Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 4/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Datum vyhlášení 30.01.2014
Uzavření smlouvy 21.11.2013
Platnost od 21.12.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. listopadu 2013 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 21. prosince 2013.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU POLSKÉ REPUBLIKY

O VZÁJEMNÉM ZASTUPOVÁNÍ VE VYDÁVÁNÍ VÍZ

Vláda České republiky a vláda Polské republiky, dále uváděné jako „smluvní strany“,

připomínajíce spolehlivou spolupráci mezi českými a polskými konzulárními službami spočívající na vzájemné důvěře,

uznávajíce skutečnost, že zjednodušení vydávání víz je ve společném zájmu smluvních stran,

berouce v úvahu právo Evropské unie v oblasti společné vízové politiky a další činnosti v této oblasti,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Smluvní strany se budou vzájemně zastupovat při posuzování žádostí o víza a při vydávání víz podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o Kodexu Společenství o vízech (vízový kodex), dále uváděného jako „vízový kodex“, v souladu s právem Evropské unie, touto dohodou a technickými dohodami uzavřenými podle článku 8 této dohody.

2. Tato dohoda se netýká víz vydávaných za účelem placeného zaměstnání, vzdělávání či činnosti vyžadující předchozí schválení smluvní stranou, kde má být prováděna.

Článek 2

1. Při konání podle článku 1 této dohody budou smluvní strany respektovat příslušná vnitrostátní právní ustanovení státu zastupující smluvní strany.

2. Při výkonu činností definovaných v odstavci 1 si budou diplomatické mise a konzulární úřady smluvních stran vzájemně pomáhat.

Článek 3

Smluvní strana zastupující druhou smluvní stranu podle článku 1 této dohody bude jednat se stejnou pečlivostí jako při vydávám víz a shromažďování údajů pro sebe samu.

Článek 4

1. Konzultace ohledně žádostí o víza přijaté zastupující smluvní stranou požadované zastupovanou smluvní stranou či jinými členskými státy v souladu s článkem 22 vízového kodexu bude provádět zastupující smluvní strana.

2. Zastupovaná smluvní strana požadující dodatečné konzultace uvedené v článku 8(4)(c) vízového kodexu oznámí svůj požadavek zastupující smluvní straně diplomatickou cestou.

Článek 5

1. Zastupování může být omezeno na jednu či více částí procesu vydávání víz, zejména na poskytování informací o vízech, na objednávám osobních návštěv na diplomatické misi či konzulárním úřadě, na provádění pohovorů, na přijímání a předávání žádostí s podpůrnými doklady, na shromažďování údajů (včetně biometrických údajů) a na vybírání vízových poplatků.

2. Bez povolení ministerstva zahraničních věcí zastupované smluvní strany nelze vydávat víza s omezenou územní platností, s výjimkou následujících případů:

a) omezení je způsobeno výlučně skutečností, že ne všechny smluvní strany Úmluvy z 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze 14. června 1985 uznávají cestovní doklad žadatele, který však obě smluvní strany uznávají;

b) omezení plyne ze skutečnosti, že vízová povinnost byla členským státem zrušena na základě dvojstranných dohod či jednostranně.

Článek 6

V případech, kdy diplomatická mise či konzulární úřad smluvních stran rozhodne, že vízum nemá být vydáno, je oprávněn(a) zamítnout vydání víza po prozkoumání žádosti podle článku 8(4)(d) vízového kodexu. Při zamítnutí víza se použije článek 32(3) vízového kodexu.

Článek 7

Zastupující smluvní strana bude oprávněna vybírat vízové poplatky. S výjimkou výše uvedeného nebude poskytovat zastupovaná smluvní strana zastupující smluvní straně žádné další finanční náhrady za zpracování žádostí o víza.

Článek 8

1. Příslušné úřady smluvních stran uzavřou výměnou diplomatických nót technické dohody, ve kterých upřesní diplomatické mise a konzulární úřady příslušné provádět ustanovení této dohody a hlavní technické podrobnosti spolupráce.

2. Příslušnými úřady smluvních stran uvedenými v odstavci 1 jsou:

a) za Českou republiku: ministerstvo zahraničních věcí,

b) za Polskou republiku: ministr zahraničních věcí.

