Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 50/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky o obranné spolupráci

Datum vyhlášení 15.09.2014
Uzavření smlouvy 08.04.2014
Platnost od 04.08.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. dubna 2014 v Kigali a dne 4. srpna 2014 v Praze byla podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky o obranné spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 4. srpna 2014.

České znění se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI

VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

A

VLÁDOU RWANDSKÉ REPUBLIKY

O

OBRANNÉ SPOLUPRÁCI

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU RWANDSKÉ REPUBLIKY O OBRANNÉ SPOLUPRÁCI

Preambule

JEŽTO SI vláda České republiky a vláda Rwandské republiky (dále označovány společně jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) přejí ustavit rámec pro spolupráci ve věcech obrany;

BEROUCE V ÚVAHU existující přátelské vztahy a solidaritu mezi svými zeměmi;

PŘEJÍCE SI nahradit existující Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Rwandské republiky o vzájemné spolupráci, podepsané dne 25. září 2009 v Praze, za účelem prohloubení spolupráce mezi oběma smluvními stranami, usilujíce o podporu míru a stability ve svých vlastních zemích;

UZNÁVAJÍCE a ZNOVU POTVRZUJÍCE zásady suverenity, rovnosti, územní celistvosti, politické nezávislosti, nepoužití síly a nevměšování se do svých vnitřních vztahů;

PŘEJÍCE SI podpořit a posílit bližší bilaterální vztahy a dále posílit přátelské vazby mezi svými ozbrojenými silami;

PŘESVĚDČENY, že bližší spolupráce, vzájemné porozumění, podpora a součinnost v záležitostech obrany bude ku vzájemnému prospěchu obou smluvních stran;

POTVRZUJÍCE své závazky ke sdílení a výměně odborných znalostí a dovedností v obranných záležitostech;

se smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek 1

Cíle Dohody

Smluvní strany budou spolupracovat k dosažení těchto cílů:

1. vytvořit právní rámec pro vztah mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Rwandské republiky ve všech záležitostech vztahujících se k obraně;

2. zvýšení profesionality svých ozbrojených sil prováděním společného výcviku a dalších aktivit;

3. podpoření vývoje obranných schopností smluvních stran.

Článek 2

Oblasti a rozsah spolupráce

1. Smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a svými mezinárodněprávními závazky týkajícími se ochrany utajovaných informací vytvoří mechanismy pro výměnu informací v oblasti obrany.

2. Smluvní strany budou spolupracovat při vojenském výcviku a vzdělávání, výměně vojenských instruktorů, příslušníků ozbrojených sil a studentů vojenských škol.

3. Smluvní strany budou organizovat společná vojenská cvičení pro mezinárodní mise na podporu a udržování míru.

4. Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti z operací a budou spolupracovat při posilování a budovaní kapacit boje proti terorismu ve svých vlastních zemích.

5. Smluvní strany budou spolupracovat v oblastech výzkumu a vývoje na poli obrany.

6. Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti pořizování obranných systémů, zboží a služeb od jejich obranného průmyslu, jak je stanoveno v článku 4 této Dohody.

7. Budou-li smluvní strany vzájemně souhlasit, mohou spolupracovat v jakýchkoli dalších vojenských oblastech, které by mohly být společným zájmem obou smluvních stran.

Článek 3

Institucionální rámec a provádění

1. Odpovědnými orgány smluvních stran za provádění této Dohody budou:

- za českou smluvní stranu: Ministerstvo obrany České republiky;

- za rwandskou smluvní stranu: Ministerstvo obrany Rwandské republiky.

2. Kterákoli smluvní strana může navrhnout vyslání svého přidělence obrany do státu druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana takový návrh vstřícně posoudí.

3. Smluvní strany budou udržovat kontakty a vztahy mezi svými ozbrojenými silami a obrannými zařízeními prostřednictvím výměny oficiálních vojenských delegací.

4. Smluvní strany se budou na různých úrovních pravidelně scházet, aby, mimo jiných věcí, přezkoumaly provádění této Dohody. Tato jednání se budou konat střídavě v obou zemích smluvních stran.

5. Jednání mohou být svolána kdykoli, pokud to smluvní strany budou považovat za nezbytné.

6. Rozhodnutí na jednáních podle této Dohody budou přijímána na základě vzájemného konsensu smluvních stran.

7. Zápisy zjednání mohou obsahovat doporučení, včetně termínů pro jejich realizaci.

8. Smluvní strany si mohou sjednat pro usnadnění provádění této Dohody zvláštní prováděcí ujednání.

Článek 4

Pořizování obranných systémů, zboží a služeb

1. Smluvní strany budou navzájem podporovat své aktivity v oblasti pořizování obranných systémů, zboží a služeb (dále jen „vojenské vybavení“), zejména prostřednictvím výměny kontaktů na obranný průmysl působící v jejich zemi. V případě zájmu druhé smluvní strany budou usnadňovat jednání mezi touto smluvní stranou a obranným průmyslem působícím v jejich zemi.

2. Smluvní strany si vymění své zkušenosti s vojenským vybavením vyráběným obranným průmyslem působícím v jejich zemích, a to až do té míry, do jaké jim to dovolují smlouvy uzavřené s jejich dodavateli.

