Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 27/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Myanmarský svaz o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Datum vyhlášení 07.04.2014
Uzavření smlouvy 31.12.2013
Platnost od 31.12.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. prosince 2013 bylo v Naypyitaw podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Myanmarský svaz o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Ujednání

mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Myanmarský svaz o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ministerstvo zdravotnictví Republiky Myanmarský svaz, dále jen „smluvní strany“,

vědomy si užitečnosti mezinárodní spolupráce v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy a potřeby upevnění vzájemných vztahů,

přejíce si vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj spolupráce na základě rovnosti

a vědomy si potřeby odpovídajícího právního základu vzájemných vztahů, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou v rozsahu jim svěřené působnosti vymezené platnými právními předpisy obou smluvních stran podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti s cílem posilovat zdravotnické systémy a přispívat ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel států obou smluvních stran.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v těchto oblastech:

- fungování zdravotnických systémů,

- ochrana a podpora veřejného zdraví,

- zdravotnická vědecko-výzkumná činnost,

- léková politika,

- další oblasti spolupráce vzájemně dohodnuté smluvními stranami.

Článek 3

Vzájemná spolupráce smluvních stran v oblastech uvedených v článku 2 bude uskutečňována především formou:

- běžného pracovního styku,

- vzájemných návštěv vyšších úředních zástupců,

- zasílání odborných materiálů a dokumentů (publikací a studií),

- výměny zkušeností, informací a příkladů dobré praxe,

- další formou spolupráce vzájemně dohodnutou smluvními stranami.

Článek 4

Smluvní strany budou podle svých možností podporovat spolupráci a přímé kontakty mezi zdravotnickými institucemi a organizacemi ve svých státech.

Článek 5

Toto Ujednání bude prováděno v souladu s právními předpisy platnými na území obou smluvních stran.

Článek 6

1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Toto Ujednání se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může Ujednání kdykoliv písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Ujednání skončí 6 (šest) měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

3. Toto Ujednání může být měněno a doplňováno vzájemnou dohodou smluvních stran. Tyto změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou. Změny tohoto Ujednání vstoupí v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Dáno v Naypyitaw dne 31. prosince 2013, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, barmském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ing. Michal Svoboda v. r.
charge d‘affaires a.i.
Velvyslanectví České republiky v Republice Myanmarský svaz

Za Ministerstvo zdravotnictví Republiky Myanmarský svaz
Pe Thet Khin v. r.
ministr zdravotnictví
Republiky Myanmarský svaz

Přesunout nahoru