Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 33/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech

Datum vyhlášení 11.06.2014
Uzavření smlouvy 11.06.2013
Platnost od 05.06.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. června 2013 byla v Madridu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 2 dne 5. června 2014 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním článku 15 odst. 2.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ANDORRSKÉHO KNÍŽECTVÍ

O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Vláda České republiky a vláda Andorrského knížectví se dohodly uzavřít následující Dohodu usnadňující výměnu informací v daňových záležitostech takto:

Článek 1

Předmět a rozsah dohody

Příslušné orgány smluvních stran zajistí spolupráci prostřednictvím výměny informací, u kterých lze předpokládat, že jsou významné pro provádění a vymáhání vnitrostátních právních předpisů smluvních stran týkajících se daní, na které se vztahuje tato dohoda. Takové informace zahrnují informace, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro zjištění, stanovení a zajištění úhrady těchto daní, vymáhání daňových pohledávek, nebo pro vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů. Informace se vyměňují v souladu s ustanovením této dohody a jsou považovány za důvěrné podle článku 8. Práva, vyplývající osobám ze zákonů nebo správních postupů dožádané strany, se použijí, pokud neoprávněně nezabraňují a nezdržují efektivní výměnu informací.

Článek 2

Působnost

Dožádaná strana není povinna poskytnout informace, které nejsou v držení jejích orgánů nebo které nejsou v držení nebo pod kontrolou osob, které patří do její územní jurisdikce.

Článek 3

Daně, na které se dohoda vztahuje

1. Daně, které jsou předmětem této dohody:

a) v České republice:

- daně všeho druhu a pojmenování,

b) v Andorrském knížectví

- daně všeho druhu a pojmenování.

2. Tato dohoda se vztahuje také na jakékoliv stejné daně zavedené po datu podpisu této dohody vedle nebo namísto stávajících daní. Tato dohoda se vztahuje také na jakékoliv v zásadě podobné daně zavedené po datu podpisu této dohody vedle nebo namísto stávajících daní, pokud s tím souhlasí příslušné orgány smluvních stran. Kromě toho daně, na které se tato dohoda vztahuje, mohou být rozšířeny nebo změněny vzájemnou dohodou smluvních stran formou výměny dopisů. Příslušné orgány smluvních stran oznámí jeden druhému všechny podstatné změny systému zdanění a opatření související se získáváním informací, na které se tato dohoda vztahuje.

Článek 4

Všeobecné definice

1. Pro účely této dohody, pokud není definováno jinak, se výrazem:

a) „smluvní strana“ rozumí Česká republika nebo Andorrské knížectví podle souvisejících okolností,

b) „příslušný orgán“ rozumí:

i) v případě České republiky ministr financí nebo jeho zplnomocněný zástupce,

ii) v případe Andorrského knížectví ministr financí nebo jeho zplnomocněný zástupce,

c) „osoba“ rozumí fyzická osoba, společnost a jakékoliv jiné sdružení osob,

d) „společnost“ rozumí jakákoliv právnická osoba nebo jakýkoliv nositel práv považovaný pro účely zdanění za právnickou osobu,

e) „veřejně obchodovatelná společnost“ rozumí jakákoliv společnost, jejíž základní třída akcií je kótována na uznávané burze za předpokladu, že její kótované akcie může veřejnost okamžitě nakoupit nebo prodat. Akcie mohou být nakupovány nebo prodávány „veřejností“, jestliže nákup nebo prodej akcií není implicitně nebo explicitně omezen na limitovanou skupinu investorů,

f) „základní třída akcií“ rozumí třída nebo třídy akcií představující většinu hlasovacích práv a hodnotu společnosti,

g) „uznávaná burza“ rozumí jakákoliv burza, na které se dohodnou příslušné orgány smluvních stran,

h) „kolektivní investiční fond nebo program“ rozumí jakýkoliv sdružený investiční nástroj bez ohledu na právní formu. Termínem „kolektivní investiční fond nebo program“ se rozumí jakýkoliv kolektivní investiční fond nebo program za předpokladu, že emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může veřejnost ihned nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkupu. Emise, akcie nebo jiné podíly na fondu nebo programu může „veřejnost“ ihned nakoupit, prodat nebo nabídnout ke zpětnému odkupu, není-li tento nákup, prodej nebo zpětný odkup implicitně nebo explicitně omezen na limitovanou skupinu investorů,

i) „daň“ rozumí jakákoliv daň, na kterou se Dohoda vztahuje,

j) „dožadující strana“ rozumí smluvní strana dožadující informace,

k) „dožádaná strana“ rozumí smluvní strana, která je dožádána o poskytnutí informací,

l) „opatření na sběr informací“ rozumí zákony a správní nebo soudní postupy, které umožňují smluvní straně získat nebo poskytnout požadované informace,

m) „informace“ rozumí jakákoliv skutečnost, prohlášení nebo záznam v libovolné formě,

n) „trestní daňová záležitost“ rozumí jakákoliv daňová záležitost zahrnující úmyslné jednání, na které se vztahuje trestní stíhání podle trestního práva dožadující strany,

o) „trestní právo“ rozumí všechny příslušné právní normy podle vnitrostátního práva bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v daňových zákonech, trestním zákoníku nebo jiných právních předpisech.

