Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 36/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2014 – 2016

Datum vyhlášení 27.06.2014
Uzavření smlouvy 06.05.2014
Platnost od 06.05.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. května 2014 byl v Krakově podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2014 – 2016.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.


Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2014 - 2016

Ministerstvo kultury České republiky a ministr kultury a národního dědictví Polské republiky, dále jen „smluvní strany“,

se v souladu s článkem 15 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané v Praze dne 30. září 2003,

dohodly takto:

Článek 1

Studijní návštěvy a pobyty

Smluvní strany budou podporovat organizaci studijních návštěv a pobytů odborníků ve všech oblastech kultury v rámci přímé spolupráce mezi příslušnými institucemi států obou smluvních stran. Podrobné podmínky organizace a financování studijních návštěv a pobytů budou specifikovány příslušnými institucemi.

Článek 2

Festivaly

1. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat účast svých umělců a uměleckých souborů na mezinárodních divadelních, hudebních a tanečních festivalech a jiných významných kulturních událostech pořádaných na území státu druhé smluvní strany.

2. Otázky výběru uměleckých souborů, programu pobytu a termínů vystoupení budou dohodnuty cestou pracovních kontaktů mezi příslušnými institucemi.

Článek 3

Divadlo

1. Smluvní strany budou podporovat prezentaci dramatických děl polských a českých autorů se zvláštním důrazem na díla současných autorů.

2. Smluvní strany budou podporovat přímé kontakty mezi divadly, divadelními, baletními a operními skupinami a budou dle svých možností vytvářet podmínky k rozvoji spolupráce mezi Národním divadlem ve Varšavě a Národním divadlem v Praze a v souladu s prohlášením o záměru výměny a umělecké spolupráce, podepsaným těmito divadly.

3. Smluvní strany budou podporovat účast svých zástupců zejména na:

1) Mezinárodním festivale „Divadlo“ v Plzni;

2) Pražském Quadriennale;

3) Mezinárodním festivale loutkového divadla „Spectaculo interesse“ v Ostravě;

4) Mezinárodním divadelním festivale „Bez hranic“ v Cieszyně a Českém Těšíně;

5) Mezinárodním divadelním festivale „Kontakt“ v Toruni;

6) Mezinárodním divadelním festivale „Demoludy“ v Olštýně;

7) Mezinárodním festivale loutkového umění v Bielsko-Bialej.

4. Smluvní strany budou dle svých možností podporovat přímou spolupráci mezi Divadelním ústavem Zbigniewa Raszewského ve Varšavě a Institutem umění - Divadelním ústavem v Praze především v rámci projektu „SharedSpace“, který tvoří série setkání, workshopů a rezidenčních pobytů v různých evropských městech v letech 2013 - 2016, dále mezinárodního projektu European Routes of Historic Theatres, který navazuje na předchozí společné aktivity v oblasti divadelní architektury a který si klade za cíl mapovat, propojit a propagovat evropská historická divadla, a projektu společné prezentační strategie zemí V4 a Střední Evropy PACE.V4 (Performing Arts Central Europe - Visegrád Countries Focus).

5. Smluvní strany budou, v rámci svých možností a s přihlédnutím ke kulturnímu a tvůrčímu významu Těšínského divadla v Českém Těšíně, podporovat jeho fungování. Smluvní strany vyjadřují uznání pro činnost a součinnost polské a české scény Těšínského divadla.

Článek 4

Hudba

1. Smluvní strany se v rámci svých možností zasadí o podporu přímé spolupráce mezi hudebními institucemi ze států smluvních stran.

2. Smluvní strany budou dle svých možností podporovat účast svých zástupců na významných mezinárodních hudebních festivalech ve státu druhé smluvní strany, včetně na Mezinárodním hudebním festivalu Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních a Mezinárdním hudebním festivalu „Chopin a jeho Evropa“ ve Varšavě.

3. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat organizaci kurzů a tvůrčích dílen v oblasti klasické i alternativní hudby.

4. Smluvní strany se dle svých možností zasadí o propagaci tvorby skladatelů státu druhé smluvní strany.

Článek 5

Výtvarné umění

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi kulturními institucemi a organizacemi tvůrců, které působí v oblasti výtvarného umění, architektury a designu, zejména při organizaci výstav současného umění.

2. Smluvní strany budou podporovat spolupráci Muzea moderního umění ve Varšavě s českými historiky umění v rámci výzkumných projektů věnovaných problematice designu.

Článek 6

Kinematografie

1. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat účast svých tvůrců a filmů na mezinárodních filmových festivalech organizovaných na území státu druhé smluvní strany v souladu s pravidly těchto festivalů.

2. V zájmu propagace přínosu svých národních kinematografií budou smluvní strany podporovat organizaci filmových přehlídek. Podrobnosti, které se týkají jejich organizace, budou dohodnuty příslušnými institucemi.

3. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci filmových institucí.

4. Smluvní strany budou podporovat spolupráci národních filmových archivů, v rozsahu výměny zkušeností týkajících se digitalizace, údržby a popularizace filmového a audiovizuálního dědictví.

Článek 7

Literatura a knihovny

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci národních knihoven států smluvních stran realizovanou na základě přímých dohod mezi nimi. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci knihoven v celé šíři jejich působnosti, zvláště pak v oblasti ochrany a digitálního zpřístupnění písemného kulturního dědictví.

2. Smluvní strany budou podporovat vydávání překladů polských děl v češtině a děl české literatury v polštině.

3. Smluvní strany budou spolupracovat, pokud jde o prezentaci národní literatury ve státě druhé smluvní strany, včetně na knižních veletrzích.

Článek 8

Muzea a galerie

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi muzei a galeriemi států smluvních stran, zejména Slezského zemského muzea v Opavě se Slezským muzeem v Katovicích, která zahrnuje výměnu výstav, exponátů a zkušeností v oblasti řízení muzeí.

2. Smluvní strany budou podporovat výměnu pracovníků muzeí a galerií. Podrobnosti organizace těchto studijních návštěv a pobytů budou dohodnuty příslušnými institucemi států smluvních stran.

Článek 9

Výstavní projekty Smluvní strany budou podporovat realizaci následujících výstavních projektů:

1) v České republice:

- představení fotografické výstavy v Muzeu umění v Olomouci s názvem „Svět před katastrofou. Krakovští Židé v meziválečném období“ připravené Mezinárodním kulturním střediskem v Krakově,

- prezentaci vybraných zápůjček z Polské republiky na výstavě „Otevři zahradu rajskou, Benediktini v srdci Evropy 800-1300“, pořádané Národní galerií v Praze od listopadu 2014 do března 2015 ve Valdštejnské jízdárně v Praze;

2) v Polské republice:

- výstava „Český japonismus“ v Muzeu japonského umění a techniky Manggha v Krakově připravenou ve spolupráci s Národní galerií v Praze,

- výstava českého a světového designu od začátku XX. století s názvem „Prosíme, nesedejte!“ v Mezinárodním kulturním středisku v Krakově připravenou ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci,

- výstava „Tajemné dálky. Symbolismus v českých zemích 1880-1914“ v Mezinárodním kulturním středisku v Krakově připravenou ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci.

Článek 10

Kulturní dědictví

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci institucí a organizací, které působí v oblasti ochrany movitého a nemovitého kulturního dědictví států smluvních stran, se zvláštním důrazem na:

1) zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků, které jsou jejich kulturním dědictvím, v souladu s platnými právními předpisy daného státu a mezinárodními smlouvami, které jsou závazné pro státy smluvních stran;

2) pomoc v hledání a opětném získání protizákonně přemístěných kulturních statků (rovněž v důsledku 2. světové války), které se nalézaly na území státu druhé smluvní strany.

