Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 38/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Bulharské republiky o provádění společných hlídek za účelem ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti v letoviscích na území Bulharské republiky během hlavní turistické sezony

Datum vyhlášení 10.07.2014
Uzavření smlouvy 19.06.2014
Platnost od 19.06.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. června 2014 byl v Modře podepsán Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Bulharské republiky o provádění společných hlídek za účelem ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti v letoviscích na území Bulharské republiky během hlavní turistické sezony1).

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOKOL

MEZI MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM VNITRA BULHARSKÉ REPUBLIKY

O PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÝCH HLÍDEK ZA ÚČELEM OCHRANY VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI V LETOVISCÍCH NA ÚZEMÍ BULHARSKÉ REPUBLIKY BĚHEM HLAVNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Bulharské republiky (dále jen „smluvní strany“),

usilujíce o dosažení větší efektivity spolupráce, pokud jde o ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti při provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsané v Bruselu dne 30. listopadu 2009 (dále jen „Dohoda“),

berouce v úvahu, že Bulharská republika je populární turistickou destinací mezi českými občany, značná část z nichž přijíždí na svou letní dovolenou na jižní část bulharského pobřeží Černého moře,

přejíce si, v návaznosti na výše uvedené, provádět jednu z nejlepších praxí Evropské unie v oblasti vnitřních věcí - zřizování společných hlídek v letoviscích, kde je značný počet turistů z daného státu, zahrnujících policisty tohoto státu,

přesvědčeny, že případné provádění společných hlídek během hlavní turistické sezóny bude velmi užitečné, usnadňující komunikaci mezi českými turisty a bulharskými policejními orgány a posilující bezpečnost,

v souladu s články 17, 19, 20, 21, 22 a 23 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008, o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a článku 17 rozhodnutí Rady 2008/616/S V V ze dne 23. června 2008, o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (dále jen „rozhodnutí Rady 2008/615/SVV“ a „rozhodnutí Rady 2008/616/SVV“), a

v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Předmět

V souladu s článkem 1 odst. 1 ve spojení s článkem 14 odst. 1 Dohody, tento protokol upravuje podmínky provádění společných hlídek za účelem ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti v černomořských letoviscích na území Bulharské republiky během hlavní turistické sezóny v souladu s rozhodnutím Rady 2008/615/SVV a rozhodnutím Rady 2008/616/SVV.

Článek 2

Příslušné orgány

(1) Příslušnými orgány odpovědnými za provádění tohoto protokolu jsou:

a) Za bulharskou smluvní stranu:

- Generální ředitelství státní policie;

- Oblastní ředitelství Ministerstva vnitra Burgas.

b) Za českou smluvní stranu:

- Policejní prezidium České republiky.

(2) Smluvní strany určují jako kontaktní místa pro podávání a vyřizování žádostí podle článku 3 tohoto protokolu, jakož i pro konzultaci praktických otázek týkajících se provádění tohoto protokolu:

a) Za bulharskou smluvní stranu:

Generální ředitelství státní policie
Adresa: 1 Aleksandar Malinov Blvd, 1715 Sofia
Telefon: +359 2 982 89 37; +359 2 982 89 47
Fax: +359 2 93160 80
E-mail: gdnp@mvr.bg

b) Za českou smluvní stranu

Policejní prezidium České republiky
odbor mezinárodní policejní spolupráce
Adresa: Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Telefon: +420 974 834 210
Fax: +420 974 834 723
E-mail: omps@pcr.cz

(3) Příslušné orgány smluvních stran si navzájem písemně oznámí jakékoli změny v kontaktních údajích.

(4) Příslušnými orgány odpovědnými za udělování pokynů policistům účastnícím se společných hlídek jsou policejní oddělení, v jejichž územní působnosti se společné hlídky konají.

Článek 3

Provádění společné hlídkové činnosti

(1) Na základě operativních potřeb bulharské strany a za účelem ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti v černomořských letoviscích v působnosti Oblastního ředitelství Ministerstva vnitra Burgas smluvní strany zřídí společné hlídky, do kterých budou vysláni čeští policisté.

(2) Vyslání policistů podle odstavce 1 se uskutečňuje na základě písemné žádosti příslušného orgánu Ministerstva vnitra Bulharské republiky adresované Policejnímu prezidiu České republiky. V žádosti bude uveden počet policistů, kteří mají být vysláni, časové období (směny) a oblast/i, kde se budou společné hlídky konat.

(3) Žádost bude zaslána nejméně 30 dní před datem zahájení první směny společných hlídek.

(4) Odpověď na žádost, která bude obsahovat i informace o policistech určených k provádění společných hlídek, bude zaslána do dvou týdnů od doručení žádosti.

(5) Pokud není předem dohodnuto jinak, každý český policista přijede do oblasti výkonu společných hlídek den před začátkem své směny a odjede den po jejím ukončení.