2. Pokud jde o provádění této dohody v určitém čase některou ze smluvních stran, bude mít každý výraz, který v ní není definován, pokud související okolnosti nevyžadují odlišný výklad, takový význam pro účely daní, na které se vztahuje Dohoda, jenž má v daném Čase podle právních předpisů této smluvní strany, přičemž jakýkoliv význam podle používaných daňových právních předpisů této smluvní strany bude mít přednost před významem přisuzovaným výrazu podle jiných právních předpisů této smluvní strany.

Článek 5

Výměna informací na základe žádostí

1. Příslušný orgán dožádané strany poskytne na žádost informace pro účely uvedené v článku 1. Tyto informace se vymění bez ohledu na to, zda by jednání, o němž probíhá šetření, bylo trestným činem podle právních předpisů dožádané strany, pokud by k němu došlo v dožádané straně.

2. Jestliže informace v držení příslušného orgánu dožádané strany neumožňují vyhovět žádosti o informace, použije tato smluvní strana veškerá potřebná opatření pro zjištění předmětných informací tak, aby zajistila dožadující straně požadovanou informaci, bez ohledu na to, že dožádaná strana nemusí potřebovat tuto informaci pro své vlastní daňové účely,

3. Na zvláštní žádost příslušného orgánu dožadující strany zajistí příslušný orgán dožádané strany informace podle tohoto článku v rozsahu, který mu umožňují vnitrostátní právní předpisy, ve formě písemných svědectví a ověřených kopií prvopisů.

4. Každá smluvní strana zajistí, aby její příslušné orgány pro účely uvedené v článku 1 této dohody měly oprávněni získat a na žádost poskytnout:

a) informace v držení bank, jiných finančních institucí a jakékoliv osoby jednající na základě zastoupení nebo zmocnění či pověření včetně svěřenských správců,

b) informace týkající se vlastnictví společností, „partnerships“, sdružení, trustů, nadací, „Anstalten“ a jiných osob, včetně, v rámci mezí daných článkem 2, informací týkajících se vlastnictví jakýchkoliv dalších osob z řetězu vlastnictví; v případě trustů, informace o zakladatelích, správcích a příjemcích; a v případě nadací informace o zakladatelích, členech správní rady a příjemcích. Dále, tato dohoda nevytváří závazek smluvních stran získat nebo poskytnout informace týkající se vlastnictví veřejně obchodovatelných společností nebo veřejných kolektivních investičních fondů nebo programů, pokud tyto informace nelze získat bez vzniku neúměrných obtíží.

5. Příslušný orgán dožadující strany poskytne příslušnému orgánu dožádané strany následující informace, aby prokázal předpokládaný význam informací v žádostí:

a) totožnost osoby, u které je prováděno šetření či jiný postup při správě daní,

b) údaj o požadované informaci včetně její povahy a formy, ve které si dožadující strana přeje obdržet informaci od dožádané strany,

c) daňový účel, pro který se informace požaduje včetně určení, zda se jedná o daňový trestný čin,

d) podklady, na základě kterých se domnívá, že dožádaná strana má dožadovanou informaci nebo že ji má pod kontrolou osoba podléhající jurisdikci dožádané strany nebo kterou může tato osoba získat,

e) ve známém rozsahu jméno a příjmení a adresu osoby, o které se domnívá, že má dožadovanou informaci k dispozici,

f) prohlášení, že žádost je v souladu s právními předpisy a správní praxí dožadující strany, že pokud by dožadovaná informace byla v jurisdikci dožadující strany, potom by byl příslušný orgán dožadující strany schopen získat informaci podle právních předpisů dožadující strany nebo obvyklým správním postupem a že je ve shodě s touto dohodou,

g) prohlášení, že dožadující strana využila všechny dostupné prostředky na svém území, aby informaci získala, s výjimkou těch, které by vedly ke vzniku neúměrných obtíží.

