jen „obdarovaný“),

- za slovenskou smluvní stranu: Ministerstvo obrany Slovenské republiky (dále jen „dárce“).

ČLÁNEK 3

Práva a závazky smluvních stran

1. Dárce se zavazuje:

a) předat vojenský materiál, který tvoří předmět daru, podle podmínek stanovených touto Dohodou a v termínu dohodnutém prováděcími orgány smluvních stran,

b) bezodkladně informovat obdarovaného o jakýchkoli okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění této Dohody.

2. Obdarovaný se zavazuje:

a) používat vojenský materiál, který tvoří předmět daru, výhradně Armádou České republiky při plnění jejích úkolů,

b) neposkytnout vojenský materiál, který tvoří předmět daru, do vlastnictví, správy nebo užívání jinými subjekty, než je Armáda České republiky,

c) převzít vojenský materiál, který tvoří předmět daru, podle podmínek stanovených touto Dohodou a v termínu dohodnutém prováděcími orgány smluvních stran,

d) bezodkladně po převzetí vojenského materiálu, který tvoří předmět daru, zabezpečit na své náklady jeho přepravu z místa darování určeného v článku 4 odstavci 2 této Dohody, a to za podmínek, které se vztahují na přepravu tohoto materiálu podle právního řádu České republiky a Slovenské republiky,

e) bezodkladně informovat dárce o jakýchkoli okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění této Dohody.

ČLÁNEK 4

Všeobecná ustanovení

1. Předám a převzetí vojenského materiálu, který tvoří předmět daru, se provede na základě protokolu o jeho předání a převzetí, který podepíší zástupci prováděcích orgánů smluvních stran oprávnění k tomuto úkonu.

2. Místem darování vojenského materiálu, který tvoří předmět daru, je vojenský útvar 5728 Poprad, Slovenská republika.

3. Vlastnictví k vojenskému materiálu, který tvoří předmět daru, Česká republika získá jeho převzetím v místě darování.

ČLÁNEK 5

Řešení sporů

Spory, které vzniknou při výkladu nebo provádění této Dohody, budou smluvní strany řešit vzájemným jednáním a v souladu se zásadami mezinárodního práva.

ČLÁNEK 6

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu. Platnost této Dohody skončí jejím splněním podle podmínek v ní uvedených. Pokud však nedojde z jakýchkoli příčin k převzetí vojenského materiálu, který tvoří předmět dam, v termínu do 31. prosince 2014, tato Dohoda tímto dnem zaniká.

2. Tato Dohoda může být měněna a doplňována jen se souhlasem smluvních stran formou písemného dodatku.


Dáno v Ostravě dne 19. září 2014 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Mgr. Daniel Koštoval v. r.
státní tajemník Ministerstva obrany

Za vládu Slovenské republiky
Ing. Miloš Koterec v. r.
státní tajemník Ministerstva obrany

Přesunout nahoru