Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 34/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 44ter, 66, 70 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

Datum vyhlášení 11.06.2014
Uzavření smlouvy 02.10.2013
Platnost od 01.07.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s., č. 52/2009 Sb. m. s., č. 53/2010 Sb. m. s., č. 60/2011 Sb. m. s., č. 63/2012 Sb. m. s. a č. 101/2012 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a prováděcím předpisu ke Smlouvě

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly dne 2. října 2013 v Ženevě přijaty změny pravidel 44ter, 66, 70 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci1).

Změny vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2014 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn pravidel prováděcího předpisu ke Smlouvě a jejich český překlad se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

přijaté dne 2. října 2013

Pravidlo 44ter

(vypuštěno)

Pravidlo 66

Řízení před orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum

66.1 a 66.1 bis [Beze změny]

66.1 ter Dodatečné rešerše („Top-up “rešerše)

Orgán pro mezinárodní předběžný průzkum vyhotoví rešerši („top-up rešerši“), aby nalezl dokumenty uvedené v pravidle 64, které byly publikovány nebo jsou k dispozici tomuto orgánu pro účely rešerše po dni, kdy byla vyhotovena mezinárodní rešeršní zpráva, s výhradou, má-li za to, že taková rešerše by nesloužila žádnému prospěšnému účelu. Pokud orgán zjistí, že existuje některá ze situací uvedených v článku 34 (3) nebo (4) nebo podle pravidla 66.1 (e), bude se top-up rešerše vztahovat pouze na ty části mezinárodní přihlášky, které jsou předmětem mezinárodního předběžného průzkumu.

66.2 až 66.8 [Beze změny]

Pravidlo 70

Mezinárodní předběžná zpráva o patentovatelnosti vyhotovená orgánem pro mezinárodní předběžný průzkum (zpráva o mezinárodním předběžném průzkumu)

70.1 [Beze změny]

70.2 Podklad zprávy

(a) až (e) [Beze změny]

(f) Ve zprávě se uvede datum, kdy byla provedena top-up rešerše podle pravidla 66 A ter nebo že nebyla provedena žádná top-up rešerše.

70.3 až 70.17 [Beze změny]

Pravidlo 94

Přístup ke spisům

94.1 Přístup ke spisům uchovávaným Mezinárodním úřadem

(a) [Beze změny]

(b) Mezinárodní úřad dodá na žádost jakékoli osoby, avšak nikoli před mezinárodním zveřejněním mezinárodní přihlášky a s výhradou článku 38, proti zaplacení výloh, kopie jakéhokoliv dokumentu obsaženého v jeho spise.

(c) [Beze změny]

94.2 až 94.3 [Beze změny]

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb.

Přesunout nahoru