Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 39/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky

Datum vyhlášení 17.07.2014
Uzavření smlouvy 26.03.2014
Platnost od 26.03.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. března 2014 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

MEZI MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM ENERGETIKY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

O SPOLUPRÁCI NA CIVILNÍM VÝZKUMU A VÝVOJI V OBLASTI JADERNÉ ENERGETIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO) a Ministerstvo energetiky Spojených států amerických (DOE) (dále společně „smluvní strany“);

BEROUCE NA VĚDOMÍ Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 6. září 2007 (dále „VTS Dohoda“);

BEROUCE NA VĚDOMÍ Dohodu o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Spojenými státy americkými, podepsanou v Bruselu dne 7. listopadu 1995 a 29. března 1996;

BEROUCE NA VĚDOMÍ Společné prohlášení Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva obchodu a Ministerstva energetiky Spojených států amerických o průmyslové a obchodní spolupráci v odvětví jaderné energetiky ze dne 6. prosince 2010;

BEROUCE NA VĚDOMÍ Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických v oblasti jaderné energetiky ze dne 12. prosince 2012;

BEROUCE NA VĚDOMÍ vzájemně výhodnou spolupráci v oblasti energetického výzkumu a vývoje);

SPRANÍM usnadnit společné činnosti společného zájmu v oblasti pokročilých systémů a technologií jaderného reaktoru, technologií cyklu jaderného paliva zaměřených na minimalizaci šíření jaderných materiálů a technologií pro nemírové účely a v oblasti jaderné bezpečnosti a jejího vyhodnocování; podporovat spolupráci mezi agenturami a výzkumnými organizacemi České republiky a Spojených států amerických k posílení rozvoje a využití jaderné energie; vyvíjet pokročilé koncepce a průlomové vědecké objevy v oblasti technologií jaderného štěpení a reaktorů k řešení a překonávání hlavních technických, společenských a ekonomických překážek širšího mírového využití jaderné energie; a podporovat a udržovat infrastrukturu země každé smluvní strany v oblasti jaderné vědy a jaderného inženýrství k zachování schopností nezbytných k rozvoji a využívání jaderné energie;

BEROUCE NA VĚDOMÍ Mezinárodní fórum IV. generace, jako rámec pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji příští generace systémů jaderné energetiky, jehož členy jsou jak DOE, tak i Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom);

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že Česká republika je členským státem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a jako taková je vázána ustanoveními Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropské společenství pro atomovou energii, jakož i jejich sekundárními právními předpisy; a

BEROUCE DÁLE NA VĚDOMÍ, že MPO bude tuto Dohodu realizovat v úzké koordinaci s Euratom, který slaďuje účast členských států Evropské unie na činnostech Mezinárodního fóra IV. generace,

se dohodly takto:

Článek 1

Cíl

Cílem této Dohody je vytvoření rámce pro spolupráci mezi smluvními stranami na výzkumu, vývoji a inovacích, se zaměřením na vyspělé technologie ke zlepšení nákladů, bezpečnosti, nakládání s odpady a posílení odolnosti systémů využívání jaderné energie k civilním účelům vůči šíření jaderných materiálů pro nemírové účely. Veškeré činnosti realizované podle této Dohody budou sloužit výhradně k mírovým účelům.

Článek 2

Oblasti spolupráce

1. Oblasti spolupráce v rámci této Dohody mohou mimo jiné zahrnovat:

a. výzkum v oblasti technologií reaktoru chlazeného roztavenou solí a vysokoteplotních reaktorů chlazených fluoridovými solemi;

b. návrhy jaderných elektráren s reaktory příští generace s vyšší účinností, nižšími náklady a vyšší bezpečností a odolnosti vůči šíření jaderných materiálů pro nemírové účely;

c. inovativní projekty jaderných elektráren, jejich výroby, stavby, provozu, údržby a vyřazení z provozu;

d. vyspělé technologie jaderných paliv a materiálů;

e. vyspělé technologie zpracování použitého jaderného paliva a odpadu, jeho skladování a likvidace;

f. nástroje k analýze jaderné bezpečnosti, k pravděpodobnostnímu posouzení bezpečnosti a k analýze rozhodování na základě informací o rizicích;

g. výzkum a vývoj metod a nástrojů v oblasti znalostí využívaných ke zvýšení úrovně bezpečnosti, spolehlivosti a účinnosti provozu jaderných zařízení, včetně řízení lidských zdrojů, osvědčených postupů a zjištěných poznatků; a

h. oblasti základního jaderného výzkumu.

