Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 26/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2013 pozměňující pravidlo 6 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a článek 14 odst. 1 Poplatkového řádu (CA/D 19/13)

Datum vyhlášení 31.03.2014
Uzavření smlouvy 13.12.2013
Platnost od 01.04.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2013 bylo v Mnichově přijato Rozhodnutí správní rady pozměňující pravidlo 6 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů1) a článek 14 odst. 1 Poplatkového řádu (CA/D 19/13)2).

Rozhodnutí vstupuje v platnost na základě svého článku 3 dne 1. dubna 2014 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašuje současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 13. PROSINCE 2013 POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLO 6 PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ A ČLÁNEK 14 ODST. 1 POPLATKOVÉHO ŘÁDU (CA/D 19/13)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména článek 33 odst. 1(c) a odst. 2(d),

na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

s ohledem na stanovisko Rozpočtového a finančního výboru,

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1

Pravidlo 6 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentuje v tomto znění:

“Pravidlo 6

Podávání překladů a snížení poplatků

(1) Překlad podle článku 14 odst. 2 musí být podán do dvou měsíců od podání evropské patentové přihlášky.

(2) Překlad podle článku 14 odst. 4 musí být podán ve lhůtě jednoho měsíce od podání písemnosti. To platí i pro žádosti podle článku 105a. Je-li písemností odpor nebo stížnost, nebo odůvodnění stížnosti, nebo žádost o revizi, lze překlad podat ve lhůtě pro podání odporu, stížnosti nebo uvedeného odůvodnění či uvedené žádosti, uplyne-li tato lhůta později.

(3) Podá-li osoba uvedená v článku 14 odst. 4 evropskou patentovou přihlášku nebo žádost o průzkum v jazyce, který je podle uvedeného ustanovení přípustný, poplatek za podání nebo za průzkum se snižuje v souladu s poplatkovým řádem.

(4) Snížení uvedené v odstavci 3 se poskytne:

(a) malým a středním podnikům;

(b) fyzickým osobám; nebo

(c) neziskovým organizacím, univerzitám nebo veřejným výzkumným organizacím.

(5) Pro účely odstavce 4(a) se uplatní Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 20031) o definici mikropodniků, malých a středních podniků, zveřejněné 20. května 2003 v Úředním věstníku Evropské unie L 124, s. 36.

(6) Přihlašovatel, který má v úmyslu využít snížení poplatku uvedené v odstavci 3, poskytne prohlášení o tom, zda je organizační jednotkou nebo fyzickou osobou ve smyslu odstavce 4. V případě důvodných pochybností o pravdivosti takového prohlášení může Úřad požadovat doklad.

(7) V případě více přihlašovatelů musí být každý z nich organizační jednotkou nebo fyzickou osobou ve smyslu odstavce 4.“

ČLÁNEK 2

Článek 14 odst. 1 poplatkového řáduje v tomto znění:

(1) Snížení stanovené v pravidle 6 odst. 3 Úmluvy činí 30 % poplatku za podání nebo poplatku za průzkum.“

ČLÁNEK 3

Ustanovení uvedená v článku 1 a článku 2 tohoto rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. dubna 2014.

ČLÁNEK 4

(1) Pravidlo 6 Úmluvy o udělování evropských patentů a článek 14 odst. 1 poplatkového řádu, pozměněné článkem 1 a článkem 2 tohoto rozhodnutí, se použijí na evropské patentové přihlášky, podané dne 1. dubna 2014 nebo po tomto datu, právě tak jako na mezinárodní přihlášky, které vstoupily do evropské fáze uvedeného dne nebo po tomto datu.

(2) Pravidlo 6 Úmluvy o udělování evropských patentů a článek 14 odst. 1 poplatkového řádu, pozměněné článkem 1 a článkem 2 tohoto rozhodnutí, se použijí na odpory, stížnosti, žádosti o revizi nebo žádosti o omezení nebo zrušení, podané dne 1. dubna 2014 nebo po tomto datu.


V Mnichově, dne 13. prosince 2013

Za správní radu
Předseda
Jesper KONGSTAD

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 25. března 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 2/09 a CA/D 3/09) a Rozhodnutí správní rady pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 27. října 2009 (CA/D 20/09) byla vyhlášena pod č. 39/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. října 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 18/09) a Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 16/10) byla vyhlášena pod č. 102/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 12/10) bylo vyhlášeno pod č. 40/2011 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě a Poplatkový řád (CA/D 2/10) bylo vyhlášeno pod č. 39/2012 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 27. června 2012 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 7/12) bylo vyhlášeno pod č. 30/2013 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 16. října 2013 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 15/13) bylo vyhlášeno pod č. 24/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2013 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 16/13) bylo vyhlášeno pod č. 25/2014 Sb. m. s.

2) http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ma6.html http://internet.upv.cz/cs/prumyslova-prava/vynalezy-patenty/prihlasovani-do-zahranici/evropske-patentove-prihlasky.html

1) Viz Úřední list EPO únor 2014.

Přesunout nahoru