Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 32/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci

Datum vyhlášení 30.05.2014
Uzavření smlouvy 30.01.2014
Platnost od 04.04.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. ledna 2014 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dne 4. dubna 2014.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

mezí vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci

Vláda České republiky a vláda Arménské republiky (dále jen „Strany“),

potvrzujíce přátelské vztahy mezi oběma státy a důležitost pokračování a posílení stávajících ekonomických vztahů;

přejíce si další rozvoj spolupráce v ekonomické, průmyslové a vědecko-technické oblasti;

jsouce přesvědčeny, že tato Dohoda bude napomáhat k vytvoření vhodných podmínek pro různé formy spolupráce mezi oběma státy, především v hospodářské a průmyslové sféře;

se dohodly takto:

Článek 1

1. Strany budou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a mezinárodni závazky, včetně členství České republiky v Evropské unii, rozvíjet a posilovat vzájemně výhodnou ekonomickou, investiční a průmyslovou spoluprácí ve všech oblastech společného zájmu.

2. Tato spolupráce bude zaměřena zejména na podporu spolupráce mezí podniky zemi obou Stran, včetně malých a středních podniků, s cílem podpořit investice, společné podniky a jiné formy spolupráce.

Článek 2

1. Spolupráce uvedená v článku 1 této Dohody bude zahrnovat zejména následující oblasti činnosti:

a) podpora investic;

b) strojírenství;

c) energetika;

d) cestovní ruch;

e) zemědělství;

f) věda, technologie a inovace;

g) informační technologie;

h) doprava;

i) vodní hospodářství;

j) sklářský průmysl;

k) stavebnictví;

l) regionální rozvoj;

m) komunální služby;

n) ochrana životního prostředí;

o) ostatní oblasti společného zájmu, které mohou podpořit další rozvoj hospodářské spolupráce.

2. Strany budou společné provádět konzultace s cílem určení prioritních odvětví své spolupráce a také o zahrnutí nových oblastí ekonomické, investiční a průmyslové spolupráce.

Článek 3

1. Za účelem rozvoje uvedené spolupráce Strany budou:

• vzájemné si vyměňoval informace o hospodářském vývoji, prognózách, strategiích v České republice a v Arménské republice a o rozvoji vzájemné spolupráce v obchodně-ekonomické oblasti;

• podporovat projekty společného zájmu a spolupráci ve třetích zemích;

• vyměňovat si statistické údaje a analýzy vzájemné výměny zboží;

• vzájemně se informovat o možnostech tykajících se výstav, veletrhů, obchodních misí a dalších propagačních činností.

Strany se mohou dohodnout na dalších formách spolupráce.

2. Strany budou provádět činnosti uvedené v článku 3 prostřednictvím běžného pracovního styku, výměnou příslušných materiálů a v rámci zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou spoluprácí, ustanovené v souladu s článkem 4 této Dohody, a dalšími vhodnými a dostupnými prostředky.

Článek 4

1. Za účelem provádění ustanovení této Dohody Strany ustanoví Česko-arménskou mezivládní komisi pro hospodářskou spolupráci (dále jen „Mezivládní komise“),

2. Mezivládní komise se bude skládat z příslušných zástupců obou Stran, přičemž může, po vzájemné dohodě předsedů zahrnovat také zástupce příslušných organizací a dalších institucí.

3. Zasedáni Mezivládní komise se budou konat jednou ročně, střídavě v české republice a Arménské republice. V případě potřeby mohou Strany svolat mimořádné zasedáni, jehož datum a místo konání bude vzájemně odsouhlaseno zástupci obou Stran.

4. Mezivládní komise bude společně vedena zástupci příslušných ministerstev odpovědných za hospodářskou a průmyslovou spolupráci na obou stranách na úrovni náměstka ministra nebo jim pro tento účel zmocněným zástupcem,

5. Mezivládní komise může zřídit speciální pracovní skupiny. Mezivládní komise může přizvat zástupce podnikatelských kruhů nebo soukromého sektoru, aby se podíleli na její činnosti.

6. Členové Mezivládní komise budou jmenováni v souladu s vnitrostátními postupy každé Strany.

Článek 5

1. Hlavní úkoly Mezivládní komise zahrnují zejména následující:

a) projednávat programy ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráce v oblastech společného zájmu a uskutečňovat výměnu informací o ekonomickém rozvoji a rozvojových programech v obou zemích;

b) hledat a identifikovat nové příležitostí pro zintenzivnění oboustranné hospodářské a průmyslové spolupráce a předkládat návrhy na zlepšení podmínek pro vzájemnou spolupráci;

c) zkoumat problémy, které by mohly bránit hospodářské spolupráci a obchodu mezi oběma zeměmi;

d) posuzovat a doporučovat prioritní oblasti, v nichž by bylo možné realizovat konkrétní projekty hospodářské spolupráce a určovat předběžné podmínky pro jejich realizaci a rovněž i projekty a programy spolupráce zahrnující stanovení strategických cílů a forem aktivit;

e) věnovat zvláštní pozornost rozvoji spolupráce mezi malými a středními podniky obou zemi:

f) sledovat a posuzoval prováděni této Dohody, jakož i všechny otázky, které mohou vzniknout při provádění této Dohody;

g) sloužit jako konzultační orgán obou Stran v oblasti hospodářské a průmyslové spolupráce a podpory investic.

2. Mezivládní komise může doporučit změny a doplnění této Dohody.

Článek 6

1. Spolupráce mezi Stranami podle této Dohody bude probíhat zcela v souladu s mezinárodními závazky Stran, včetně závazku vyplývajících z mezinárodních smluv uzavřených Evropskými společenstvími a Evropskou unii, stejné jako z Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně drahé, podepsané 22. dubna 1996.

2. Spolupráce mezi Stranami podle této Dohody neovlivní práva a závazky kterékoliv Strany vyplývající z jiných mezinárodních smluv, které uzavřela, a z členství České republiky v Evropské unii a členství Arménské republiky v mezinárodních organizacích.

Článek 7

1. Ustanovení této Dohody mohou být měněna na základě vzájemné dohody obou Stran v písemné formě.

2. Takové změny budou v podobě dodatkových Protokolů, které budou tvořit nedílnou součást této Dohody a vstoupí v platnost v souladu s postupem stanoveným v článku 8 této Dohody.

Článek 8

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení poslední písemné notifikace zaslané diplomatickou cestou, jíž se Strany navzájem informuji, že byly splněny vnitrostátní právní požadavky nezbytné pro její vstup v platnost.

2. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

3. Platnost této Dohody může být kdykoliv ukončena kteroukoliv Stranou, a to písemným oznámením zaslaným diplomatickou cestou druhé Straně. Takové ukončení nabývá účinku prvním dnem šestého měsíce od data, kdy druhá strana obdržela toto oznámení.


Dáno v Praze dne 30. ledna 2014 ve dvou vyhotoveních, každé v českém, arménském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Ing. Jan Mládek, CSc, v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Arménské republiky
Vahram Avanesyan v.r.
ministr hospodářství

Přesunout nahoru