2. Smluvní strany budou podporovat výměnu informací v oblasti propagace kulturního dědictví zejména informační platformou Art Historian Information from Central Europe - AHICE.

3. Polská smluvní strana nabízí českým badatelům využití stipendijního programu „Thesaurus Poloniae“ koordinovaného Mezinárodním kulturním střediskem v Krakově, zaměřeného na badatele historie a kulturního dědictví Polské republiky a střední Evropy.

Článek 11

Památná místa

1. Smluvní strany budou podporovat aktivity zajišťující provoz expozice České republiky „Vězni z Česka v KL Auschwitz“, která je prezentována ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi.

2. Smluvní strany budou podporovat spolupráci Státního muzea na Majdanku s Památníkem Terezín a Státního muzea Auschwitz-Birkenau v Osvětimi.

Článek 12

Tradiční lidová kultura

Smluvní strany budou podporovat účast svých lidových umělců a uměleckých souborů na mezinárodních folkloristických festivalech a jiných významných kulturních událostech pořádaných na území státu druhé smluvní strany, jakož i spolupráce mezi odborníky v oblasti lidové kultury a ochrany nehmotného kulturního dědictví.

Článek 13

Prezentace kultury národnostních menšin

1. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat zachování a rozvoj kultury české menšiny v Polské republice a polské menšiny v České republice.

2. Smluvní strany budou dle svých možností podporovat realizaci mimo jiné těchto akcí:

1) Festival Polského kulturně-osvětového svazu v České republice, organizovaného každé čtyři roky střídavě v Třinci nebo Karviné;

2) folklorní setkání „Gorolski Święto“ v Jablunkově;

3) soutěž talentů pořádanou Kongresem Poláků v České republice „Tacy Jesteśmy“;

4) koncertní přehlídku „Zelovské zvonky“ v Zelově.

Článek 14

Spolupráce v rámci mnohostranných iniciativ

1. Smluvní strany budou spolupracovat v rámci Visegrádské skupiny zejména v oblasti propagace projektů v oblasti kultury a podpory iniciativy Fórum dědictví střední Evropy.

2. Smluvní strany budou spolupracovat v rámci programů a iniciativ Evropské unie a budou si vyměňovat informace a zkušenosti v oblasti příprav a realizace projektů Evropského hlavního města kultury: Plzeň 2015 a Vratislav 2016.

3. Smluvní strany se budou, uznají-li to za žádoucí, navzájem informovat o prioritních směrech činnosti v oblasti kultury v rámci mezinárodní organizace UNESCO a dalších mezinárodních organizací.

Článek 15

Organizační a finanční podmínky

1. Otázku pokrytí cestovních výdajů v přijímajícím státu smluvní strany, ubytování a stravy osob, na něž se vztahuje výměna (vč. studijních návštěv a pobytů), dohodnou příslušné instituce ze států smluvních stran odděleně v každém jednotlivém případě.

2. Lhůty a program pobytu a také finanční podmínky výměny uměleckých souborů realizované v rámci tohoto Programu budou vždy dohodnuty příslušnými institucemi.

3. Podrobné organizační, technické a finanční podmínky konání výstav budou dohodnuty mezi příslušnými institucemi a budou určeny v oddělených dohodách podepsaných těmito subjekty.

Článek 16

1. Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2016.

2. Každá ze smluvních stran může písemnou formou vypovědět Program spolupráce před uplynutím doby jeho platnosti. Vypovězení se stává účinné po uplynutí třech měsíců ode dne obdržení vypovězení druhou smluvní stranou.


Dáno v Krakově, dne 6. května 2014, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo kultury České republiky
JUDr. Kateřina Kalistová v.r.
1. náměstkyně ministra

Za ministra kultury a národního dědictví Polské republiky
Monika Smoleń v.r.
náměstkyně ministra

Přesunout nahoru