Článek 9

Jakékoliv spory ohledně výkladu ustanovení této dohody budou řešit smluvní strany diplomatickou cestou.

Článek 10

Smluvní strany mohou tuto dohodu kdykoliv písemně pozměnit.

Článek 11

1. Tato dohoda vstoupí v platnost třicátého (30.) dne ode dne podpisu.

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Může být ukončena oznámením zaslaným kteroukoliv ze smluvních stran. Ukončení nabude účinnosti třicátého (30.) dne po obdržení oznámení druhou smluvní stranou.

3. Smluvní strany mohou kdykoliv zcela či částečně pozastavit provádění této dohody. Počátek a konec takového pozastavení provádění této dohody budou oznámeny diplomatickou cestou a nabudou účinnosti třicet (30) dní po dni doručení takového oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


Dáno v Praze dne 21. listopadu 2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, polském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě jakéhokoliv rozdílu ve výkladu má přednost anglické znění.

Za vládu České republiky
PhDr. Jan Kohout v. r.
ministr zahraničních věcí

Za vládu Polské republiky
Henryka Mościcka-Dendys v. r.
náměstkyně ministra zahraničních věcí


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 5/2014 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a podle článku 8 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz podepsané v Praze dne 21. listopadu 2013, dále uváděné jako „Dohoda“, má čest navrhnout následující Technickou dohodu k Dohodě:

Článek 1

1. Polská republika bude zastupovat Českou republiku při posuzování žádostí o víza a při vydávání víz v konzulárním obvodě Velvyslanectví Polské republiky v Jerevanu (Arménská republika).

2. Česká republika bude zastupovat Polskou republiku při posuzování žádostí o víza a při vydávání víz v konzulárním obvodě Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru (Mongolsko).

Článek 2

Zastupující smluvní strana oznámí podle článku 8 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích uzavřené 24. dubna 1963 ve Vídni ministerstvu zahraničních věcí přijímajícího státu, že přebírá zastupování druhé smluvní strany v rozsahu uvedeném výše.

Článek 3

Budou používány formuláře žádostí o víza s odkazem na zastupující smluvní stranu.

Článek 4

Zastupovaná smluvní strana poskytne kontaktní informace o své diplomatické misi či konzulárním úřadě, které odpovídají za třetí zemi, ve které je zastupována (dále uváděné jako „příslušné kontaktní místo“).

Článek 5

1. Seznamy náležitostí pro podání žádosti o vízum zastupující diplomatické mise či zastupujícího konzulárního úřadu včetně seznamů podpůrných dokladů poskytnou tyto diplomatické mise či konzulární úřady. Příslušné kontaktní místo uveřejní náležitosti pro podání žádosti o vízum standardními prostředky (zejména na svých webových stránkách).

2. Zastupující polská diplomatická mise v Jerevanu bude přijímat podpůrné doklady v polštině, ruštině, angličtině a v místním jazyku.

3. Zastupující česká diplomatická mise v Ulánbátaru bude přijímat podpůrné doklady v češtině, angličtině a v místním jazyku.

Článek 6

Diplomatická mise a konzulární úřad zastupující smluvní strany budou oprávněny udělovat víza pouze do takových cestovních dokladů, které jak polské, tak české úřady uznávají za platné.

Článek 7

Ministerstva zahraničních věcí si budou vyměňovat statistické údaje každých šest měsíců. Jednotlivá statistická období jsou 1. ledna až 30. června a 1. července až 31. prosince každého roku.

Článek 8

Ve výjimečných případech, kdy má zastupovaná smluvní strana zájem na vydání víza žadateli, který nepobývá legálně ve třetí zemi, ve které je zastupována, zašle příslušné kontaktní místo zastupované smluvní strany žádost přímo příslušné diplomatické misi či příslušnému konzulárnímu úřadu zastupující smluvní strany.

Článek 9

Tato Technická dohoda může být pozměněna výměnou diplomatických nót. Provádění této Technické dohody může být pozastaveno či ukončeno oznámením diplomatickou cestou podle článku 11 Dohody.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby tato nota a příslušná odpovědní nota tvořily Technickou dohodu uzavřenou v souladu s článkem 8 Dohody, která vstoupí v platnost 10. ledna 2014.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

Přesunout nahoru