6. Příslušný orgán dožádané strany zašle dožadované informace dožadující straně tak rychle, jak je to jen možné. Pro zajištění rychlé odpovědi příslušný orgán dožádané strany:

a) písemně potvrdí přijetí žádosti příslušnému orgánu dožadující strany a sdělí příslušnému orgánu dožadující strany případné nedostatky v žádosti, a to do 60 dnů od přijetí žádosti;

b) není-li příslušný orgán dožádané strany schopen získat a poskytnout informaci do 90 dnů od přijetí žádosti, včetně toho, zda se setkal s překážkami při získávání informace, nebo odmítne-li informaci poskytnout, bezodkladně vyrozumí dožadující stranu, vysvětlí důvod, pro který nebylo možné žádosti vyhovět, povahu překážek nebo důvody svého odmítnutí.

Článek 6

Daňové šetření v zahraničí

1. Dožádaná strana může povolit vstup zástupcům příslušného orgánu dožadující strany na území dožádané strany za účelem vyslechnutí daňového subjektu a prověření jeho záznamů na základě předchozího písemného souhlasu dotčených osob. Příslušný orgán dožadující strany sdělí příslušnému orgánu dožádané strany dobu a místo jednání s dotčenými osobami.

2. Na žádost příslušného orgánu dožadující strany může příslušný orgán dožádané strany umožnit zástupcům příslušného orgánu dožadující strany, aby se účastnili vyhrazené části daňového šetření v dožádané straně.

3. Přistoupí-li se na žádost uvedenou v odstavci 2, vyrozumí bezodkladně příslušný orgán dožádané strany provádějící šetření příslušný orgán dožadující strany o době a místě šetření, orgánu nebo úředníkovi pověřeném k provádění šetření a postupech a podmínkách vyžadovaných dožádanou stranou pro provádění šetření. Veškerá rozhodnutí ohledně vedení daňového šetření provede dožádaná strana provádějící šetření.

Článek 7

Možnost odmítnout žádost

1. Dožádaná strana není povinna získat nebo poskytnout informaci, kterou by dožadující strana nebyla schopna získat podle svých vnitrostátních zákonů pro účely provádění nebo prosazování vnitrostátních daňových právních předpisů. Příslušný orgán dožádané strany může odmítnout pomoc tehdy, není-li žádost učiněna v souladu s touto dohodou.

2. Ustanovení této dohody nezavazují smluvní stranu poskytnout informaci, která by odhalila jakékoliv obchodní, hospodářské, průmyslové, komerční nebo profesní tajemství nebo obchodní postup. Bez ohledu na dříve uvedené, informace obdobné jako v čl. 5 odst. 4 se nepovažuje za tajemství nebo obchodní postup pouze proto, že splňuje kritéria tohoto odstavce.

3. Ustanovení této dohody nezavazují smluvní stranu získat nebo poskytnout informace, které by odhalily důvěrnou komunikaci mezi klientem a advokátem, právním poradcem nebo jiným uznaným právním zástupcem, kde taková komunikace je:

a) vytvořena pro účely zjištění nebo poskytnutí právní rady nebo

b) vytvořena pro účely užití v existujícím nebo zamýšleném právním řízení.

4. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže by zpřístupnění této informace bylo v rozporu s veřejným pořádkem.

5. Žádost o informaci nelze odmítnout na základě toho, že daňová pohledávka, která je předmětem žádosti, je napadena.

6. Dožádaná strana může odmítnout žádost o informaci, jestliže dožadující strana požaduje informaci k provádění nebo vymáhání daňového právního předpisu dožadující strany, nebo jiného požadavku s tím spojeného, který diskriminuje občana dožádané strany ve srovnání s občanem dožadující strany nacházejícího se ve stejné situaci.

Článek 8

Zachovávání mlčenlivosti

Jakékoliv informace získané smluvními stranami podle této dohody se považují za důvěrné a mohou být sděleny pouze osobám nebo orgánům (včetně soudů a správních orgánů) v jurisdikci smluvní strany odpovědným za zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady nebo trestní stíhání nebo rozhodnutí o odvolání, ve vztahu k daním, na které se vztahuje tato dohoda. Tyto osoby nebo orgány mohou takové informace použít pouze pro tyto účely. Mohou tyto informace sdělit během veřejného soudního řízení nebo v soudních rozhodnutích. Informace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu příslušného orgánu dožádané strany sděleny žádné jiné osobě nebo entitě nebo orgánu nebo jiné jurisdikci.

Článek 9

Náklady

Náklady vynaložené při plnění této dohody uhradí dožádaná strana, pokud se příslušné orgány smluvních stran nedohodnou jinak.

Článek 10

Implementace

Smluvní strany přijmou a vyhlásí právní předpisy, nařízení a správní opatření nezbytná k plnění této dohody a zajistí jejich účinnost.