3. Smluvní strany souhlasí, že pro jakékoli pořízení vojenského vybavení od konkrétního subjektu obranného průmyslu je nutný kontrakt uzavřený mezi smluvní stranou a tímto subjektem.

4. V případě zájmu jedné smluvní strany o uzavření kontraktu se subjektem obranného průmyslu působícího v zemi druhé smluvní strany bude druhá smluvní strana napomáhat uzavření takového kontraktu.

5. Vývoz a dovoz jakéhokoli pořizovaného vojenského materiálu proběhne vždy v souladu s podmínkami stanovenými vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

Článek 5

Podmínky pobytu vojenského personálu

1. Pro účely této Dohody se pod pojmem „vojenský personál“ rozumí osoby příslušející k ozbrojeným silám jedné smluvní strany a civilní osoby doprovázející ozbrojené síly jedné smluvní strany, které jsou zaměstnanci ozbrojených sil této smluvní strany.

2. Obě smluvní strany v souladu s právními předpisy svého státu usnadní vojenskému personálu druhé smluvní strany vstup na a opuštění území svého státu.

3. Každá smluvní strana poskytne vojenskému personálu druhé smluvní strany svou plnou podporu a ochranu v souladu s právními předpisy svého státu.

4. Smluvní strany zajistí, že se jejich vojenský personál během svého pobytu na území státu druhé smluvní strany v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z provádění této Dohody zdrží jakékoli politické aktivity nekonsistentní s duchem této Dohody a bude dodržovat právní předpisy a zvyklosti státu této smluvní strany.

Článek 6

Odvolání vojenského personálu

1. Za situace nepřátelství, bez ohledu na to, zda byla vyhlášena válka či nikoli, vyhrazují si obě smluvní strany právo odvolat svůj vojenský personál z území státu druhé smluvní strany. Takovéto odvolání nebude porušením závazků smluvních stran vyplývajících z této Dohody.

2. Každá smluvní strana má právo požádat o odvolání vojenského personálu druhé smluvní strany, který se v souvislosti s prováděním této Dohody nachází na území jejího státu. Druhá smluvní strana takové žádosti bezodkladně vyhoví.

Článek 7

Náhrada škody

1. Každá smluvní strana uhradí škodu způsobenou v souvislosti s činnostmi spojenými s prováděním této Dohody druhé smluvní straně nebo třetím stranám.

2. Každá smluvní strana se může vzdát nároku na náhradu škody vůči druhé smluvní straně, jakož i vůči jejímu vojenskému personálu, která jí byla způsobena v souvislosti s činnostmi spojenými s prováděním této Dohody.

3. Úhrada odškodného za škodu, definovanou v odst. 1 tohoto článku, způsobenou třetím osobám bude rozdělena mezi smluvní strany následujícím způsobem:

- pokud za škodu odpovídá pouze jedna ze smluvních stran, uhradí tato smluvní strana odškodnění v celé výši,

- pokud za škodu odpovídají obě smluvní strany nebo není možné přičíst odpovědnost jedné či druhé smluvní straně, bude výše odškodnění rozdělena mezi smluvní strany rovným dílem.

4. V případě, že o výši odškodného třetí osoby bylo rozhodnuto v rámci soudního řízení, uhradí jej smluvní strana určená soudním rozhodnutím.

5. Smluvní strany si vzájemně pomohou s veškerými úkony, které se dotýkají třetích stran.

Článek 8

Ochrana informací

1. Smluvní strany se tímto zavazují nezveřejnit třetí straně žádnou informaci obdrženou na základě této Dohody bez souhlasu smluvní strany, která tuto informaci poskytla.

2. Závazky podle tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení platnosti této Dohody po dobu pěti let.

3. Každá smluvní strana v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy zajistí ochranu informací obdržených od druhé smluvní strany.

Článek 9

Řešení sporů

Jakékoli spory vzniklé mezi smluvními strany ohledně výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny konzultacemi, jednáním nebo jinými přátelskými prostředky dohodnutými mezi smluvními stranami.

Článek 10

Doplnění, revize a změny

Tato Dohoda může být doplněna, revidována nebo změněna po vzájemném písemném souhlasu smluvních stran.

Článek 11

Ukončení platnosti

1. Tato Dohoda může být ukončena kteroukoli smluvní stranou písemným oznámením předaným druhé smluvní straně. Platnost Dohody skončí 6 měsíců ode dne doručení takového oznámení.

2. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebude mít ukončení této Dohody vliv na provádění probíhajících aktivit vzájemné spolupráce, které budou dokončeny za podmínek platných v době jejich zahájení.

Článek 12

Vstup v platnost a trvání

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu smluvních stran.

2. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.


DÁNO ve dvou původních vyhotoveních v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
MgA. Martin Stropnický v. r.
ministr obrany
Datum: 4. srpna 2014
Místo: Praha

Za vládu Rwandské republiky
James Kabarebe v. r.
ministr obrany
Datum: 8. dubna 2014
Místo: Kigali

Přesunout nahoru