Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 47/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod – Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

Datum vyhlášení 05.09.2014
Uzavření smlouvy 11.11.2013
Platnost od 01.01.2014
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 98/2013 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. listopadu 2013 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy I - Seznamu zakázaných látek a metod - Mezinárodní standard Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1).

S novým zněním Přílohy I vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změny Přílohy I Českou republikou.

Nové znění Přílohy I vstoupilo v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2014 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku. Dnem vstupu nového znění Přílohy I v platnost přestalo platit znění Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu platné od 1. ledna 2013 a vyhlášené pod č. 98/2013 Sb. m. s.

Anglické znění Přílohy I a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

logo

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU

Příloha I - Seznam zakázaných látek a metod - Mezinárodní standard

Paříž, 1. ledna 2014

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2014

SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

Platný od 1. ledna 2014

Podle článku 4.2.2 Světového antidopingového kodexu všechny Zakázané látky budou považovány za „Specifické látky“ kromě látek ze skupin S1, S2, S4.4, S4.5 a S6(a) a Zakázaných metod M1, M2 a M3.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S0. NESCHVÁLENÉ LÁTKY

Jakákoliv farmaceutická látka, která není zahrnuta v následujících sekcích Seznamu a není aktuálně schválena pro humánní terapeutické použití jakýmkoliv vládním zdravotnickým regulačním úřadem (např. léčiva v preklinickém nebo klinickém stadiu výzkumu nebo po ukončené registraci, syntetické drogy, látky schválené pouze pro veterinární použití), je zakázána stále.

S1. ANABOLICKÉ LÁTKY

Anabolické látky jsou zakázány.

1. ANDROGENNÍ ANABOLICKÉ STEROIDY (AAS):

(a) Exogenní* AAS, zahrnující:

1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol ); 1-androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion); bolandiol (estr-4-en-3β,17β-diοΙ); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion); danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol);dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on); desoxymethyltestosteron (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolon; ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); fluoxymesteron; formebolon; furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol); gestrinon; 4-hydroxytestosteron (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-on); kalusteron; klostebol; mestanolon; mesterolon; metandienon (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on); metenolon; methandriol; metasteron (17β-hydroxy-2a,17α-dimethyl-5α-androstan-3-onj; methyldienoion (^-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-on); methyl-1-testosteron (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1 -en-3-on); methylnortestosteron (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-on); methyltestosteron; metribolon (methyltrienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-on); miboleron; nandrolon; 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion); norboleton; norethandrolon; norkiostebol; oxabolon; oxandrolon; oxymesteron; oxymetolon; prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17β-hydroxy-5α-androst-1 -en-3-on); tetrahydrogestrinon (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-on); trenbolon (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-on) a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

b. Endogenní** AAS, pokud jsou podány exogenně:

Androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol), androstendion (androst-4-en-3,17-dion), dihydrotestosteron, prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-on), testosteron a jejich metabolity a isomery, ale ne s omezením pouze na ně:

5α-androstan-3α, 17α-diol
5α-androstan-3α, 17β-diol
5α-androstan-3β,17α-diol
5α-androstan-3β,17β-diol
androst-4-en-3α,17α-diol
androst-4-en-3α,17β-diol
androst-5-en-3β, 17α-diol
androst-5-en-3α,17α-diol
androst-5-en-3α, 17β-diol
androst-5-en-3β, 17α-diol
4-androstendioi (androst-4-en-3β,17β-diοΙ)
5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion)
epi-dihydrotestosteron
epitestosteron
etiocholanoion
3α-hydroxy-5αandrostan-17-on
3β-hydroxy-5αandrostan-17-on
7α-hydroxy-DHEA
7β-hydroxy-DHEA
7-keto-DHEA
19-norandrosteron
19-noretiocholanolon

Pro účely skupiny této sekce:

* „exogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně neprodukuje.

** „endogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně produkuje.

2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:

Klenbuterol, selektivní modulátory androgenových receptorů (SARM), tibolon, zeranol, zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně.

S2. PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY A PŘÍBUZNÉ LÁTKY

Následující látky a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky jsou zakázány:

1. Látky stimulující erytropoesu (např. erytropoetin (EPO), darbepoetin (dEPO), stabilizátory hypoxii vyvolávajícího faktoru (HIF), methoxypolyethylenglykol-epoetin beta (CERA), peginesatid /Hematide/);

2. Choriogonadotropin (CG) a luteinizační hormon (LH) a jejich uvolňující faktory u mužů;

3. Kortikotropiny a jejich uvolňující faktory;

4. Růstový hormon (GH) a jeho uvolňující faktory a insulinu podobný růstový faktor-1 (IGF-1).

Kromě toho jsou zakázány následující růstové faktory:

Fibroblastové růstové faktory (FGFs), hepatocytový růstový faktor (HGF), mechanické růstové faktory (MGF), růstový faktor odvozený z krevních destiček (PDGF) a vaskulárně-endoteliární růstový faktor (VEGF), stejně jako jakékoliv jiné růstové faktory ovlivňující syntézu nebo degradaci bílkovin svalů, šlach a vaziva, krevní zásobení, využití energie, regenerativní kapacitu nebo ovlivňující typy svalových vláken;

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

S3. BETA2- AGONISTÉ

Všichni beta-2 agonisté, včetně všech případných optických isomerů (např. d- a I-), jsou zakázáni kromě inhalačního salbutamolu (maximálně 1600 mikrogramů za 24 hodin), inhalačního formoterolu (maximální podaná dávka 54 mikrogramů za 24 hodin) a salmeterolu, pokud jsou podány v inhalaci v souladu s doporučeným léčebným režimem výrobce.

Přítomnost salbutamolu v moči v koncentraci vyšší než 1000 ng/ml a přítomnost formoterolu v moči v koncentraci vyšší než 40 ng/ml nebude považována za zamýšlené terapeutické použití, ale bude považována za pozitivní laboratorní nález, pokud sportovec neprokáže kontrolovanou farmakokinetickou studií, že abnormální výsledek byl způsoben užíváním terapeutické inhalační dávky nižší než výše uvedené maximum.

S4. HORMONOVÉ A METABOLICKÉ MODULÁTORY

Zakázané je následující:

1. inhibitory aromatáz, zahrnující:

Aminogiutethimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3-17-dion (androstatriendion), 4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo),exemestan, formestan, letrozol, testolacton, ale ne s omezením pouze na ně.

2. Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), zahrnující:

Raloxifen, tamoxifen, toremifen, ale ne s omezením pouze na ně.

3. Ostatní antiestrogenni látky zahrnující:

Cyklofenil, fulvestrant, klomifen, ale ne s omezením pouze na ně.

4. Látky modifikující funkce myostatinu včetně inhibitorů myostatinu, ale ne s omezením pouze na ně.

5. Metabolické modulátory:

a) insuliny;

b) Receptor delta aktivovaný peroxizomovými proliferátory /Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonists/ (např. GW 1516) a Agonisté proteinkinasové osy aktivované AMP v součinnosti s PPAR delta /PPARδ-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists/ (např. AICAR)

S5. DIURETIKA A OSTATNÍ MASKOVACÍ LÁTKY

Maskovací látky jsou zakázané. Zahrnují:

Diuretika, desmopressin, plasmaexpandery (např. glycerol, nitrožilní podání albuminu, dextranu, hydroxyethylškrobu a mannitolu), probenecid a další látky s podobnými biologickými účinky. Lokální podání felypressinu pro zubní anestézii není zakázáno.

Diuretika zahrnují:

Acetazoiamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid, kanrenon, kyselina etakrynová, metolazon, spironolakton, thiazidy (např. bendroflumethiazid, hydrochlorothiazid, chlorothiazid), triamteren, vaptany (např. tolvaptan) a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky (kromě drospirenonu, pamabromu a lokálního podání dorzolamidu a brinzolamidu, které nejsou zakázané).

Pro použití (Při Soutěži, případně Mimo Soutěž) jakéhokoliv množství látky se stanoveným prahovým limitem (tj. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin a pseudoefedrin) ve spojení s diuretikem nebo jinou maskovací látkou je vyžadováno udělení specifické Terapeutické výjimky na tuto látku navíc k té, která již byla udělena na diuretikum nebo jinou maskovací látku.

ZAKÁZANÉ METODY

M1. MANIPULACE S KRVÍ A KREVNÍMI KOMPONENTAMI

Zakázané je následující:

1. Podaní nebo znovuzavedení jakéhokoliv množství autologní, alogenní (homologní) nebo heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu do oběhového systému.

2. Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku, zahrnující modifikované hemoglobinové produkty (např. krevní náhražky založené na hemoglobinu, mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale ne s omezením pouze na ně. Suplementace kyslíkem zakázána není.

3. Jakákoliv forma intravaskulární manipulace s krví nebo s krevními komponentami fyzikálními nebo chemickými způsoby.

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE

Zakázané je následující:

1. Podvádění, nebo pokus o podvod, za účelem porušit integritu a platnost Vzorků odebraných při Dopingové kontrole. To zahrnuje záměnu a/nebo úpravu (např. proteázami) moči, ale ne s omezením pouze na ně.

2. Nitrožilní infuze a/nebo injekce více než 50 ml za 6 hodin kromě infuzí legitimně přijatých v průběhu nemocničních zákroků nebo klinických vyšetřovacích metod.

