Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 40/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti

Datum vyhlášení 24.07.2014
Uzavření smlouvy 12.09.2013
Ratifikace Smlouvy 30.06.2014
Platnost od 01.08.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. září 2013 byla v Sarajevu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 30. června 2014.

Smlouva vstoupí v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dne 1. srpna 2014.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A BOSNOU A HERCEGOVINOU

O SPOLUPRÁCI V BOJI PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI, ZEJMÉNA TERORISMU, NELEGÁLNÍMU OBCHODU S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÍMI LÁTKAMI A ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

Česká republika a Bosna a Hercegovina (dále jen „smluvní strany“),

s úmyslem přispět k rozvoji vzájemných vztahů,

znepokojeny nadnárodním šířením organizované trestné činnosti, zejména zvyšujícím se zneužíváním omamných a psychotropních látek a růstem mezinárodního obchodu s nimi, jakož i obchodováním s lidmi,

přesvědčeny, že spolupráce v oblasti boje proti jakékoliv formě organizovaného zločinu a terorismu, a dalším druhům trestné činnosti nebo při jejich účinné prevenci má zásadní význam,

vědomy si závažnosti nárůstu nelegálního přistěhovalectví a s tím souvisejících bezpečnostních rizik,

řídíce se mezinárodními závazky a svými právními předpisy,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Účelem této smlouvy je posílení spolupráce při prevenci a odhalování trestných činů a při zjišťování jejich pachatelů, zejména prostřednictvím výměny strategických a operativních informací a přímých kontaktů mezi příslušnými orgány na všech náležitých úrovních.

(2) Spolupráce podle této smlouvy probíhá v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran, jakož i ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány, a nezahrnuje poskytování právní pomoci ve věcech trestních.

Článek 2

Smluvní strany spolupracují zejména v následujících oblastech:

a) boj s organizovanou trestnou činností,

b) boj proti terorismu a financováni terorismu,

c) boj proti trestné činnosti směřující proti životu a zdraví,

d) boj proti obchodování s lidmi, kuplířství, nezákonnému obchodování s lidskými orgány a tkáněmi,

e) boj proti sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii,

f) boj proti trestné činnosti související s nelegálním přistěhovalectvím,

g) boj proti trestné činnosti související s omamnými a psychotropními látkami,

h) boj proti počítačové kriminalitě,

i) boj proti nezákonné výrobě, opatřování, držení, dovozu, vývozu, průvozu a obchodování se zbraněmi, střelivem a výbušninami, chemickými, biologickými, radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu, jakož i s jinými vysoce nebezpečnými látkami, včetně nebezpečných odpadů,

j) boj proti padělání a pozměňování peněz, známek a cenných papírů, prostředků bezhotovostního platebního styku a úředních dokladů, zejména cestovních dokladů, jejich distribuci a používání,

k) boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a hospodářské trestné činnosti,

l) boj proti korupci,

m) boj proti trestné činnosti, jejímž předmětem jsou díla kulturní a historické hodnoty,

n) boj proti trestné činnosti týkající se motorových vozidel,

o) boj proti trestným činům proti duševnímu vlastnictví.

Článek 3

Příslušné orgány smluvních stran si poskytují vzájemnou pomoc výměnou osobních a jiných údajů a dokumentů, týkajících se zejména:

a) trestných činů, včetně údajů o osobách podezřelých nebo účastnících se na páchání trestné činnosti, propojení pachatelů,. organizaci skupin páchajících trestnou činnost a jejich struktuře, typickém chování jednotlivých pachatelů a skupin, porušení trestně právních předpisů a přijatých opatření;

b) plánovaných trestných činů, včetně teroristických činů směřujících proti zájmům smluvních stran;

c) prevence a boje s nelegálním přistěhovalectvím;

d) předmětů, jimiž byly trestné činy spáchány nebo z trestné činnosti pocházejí, a zároveň si poskytují vzorky těchto předmětů;

e) plánovaných speciálních akcí a operací, které mohou zajímat druhou smluvní stranu;

f) poznatků vzešlých z činnosti příslušných orgánů, zejména nových forem trestné činnosti, a zároveň si poskytují koncepční a analytické materiály a odbornou literaturu;

g) výsledků kriminalistického a kriminologického výzkumů, vyšetřovací praxe, pracovních metod a prostředků;

h) právních a vnitřních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy a jakýchkoli změn v těchto předpisech.

Článek 4

Příslušné orgány smluvních stran v případě potřeby koordinují své činnosti a poskytují si pomoc, zejména:

a) při pátrání po osobách podezřelých ze spáchání trestného činu, jakož i po osobách, které se vyhýbají trestní odpovědnosti nebo výkonu trestu;

b) při pátrání po pohřešovaných osobách, včetně provádění úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků;

c) při pátrání po věcech, včetně realizace opatření určených k nalezení a zajištění výnosů z trestné činnosti;

d) při přípravě a organizačním zajištění realizace speciálních vyšetřovacích technik, jako například kontrolovaných zásilek, sledování a nasazení agentů a předstíraných převodů, které se řídí mezinárodními závazky přijatými smluvními stranami;

e) při plánování a realizaci společných programů prevence kriminality.