(6) Vyslaní čeští policisté provádějí hlídkovou činnost podle předem zpracovaného harmonogramu příslušné směny.

(7) Na konci každé směny bude zpracován záznam o skutečně odpracovaných hodinách každého českého policisty. Dokument bude sepsán v českém a bulharském jazyce a bude schválen Oblastním ředitelstvím Ministerstva vnitra Burgas.

(8) Pokud některý z policistů určených k provádění společné hlídkové činnosti nemůže být vyslán nebo nemůže hlídkovou činnost dále vykonávat, české kontaktní místo uvedené v článku 2 odst. 2 tohoto protokolu informuje bulharské kontaktní místo uvedené v článku 2 odst. 2 tohoto protokolu o jeho nahrazení.

(9) V průběhu společné hlídkové činnosti budou policisté používat bulharský jazyk. V případě, že česká strana nebude schopná vyslat dostatečný počet policistů hovořících plynně bulharským jazykem, budou kontaktní místa uvedená v článku 2 odst. 2 tohoto protokolu dodatečně konzultovat možnost vyslání českých policistů hovořících plynně ruským jazykem nebo anglickým jazykem.

Článek 4

Povinnosti vyslaných českých policistů

(1) V rámci společných hlídek nevykonávají vyslaní čeští policisté žádné výkonné pravomoci.

(2) Vyslaní čeští policisté:

- provádějí hlídkovou činnost ve svém služebním stejnokroji;

- nemají během pobytu na území Bulharské republiky právo nosit a používat střelné zbraně a střelivo;

- budou pracovat především s občany svého státu;

- provádějí hlídkovou činnost pouze pod vedením a zpravidla za přítomnosti bulharských policistů a v souladu s bulharskými vnitrostátními právními předpisy;

- během pobytu v Bulharské republice za účelem provádění společné hlídkové činnosti podléhají bulharským vnitrostátním právním předpisům.

(3) V rámci spolupráce a společných činností si policisté obou smluvních stran budou v souladu s Dohodou vyměňovat informace o osobách, které jsou předmětem zájmu policejních orgánů, stejně jako o spáchaných a připravovaných trestných činech.

(4) Bulharská strana poskytne vyslaným českým policistům všechny relevantní právní informace, jakož i všechny zvláštní informace týkající se výkonu jejich služebních povinností v dané oblasti během hlavní turistické sezóny.

Článek 5

Ochrana a pomoc, trestní, kázeňská a občanskoprávní odpovědnost českých policistů

Pokud jde o poskytování ochrany a pomoci vyslaným českým policistům, jakož i jejich trestní, kázeňskou a občanskoprávní odpovědnost, použijí se ustanovení článků 20 - 23 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV.

Článek 6

Náklady

(1) Bulharská strana uhradí náklady na ubytování a stravu vyslaných českých policistů po dobu jejich pobytu v Bulharské republice za účelem účasti ve společných hlídkách. Na podmínkách ubytování se smluvní strany předem dohodnou.

(2) Česká strana uhradí náklady na dopravu svých policistů na a z území v působnosti Oblastního ředitelství Ministerstva vnitra Burgas, jejich zdravotní pojištění, jakož i jejich diety, v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

(3) Bulharská strana uhradí náklady na dopravu vyslaných českých policistů v rámci území v působnosti Oblastního ředitelství Ministerstva vnitra Burgas související s jejich účastí v dané směně společných hlídek.

Článek 7

Vstup v platnost, změny a ukončení platnosti

(1) Tento protokol vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti po dobu platnosti Dohody. Ustanovení tohoto protokolu, s výjimkou článku 2 odst. 1 a 2, mohou být měněna a doplňována na základě písemného souhlasu obou smluvních stran.

(2) Každá smluvní strana může změnit příslušné orgány a kontaktní místo, které určila v článku 2 odst. 1 a 2 tohoto protokolu, písemným oznámením druhé smluvní straně.

(3) Platnost tohoto protokolu může být kdykoli ukončena každou smluvní stranou na základě písemného oznámení zaslaného druhé smluvní straně diplomatickou cestou. Ukončení platnosti nabývá účinnosti 3 měsíce ode dne obdržení oznámení drahou smluvní stranou.


Dáno v Modře dne 19. června 2014 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v českém, bulharském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílností ve výkladu bude rozhodující anglický text.

Za Ministerstvo vnitra České republiky
Mgr. Jan Sixta v. r.
1. náměstek ministra

Za Ministerstvo vnitra Bulharské republiky
Plamen Angelov v. r.
náměstek ministra

Poznámky pod čarou

1) Protokol je prováděcím dokumentem k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, podepsané v Bruselu dne 30. listopadu 2009 a vyhlášené pod č. 34/2011 Sb. m. s.

Přesunout nahoru