2. Citlivá jaderná technologie je ze spolupráce na základě této Dohody výslovně vyloučena. Výraz „citlivá jaderná technologie“ ve zde použitém významu znamená jakékoli informace včetně informací, které jsou obsaženy v zařízení nebo v důležité součásti, které nejsou veřejně dostupné a které jsou podstatné pro návrh, výstavbu, výrobu, provoz nebo údržbu jakéhokoli zařízení primárně určeného nebo používaného k obohacování uranu, opětovnému zpracování ozářeného jaderného materiálu, výrobě těžké vody nebo výrobě jaderného paliva s obsahem plutonia.

Článek 3

Formy spolupráce

Formy spolupráce realizované na základě této Dohody mohou zahrnovat:

1. výměnu vědců, inženýrů a dalších specialistů na dohodnutá období k účasti na dohodnutých výzkumných, vývojových, analytických, projektových a experimentálních činnostech realizovaných ve výzkumných pracovištích, laboratořích, technických kancelářích a dalších zařízeních a podnicích každé smluvní strany či jiných účastníků v rámci spolupráce realizované podle této Dohody, tyto výměny zaměstnanců budou realizovány v souladu s článkem 6 této Dohody;

2. výměnu nebo zapůjčení zařízení, vzorků, materiálů, nástrojů a součástí pro účely zkoušek podle článků 7 a 8 a odst. 6 článku 9 této Dohody;

3. výměnu vědecko-technických informací, které nepodléhají utajení, a výsledků a metod výzkumu a vývoje v souladu s článkem 9 této Dohody;

4. organizování a účast na seminářích, workshopech a dalších setkáních ke konkrétním vzájemně dohodnutým tématům v oblastech uvedených v článku 2 této Dohody; a

5. společné projekty, u nichž se smluvní strany dohodnou, že se budou společně podílet na pracích a/nebo nákladech.

Článek 4

Přílohy projektů

1. Kooperační činnosti realizované podle této Dohody mohou provádět smluvní strany, případně laboratoře smluvních stran či jiní pozvaní účastníci na kooperačních činnostech. Každá kooperační činnost, u níž může dojít ke společnému hrazení nákladů nebo ke vzniku duševního vlastnictví, bude písemně charakterizována v příloze projektu.

2. Každá příloha projektu musí zahrnovat podrobná ustanovení k provádění uvedených forem spolupráce, včetně záležitostí jako technický rámec, pracovní plán, výměna obchodně-důvěrných informací, řízení, celkové náklady, společné hrazení nákladů a harmonogram. Každá příloha projektu bude podléhat této Dohodě a bude na ni odkazovat.

Článek 5

Společný řídící výbor

1. Smluvní strany tímto zřizují Společný řídící výbor (dále „Výbor“), složený ze zástupců obou smluvních stran, k zajištění programového směřování a dohledu nad dvoustranným programem spolupráce. Všeobecnými povinnostmi Výboru jsou:

a. zavádět postupy k vytipování, přezkumu a výběru společných úkolů spolupráce a související harmonogramy;

b. stanovovat kritéria a organizovat přezkumy k hodnocení úkolů;

c. sledovat pokrok u všech vybraných úkolů;

d. vydávat pravidelné/roční průběžné zprávy k úkolům; a

e. navrhovat smluvním stranám buď pokračování vybraných úkolů, případně programové úpravy, nebo ukončení úkolu, není-li dosaženo přiměřeného pokroku.

2. Rozhodnutí Výboru budou přijímána na základě shody.

3. Výbor se bude scházet v termínech a na místech, na nichž se dohodnou obě smluvní strany, a to osobně nebo formou telekonference či videokonference. Výbor je na svých schůzích povinen zhodnotit stav spolupráce podle této Dohody. Součástí tohoto hodnocení bude přehled činností a výsledků dosažených v uplynulém roce a činností plánovaných na rok následující. Kromě toho je Výbor povinen zvážit jakékoli nové podstatné návrhy spolupráce.