Článek 5

(1) Za účelem podpory druhé smluvní strany či koordinace činností v konkrétních případech trestné činnosti vysílají příslušné orgány smluvních stran konzultanty k příslušným orgánům druhé smluvní strany nebo vytvářejí smíšené analytické a jiné pracovní týmy.

(2) Pracovníci příslušných orgánů jedné smluvní strany působí na území druhé smluvní strany v poradní a podpůrné funkci. V rámci výkonu své poradní a podpůrné funkce dodržují pokyny vydané příslušnými orgány smluvní strany, na jejíž území jsou vysláni.

Článek 6

(1) Každá smluvní strana může vyslat jednoho nebo více styčných důstojníků ke svému zastupitelskému nebo konzulárnímu úřadu na území druhé smluvní strany na časově omezené nebo neomezené období.

(2) Styční důstojníci vyvíjejí na území druhé smluvní strany podpůrnou a poradní činnost, poskytují pomoc při navazování kontaktů a podílejí se na organizaci pracovních setkání. Plní své úkoly v souladu s pokyny udělenými jim vysílající smluvní stranou.

(3) Styční důstojníci jedné smluvní strany vyslaní do třetího státu mohou po vzájemné dohodě smluvních stran a za předpokladu písemného souhlasu třetího státu zastupovat i zájmy druhé smluvní strany.

(4) Styční důstojníci nevykonávají žádné policejní pravomoci na území druhé smluvní strany.

Článek 7

Smluvní strany vzájemně spolupracují v oblasti výcviku a vzdělávání a tato spolupráce zahrnuje zejména:

a) účast pracovníků jedné smluvní strany na výcvikových kurzech druhé smluvní strany;

b) pořádání společných seminářů, cvičení a výcvikových kurzů;

c) výcvik specialistů;

d) výměnu expertů, jakož i výcvikových koncepcí a programů;

e) účast pozorovatelů na cvičeních.

Článek 8

(1) Informace a jiné formy pomoci na základě této smlouvy se poskytují na základě písemné žádosti s tím, že lze využít elektronických nebo jiných prostředků komunikace, pokud je to přípustné vzhledem k obsahu žádosti. V naléhavých případech lze žádost podat i ústně s následným bezodkladným písemným potvrzením.

(2) Příslušné orgány žádané smluvní strany odpoví na žádost uvedenou v odstavci 1 co nejdříve. Příslušné orgány žádané smluvní strany mohou požadovat další informace, je-li to nezbytné pro vyhovění žádosti. Jestliže orgán, který obdržel žádost o pomoc, není orgánem zodpovědným za vyřízení této žádosti, předá žádost orgánu příslušnému k jejímu vyřízení.

(3) Příslušné orgány smluvních stran si navzájem v jednotlivých případech sdělují informace i bez žádosti, pokud se na základě zjištěných skutečností domnívají, že druhé smluvní straně mohou pomoci při odvracení konkrétních nebezpečí pro veřejný pořádek nebo bezpečnost nebo při předcházení a odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů.

(4) Každá ze smluvních stran může žádost o poskytnutí pomoci zcela nebo zčásti odmítnout, má-li za to, že by vyhovění žádosti mohlo ohrozit její svrchovanost, bezpečnost nebo jiný důležitý zájem nebo pokud by to bylo v rozporu s jejím právním řádem nebo s jejími mezinárodními závazky. Pro vyhovění žádosti může žádaná smluvní strana stanovit podmínky, které jsou pro žádající smluvní stranu závazné.

(5) V případě odmítnutí žádosti nebo v případě jejího částečného vyhovění se o této skutečnosti smluvní strany neprodleně písemně informují.

(6) Při provádění této smlouvy používají příslušné orgány smluvních stran anglický jazyk, pokud není dohodnuto jinak.

Článek 9

Pro předávání osobních údajů (dále jen „údaje“) a nakládání s předanými údaji platí následující ustanovení:

a) Přijímající smluvní strana může údaje použít pouze pro účely boje s trestnou činností a ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti a za podmínek stanovených předávající smluvní stranou; k jiným účelům lze údaje použít pouze s předchozím písemným souhlasem předávající smluvní strany a v souladu s právními předpisy obou smluvních stran.

b) Údaje, jak jsou definovány v článku 6 Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981, mohou být předávány pouze v nezbytně nutných případech.

c) Přijímající smluvní strana na žádost předávající smluvní strany podá informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.

d) Předávající smluvní strana je povinna zajistit správnost předávaných údajů, jakož i dbát na to, zda je jejich předání nezbytné a přiměřené zamýšlenému účelu. Přitom je nezbytné respektovat vnitrostátní právní předpisy smluvních stran, které mohou předávání údajů omezovat. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být předány, je nutno o tom okamžitě uvědomit přijímající stranu. Ta musí nesprávné údaje opravit a údaje, které neměly být předány, zlikvidovat.

