Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 41/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Datum vyhlášení 24.07.2014
Uzavření smlouvy 07.10.2013
Platnost od 01.08.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. října 2013 byla v Jeruzalémě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Smlouva vstoupí v platnost na základě svého článku 19 odst. 1 dne 1. srpna 2014.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Česká republika a Stát Izrael, dále jen „smluvní strany“,

hluboce znepokojeny nadnárodním šířením organizované trestné činnosti, zejména zvyšujícím se zneužíváním omamných a psychotropních látek a nárůstem mezinárodního obchodu s nimi, jakož i obchodováním s lidmi,

vědomy si výhod mezinárodní spolupráce jako významné součásti předcházení a účinného boje proti organizované trestné činnosti, jakož i ochrany obyvatelstva, majetku a zájmů před hrozbami,

přejíce si spolupracovat prostřednictvím výměny znalostí, zkušeností, informací, technologií a vědeckého výzkumu a vývoje každé smluvní strany za účelem dosahování co nejlepších výsledků prostřednictvím úzké spolupráce v oblastech, na něž se vztahuje tato smlouva,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Účelem této smlouvy je prohloubení a posílení spolupráce mezi policejními a dalšími příslušnými orgány obou smluvních stran při předcházení a odhalování trestných činů a při zjišťování jejich pachatelů, zejména prostřednictvím výměny strategických a operativních informací a přímých kontaktů mezi příslušnými složkami na všech odpovídajících úrovních.

(2) Spolupráce podle této smlouvy probíhá v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran a s mezinárodními smlouvami, jimiž jsou smluvní strany vázány.

(3) Spolupráce podle této smlouvy nezahrnuje právní pomoc ve věcech trestních a nedotýká se příslušných smluv upravujících vzájemnou právní pomoc a/nebo možnosti smluvních stran žádat a poskytovat vzájemnou právní pomoc podle těchto smluv, včetně Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních Rady Evropy, jejímiž jsou jak Česká republika, tak Stát Izrael stranami, nebo podmínek pro poskytování této pomoci podle výše zmíněných smluv nebo na základě vnitrostátního práva smluvních stran.

Článek 2

Spolupráce podle této smlouvy se vztahuje na všechny formy trestné činnosti, zejména na:

a) organizovanou trestnou činnost,

b) trestnou činnost související s terorismem a jeho financováním v rozsahu, ve kterém spadá do kompetence orgánů příslušných k provádění této smlouvy uvedených v článku 14,

c) trestné činy proti životu, zdraví a tělesné integritě,

d) trestné činy týkající se nezákonného obchodování s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory ve smyslu Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Vídeň, 20. prosince 1988),

e) obchodování s lidmi, kuplířství, nezákonné obchodování s lidskými orgány a tkáněmi,

f) sexuální zneužívání dětí a dětskou pornografii,

g) nezákonnou výrobu, opatřování, držení, dovoz, vývoz, průvoz a obchodování se zbraněmi, střelivem a výbušninami,

h) padělání a pozměňování peněz, známek a cenných papírů, prostředků bezhotovostního platebního styku a úředních dokumentů, zejména cestovních dokladů, a jejich distribuci a používání,

i) legalizaci výnosů z trestné činnosti a hospodářskou trestnou činnost,

j) korupci,

k) trestné činy páchané pomocí informačních technologií,

l) trestnou činnost týkající se předmětů kulturní a historické hodnoty,

m) trestnou činnost týkající se motorových vozidel, včetně padělání dokladů o vozidle a jejich používání,

n) trestné činy proti duševnímu vlastnictví.

Článek 3

Příslušné orgány smluvních stran si poskytují vzájemnou pomoc výměnou osobních a jiných údajů a dokumentů týkajících se zejména:

a) trestných činů, včetně údajů o osobách podezřelých nebo účastnících se na páchání trestné činnosti, propojení pachatelů, o organizaci skupin páchajících trestnou činnost a jejich struktuře, typickém chování jednotlivých pachatelů a skupin, porušení trestně právních předpisů a přijatých opatřeních,

b) plánovaných trestných činů směřujících proti zájmům smluvních stran,

c) předmětů, jimiž byly trestné činy spáchány nebo z trestné činnosti pocházejí a které se týkají šetření nebo vyšetřování vedeného druhou smluvní stranou. Smluvní strany si poskytují vzorky těchto předmětů,

d) plánovaných speciálních akcí a operací, které mohou být předmětem zájmu druhé smluvní strany,

e) poznatků vzešlých z činnosti příslušných orgánů, zejména o nových formách trestné činnosti; zároveň si navzájem poskytují koncepční a analytické výsledky kriminalistického a kriminologického výzkumu, vyšetřovací praxe, pracovních metod a prostředků,

f) právních a vnitřních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy a jakýchkoli změn v těchto předpisech.

