Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 31/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci

Datum vyhlášení 30.05.2014
Uzavření smlouvy 10.04.2013
Platnost od 01.10.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. dubna 2013 byla v Tbilisi podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 1. října 2013.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Dohoda

mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci

Vláda České republiky a vláda Gruzie (dále jen „Smluvní sírany“),

S přáním vytvořit vhodný rámec pro trvalý dialog mezi Smluvními stranami, který umožní analyzovat a přijmout opatření nezbytná k podpoře a rozvoji dvoustranných hospodářských vztahů, ze kterých budou mít prospěch obě země;

S vědomím závazku vyplývajících z Členství České republiky v Evropské unii;

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Smluvní strany budou, na základě této Dohody a v souladu s právními předpisy platnými na územích státu Smluvních stran, podporovat rozvoj dvoustranných hospodářských vztahů a podněcovat hospodářskou a průmyslovou spolupráci.

Článek 2

Smluvní strany souhlasí s podporou hospodářské spolupráce v následujících oblastech:

a) energetický sektor;

b) průmysl;

c) využívání přírodních zdrojů a rozvoj moderního těžebního průmyslu;

d) ochrana životního prostředí a využívání moderních environmentálních technologií;

e) infrastruktura;

f) dopravní systémy;

g) stavebnictví a společné projekty na třetích trzích;

h) technická normalizace, posuzování shody a metrologie;

i) cestovní ruch;

j) spolupráce mezi malými a středními podniky;

k) doprava, námořní záležitosti a telekomunikace;

l) podpora investic;

m) průmyslový výzkum a rozvoj;

n) jiné oblasti společného zájmu.

Článek 3

1. Smluvní strany, v souladu s právními předpisy platnými na území států, budou podporovat mimo jiné následující činnosti:

a) rozvoj průmyslové, technické a technologické spolupráce včetně výměny informaci v těchto oblastech, stejně jako podporu vypracovávání studií k investičním projektům;

b) vypracování studií a implementace společných projektu zaměřených na rozvoj průmyslu vyhledávání, těžbu a zpracování nerostných surovin, energetických zdrojů, dopravy, telekomunikací a všech ostatních oblastí společného zájmu; příprava studií a projektů na modernizaci, rozšiřování a výstavbu nové infrastruktury, stejně tak jako výstavby a renovace infrastruktury, dle dohody Smluvních stran;

c) technická pomoc expertů, odborníků na oblast školení státních zaměstnanců ohledně vytváření rozvojových plánů a jiných oblastí vztahujících se k infrastrukturním projektům;

d) spolupráce umožňující transfer technologií, technickou podporu, školení expertů a vytváření společných dokumentů, včetně těch vztahujících se ke třetím zemím;

e) organizování podnikatelských misí, účast na mezinárodních veletrzích a výstavách, organizování veletrhů, sympozií, konferencí a jiných událostí prospěšných pro rozvoj vzájemných obchodních vztahů a nových podnikatelských příležitostí;

f) zakládáni joint-ventures, vědecká a technologická spolupráce a vyhledávání investičních příležitostí;

g) hledání výhodných podmínek pro financování projektů spolupráce dohodnutých podle této Dohody;

h) posílení hospodářské spolupráce vládních orgánů, profesních organizací a podnikatelských kruhů, komor a asociací, regionálních a místních orgánů, včetně výměny hospodářských informací společného zájmu, stejně jako vzájemné návštěvy představitelů vládních orgánů a obchodu Smluvních stran;

i) podpora zřízení nových a prohloubení stávajících podnikatelských kontaktů, podpora vzájemných kontaktů a návštěv soukromých osob a podnikatelů;

j) výměna obchodních informací, účast na mezinárodních veletrzích a výstavách, poskytování pomoci při organizování událostí pro zástupce podnikatelů, seminářů, konferencí a sympozií;

k) posílení role malých a středních podnikatelů v dvoustranných hospodářských vztazích;

l) spolupráce v oblafli marketingu, konzultace a odborné služby v oblasti vzájemného zájmu;

m) rozvoj užších vztahů a spolupráce finančních a bankovních institucí;

n) pomoc rozvoji dvoustranných investičních aktivit;

o) otevírání nových zastoupení a poboček společností obou stran;

p) posílení spolupráce subjektů obou Smluvních stran na trzích třetích zemí;

q) výměna informací o programech a projektech vzájemného zájmu, podpora zapojení podnikatelů při jejich prováděni.

2. Tento výčet není vyčerpávající a nevylučuje jiné formy spolupráce, které Smluvní strany mohou dle svého uvážení stanovit za společný zájem.

Článek 4

1. Činností uvedené ve článku 3, odstavce 1, písmeno a) a b) mohou být prováděny prostřednictvím uzavření finančních nebo obchodních smluv, programů nebo projektů, vytvořených kompetentními úřady a institucemi obou Smluvních stran, které upřesní práci, plán, finanční rozpis a zabývají se jinými záležitostmi, jak je dohodnuto v této Dohodě v souladu s právními přepisy platnými na území daného státu.

2. Programy a projekty a zvláštní smlouvy uvedené ve článku 4, odstavci 1 této Dohody se posoudí v souladu s právními předpisy platnými na území přijímajícího státu, berouce při tom v úvahu mimo jiné jejích konkurenceschopnost na mezinárodním trhu, obzvláště, co se týče ceny, platby, podmínek plnění a doručeni, stejně jako úrovně a kvality a původu vybavení, zboží a služeb a /nebo jiných kritérií stanovených kompetentním orgánem přijímajícího státu.

