Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 43/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu

Datum vyhlášení 20.08.2014
Uzavření smlouvy 22.05.2014
Platnost od 22.05.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. května 2014 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 22. května 2014 a tímto dnem pozbyly platnosti:

Dohoda o ekonomické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky, podepsaná v Chartúmu dne 25. ledna 1965,

Dohoda o ekonomické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky, podepsaná v Praze dne 18. července 1973, oznámená pod č. 15/1974 Sb.,

Dohoda o ekonomické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky, podepsaná v Praze dne 8. srpna 1980,

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky o restrukturalizaci vládních dluhů, podepsaná v Chartúmu dne 8. listopadu 1986 a

Protokol o odkladu splátek z vládních úvěrů mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky, podepsaný v Chartúmu dne 14. listopadu 1981.

Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY AVLÁDOU REPUBLIKY SÚDÁN

O KONSOLIDACI SÚDÁNSKÉHO DLUHU

Vláda České republiky a vláda Republiky Súdán (dále nazývané “Strany“):

berouce v úvahu notu Ministerstva zahraničních věcí České republiky Č.107.445/94-MPO ze dne 21. září 1994 adresovanou Ministerstvu zahraničních věcí Republiky Súdán o rozdělení zahraničních pohledávek a závazků bývalé České a Slovenské Federativní Republiky vůči ostatním zemím mezi Českou republiku a Slovenskou republiku;

respektujíce skutečnost, že Česká republika a Slovenská republika jsou dvěma právními nástupci bývalé České a Slovenské Federativní republiky a spravují samostatně a nezávisle svůj podíl na pohledávkách a závazcích po bývalé České a Slovenské republice vůči zahraničí;

potvrzujíce svou vůli po dosažení vzájemně přijatelné konsolidace súdánského dluhu vůči České republice;

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Definice

V této Dohodě, pokud se v kontextu nepožaduje jinak, pojem

a) “věřitel“ znamená Českou republiku, jednající prostřednictvím svého Ministerstva financí;

b) “Súdán“ znamená Republiku Súdán, jednající prostřednictvím svého Ministerstva financí a národního hospodářství;

c) “smlouvy“ znamenají dluhy náležející věřiteli ze všech půjček poskytnutých Súdánu bývalou Československou socialistickou republikou dle dohod a instrumentů uzavřených uvedených v článku 2 odst. 1;

d) “řešený dluh“ znamená celkový objem zadluženosti Súdánu vůči České republice k 31. prosinci 2013 (včetně jistiny a úroků dlužných dle smluv), který byl potvrzen mezi věřitelem a Súdánem a je rozveden v Příloze této Dohody.

Článek 2

Řešený dluh

(1) Súdán je zadlužen vůči věřiteli dle následujících smluv:

a) Dohoda o ekonomické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky ze dne 25. ledna 1965;

b) Dohoda o ekonomické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky ze dne 18. července 1973;

c) Dohoda o ekonomické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky ze dne 8. srpna 1980;

d) Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky o restrukturalizaci vládních dluhů ze dne 8. listopadu 1986;

e) Protokol o odkladu splátek vládních úvěrů mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky ze dne 14. listopadu 1981.

(2) Strany budou konsolidovat řešený dluh dle této Dohody k datu jejího vstupu v platnost. Tato Dohoda vystřídá a nahradí všechny předchozí ujednání dle smluv uvedených v článku 2 odst. 1 této Dohody. Smlouvy uvedené v článku 2 odst. 1 budou považovány za ukončené, jakmile tato Dohoda vstoupí v platnost.

(3) Celkový objem řešeného dluhu k 31. prosinci 2013 je 136768613,68 USD (jedno sto třicet šest miliónů sedm set šedesát osm tisíc šest set třináct dolarů šedesát osm centů), podrobnosti jsou uvedeny v Příloze této Dohody.

Článek 3

Konsolidovaný dluh

Strany se dohodly, že výpočet úroků řešeného dluhu, jak je stanoven v článku 2 odst. 3, bude zastaven k 31. prosinci 2013 a toto bude tvořit konsolidovaný dluh mezi nimi.

Článek 4

Postoupení nebo převod

Věřitel nesmí postoupit ani jinak převést část nebo všechna svá práva, ani postoupit část nebo všechny své závazky dle této Dohody bez předchozího písemného souhlasu Súdánu.

Článek 5

Bankovní ujednání

Strany doporučí Československé obchodní bance, a.s. a Centrální bance Súdánu, aby buďto doplnily Bankovní ujednání z roku 2012, nebo uzavřely nové ujednání o krocích potřebných k provádění této Dohody, bude-li to zapotřebí.

Článek 6

Obecná ustanovení

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem svého podpisu a zůstane platná do doby vypořádání řešeného dluhu dle článků 2 a 3 výše.

(2) Tato Dohoda může být měněna a doplňována vzájemnou dohodou Stran o dalších krocích vztahujících se k vypořádání dluhu. Každá změna nebo doplnění této Dohody musí být v písemná.

(3) Jakýkoliv spor, který by mohl vzniknout mezi Stranami v souvislosti s výkladem nebo prováděním této Dohody, bude řešen vzájemným jednáním oprávněných zástupců Stran.


NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní, jsouce náležitě zmocněni svými vládami, podepsali tuto Dohodu

Dáno v Praze, dne 22. května 2014, ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
JUDr. Martin Pros, Ph.D.,
v. r. náměstek ministra financí

Za vládu Republiky Súdán
Magdi Hassan Yassin v. r.
státní ministr financí


Příloha

Seznam odsouhlasených účtů k 31. prosinci 2013

v USD
účtyjistinaúrokcelkem
New Interest Acc.0,002 027 762,492 027 762,49
New Credit Acc. No. 18 360 639,2813 427196,7321 787 836,01
New Credit Acc. No. 216 999 825,5895 953189,60112 953 015,18
celkem25 360 464,86111 408 148,82136 768 613,68
Přesunout nahoru