Článek 4

Příslušné orgány smluvních stran v případě potřeby koordinují své činnosti a poskytují si pomoc, zejména:

a) při pátrání po pohřešovaných osobách, včetně provádění úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků,

b) při pátrám po věcech, včetně provádění opatření zaměřených na vyhledávání výnosů z trestné činnosti,

c) při přípravě a organizačním zajištění realizace speciálních vyšetřovacích technik, jako například sledovaných zásilek, sledování a nasazení agentů a předstíraných převodů,

d) při ochraně svědků,

e) při plánování a realizaci společných programů prevence kriminality.

Článek 5

V rámci spolupráce v oblastech, na něž se vztahuje tato smlouva, a na základě písemného souhlasu příslušných orgánů obou smluvních stran uvedených v článku 14 se může uskutečňovat výměna expertů mezi těmito orgány.

Článek 6

(1) Za účelem zlepšení a urychlení spolupráce mohou příslušné orgány smluvních stran uzavírat zvláštní dohody týkající se časově omezeného nebo neomezeného přidělení styčných důstojníků jedné smluvní strany k příslušným orgánům druhé smluvní strany.

(2) Styční důstojníci vyvíjejí na území druhé smluvní strany poradní a podpůrnou činnost, poskytují pomoc při navazování kontaktů, předávají informace a podílejí se na organizaci pracovních setkání. Plní své úkoly v souladu s pokyny udělenými jim vysílající smluvní stranou.

(3) Styční důstojníci jedné smluvní strany vyslaní do třetího státu mohou po vzájemné dohodě smluvních stran a na základě písemného souhlasu třetího státu zastupovat i zájmy druhé smluvní strany.

Článek 7

Smluvní strany mohou spolupracovat v oblasti výcviku a vzdělávání a tato spolupráce může zahrnovat zejména:

a) účast pracovníků jedné smluvní strany na výcvikových kurzech druhé smluvní strany,

b) pořádání společných seminářů, cvičení a výcvikových kurzů,

c) výcvik specialistů,

d) výměnu expertů, jakož i výcvikových koncepcí a programů,

e) účast pozorovatelů na cvičeních.

Článek 8

(1) Informace a jiné formy pomoci podle této smlouvy se poskytují na základě žádosti. Žádosti a odpovědi na ně se podávají písemně, včetně podání faxem nebo e-mailem. V případě předávání osobních údajů musí být vzhledem k citlivosti těchto údajů zvolen zabezpečený způsob přenosu. Smluvní strany zajistí, že k používaným komunikačním zařízením bude mít přístup pouze oprávněný personál.

(2) Příslušné orgány žádané smluvní strany odpoví na žádost uvedenou v odstavci 1 co nejdříve. Příslušné orgány žádané smluvní strany mohou požadovat další informace, je-li to nezbytné k vyhovění žádosti.

(3) Příslušné orgány smluvních stran si mohou navzájem sdělovat informace bez žádosti, pokud existuje na základě ověřených skutečností důvod se domnívat, že tyto informace jsou potřebné k odvrácení konkrétního nebezpečí pro veřejný pořádek nebo bezpečnost nebo pro předcházení a odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů.

(4) Každá ze smluvních stran může žádost o poskytnutí pomoci zcela nebo zčásti odmítnout, má-li za to, že vyhovění žádosti by mohlo ohrozit její svrchovanost, veřejný pořádek nebo bezpečnost nebo vyšetřování nebo jiný podstatný zájem nebo pokud by to bylo v rozporu s jejím právním řádem nebo jejími mezinárodními závazky. Pro vyhovění žádosti může žádaná smluvní strana stanovit podmínky, které jsou pro žádající smluvní stranu závazné.

(5) V případě odmítnutí žádosti nebo v případě jejího částečného vyhovění se o této skutečnosti smluvní strany neprodleně písemně informují.

Článek 9

(1) Spolupráce podle článku 4 písm. d) této smlouvy může zahrnovat mimo jiné:

a) výměnu informací,

b) ochranu, pomoc a přemísťování svědků a dalších osob poskytujících pomoc v trestním řízení, jakož i jejich příbuzných (dále jen „chráněné osoby“).

