Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 14/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o autentickém trojjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1968)

Datum vyhlášení 20.03.2014
Uzavření smlouvy 24.09.1968
Ratifikace Smlouvy 22.02.1993
Platnost od 24.10.1968
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. září 1968 byl v Buenos Aires přijat Protokol o autentickém trojjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví1).

Listina o přístupu České republiky k Protokolu, podepsaná prezidentem republiky dne 22. února 1993, byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní organizace pro civilní letectví, depozitáře Protokolu, dne 4. března 1993.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku IV odst. 1 dne 24. října 1968. Pro Českou republiku vstoupil v platnost na základě odstavce 2 téhož článku dne 3. dubna 1993.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PROTOKOL

o autentickém trojjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944)

NÍŽE PODEPSANÉ VLÁDY se

PO UVÁŽENÍ, že poslední odstavec Úmluvy o mezinárodním civilním letectví,1) dále pouze „Úmluva“, stanoví, že text této Úmluvy, vyhotovený v jazyce anglickém, francouzském a španělském, kde každé znění bude stejně autentické, bude otevřen k podpisu;

PO UVÁŽENÍ, že Úmluva byla otevřena k podpisu v Chicagu sedmého prosince 1944 v anglickém jazyce;

PO UVÁŽENÍ, zeje proto vhodné provést opatření nezbytná k tomu, aby její text existoval ve třech jazycích, jak je předvídáno Úmluvou;

PO UVÁŽENÍ, že při provádění těchto opatření by mělo být bráno v úvahu, že v jazyce anglickém, francouzském a španělském existují změny této Úmluvy a že francouzský a španělský text Úmluvy by tyto změny neměl tyto změny zahrnovat, protože podle článku 94 písm. a) může každá taková změna nabýt platnosti pouze vůči státu, který ji ratifikoval;

SHODLY, že

Článek I

Texty Úmluvy ve francouzském a španělském jazyce přiložený k tomuto Protokolu, spolu s textem Úmluvy v anglickém jazyce, představují stejně autentická znění ve třech jazycích podle posledního odstavce Úmluvy.

Článek II

Pokud stát, který je stranou tohoto Protokolu, ratifikoval nebo v budoucnosti ratifikuje jakoukoli změnu Úmluvy podle jejího článku 49 písm. a), pak texty takové změny v anglickém, francouzském a španělském jazyce budou považovány za stejně autentická znění v těchto třech jazycích, jak vyplývá z tohoto Protokolu.

Článek III

1) Členské státy Organizace pro mezinárodní civilní letectví se mohou stát stranami tohoto Protokolu

a. podpisem bez výhrady přijetí, nebo

b. podpisem s výhradou přijetí následovanou přijetím, nebo

c. přijetím.

2) Tento protokol zůstane otevřen k podpisu v Buenos Aires do dvacátého sedmého září 1968 a poté ve Washingtonu D. C.

3) Přijetí bude účinné uložením listiny o přijetí u vlády Spojených států amerických.

4) Přistoupení, ratifikace nebo schválení tohoto Protokolu budou považovány za jeho přijetí.

Článek IV

1) Tento Protokol nabude platnosti třicátého dne poté, co jej ve shodě s ustanovením článku III dvanáct států podepsalo bez výhrady přijetí nebo jej přijalo.

2) Ve vztahu ke státům, které se následně stanou stranou tohoto protokolu ve shodě s článkem III, vstoupí Protokol v platnost datem jeho podpisu bez výhrady přijetí nebo jeho přijetím.

Článek V

Jakékoli budoucí přistoupení státu k Úmluvě bude považováno za přijetí tohoto Protokolu.

Článek VI

Jakmile tento Protokol vstoupí v platnost, bude vládou Spojených států amerických registrován u Organizace spojených národů a u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek VII

1) Tento Protokol zůstane v platnosti po dobu platnosti Úmluvy.

2) Tento Protokol přestane platit pouze pro stát, který přestane být stranou Úmluvy.

Článek VIII

Vláda Spojených států amerických uvědomí všechny členské státy Mezinárodní civilní organizace a Organizaci samu:

a) o jakémkoli podpisu tohoto Protokolu a jeho datu a uvede, zda se jedná o podpis s výhradou přijetí anebo bez ní;

b) o uložení jakékoli listiny o přijetí a jeho datu;

c) o datu, kdy tento Protokol vstoupí v platnost podle článku IV odstavce 1.

Článek IX

Tento Protokol, vyhotovený v jazyce anglickém, francouzském a španělském, kde každé znění je stejně autentické, zůstane uložen v archivech vlády Spojených států amerických, která jeho ověřené kopie předá vládám členských států Mezinárodní organizace pro civilní letectví.


NA DŮKAZ TOHO níže podepsaní vyslanci, řádně k tomu zmocněni, podepsali tento Protokol.

DÁNO v Buenos Aires dne dvacátého čtvrtého září tisíc devět set šedesát osm.

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o mezinárodním civilním letectví byla přijata v Chicagu dne 7. prosince 1944 a vyhlášena pod č. 147/1947 Sb. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 48 písm. a)] z 15. září 1962 byl vyhlášen pod č. 13/2014 Sb. m. s.

1) HAS 1591; 61 Stát. 1180

Přesunout nahoru