Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 17/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1974)

Datum vyhlášení 20.03.2014
Uzavření smlouvy 16.10.1974
Ratifikace Smlouvy 22.02.1993
Platnost od 15.02.1980
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. října 1974 byl v Montrealu přijat Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví1).

Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 22. února 1993, byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní organizace pro civilní letectví, depozitáře Protokolu, dne 15. dubna 1993.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 3 písm. d) dne 15. února 1980. Pro Českou republiku vstoupil v platnost na základě písmene g) téhož článku 15. dubna 1993.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROTOKOL

o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví

podepsaný v Montrealu 16. října 1974

SHROMÁŽDĚNÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

na svém dvacátém prvním zasedání, které se sešlo dne 14. října 1974 v Montrealu;

PO ZJIŠTĚNÍ, že je přáním velkého počtu smluvních států zvýšit počet členů Rady,

PO UVÁŽENÍ, že je vhodné vytvořit další tři místa v Radě a tedy zvýšit počet členů ze třiceti na třicet tři, aby bylo umožněno zvýšení zastoupení států volených ve druhé a zvláště pak ve třetí skupině, a

PO UVÁŽENÍ, že je nutné k tomuto účelu pozměnit Úmluvu o mezinárodním civilním letectví sjednanou v Chicagu sedmého prosince 1944,

1. SCHVÁLILO, ve shodě s ustanovením článku 94 písm. a) této Úmluvy, tuto navrhovanou změnu Úmluvy:

„Ve článku 50 písm. a) Úmluvy bude druhá věta pozměněna nahrazením výrazu „třicet“ výrazem „třicet tři“. “

2. STANOVILO, že v souladu s ustanovením článku 94 písm. a) této Úmluvy shora uvedená změna vstoupí v platnost, jakmile bude ratifikována osmdesáti šesti smluvními státy, a

3. USNESLO SE na tom, že generální tajemník Mezinárodní organizace pro civilní letectví vyhotoví Protokol v jazyce anglickém, francouzském a španělském, kde všechna tato znění budou stejně autentická a který bude obsahovat shora uvedenou změnu a následující náležitosti:

a) Protokol bude podepsán předsedou Shromáždění a jeho generálním tajemníkem.

b) Protokol bude otevřen k ratifikaci kterémukoli státu, který ratifikoval Úmluvu o mezinárodním civilním letectví nebo k ní přistoupil.

c) Ratifikační listiny budou uloženy u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

d) Tento Protokol vstoupí v platnost pro státy, které jej ratifikovaly, dnem uložení osmdesáté šesté ratifikační listiny.

e) Generální tajemník neprodleně uvědomí všechny smluvní státy o datu uložení každé ratifikační listiny k tomuto Protokolu.

f) Generální tajemník neprodleně uvědomí všechny státy, které jsou stranami této Úmluvy, o datu, kdy tento Protokol vstoupí v platnost.

g) Pro každý stát, který ratifikuje tento protokol až po shora uvedeném datu, vstoupí Protokol v platnost, jakmile bude jeho ratifikační listina uložena u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

V DŮSLEDKU TOHO, v souladu s výše uvedeným jednáním Shromáždění, byl generálním tajemníkem Organizace vyhotoven tento Protokol.


NA DŮKAZ TOHO předseda a generální tajemník dvacátého prvního zasedání Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví, zmocněni k tomu Shromážděním, podepisují tento Protokol.

DÁNO v Montrealu dne šestnáctého října roku tisíc devět set sedmdesát čtyři v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, francouzském a španělském, přičemž každé znění je stejně autentické. Tento Protokol zůstane uložen v archivech Mezinárodní organizace pro civilní letectví a jeho ověřené kopie předá generální tajemník Organizace všem státům, které jsou stranami Úmluvy o civilním letectví, sjednané v Chicagu dne sedmého prosince 1944.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o mezinárodním civilním letectví byla přijata v Chicagu dne 7. prosince 1944 a vyhlášena pod č. 147/1947 Sb. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 48 písm. a)] z 15. září 1962 byl vyhlášen pod č. 13/2014 Sb. m. s.
Protokol o autentickém trojjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví z 24. září 1968 byl vyhlášen pod č. 14/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 50 písm. a)] z 12. března 1971 byl vyhlášen pod č. 15/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze 7. července 1971 byl vyhlášen pod č. 16/2014 Sb. m. s.

Přesunout nahoru