Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 16/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1971)

Datum vyhlášení 20.03.2014
Uzavření smlouvy 07.07.1971
Ratifikace Smlouvy 22.02.1993
Platnost od 19.12.1974
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. července 1971 byl ve Vídni přijat Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví1).

Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 22. února 1993, byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní organizace pro civilní letectví, depozitáře Protokolu, dne 15. dubna 1993.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého ustanovení dne 19. prosince 1974. Pro Českou republiku vstoupil v platnost dne 15. dubna 1993.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROTOKOL

o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsaný ve Vídni dne 7. července 1971

SHROMÁŽDĚNÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

na svém osmnáctém zasedání, které se sešlo pátého července 1971 ve Vídni,

PO ZJIŠTĚNÍ, že je všeobecným přáním smluvních států zvýšit počet členů Letecké komise,

PO UVÁŽENÍ, zeje vhodné zvýšit počet členů tohoto orgánu ze dvanácti na patnáct, a

PO UVÁŽENÍ, že je nutné k tomuto účelu pozměnit Úmluvu o mezinárodním civilním letectví sjednanou v Chicagu sedmého prosince 1944;

1. SCHVÁLILO, v souladu s ustanovením článku 94 písm. a) shora uvedené Úmluvy, tuto navrhovanou změnu Úmluvy:

„Ve článku 56 Úmluvy budou slova ,dvanáct členů' nahrazena slovy ,patnáct členůʻ“,

2. STANOVILO, že v souladu s ustanovením článku 94 písm. a) této Úmluvy shora uvedená změna vstoupí v platnost, jakmile bude ratifikována osmdesáti smluvními státy; a

3. USNESLO SE na tom, že generální tajemník Mezinárodní organizace pro civilní letectví vyhotoví Protokol v jazyce anglickém, francouzském a španělském, kde všechna tato znění budou stejně autentická a který bude obsahovat shora uvedenou změnu a následující náležitosti:

a) Protokol bude podepsán předsedou Shromáždění a jeho generálním tajemníkem.

b) Protokol bude otevřen k ratifikaci kterémukoli státu, který ratifikoval Úmluvu o mezinárodním civilním letectví nebo k ní přistoupil.

V DŮSLEDKU TOHO, v souladu s výše uvedeným jednáním Shromáždění,

Byl tento Protokol vyhotoven generálním tajemníkem Organizace;

Protokol bude otevřen k ratifikaci kterémukoli státu, který ratifikoval Úmluvu o mezinárodním civilním letectví nebo k ní přistoupil.

Ratifikační listiny budou uloženy u Mezinárodní organizace pro civilní letectví;

Tento Protokol vstoupí v platnost pro státy, které jej ratifikovaly, dnem uložení osmdesáté ratifikační listiny;

Generální tajemník neprodleně uvědomí všechny smluvní státy o datu uložení každé ratifikační listiny k tomuto Protokolu;

Generální tajemník neprodleně uvědomí všechny státy, které jsou stranami této Úmluvy, o datu, kdy tento Protokol vstoupí v platnost;

Pro každý stát, který ratifikuje tento protokol až po shora uvedeném datu, vstoupí Protokol v platnost, jakmile bude jeho ratifikační listina uložena u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.


NA DŮKAZ TOHO předseda a generální tajemník osmnáctého Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví, zmocněni k tomu Shromážděním, podepisují tento Protokol.

DÁNO ve Vídni dne sedmého července roku tisíc devět set sedmdesát jedna v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, francouzském a španělském, přičemž každé znění je stejně autentické. Tento Protokol zůstane uložen v archivech Mezinárodní organizace pro civilní letectví a jeho ověřené kopie předá generální tajemník Organizace všem státům, které jsou stranami Úmluvy o civilním letectví sjednané v Chicagu dne sedmého prosince 1944.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o mezinárodním civilním letectví byla přijata v Chicagu dne 7. prosince 1944 a vyhlášena pod č. 147/1947 Sb. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 48 písm. a)] z 15. září 1962 byl vyhlášen pod č. 13/2014 Sb. m. s.
Protokol o autentickém trojjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví z 24. září 1968 byl vyhlášen pod č. 14/2014 Sb. m. s.
Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 50 písm. a)] z 12. března 1971 byl vyhlášen pod č. 15/2014 Sb. m. s.

Přesunout nahoru