Článek 6

Přidělování a výměna personálu

Každá smluvní strana souhlasí s tím, že v souvislosti s jakýmkoli uvažovaným přidělením nebo výměnou zaměstnanců v rámci této Dohody, zajistí že:

1. Každá smluvní strana se bude snažit zabezpečit pro výměnu nebo přidělení k hostitelské instituci výběr kvalifikovaných zaměstnanců se schopnostmi a způsobilostí nutnými k realizaci činností plánovaných v rámci této Dohody. Každá taková výměna nebo přidělení bude dohodnuta předem, formou výměny dopisů mezi smluvními stranami s odkazem na tuto Dohodu.

2. Každá smluvní strana bude odpovídat za platy, pojištění a příspěvky, které mají být vyplaceny jejím zaměstnancům či jejím dodavatelům.

3. Každá smluvní strana bude hradit svým zaměstnancům či dodavatelům cestu a výdaje na stravu a ubytování po dobu přidělení k hostitelské smluvní straně, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

4. Hostitelská smluvní strana bude pomáhat identifikovat odpovídající ubytování pro zaměstnance či dodavatele druhé smluvní strany (a jejich rodiny) na oboustranně přijatelném recipročním základě.

5. Hostitelská smluvní strana bude zajišťovat veškerou nezbytnou podporu zaměstnancům druhé smluvní strany či jejím dodavatelům (a jejich rodinám), pokud jde o správní formality, například pomoc při zajištění cestovních formalit a vyřízení žádostí o víza.

6. Přidělení zaměstnanci nebo dodavatelé každé smluvní strany budou dodržovat všeobecné i zvláštní pracovní a bezpečnostní předpisy platné v hostitelské organizaci.

7. Hostitelská smluvní strana udělí přiděleným zaměstnancům nebo dodavatelům druhé smluvní strany přístup k informacím, které nepodléhají utajení, v rozsahu nezbytném k plnění uložených povinností těmito zaměstnanci.

Článek 7

Výměna zařízení

Na základě vzájemné dohody může jedna smluvní strana poskytnout zařízení, které bude využíváno ke společné činnosti. V tom případě budou platit následující ustanovení:

1. Vysílající smluvní strana dodá co nejdříve podrobný seznam zařízení, která budou poskytnuta, spolu s příslušnými popisy a příslušnou technickou a informativní dokumentací související s užíváním, údržbou a opravami zařízení.

2. Zařízení a nezbytné náhradní díly dodané vysílající smluvní stranou k využití na společných činnostech zůstávají majetkem vysílající smluvní strany, přičemž zařízení bude vysílající smluvní straně vráceno po dokončení společné činnosti, není-li dohodnuto jinak.

3. Zařízení poskytnuté podle této Dohody se v hostitelské organizaci zprovozní až po vzájemné dohodě smluvních stran.

4. Hostitelská organizace zajistí pro zařízení nezbytné prostory a budovu; připojení k inženýrským sítím, jako je elektrická energie, voda a plyn; a za normálních okolností zajistí materiály, které budou testovány, v souladu se všemi technickými požadavky, které budou vzájemně dohodnuty.

5. Odpovědnost za výdaje, ochranu a pojištění během přepravy zařízení z původního umístění v zemi vysílající smluvní strany na místo vstupu v zemi přijímající smluvní strany ponese vysílající smluvní strana. Pokud se vysílající smluvní strana rozhodne, že zařízení má být vráceno, ponese odpovědnost za výdaje, ochranu a pojištění během přepravy zařízení z původního místa vstupu v zemi přijímající smluvní strany do místa konečného určení v zemi vysílající smluvní strany.

6. Odpovědnost za výdaje, ochranu a pojištění během přepravy zařízení z místa vstupu v zemi přijímající smluvní strany do místa konečného určení v zemi přijímající smluvní strany ponese přijímající smluvní strana. Pokud se vysílající smluvní strana rozhodne, že zařízení má být vráceno, ponese přijímající smluvní strana odpovědnost za výdaje, ochranu a pojištění během přepravy zařízení z místa konečného určení v zemi přijímající smluvní strany do původního místa vstupu v zemi přijímající smluvní strany.