(2) Ochrana a přemísťování chráněných osob se uskutečňují následovně:

a) Orgán ochrany svědků (OOS) kterékoliv smluvní strany může požádat OOS druhé smluvní strany o přemístění chráněných osob na území přijímající smluvní strany.

b) Přemístění chráněných osob vyžaduje, aby:

i. chráněné osoby byly zahrnuty do programu na ochranu svědků žádající smluvní strany z důvodu vysokého rizika vyplývajícího z ochoty svědků spolupracovat v trestním řízení;

ii. bylo uzavřeno dvoustranné ujednání mezi orgány ochrany svědků smluvních stran upřesňující podmínky přemístění, včetně finančních otázek, občanskoprávní odpovědnosti a důvodů pro ukončení přemístění, spolu s logistickými a jakýmikoliv dalšími důležitými otázkami.

c) Výše uvedené přemístění se řídí příslušnými vnitrostátními právními předpisy každé smluvní strany.

d) Žádná smluvní strana vědomě neodhalí nebo nezveřejní existenci ujednání o ochraně svědků bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

e) Pokud není v dvoustranném ujednání podle odstavce 2 písm. b) bod ii) tohoto článku dohodnuto jinak, žádající smluvní strana hradí nezbytné životní náklady chráněné osoby, včetně nákladů na její integraci, a žádaná smluvní strana hradí náklady na personál a věcné náklady na opatření spojená s ochranou této osoby.

f) Žádaná smluvní strana může v případě závažných důvodů opatření podle tohoto odstavce po předchozím informování žádající smluvní strany ukončit. Žádající smluvní strana v takovém případě učiní nezbytná opatření k neprodlenému převzetí chráněné osoby zpět.

Článek 10

Pro výměnu osobních údajů (dále jen „údaje“) a nakládání s předanými údaji platí následující ustanovení:

a) Přijímající smluvní strana může údaje použít pouze pro účely boje s trestnou činností a ochrany veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti a za podmínek stanovených předávající smluvní stranou; k jiným účelům mohou být údaje použity pouze s předchozím písemným souhlasem předávající smluvní strany a v souladu s právními předpisy obou smluvních stran.

b) Přijímající smluvní strana na žádost vyrozumí předávající smluvní stranu o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.

c) Předávající smluvní strana zajistí správnost předávaných údajů a dbá na to, zda je jejich předání nezbytné a přiměřené zamýšlenému účelu. Při tom je nezbytné respektovat vnitrostátní právní předpisy smluvních stran, které mohou předávání údajů omezovat. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být předány, je nutno o tom okamžitě uvědomit přijímající smluvní stranu. Ta musí nesprávné údaje opravit a údaje, které neměly být předány, zlikvidovat.

d) Smluvní strany vedou evidenci o předání, přijetí a likvidaci údajů. Evidence obsahuje zejména účel předání, rozsah údajů, zúčastněné orgány a důvody likvidace. Každá smluvní strana přijme odpovídající opatření k zajištění toho, aby údaje přijaté podle této smlouvy od druhé smluvní strany byly uchovávány jen po nezbytnou dobu; taková opatření zahrnují pravidelné přezkoumání nezbytnosti uchovávání těchto údajů prováděné v intervalech stanovených vnitrostátními právními předpisy dotčené smluvní strany.

e) Smluvní strany účinně chrání předané údaje proti náhodnému nebo neoprávněnému přístupu, náhodné ztrátě, proti náhodné nebo neoprávněné změně, náhodnému nebo neoprávněnému předání či proti náhodnému nebo neoprávněnému zveřejnění.

f) Jakékoliv porušení vnitrostátních právních předpisů přijímající smluvní strany týkající se ochrany předaných údajů se neprodleně oznámí předávající smluvní straně, včetně informací o okolnostech porušení vnitrostátních právních předpisů, jeho důsledcích a o opatřeních přijatých za účelem omezení těchto důsledků a předcházení takovému porušení v budoucnosti.

Článek 11

(1) Pokud jsou v rámci spolupráce podle této smlouvy předávány utajované informace, postupují smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a vzájemnými mezinárodně právními závazky s tím, že:

a) Informacím podléhajícím podle právních předpisů předávající smluvní strany utajení, jsou-li jako takové označeny, je přijímající smluvní stranou poskytována rovnocenná ochrana jako informacím podléhajícím odpovídajícímu stupni utajení podle jejích právních předpisů v souladu s tabulkou ekvivalence stupňů utajení uvedenou v příloze k této smlouvě. Příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy.

b) Předávající smluvní strana určí stupeň utajení předávané informace a neprodleně písemně oznámí přijímající smluvní straně případnou změnu nebo zrušení stupně utajení předané utajované informace. Přijímající smluvní strana provede v souladu s oznámením změnu nebo zrušení stupně utajení.

c) Předané utajované informace mohou být použity pouze pro účel, pro který byly předány, a mohou být zpřístupněny pouze osobám, pro něž je znalost těchto informací nezbytná a které jsou k tomu oprávněny na základě vnitrostátních právních předpisů.

d) Předané utajované informace mohou být zpřístupněny jiným než příslušným orgánům smluvních stran podle článku 14 této smlouvy pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

e) Jakékoliv porušení vnitrostátních právních předpisů přijímající smluvní strany týkající se ochrany předaných utajovaných informací se neprodleně oznámí předávající smluvní straně, včetně informací o okolnostech porušení vnitrostátních právních předpisů, jeho důsledcích a o opatřeních přijatých za účelem omezení těchto důsledků a předcházení takovému porušení v budoucnosti.

f) Přijímající smluvní strana na žádost vyrozumí předávající smluvní stranu o použití předaných informací a o výsledcích dosažených jejich pomocí.

