Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 42/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu

Datum vyhlášení 18.08.2014
Uzavření smlouvy 11.10.2012
Platnost od 03.03.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. října 2012 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 3. března 2014.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda

mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky

o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu

Vláda České republiky a vláda Irácké republiky (dále jen „Smluvní strany“),

přejíce si rozšiřovat a rozvíjet hospodářskou a obchodní výměnu mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a oboustranného prospěchu,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany podniknou veškerá nezbytná opatření k podpoře hospodářské a obchodní spolupráce mezi oběma zeměmi, v rámci této Dohody a v souladu s platnými právními předpisy v obou zemích. Předmětem této spolupráce budou hospodářské činnosti, které jsou v oboustranném zájmu ministerstev, orgánů, instituci úřadů, organizací a společností obou zemí.

ČLÁNEK 2

Smluvní strany, v souladu se zákony a předpisy platnými ve svých zemích, podniknou nezbytná opatřeni k podpoře a usnadnění pořádání a účasti na mezinárodních a stálých veletrzích, jakož i specializovaných výstavách pořádaných v obou zemích.

ČLÁNEK 3

1. Smluvní strany budou pracovat na rozvoji obchodní výměny a vzájemné hospodářské spolupráce, zejména v oblasti průmyslu, nerostných surovin, zpracování ropy, elektrické energie, zemědělství, stavebnictví, bytové výstavby, financí, plánování, vědy a techniky, dopravy, komunikací, lékařského vybavení a environmentálních technologií.

2. V případě oboustranného zájmu mohou, v souladu s touto Dohodou, příslušné instituce a příslušné odborné orgány obou stran uzavírat zvláštní smlouvy v oblastech uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

ČLÁNEK 4

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci mezi obchodními a průmyslovými komorami, institucemi, společnostmi, organizacemi a svazy, které se zabývají různými hospodářskými činnostmi, zejména mezi subjekty ze soukromého sektoru, jakož i poskytovat veškerou možnou podporu rozvoje obchodní výměny a investic v souladu se zákony a předpisy platnými v obou zemích.

ČLÁNEK 5

Smluvní strany si budou vyměňovat stanoviska k hospodářským otázkám týkajícím se Světové obchodní organizace a mnohostranných jednání, které jsou v zájmu obou zemí.

ČLÁNEK 6

1. Za účelem provádění této Dohody se Smluvní strany dohodnou na zřízení Česko-iráckého smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci na úrovni náměstků ministrů, složeného z příslušných zástupců Smluvních stran.

2. Společný výbor může v případě potřeby zřídit dočasné pracovní skupiny a podvýbory k projednání specifických témat společného zájmu.

3. Zasedání Smíšeného výboru se budou konat jednou ročně, střídavě v hlavních městech obou zemí. Spolupředsedové dohodnou program jednání nejpozději jeden měsíc před zasedáním Smíšeného výboru.

4. V souladu se zákony a předpisy platný včtou zemích se Smíšený výbor bude zabývat následujícími činnostmi:

a) Výměnou informací a stanovisek k obecným hospodářským tématům v obou zemích.

b) Potvrzováním vhodných opatření a možností k podpoře dvoustranné hospodářské spolupráce.

c) Podporou hospodářské spolupráce med fyzickými a právnickými osobami v obou zemích, zejména mezi malými a středními podniky.

d) Rozvojem spolupráce v oblastech razných investičních činností v obou zemích.

ČLÁNEK 7

Jakékoli spory vzešlé z provádění této Dohody v průběhu její platnosti se budou řešit smírně prostřednictvím Smíšeného výboru.

ČLÁNEK 8

Spolupráce mezi Stranami bude probíhat v souladu s jejich mezinárodními závazky, včetně závazků plynoucích z mezinárodních smluv uzavřených Evropskou unií nebo mezi Evropskou unií a členskými státy Evropské unie na jedné straně a iráckou republikou na straně druhé. Tato Dohoda bude prováděna, aniž by byly dotčeny práva a závazky Stran vyplývající z jejich členství v mezinárodních organizacích, včetně práv a závazků České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii.

ČLÁNEK 9

1. Dodatky jakéhokoliv druhu této Dohody budou uzavřeny písemnou formou adie podmínek pro vstup v platnost v souladu s článkem 10 této Dohody.

2. Uzavřením jakýchkoli dodatku k této Dohodě nebude dotčena platnost závazků a páv vyplývajících z této Dohody před vstupem těchto dodatků či změn v platnost

ČLÁNEK 10

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem pozdější notifikace, kterou si Smluvní strany navzájem oznámí splnění vnitrostátních postupů vyžadovaných v souladu se zákony a předpisy platnými ve svých zemích. Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu pěti let a její platnost se automaticky prodlužuje vždy o další stejné období, pokud kterákoli ze Smluvních stran písemně neoznámí druhé straně svůj úmysl ji ukončit, a to šest měsíců před uplynutím pětiletého období.


Dáno a podepsáno v Praze dne 11. 10. 2012 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, arabském a anglickém, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
MUDr. Martin Kuba v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Irácké republiky
Dr. Khairullah Hasan Babakr v. r.
ministr obchodu

Přesunout nahoru