M3. GENOVÝ DOPING

Z důvodu potenciálu ke zvýšení sportovního výkonu je zakázáno následující:

1. Transfer polymerů nukleových kyselin nebo jejich analogů;

2. Použití normálních nebo geneticky modifikovaných buněk;

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

Kromě kategorií S0 až S5 a M1 až M3 uvedených výše jsou Při Soutěži zakázané i následující skupiny:

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S6. STIMULANCIA

Všechna stimulancia včetně všech jejich případných optických isomerů (např. d- a I-) jsou zakázaná, s výjimkou derivátů imidazolu v případě jejich místního použiti a stimulancií zahrnutých do Monitorovacího programu pro rok 2014*.

Stimulancia zahrnují:

(a) Nespecifická stimulancia:

Adrafinil, amfepramon, amfetamin, amfetaminil, amifenazol, benfluorex, benzylpiperazin, bromantan, fendimetrazin, fenetylin, fenfluramin, fenkamin, fenmetrazin, fenproporex, fentermin, fonturacetam /4-fenylpiracetam (karfedon)/, furfenorex, klobenzorex, kokain, kropropamid, krotetamid, mefenorex, mefentermin, metamfetamin (d-), mezokarb, modafinil, norfenfluramin, p-metylamfetamin, prenylamin, prolintan.

Stimulancium, které není výslovně uvedeno v tomto odstavci, je Specifickou látkou.

(b) Specifická stimulancia (příklady):

Adrenalin (epinefrin)****, benzfetamin, dimethylamfetamin, efedrin***, etamivan. etylamfetamin, etylefrin, famprofazon, fenbutrazát, fenkamfamin, fenprometamin, heptaminol, hydroxyamfetamin (parahydroamfetamin), isomethepten, katin**, katinon a jeho analoga (např. mefedron, methedron, alfa-pyrolidinovalerofenon), levmetamfetamin, meklofenoxát, metylefedrin***, metylendioxymetamfetamin, metylfenidát, metylhexanamin (dimetylpentylamin), niketamid, norfenefrin, oktopamin, oxilofrin (metylsynefrin), pemolin, pentetrazol, propylhexedrin, pseudoefedrin*****, selegilin, sibutramin, strychnin, tenamfetamin (metylendioxyamfetamin), trimetazidin, tuaminoheptan a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

* Následující látky zahrnuté do Monitorovacího programu 2014 (bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, kofein, nikotin, pipradrol, synefrin) nejsou považovány za Zakázané látky.

** Katin je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči.

*** Efedrin a methylefedrin jsou zakázány při koncentraci vyšší než 10 mikrogramů v 1 ml moči.

**** Lokální podání adrenalinu (epinefrinu) (např, nosní, oční aplikace) nebo jeho podaní společně s lokálními anestetiky není zakázáno.

***** Pseudoefedrin je zakázán, pokud jeho koncentrace v moči je vyšší než 150 mikrogramů na mililitr.

S7. NARKOTIKA

Zakázané je následující:

Buprenorfin, dextromoramid, diamorfin(heroin), fentanyl a jeho deriváty, hydromorfon, metadon, morfin, oxykodon, oxymorfon, pentazocin, petidin.

S8. KANABINOIDY

Přírodní (např. hašiš, konopí a marihuana) nebo syntetický delta9-tetrahydrokanabinol (THC) a kanabimimetika (např. „Spice“, JWH018, JWH073 a HU-210) jsou zakázané.

S9. GLUKOKORTIKOSTEROIDY

Všechny glukokortikosteroidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou aplikací jsou zakázané.

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH

P1. ALKOHOL

Alkohol (etanol) je zakázaný pouze Při Soutěži v následujících sportech. Detekce se bude provádět dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota pro porušení dopingového pravidla je ekvivalentní koncentraci alkoholu v krvi 0.10 g/l.

• Automobilový sport (FIA)

• Karate (WKF)

• Letecké sporty a parašutismus(FAI)

• Lukostřelba (WA)

• Motocyklový sport (FIM)

• Vodní motorismus (UIM)

P2. BETA-BLOKÁTORY

Pokud není jinak určeno, beta-blokátory jsou zakázány pouze Při Soutěži v následujících sportech.

• Automobilový sport (FIA)

• Billiard (všechny discipliny) (WCBS)

• Golf (IGF)

• Lukostřelba (WA) (zakázané také Mimo soutěž)

• Lyžování (FIS) - skoky na lyžích a akrobatické lyžování-skoky a U-rampa,a snowboard U-rampa a „big air“

• Střelba (ISSF, IPC) (zakázané také Mimo soutěž)

• Šipky (WDF)

Beta-blokátory zahrnují následující látky:

Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, celiprolol, esmolol, karteolol, karvedilol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol, ale ne s omezením pouze na ně.

Poznámky pod čarou

1) Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu přijatá dne 19. října 2005 v Paříži byla vyhlášena pod č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s.

Přesunout nahoru