e) Každá osoba má právo obdržet od orgánu odpovídajícího za zpracování údajů na žádost informace o údajích, které se jí týkají, předaných nebo zpracovávaných v rámci této smlouvy, jakož i právo na opravu nesprávných údajů nebo likvidaci údajů zpracovávaných protiprávně. Poskytnutí takovýchto informací lze odmítnout pouze v případech stanovených vnitrostátními právními předpisy smluvních stran. Orgán, který vyřizuje žádost o poskytnutí informací, poskytne informaci po předchozím souhlasu druhé smluvní strany.

f) Předávající smluvní strana může při předávání údajů stanovit druhé smluvní straně časovou lhůtu pro jejich likvidaci v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. Bez ohledu na tuto časovou lhůtu musejí být údaje zlikvidovány, jakmile přestanou být potřebné. V případě ukončení platnosti této smlouvy, nebude-li nahrazena novou mezinárodní smlouvou či jinou úpravou závaznou pro obě smluvní strany, musí být veškeré údaje přijaté na jejím základě zlikvidovány.

g) Smluvní strany vedou evidenci o předání, přebírání a likvidaci údajů. Evidence obsahuje zejména informace o účelu předání, rozsahu údajů, zúčastněných orgánech a důvodech likvidace.

h) Smluvní strany jsou povinny účinně chránit předané údaje proti náhodnému nebo neoprávněnému přístupu, ztrátě, proti náhodné nebo neoprávněné změně, proti náhodnému nebo neoprávněnému předávání či proti náhodnému nebo neoprávněnému zveřejňovaní.

i) Smluvní strany vzájemně spolupracují v oblasti ochrany předávaných údajů, zejména se vzájemně informují o možnostech osob domáhat se ochrany svých práv podle písm. e).

Článek 10

(1) Výměna utajovaných informací mezi smluvními stranami a jejich ochrana se řídí zvláštní smlouvou, která upravuje výměnu a vzájemnou ochranu utajovaných informací.

(2) Smluvní strany si sdělí diplomatickou cestou kontaktní místa pro předávání utajovaných informací.

Článek 11

(1) Poskytování informací a dokumentů předaných v rámci spolupráce podle této smlouvy třetím státům a mezinárodním organizacím je možně pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

(2) Pokud jde o sdílení informací s jinými členskými státy Evropské unie nebo schengenského prostoru nebo s evropskými agenturami při využívání informačních systémů zřízených podle práva Evropské unie pro účely spolupráce při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, jakož i boje proti trestné činnosti, zejména Schengenského informačního systému, má se v případě nebezpečí z prodlení za to, že souhlas podle odstavce 1 byl udělen, nesdělí-li předávající smluvní strana výslovně opak.

Článek 12

Pokud se příslušné orgány smluvních stran předem nedohodnou jinak, náklady spojené s realizací všech forem spolupráce podle této smlouvy nese smluvní strana, která pomoc druhé smluvní straně poskytuje s tím, že smluvní strany budou dbát na vzájemnou vyváženost a reciprocitu nákladů.

Článek 13

(1) Smluvní strany si do třiceti dnů ode dne vstupu této smlouvy v platnost sdělí příslušné orgány k provádění této smlouvy, které v rámci svých kompetencí přímo a operativně spolupracují. Zároveň si oznámí adresy a jiné kontaktní údaje příslušných orgánů.

(2) Příslušné orgány smluvních stran se vzájemně neprodleně informují o jakýchkoli změnách svých adres a jiných kontaktních údajů.

Článek 14

Příslušné orgány smluvních stran mohou v případě potřeby na základě této smlouvy uzavírat prováděcí protokoly.

Článek 15

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy budou řešeny jednáními mezi příslušnými orgány smluvních stran. Nepodaří-li se vyřešit spory tímto způsobem, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 16

Touto smlouvou nejsou dotčeny závazky smluvních stran vyplývající z jiných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 17

Každá smluvní strana může dočasně zcela nebo zčásti pozastavit provádění této smlouvy, jestliže to vyžaduje zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo zdraví osob. Přijetí nebo odvolání takového opatření si smluvní strany neprodleně sdělí diplomatickou cestou. Pozastavení provádění této smlouvy a jeho odvolání nabývá účinnosti uplynutím patnácti dnů od doručení takového sdělení druhé smluvní straně.

Článek 18

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze. Tato smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni výměny ratifikačních listin. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

(2) Každá ze smluvních stran může smlouvu písemně vypovědět. Platnost smlouvy skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Sarajevu dne 12. září 2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém, oficiálních jazycích Bosny a Hercegoviny a v jazyce anglickém. V případě rozdílností ve výkladu bude rozhodující anglické znění.

Za Českou republiku
Ing. Martin Pecina v. r.
místopředseda vlády a ministr vnitra

Za Bosnu a Hercegovinu
Fahrudin Radončić v. r.
ministr bezpečnosti

Přesunout nahoru