Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 52/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy

Datum vyhlášení 02.10.2014
Uzavření smlouvy 04.06.2014
Platnost od 01.08.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. června 2014 byla v Tbilisi podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 1. srpna 2014.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU GRUZIE

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVÍ, VĚDY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Vláda České republiky a vláda Gruzie (dále jen „smluvní strany“),

přejíce si rozvíjet vzájemné prospěšnou spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k většímu vzájemnému poznávání, lepšímu vzájemnému porozumění a posílení všestranných vztahů mezi oběma státy,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podle zásad rovnosti, vzájemnosti a vzájemné prospěšnosti rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy a podporovat přímé kontakty mezi kulturními, školskými, vědeckými, mládežnickými a tělovýchovnými organizacemi a institucemi působícími ve státech obou smluvních stran.

Článek 2

Spolupráce podle této Dohody bude uskutečňována v souladu s právními předpisy platnými ve státech smluvních stran.

Článek 3

V oblasti kulturní spolupráce budou smluvní strany podle svých možností a v souladu se zásadami vzájemnosti podporovat:

a) výměnu publikací v originále či v překladu mezi zainteresovanými partnery v oblasti kultury a umění;

b) spolupráci mezi kulturními institucemi, jako jsou muzea, galerie, divadla a knihovny;

c) spolupráci mezi hudebními soubory, nevládními organizacemi a institucemi působícími v oblasti umění;

d) organizování přednášek, výstav a jiných uměleckých akcí pořádaných institucemi jako jsou muzea, galerie, divadla, knihovny, nevládní organizace působící v oblasti umění atd.;

e) organizování vzájemného hostování profesionálních a neprofesionálních uměleckých souborů, skupin a jednotlivců na území států smluvních stran;

f) výměnu informací a zkušeností v oblasti divadla, literatury, filmu, muzejnictví, výtvarného umění, tradiční lidové kultury a přímé kontakty mezi umělci a odborníky působícími v příslušných oblastech;

g) spolupráci v oblasti ochrany a uchovávání kulturního dědictví;

h) spolupráci při předcházení nezákonnému dovozu, vývozu a převodu kulturních statků v souladu s mezinárodními smlouvami;

i) spolupráci dětských a mládežnických uměleckých souborů.

Článek 4

V oblasti výchovy a vzdělávání budou smluvní strany podporovat zejména:

a) přímou spolupráci vzdělávacích institucí,

b) výměnu informací, pedagogických a metodologických publikací a jiných učebních materiálů,

c) výuku českého a gruzínského jazyka, především prostřednictvím výměny učebních materiálů,

d) vysílání lektorů a pořádání kursů věnovaných jazyku a kultuře států obou smluvních stran,

e) výměnu vysokoškolských studentů a pedagogů a výzkumných a vývojových pracovníků.

Článek 5

Příslušné orgány smluvních stran prozkoumají možnost úplného či částečného vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů, akademických titulů a vědeckých hodností na území států smluvních stran.

Článek 6

Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, zejména:

a) přímou spolupráci vysokých škol a výzkumných institucí,

b) výměnu vědeckých a technických informací,

c) pořádání seminářů a jiných akcí usnadňujících výměnu vědeckých poznatků a informací.

Článek 7

V oblasti mládeže a tělovýchovy budou příslušné orgány smluvních stran podporovat zejména:

a) spolupráci mládeže a mládežnických organizací,

b) na vládní a nevládní úrovni výměnu informací a dokumentů týkajících se mládeže,

c) navazování a rozvoj přímých kontaktů mezi mládežnickými organizacemi za účelem výměny zkušeností a výměn mládeže,

d) navazování kontaktů mezi institucemi odpovědnými za oblast mládeže a působícími ve státech smluvních stran,

e) spolupráci sportovních organizací působících na území států smluvních stran,

f) partnerství sportovních organizací a jejich účast na sportovních akcích pořádaných na území států smluvních stran,

g) pořádání společných soustředění a v případě potřeby výměny sportovců a trenérů,

h) výměnu zkušeností mezi sportovci, trenéry a dalšími odborníky v této oblasti.

Článek 8

Za účelem provádění této Dohody mohou příslušné orgány států smluvních stran sjednávat programy spolupráce či protokoly k provádění jednotlivých akcí a upravovat v nich formy a podmínky takové spolupráce. Příslušné orgány států smluvních stran se mohou dohodnout na jednotlivých společných akcích a formách jejich organizace také diplomatickou cestou.

Článek 9

Ustanovení této Dohody mohou být měněna a doplňována po vzájemné dohodě smluvních stran formou samostatného dokumentu, který vstoupí v platnost podle článku 10 této Dohody. Takto vytvořené dokumenty budou nedílnou součástí této Dohody.

Článek 10

Tato Dohoda vstoupí v platnost prvního dne měsíce následujícího po doručení diplomatickou cestou pozdějšího z písemných oznámení, jimiž se smluvní strany vzájemně informují o splnění vnitrostátních předpisů nutných pro vstup této Dohody v platnost.

Článek 11

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Dohody skončí šest měsíců po dni doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně. Ukončení platnosti této Dohody neovlivní závazky vzniklé na jejím základě.

Článek 12

Jakýkoliv spor plynoucí z provádění či výkladu této Dohody bude řešen konzultacemi a/nebo jednáním smluvních stran.


Dáno v Tbilisi dne 4. 6. 2014 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, gruzínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
PhDr. Lubomír Zaorálek v. r.
ministr zahraničních věcí

Za vládu Gruzie
Maja Pandžikidze v. r.
ministryně zahraničních věcí

Přesunout nahoru