Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 25/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2013 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 16/13)

Datum vyhlášení 31.03.2014
Uzavření smlouvy 13.12.2013
Platnost od 01.04.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. prosince 2013 bylo v Mnichově přijato Rozhodnutí správní rady pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 16/13)1).

Rozhodnutí vstupuje v platnost na základě svého článku 2 odst. 1 dne 1. dubna 2014 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašuje současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY ZE DNE 13. PROSINCE 2013 POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLO 103 PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ (CA/D 16/13)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména článek 33 odst. 1(c),

na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

s ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo a Rozpočtového a finančního výboru,

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1

Pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentuje v tomto znění:

“Pravidlo 103

Vrácení poplatku za stížnost

(1) Poplatek za stížnost se vrací v plné výši:

(a) v případě autoremedury nebo uzná-li stížností senát stížnost za oprávněnou, a to pokud je vrácení poplatku vzhledem k podstatné vadě v řízení spravedlivé, nebo

(b) v případě vzetí stížnosti zpět před podáním jejího odůvodnění a před uplynutím lhůty pro podání odůvodnění.

(2) Poplatek za stížnost se vrací z 50 %, v případě vzetí stížnosti zpět po uplynutí lhůty podle odstavce 1(b), pokud ke zpětvzetí dojde:

(a) nejméně čtyři týdny před datem pro ústní jednání v případě, kdy je uvedené datum stanoveno;

(b) před uplynutím lhůty stanovené stížnostním senátem pro podání připomínek v případě, kdy datum pro ústní jednání není stanoveno a stížnostní senát již vydá sdělení vyzývající podatele stížnosti, aby předložil připomínky;

(c) před vydáním rozhodnutí ve všech ostatních případech.

(3) Útvar, proti jehož rozhodnutí je stížnost podána, nařídí vrácení poplatku, pokud zreviduje své rozhodnutí a dojde k závěru, že je toto vrácení vzhledem k podstatné vadě v řízení spravedlivé. V ostatních případech o vracení poplatků rozhoduje stížnostní senát.“

ČLÁNEK 2

(1) Pravidlo 103 Úmluvy o udělování evropských patentů, pozměněné článkem 1 tohoto rozhodnutí, vstoupí v platnost dne 1. dubna 2014.

(2) Pravidlo 103 Úmluvy o udělování evropských patentů, pozměněné článkem 1 tohoto rozhodnutí, se použije na stížnosti, které jsou k uvedenému dni vstupu v platnost dosud v řízení, a na stížnosti podané po uvedeném dni vstupu v platnost.


V Mnichově, dne 13. prosince 2013

Za správní radu
Předseda
Jesper KONGSTAD

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 25. března 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 2/09 a CA/D 3/09) a Rozhodnutí správní rady pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 27. října 2009 (CA/D 20/09) byla vyhlášena pod č. 39/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. října 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 18/09) a Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 16/10) byla vyhlášena pod č. 102/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 12/10) bylo vyhlášeno pod č. 40/2011 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě a Poplatkový řád (CA/D 2/10) bylo vyhlášeno pod č. 39/2012 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 27. června 2012 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 7/12) bylo vyhlášeno pod č. 30/2013 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 16. října 2013 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 15/13) bylo vyhlášeno pod č. 24/2014 Sb. m. s.

Přesunout nahoru