Článek 11

Jazyk

Žádost o pomoc a odpovědi na tyto žádosti se vypracují v anglickém, katalánském nebo českém jazyce na základě dohody mezi příslušnými orgány smluvních stran podle článku 13.

Článek 12

Další mezinárodní dohody nebo ujednání

Možnosti pomoci podle této dohody neomezují ani nejsou omezovány možnostmi obsaženými ve stávajících mezinárodních dohodách nebo jiných ujednáních mezi smluvními stranami, které se týkají spolupráce v daňových záležitostech.

Článek 13

Řešení případů vzájemnou dohodou

1. V případě problémů nebo pochybností mezi smluvními stranami, pokud jde o provádění nebo výklad této dohody, vynasnaží se příslušné orgány vyřešit záležitost vzájemnou dohodou.

2. Kromě dohod uvedených v odstavci 1 příslušné orgány smluvních stran mohou vzájemnou dohodou stanovit postupy používané podle článků 5 a 6.

3. Příslušné orgány smluvních stran mohou jeden s druhým přímo komunikovat s cílem dosáhnout dohody podle tohoto článku.

4. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné formě řešení sporů.

Článek 14

Protokol

Připojená příloha obsahuje vysvětlující protokol k Dohodě, který je nedílnou součástí této dohody.

Článek 15

Vstup v platnost

1. Smluvní strany si navzájem písemně oznámí splnění postupů požadovaných jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup této dohody v platnost.

2. Dohoda vstoupí v platnost třicátý den po obdržení pozdějšího z těchto oznámení a bude se uplatňovat pro zdaňovací období začínající 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém dohoda vstoupí v platnost, nebo později, a tam, kde není zdaňovací období, na všechny případy vzniklé k tomuto datu nebo po něm.

Článek 16

Ukončení platnosti

1. Tato dohoda zůstane v platnosti, dokud nebude vypovězena některou smluvní stranou. Každá smluvní strana může ukončit platnost této dohody písemnou výpovědí oznámenou diplomatickou cestou. V takovém případě se dohoda přestane v obou smluvních státech provádět k 1. lednu v roce následujícím po kalendářním roce, v němž byla oznámena výpověď.

2. V případě ukončení platnosti Dohody zůstávají obě smluvní strany vázány ustanoveními článku 8, pokud se týká jakýchkoliv informací získaných podle Dohody,


Na důkaz čehož níže podepsaní, kteří jsou k tomuto řádně zplnomocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno ve dvou originálních vyhotoveních v Madridu dne 11. června 2013 v českém, katalánském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická, V případě jakýchkoli rozporů ve výkladu, je rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky
Ing. Karel Beran v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Andorrském knížectví

Za vládu Andorrského knížectví
Jaume Gaytan Sansa v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Andorrského knížectví ve Španělském království


PŘÍLOHA

PROTOKOL K DOHODĚ MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ANDORRSKÉHO KNÍŽECTVÍ O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH.

Tento protokol stanovuje záměry smluvních stran týkající se záležitostí uvedených v této dohodě:

1. Podle Článku 9 této dohody náklady vzniklé při běžném uplatňování daňových právních předpisů dožádané strany ponese dožádaná strana, pokud tyto náklady vyvstanou z důvodu odpovědi na žádost o informace. Běžné náklady zahrnují vnitrostátní správní náklady, méně významné externí náklady a režijní výdaje vynaložené dožádanou stranou v průběhu vypracování odpovědi na žádost o informace podanou dožadující stranou.

2. Přímé mimořádné náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním správní pomoci ponese dožadující strana. Příklady takových nákladů zahrnují, avšak nejsou limitovány, následujícím výčtem:

a) přiměřené náklady účtované třetími osobami za pořizování kopií dokumentů pro dožádanou stranu;

b) přiměřené náklady vynaložené v případě potřeby na služby expertů, tlumočníků a překladatelů;

c) přiměřené náklady za přepravu dokumentů dožadující straně;

d) přiměřené náklady na soudní řízení v přímé souvislosti s konkrétní žádostí o výměnu informací, včetně nákladů na služby externího právního zástupce nebo poradce; a

e) přiměřené náklady na získání písemných svědectví či důkazů.

3. Pokud lze předpokládat, že mimořádné náklady vztahující se ke konkrétní žádosti o informace převýší 500 EURO, příslušný orgán dožádané strany bude kontaktovat příslušný orgán dožadující strany za účelem zjištění, zda chce dožadující strana pokračovat ve výměně informací v tomto konkrétním případě a ponese příslušné náklady.

Přesunout nahoru