Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 28/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2014–2016 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska

Datum vyhlášení 07.04.2014
Uzavření smlouvy 04.03.2014
Platnost od 04.03.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. března 2014 bylo v Praze podepsáno Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2014–2016 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 18 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2014 - 2016 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolská, dále jen „strany“,

berouce v úvahu Dohodu o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky, podepsanou v Praze dne 25. dubna 1973,

vedeny společným zájmem upevňovat a rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, se dohodly takto:

I. VÝMĚNY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ

Článek 1

Strany budou podporovat výměnu informací, zkušeností a podkladů v oblasti kultury a umem za účelem zvýšení znalostí a porozumění o kultuře druhé země.

Článek 2

Strany budou podporovat výměny kulturních delegací, včetně úředníků a pracovníků v oblasti kultury, účinkujících, umělců a expertů na dobu nepřesahující pět dnů během jednoho kalendářního roku.

Článek 3

Strany budou podporovat výměnu výstav, podmínky jejich realizace budou dojednány mezi pořádajícími institucemi.

Článek 4

Strany budou podporovat účast svých souborů na mezinárodních kulturních festivalech pořádaných druhou stranou.

Článek 5

Strany budou podporovat výměnu pracovníků knihoven za účelem získávání technologických informací o moderních způsobech uchování kulturního dědictví a jeho zpřístupnění.

Článek 6

Strany budou vyhledávat možnosti spolupráce na vydavatelském trhu a podporovat druhou stranu prostřednictvím knižních výstav, přednášek a konferencí, stejně jako budou podporovat překlady literatury druhé země do svého jazyka.

Článek 7

Strany budou podporovat účast filmových tvůrců na mezinárodních filmových festivalech pořádaných druhou stranou.

Článek 8

Strany podpoří účast mongolských zástupců při účasti na Pražském Quadriennale 2015 podle termínů a podmínek daných pořadateli přehlídky.

Článek 9

Strany budou podporovat vzájemnou výměnu informací týkajících se ochrany a zachovávání kulturního dědictví, zejména pak nezákonného vývozu, dovozu i transferu kulturních statků států obou stran.

Strany se zavazují, že v případech zápůjček kulturních statků přijmou v souladu se svým právním řádem opatření bránící zábavem majetku státu, který je součástí jeho kulturního dědictví nebo součástí jeho archívů a není nabízen nebo určen k prodeji či který je součástí výstavy předmětů vědeckého, kulturního nebo historického významu a není nabízen nebo určen k prodeji.

Článek 10

Strany budou podporovat účast delegací mongolských dětí v mezinárodní dětské výtvarné soutěži LIDICE podle termínů a podmínek daných pořadateli soutěže.

Článek 11

Strany podpoří účast mongolských zástupců na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech “Jeden svět“ podle termínů a podmínek daných pořadateli festivalu.

Článek 12

Strany budou podle svých možností podporovat spolupráci mezi organizacemi a institucemi, které jsou v jejich působnosti, na základě oboustranného zájmu prostřednictvím:

a) Spolupráce divadel, literárních, výtvarných a filmových institucí, knihoven, muzeí, galerií, organizací památkové péče a institucí působících v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury;

b) Spolupráce nevládních neziskových organizací.

Detaily této spolupráce budou dohodnuty prostřednictvím oficiální korespondence a v koordinaci a po konzultaci s příslušnými úřady obou zemí.

II. VYSÍLÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ DELEGACÍ

Článek 13

Vysílající strana předloží přijímací straně nejpozději dva měsíce před plánovaným zahájením návštěvy návrh nominovaných osob, který bude obsahovat:

a) jméno a příjmení a stručný popis odborné činnosti nominované osoby;

b) termín návštěvy;

c) návrh programové náplně pobytu.

Článek 14

Vysílající strana hradí cestovní náklady do hlavního města státu přijímající strany a zpět.

Článek 15

Strany nenesou odpovědnost za sjednání a úhradu cestovního zdravotního pojištění osob vysílaných na základě tohoto ujednání na dobu jejich pobytu ve státě přijímající strany ani za sjednám a úhradu pojištění nákladů repatriace ani jiná pojištění, jež vyžadují příslušné právní předpisy státu přijímající strany.

Článek 16

Přijímající strana hradí:

a) cestovní náklady na území svého státu dle programu pobytu;

b) náklady na ubytování hotelového typu;

c) náklady na tlumočení;

d) náklady na stravné a kapesné v souladu s příslušnými právními předpisy svého státu.

III. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Toto Ujednám bude prováděno v souladu s právními předpisy platnými na území obou stran.

Článek 18

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2016. Jeho platnost může být prodloužena o 1 (jeden) rok, pokud s tím obě strany vyjádří písemně souhlas. Každá smluvní strana může písemně vypovědět toto Ujednání s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončení platnosti tohoto Ujednání nebude mít vliv na závazky vzniklé na jejím základě.


Dáno v Praze dne 4. 3. 2014 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, mongolském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo kultury
Mgr. Daniel Herman v. r.
ministr kultury

Za Ministerstvo kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska
Zumberellkham Dorjdamba v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Mongolska v České republice

Přesunout nahoru