(2) Utajované informace mohou být předávány přímo mezi kontaktními místy oznámenými diplomatickou cestou.

Článek 12

(1) Informace a dokumenty předané v rámci spolupráce podle této smlouvy mohou být poskytnuty třetím státům a mezinárodním organizacím pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

(2) Česká strana může sdílet informace předané izraelskou stranou v rámci spolupráce podle této smlouvy s ostatními členskými státy Evropské unie nebo schengenského prostoru, nebo s evropskými agenturami při využívání informačních systémů zřízených podle práva Evropské unie nebo Evropských společenství za účelem spolupráce při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, jakož i boje s trestnou činností, zejména pak Schengenského informačního systému.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije na informace předané izraelskou stranou v souvislosti s článkem 9 této smlouvy.

Článek 13

Není-li dohodnuto jinak, hradí cestovní výdaje a výdaje na ubytování vysílající smluvní strana. Ostatní náklady hradí přijímající smluvní strana.

Článek 14

(1) K provádění této smlouvy jsou příslušné následující orgány, které v rámci svých kompetencí přímo a operativně spolupracují:

Za Českou republiku:

a) Ministerstvo vnitra,

b) orgány Policie České republiky,

c) orgány Celní správy České republiky,

d) Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Za Stát Izrael:

a) Ministerstvo veřejné bezpečnosti,

b) Izraelská policie.

(2) Příslušné orgány smluvních stran si do 30 dní od vstupu této smlouvy v platnost vymění kontaktní adresy, telefonní a faxová čísla nebo jiné kontaktní údaje a, je-li to možné, jmenují kontaktní osobu, která ovládá jazyk druhé smluvní strany nebo anglický jazyk.

(3) Příslušné orgány smluvních stran se vzájemně neprodleně informují o jakýchkoliv změnách v údajích sdělených podle odstavce 2.

(4) Při provádění této smlouvy používají příslušné orgány smluvních stran anglický jazyk, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Článek 15

Příslušné orgány smluvních stran mohou v případě potřeby na základě této smlouvy uzavírat prováděcí ujednání.

Článek 16

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy budou řešeny jednáními mezi příslušnými orgány smluvních stran. Nepodaří-li se vyřešit spory tímto způsobem, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 17

Touto smlouvou nejsou dotčeny práva a závazky smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jejichž stranou smluvní strany byly před vstupem této smlouvy v platnost.

Článek 18

Tato smlouva může být měněna po vzájemném souhlasu smluvních stran. Návrhy takových změn budou vyměňovány písemně diplomatickou cestou. Změny vstoupí v platnost v souladu s postupy stanovenými v článku 19 odst. 1 a budou považovány za nedílnou součást této smlouvy.

Článek 19

(1) Tato smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni doručení pozdější z diplomatických nót, jimiž si smluvní strany navzájem oznámí, že byly splněny jejich vnitrostátní právní požadavky pro vstup smlouvy v platnost.

(2) Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu kdykoliv vypovědět písemným oznámením zaslaným diplomatickou cestou. Platnost této smlouvy skončí šest měsíců po dni doručení takového písemného oznámení druhé smluvní straně. Aktivity zahájené v rámci spolupráce podle této smlouvy ještě před skončením její platnosti budou pokračovat až do svého dokončení.


Dáno v Jeruzalémě dne 3. cheshvan / 7. října 2013, což odpovídá dní 5774 hebrejského kalendáře, ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém, hebrejském a anglickém, přičemž všechny texty mají stejnou platnost. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Za Českou republiku
PhDr. Jan Kohout v. r.
ministr zahraničních věcí

Za Stát Izrael
Jicchak Aharonovič v. r.
ministr vnitřní bezpečnosti


Příloha

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Smluvní strany v souladu s článkem 11 odst. 1 písm. a) Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti a s přihlédnutím ke svým vnitrostátním právním předpisům stanoví, že pro potřebu této smlouvy jsou srovnatelné následující stupně utajení:

VYHRAZENÉמוגבלRESTRICTED
DŮVĚRNÉשמורCONFIDENTIAL
TAJNÉסודיSECRET
PŘÍSNĚ TAJNÉסודי ביורTOP SECRET
Přesunout nahoru