Článek 5

1. Smluvní strany, s cílem usnadnit provádění této Dohody a vedeny úsilím rozšířit a rozvinout vzájemné hospodářské vztahy, tímto zřizují Smíšený výbor pro dvoustrannou hospodářskou spoluprácí, dále jen „Smíšenou komisi“,

2. Úkoly Smíšeného výboru zahrnují:

- projednávání dvoustranných hospodářských rozvojových témat;

- rozvoj návrhů na zlepšení hospodářské spolupráce mezi subjekty Smluvních stran;

- hodnocení provádění této Dohody.

Článek 6

Smíšený výbor vykonává především následující činnosti.

a) slouží jako poradní orgán Smluvních stran v oblastech podpory průmyslu, hospodářství a investic;

b) vyměňuje informace o hospodářském rozvoji a o rozvojových programech v obou zemích a usnadňuje vyhledávání příležitostí pro intenzivnější dvoustrannou hospodářskou, obchodní, investiční a průmyslovou spolupráci;

c) navrhuje, posuzuje, vyhodnocuje a stanovuje prioritní oblasti, ve kterých by bylo možné provádět specifické projekty hospodářské a obchodní spolupráce a definuje předpoklady pro jejich provádění, a také spolupráci projektů a programů zahrnujících stanovení strategických cílů a forem činností; Smíšený výbor se může dohodnout ohledně prioritních projektů;

d) v rámci svých kompetenci a v souladu s právními předpisy platnými na území států Smluvních stran, usiluje o dosažení vzájemně uspokojivých řešeni jakýchkoli rozporů, které mohou vyvstat v souvislosti s prováděním této Dohody.

Článek 7

1. Smíšenému výboru předsedají společně zástupci příslušných ministerstev zodpovědní za hospodářskou a průmyslovou spolupráci obou Smluvních stran, na úrovni náměstka ministra, nebo zástupce, který byl jimi k tomuto účelu zplnomocněn.

2. Smíšený výbor se skládá ze zástupců příslušných úřadu a institucí obou Smluvních stran. Smíšená komise může pozvat zástupce jiných veřejných orgánu a instituci obou Smluvních stran stejně jako zástupce ze soukromého sektoru, kteří budou mít o rozvoj vzájemné spolupráce zájem, k účasti na své práci.

3. Smíšený výbor může zřídit ad hoc nebo stalé expertní skupiny a může delegovat některé ze svých povinností na tyto skupiny. Zprávy a doporučení těchto skupin a jiných subjektů zmiňovaných v odstavci 2 tohoto článku se předkládají Smíšené komisi ke zvážení.

4. Smíšený výbor se schází tak, jak Smluvní strany uznají za vhodné, střídavě v České republice a v Gruzii v dohodnutých datech, pod podmínkou, že tato setkání se mohou také uskutečnit formou video konference.

5. Pracovním jazykem Smíšeného výboru je angličtina.

6. Zápis se provádí z každého zasedání a diskusí na něm konaných a je učiněn v angličtině.

Článek 8

Spor, který může vzniknout v souladu s výkladem a prováděním ustanovení této Dohody, bude řešen Smluvními stranami prostřednictvím konzultací a/nebo vyjednáváni.

Článek 9

1. Spolupráce mezi Smluvními stranami podle této Dohody bude probíhat v souladu s mezinárodními závazky Smluvních stran, včetně závazků vyplývajících z mezinárodních smluv uzavřených Evropskými společenstvími nebo mezi Evropskými společenstvími a členskými státy Evropské unie, na jedné straně, a Gruzií na druhé straně.

2. Spolupráce mezi Smluvními stranami podle této Dohody neovlivní práva a závazky kterékoliv Smluvní strany vyplývající z jiných mezinárodních smluv, které uzavřela, a z členství České republiky v Evropské unii a členství Gruzie v mezinárodních organizacích.

Článek 10

Tato Dohoda vstoupí v platnost první den následujícího měsíce po datu přijetí pozdější nóty v níž si Smluvní strany vzájemně oznámí ukončení vnitrostátních právních postupů nezbytných pro vstup v platnost této Smlouvy.

Článek 11

1. Tato Dohoda je uzavřená na dobu pěti (5) let a bude automaticky vždy prodloužena o další následující období 5 let. Každá Smluvní strana může ukončit Smlouvu písemným oznámením o ukončení platnosti druhé Smluvní straně, jeden rok před uplynutím úvodního nebo jakéhokoliv následujícího pětiletého období, učiněným diplomatickou cestou. V takovém případě bude platnost Smlouvy ukončena 6 měsíců po obdržení oznámení o ukončení platnosti druhou Smluvní stranou.

2. Pokud není dohodnuto jinak Smluvními stranami ukončeni této Dohody neovlivní provádění činností, které probíhají.

3. Změny a dodatky mohou být zaváděny do této Dohody na základě souhlasu obou Smluvních stran, a to ve formě samostatného dokumentu, který vstoupí v platnost v souladu s postupem stanoveným v článku 10 této Dohody. Takto vytvořený dokument bude nedílnou součástí této Dohody.


Dáno v Tbilisi, dne 10. dubna 2013, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, gruzínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu smluvními stranami je rozhodující anglické znění.

Za vládu České republiky
Ing. Milan Hovorka v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Za vládu Gruzie
Mikheil Janelidze v.r.
náměstek ministra ekonomiky a udržitelného rozvoje

Přesunout nahoru