7. Odpovědnost za výdaje, ochranu a pojištění po dobu, kdy se zařízení používá v zemi přijímající smluvní strany, ponese přijímající smluvní strana, není-li písemně dohodnuto jinak.

8. Zařízení poskytnuté vysílající smluvní stranou za účelem provádění společných činností se považuje za vědecké zařízení, jež nemá obchodní povahu, a přijímající smluvní strana se vynasnaží zajistit vstup osvobozený od cla.

Článek 8

Vzorky a materiály

Není-li písemně dohodnuto jinak, pro přepravu a používání vzorků a materiálů poskytnutých podle této dohody jednou smluvní stranou druhé smluvní straně platí tato ustanovení:

1. Veškeré vzorky a materiály poskytnuté vysílající smluvní stranou přijímací smluvní straně zůstávají majetkem vysílající smluvní strany a na požádání budou vysílající smluvní straně vráceny.

2. Pokud jedna smluvní strana požádá druhou smluvní stranu o poskytnutí určitého vzorku nebo materiálu, hradí strana podávající žádost veškeré náklady a výdaje spojené s přepravou vzorku nebo materiálu z místa vysílající smluvní strany do místa konečného určení.

3. Každá smluvní strana neprodleně sdělí druhé smluvní straně veškeré informace vyplývající ze zkoumání nebo zkoušek vzorků nebo materiálů vyměněných podle této Dohody. Smluvní strany se dohodly, že obchodní důvěrné informace (vymezené v oddíle IV Přílohy Práva k duševnímu vlastnictví, která je Přílohou A VTS Dohody), jež byly vypracovány před uzavřením této Dohody nebo mimo její oblast působnosti, zůstávají obchodními důvěrnými informacemi i v případě, že jsou obsaženy ve výsledcích zkoumání nebo zkoušek vzorků nebo materiálů. Tyto informace budou smluvní stranou, která uplatňuje jejich obchodní důvěrnou povahu, označeny jako obchodní důvěrné, a to co nejdříve po sdělení všech informací vyplývajících ze zkoumání nebo zkoušek této smluvní straně, přičemž druhá smluvní strana bude o takovémto označení neprodleně vyrozuměna. Při nakládání s veškerými informacemi označenými jako obchodní důvěrné se postupuje podle oddílu IV Přílohy A VTS Dohody.

4. Smluvní strana, která druhé smluvní straně poskytuje vzorky nebo materiály, může poskytnout rovněž částečný nebo úplný seznam všech druhů informací, které případně vyplynou ze zkoumání nebo zkoušek těchto vzorků či materiálu a s nimiž má být nakládáno jako s obchodními důvěrnými informacemi, jak je vymezeno v oddíle IV přílohy A VTS Dohody. Při nakládání s veškerými těmito obchodními důvěrnými informacemi se postupuje po dle oddílu IV této Přílohy.

Článek 9

Předávání informací a zařízení

1. Smluvní strany si na základě vzájemně výhodné dohody mohou vyměňovat vědeckotechnické informace, dokumenty a výsledky výzkumu a vývoje z prací prováděných podle této Dohody. Tyto informace jsou omezeny na informace, které mají smluvní strany právo sdělit, ať jde o informace jimi vlastněné nebo jim dostupné, týkající se oblastí spolupráce popsané v článku 2.

2. Průběh seminářů a zprávy o společných činnostech prováděných podle této Dohody budou zveřejňovány ve formě společných publikací, dle dohody smluvních stran.

3. Smluvní strany se dohodly, že informace vytvořené nebo vyměněné na základě této Dohody by se měly dostat k co nejširšímu okruhu zájemců. S výjimkou dohody vlád smluvních stran v oddíle IV Přílohy A VTS Dohody může tyto informace zpřístupnit veřejnosti kterákoli ze smluvních stran prostřednictvím obvyklých způsobů a v souladu s běžnými postupy smluvních stran.

