Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 23/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1990)

Datum vyhlášení 20.03.2014
Uzavření smlouvy 26.10.1990
Ratifikace Smlouvy 24.08.2001
Platnost od 18.04.2005
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. října 1990 byl v Montrealu přijat Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví1).

Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 24. srpna 2001, byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní organizace pro civilní letectví, depozitáře Protokolu, dne 2. října 2001.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 3 písm. d) dne 18. dubna 2005 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROTOKOL

o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsaný v Montrealu dne 26. října 1990

SHROMÁŽDĚNÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

na svém dvacátém osmém (mimořádném) zasedání, které se sešlo dne 25. října 1990 v Montrealu;

PO ZJIŠTĚNÍ, zeje přáním velkého počtu smluvních států zvýšit počet členů Rady, aby byla zajištěna lepší rovnováha prostřednictvím širšího zastoupení členských států;

PO UVÁŽENÍ, že je nutné k tomuto účelu zvýšit počet členů tohoto orgánu ze třiceti tří na třicet šest;

PO UVÁŽENÍ, že je nutné k tomuto účelu pozměnit Úmluvu o mezinárodním civilním letectví sjednanou v Chicagu dne 7. prosince 1944;

1. SCHVALUJE, v souladu s ustanovením článku 94 písm. a) této Úmluvy, tuto navrhovanou změnu Úmluvy:

„Ve článku 50 písm. a) Úmluvy bude druhá věta pozměněna nahrazením výrazu „třicet tři“ výrazem „třicet šest“. “

2. STANOVÍ, že v souladu s ustanovením článku 94 písm. a) této Úmluvy shora uvedená změna vstoupí v platnost, jakmile bude ratifikována sto osmi členskými státy.

3. USNÁŠÍ SE na tom, že generální tajemník Mezinárodní organizace pro civilní letectví vyhotoví Protokol v jazyce anglickém, francouzském, ruském a španělském, kde všechna tato znění budou stejně autentická a který bude obsahovat shora uvedenou změnu a následující náležitosti:

a) Protokol bude podepsán předsedou Shromáždění a jeho generálním tajemníkem.

b) Protokol bude otevřen k ratifikaci kterémukoli státu, který ratifikoval Úmluvu o mezinárodním civilním letectví nebo k ní přistoupil.

c) Ratifikační listiny budou uloženy u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

d) Tento Protokol vstoupí v platnost pro státy, které jej ratifikovaly, dnem uložení sto osmé ratifikační listiny.

e) Generální tajemník neprodleně uvědomí všechny smluvní státy o datu uložení každé ratifikační listiny k tomuto Protokolu.

f) Generální tajemník neprodleně uvědomí všechny státy, které jsou stranami této Úmluvy, o datu, kdy tento Protokol vstoupí v platnost.

g) Pro každý stát, který ratifikuje tento protokol až po shora uvedeném datu, vstoupí Protokol v platnost, jakmile bude jeho ratifikační listina uložena u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

V DŮSLEDKU TOHO, v souladu s výše uvedeným jednáním Shromáždění, byl generálním tajemníkem Organizace vyhotoven tento Protokol.


NA DŮKAZ TOHO předseda a generální tajemník shora uvedeného dvacátého osmého (mimořádného) zasedání Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví, zmocněni k tomu Shromážděním, podepsali tento Protokol.

DÁNO v Montrealu dne dvacátého šestého října roku tisíc devět set devadesát v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, francouzském, ruském a španělském, přičemž všechna tato znění jsou stejně autentická. Tento Protokol zůstane uložen v archivech Mezinárodní organizace pro civilní letectví a jeho ověřené kopie předá generální tajemník Organizace všem státům, které jsou stranami Úmluvy o civilním letectví, sjednané v Chicagu dne sedmého prosince 1944.

Assad Kotaite
Předseda Dvacátého osmého (mimořádného) zasedání Shromáždění

S. S. Sidhu
Generální tajemník

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o mezinárodním civilním letectví byla přijata v Chicagu dne 7. prosince 1944 a vyhlášena pod č. 147/1947 Sb.
Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 48 písm. a)] z 15. září 1962 byl vyhlášen pod č. 13/2014 Sb. m. s.
Protokol o autentickém trojjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví z 24. září 1968 byl vyhlášen pod č. 14/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 50 písm. a)] z 12. března 1971 byl vyhlášen pod č. 15/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze 7. července 1971 byl vyhlášen pod č. 16/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze 16. října 1974 byl vyhlášen pod č. 17/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Final Clause) z 30. září 1977 byl vyhlášen pod č. 18/2014 Sb. m. s.
Protokol o autentickém čtyřjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví z 30. září 1977 byl vyhlášen pod č. 19/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 83 bis) ze 6. října 1980 byl vyhlášen pod č. 20/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 3 bis) z 10. května 1984 byl vyhlášen pod č. 21/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze 6. října 1989 byl vyhlášen pod č. 22/2014 Sb. m. s.

Přesunout nahoru