Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 18/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Final Clause) (1977)

Datum vyhlášení 20.03.2014
Uzavření smlouvy 30.09.1977
Ratifikace Smlouvy 22.02.1993
Platnost od 17.08.1999
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. září 1977 byl v Montrealu přijat Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Final Clause)1).

Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 22. února 1993, byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní organizace pro civilní letectví, depozitáře Protokolu, dne 15. dubna 1993.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého ustanovení dne 17. srpna 1999 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROTOKOL

o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsaný v Montrealu 30. září 1977

SHROMÁŽDĚNÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO CIVILNÍ LETECTVÍ,

které se sešlo na svém dvacátém druhém zasedání v Montrealu 30. září 1977,

VZALO NA VĚDOMÍ rezoluce A 21-13 o ruském autentickém znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví,

VZALO NA VĚDOMÍ, že je všeobecným přáním smluvních států učinit taková opatření aby shora uvedená Úmluva existovala v autentickém ruském znění,

PO UVÁŽENÍ, že je k tomuto účelu nezbytné pozměnit Úmluvu o mezinárodním civilním letectví sjednanou v Chicagu sedmého prosince 1944,

1. SCHVALUJE, v souladu s ustanovením článku 94 písm. a) shora uvedené Úmluvy, následující navrhovanou změnu této Úmluvy:

Nahradit stávající text posledního odstavce Úmluvy tímto:

„Dáno v Chicagu sedmého prosince 1944 v anglickém jazyce. Texty Úmluvy vyhotovené v anglickém, francouzském, ruském a španělském jazyce jsou stejně autentické. Tyto texty budou uloženy v archivech vlády Spojených států amerických a jejich ověřené kopie budou touto vládou předány vládám států, které podepíší tuto Úmluvu nebo k ní přistoupí. Tato Úmluva bude otevřena k podpisu ve Washingtonu D. C.“

2. STANOVÍ, že v souladu s ustanovením uvedeného článku 94 písm. a) této Úmluvy, shora uvedená navrhovaná změna vstoupí v platnost, jakmile bude ratifikována devadesáti čtyřmi smluvními státy, a

3. USNÁŠÍ SE na tom, že generální tajemník Mezinárodní organizace pro civilní letectví vyhotoví Protokol v jazyce anglickém, francouzském, ruském a španělském, kde všechna tato znění budou stejně autentická a který bude obsahovat shora uvedenou změnu a dále uvedené náležitosti.

V DŮSLEDKU TOHO, v souladu s výše uvedeným jednáním Shromáždění,

Tento Protokol byl vyhotoven generálním tajemníkem Organizace.

Protokol bude otevřen k ratifikaci kterémukoli státu, který ratifikoval Úmluvu o mezinárodním civilním letectví nebo k ní přistoupil.

Ratifikační listiny budou uloženy u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Tento Protokol vstoupí v platnost pro státy, které jej ratifikovaly, dnem uložení devadesáté čtvrté ratifikační listiny.

Generální tajemník neprodleně uvědomí všechny smluvní státy o datu uložení každé ratifikační listiny k tomuto Protokolu.

Generální tajemník neprodleně uvědomí všechny státy, které jsou stranami této Úmluvy, o datu, kdy tento Protokol vstoupí v platnost.

Pro každý stát, který ratifikuje tento protokol až po shora uvedeném datu, vstoupí Protokol v platnost, jakmile bude jeho ratifikační listina uložena u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.


NA DŮKAZ TOHO předseda a generální tajemník dvacátého druhého zasedání Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví, zmocněni k tomu Shromážděním, podepisují tento Protokol.

DÁNO v Montrealu třicátého září roku tisíc devět set sedmdesát sedm v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, francouzském, ruském a španělském, přičemž každé znění je stejně autentické. Tento Protokol zůstane uložen v archivech Mezinárodní organizace pro civilní letectví a jeho ověřené kopie předá generální tajemník Organizace všem státům, které jsou stranami Úmluvy o civilním letectví, sjednané v Chicagu dne sedmého prosince 1944.

K. O. Rattray Y. Lambert
Předseda 22. zasedání Shromáždění Generální tajemník

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o mezinárodním civilním letectví byla přijata v Chicagu dne 7. prosince 1944 a vyhlášena pod č. 147/1947 Sb. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 48 písm. a)] z 15. září 1962 byl vyhlášen pod č. 13/2014 Sb. m. s.
Protokol o autentickém trojjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví z 24. září 1968 byl vyhlášen pod č. 14/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 50 písm. a)] z 12. března 1971 byl vyhlášen pod č. 15/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze 7. července 1971 byl vyhlášen pod č. 16/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze 16. října 1974 byl vyhlášen pod č. 17/2014 Sb. m. s.

Přesunout nahoru