4. Jakékoli informace předané v rámci této Dohody jednou smluvní stranou druhé smluvní straně a jakékoli související přílohy projektů budou podle nejlepšího vědomí a svědomí předávající smluvní strany přesné. Jakékoli zařízení předané v rámci této dohody jednou smluvní stranou druhé smluvní straně bude podle nejlepšího vědomí a svědomí předávající smluvní strany vhodné k zamýšlenému užití. Předávající smluvní strana nezaručuje vhodnost informací nebo zařízení předávaných k jakémukoli konkrétnímu užití nebo použití přijímací smluvní stranou nebo jakoukoli třetí stranou.

5. Informace společně vypracované smluvními stranami budou přesné a společně vypracované informace budou vhodné k zamýšlenému užití podle nejlepšího vědomí a svědomí obou smluvních stran. Žádná ze smluvních stran se nezaručuje za přesnost společně vypracovaných informací či přiměřenost zařízení, ani jeho vhodnost k jakémukoli konkrétnímu užití či použití kteroukoli ze smluvních stran nebo jakoukoli třetí stranou.

6. S informacemi a zařízeními chráněnými z důvodů národní bezpečnosti se zachází v souladu s ustanoveními Přílohy B (Povinnosti týkající se bezpečnosti) VTS Dohody.

Článek 10

Duševní vlastnictví; obchodní důvěrné informace

Při ochraně a rozdělení duševního vlastnictví a nakládání s obchodními důvěrnými informacemi vytvořenými nebo poskytnutými v průběhu činností spolupráce podle této Dohody se postupuje v souladu s ustanoveními Přílohy A VTS Dohody.

Článek 11

Financování

1. Není-li dohodnuto jinak, hradí veškeré náklady plynoucí ze spolupráce podle této dohody smluvní strana, které vzniknou.

2. Činnosti na základě této Dohody a podle ní a souvisejících příloh projektů budou realizovány v závislosti na dostupnosti odpovídajících finančních prostředků.

Článek 12

Další organizace

Na základě vzájemné dohody mohou smluvní strany přizvat další organizace z veřejného a soukromého sektoru k účasti na činnostech spolupráce podle této Dohody, a to na jejich vlastní náklady a za podmínek, o nichž smluvní strany společně rozhodnou.

Článek 13

Zakázky

V případě, že některá ze smluvních stran přidělí zakázky na pořízení zboží a služeb za účelem realizace této Dohody, budou tyto zakázky přiděleny v souladu se zákony a předpisy státu této smluvní strany.

Článek 14

Řešení sporů

S výjimkou sporů dle dohody vlád smluvních stran v oddíle II. D Přílohy A VTS Dohody budou smluvní strany jakoukoli otázku nebo spor plynoucí z této Dohody řešit konzultacemi.

Článek 15

Rozhodné právo

Každá smluvní strana bude realizovat činnosti zajištěné touto Dohodou v souladu se všemi platnými zákony a předpisy, které se na ni vztahují, mimo jiné včetně zákonů a předpisů souvisejících s kontrolou vývozu.

Článek 16

Vstup v platnost, trvání, změny a ukončení

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu. Tato Dohoda zůstane v platnosti, pokud nebude ukončena v souladu s odst. 3 tohoto článku.

2. Tuto Dohodu lze změnit písemnou dohodou smluvních stran.

3. Smluvní strany mohou platnost této Dohody ukončit vzájemnou písemnou dohodou. Kterákoli ze smluvních stran může platnost této Dohody kdykoli ukončit písemným oznámením poskytnutým druhé smluvní straně s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

4. Společné činnosti, které nebyly v okamžiku ukončení této Dohody dokončeny, mohou pokračovat až do svého dokončení podle podmínek této Dohody, není-li písemně dohodnuto jinak.


NA DŮKAZ TOHOTO, níže podepsaní, jsouce náležitě zmocněni svými vládami, podepsali tuto Dohodu.

DÁNO v Praze dne 26. března 2014, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY:
Ing. Jan Mládek, CSc, v. r.
ministr

ZA MINISTERSTVO ENERGETIKY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH:
Ernest Jeffrey Moniz v. r.
ministr

Přesunout nahoru