Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 1/2014 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Datum vyhlášení 07.01.2014
Uzavření smlouvy 22.06.2012
Ratifikace Smlouvy 05.11.2013
Platnost od 01.01.2014
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. června 2012 byla v Podgorici podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Podgorici dne 5. listopadu 2013.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 19 odst. 1 dne 1. ledna 2014.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


SMLOUVA

MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ČERNOU HOROU

O SPOLUPRÁCI V BOJI PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI

Česká republika a Černá Hora (dále jen „smluvní strany“),

s úmyslem přispět k rozvoji vzájemných vztahů,

znepokojeny nadnárodním šířením organizované trestné činnosti, zejména zvyšujícím se zneužíváním omamných a psychotropních látek a růstem mezinárodního obchodu s nimi, jakož i obchodováním s lidmi,

přesvědčeny, že spolupráce v oblasti boje proti jakékoliv formě organizovaného zločinu a terorizmu a dalším druhům trestné Činnosti nebo při jejich účinné prevenci má zásadní význam,

vědomy si závažnosti nárůstu nelegální migrace a s tím souvisejících bezpečnostních rizik,

řídíce se mezinárodními závazky a svými právními předpisy,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Účelem této smlouvy je prohloubení a posílení policejní spolupráce při prevenci a odhalování trestných činů a při zjišťování jejich pachatelů, zejména prostřednictvím výměny strategických a operativních informací a přímých kontaktů mezi příslušnými orgány na všech náležitých úrovních.

(2) Spolupráce podle této smlouvy probíhá v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran, jakož i ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány, a nezahrnuje poskytování právní pomoci ve věcech trestních, která náleží do působnosti justičních orgánů,

Článek 2

Spolupráce podle této smlouvy se vztahuje na všechny formy trestné činnosti, zejména na:

a) organizovanou trestnou činnost,

b) terorizmus a jeho financování,

c) trestnou činnost směřující proti životu a zdraví,

d) obchodování s lidmi, kuplířství, nezákonné obchodování s lidskými orgány a tkáněmi,

e) sexuální zneužívání dětí a dětskou pornografii,

f) trestnou činnost související s nelegální migrací,

g) nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami podle Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 20. prosinec 1988,

h) počítačovou kriminalitu,

i) nezákonnou výrobu, opatřování, držení, dovoz, vývoz, průvoz a obchodování se zbraněmi, střelivem a výbušninami, chemickými, biologickými, radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu, jakož i s jinými vysoce nebezpečnými látkami, včetně nebezpečných odpadů,

j) padělání peněz, známek a cenných papírů, prostředků bezhotovostního platebního styku a jejich distribuci a používání,

k) padělání úředních dokladů, zejména cestovních dokladů, a jejich distribuci a používání,

l) legalizaci výnosů z trestné činnosti a hospodářskou trestnou činnost,

m) korupci,

n) trestnou činnost, jejímž předmětem jsou díla kulturní a historické hodnoty,

o) trestnou činnost týkající se motorových vozidel,

p) trestné činy proti duševnímu vlastnictví.

Článek 3

Příslušné orgány smluvních stran si poskytují vzájemnou pomoc výměnou osobních a jiných údajů a dokumentů, týkajících se zejména:

a) trestných činů, včetně údajů o osobách podezřelých nebo účastnících se na páchám trestné činnosti, propojení pachatelů, organizaci skupin páchajících trestnou činnost a jejich struktuře, typickém chovám jednotlivých pachatelů a skupin, porušení trestněprávních předpisů a přijatých opatření;

b) plánovaných trestných činů, včetně teroristických činů, směřujících proti zájmům smluvních stran;

c) prevence a boje s nelegální migrací;

d) předmětů, jimiž byly trestné činy spáchány nebo z trestné činnosti pocházejí, a pokud je to možné, poskytují si vzorky těchto předmětů;

e) plánovaných speciálních akcí a operací, které mohou zajímat druhou smluvní stranu;

f) poznatků o nových formách trestné činnosti spolu s odbornými analýzami a odbornou literaturou;

g) výsledků kriminalistického a kriminologického výzkumu, vyšetřovací praxe, pracovních metod a prostředků;

h) právních úprav vztahujících se k předmětu této smlouvy.

Článek 4

Příslušné orgány smluvních stran v případě potřeby koordinují své Činnosti a poskytují si pomoc, zejména:

a) při pátrání po osobách podezřelých ze spáchání trestného činu, jakož i po osobách, které se vyhýbají trestní odpovědnosti nebo výkonu trestu;

b) při pátrání po pohřešovaných osobách, včetně provádění úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků;

c) při pátrání po věcech, včetně realizace opatření určených k nalezení a zajištění výnosů z trestné činnosti;

d) při přípravě a organizačním zajištění realizace speciálních vyšetřovacích technik, jako například kontrolovaných zásilek, sledování a nasazení agentů a předstíraných převodů;

e) při ochraně svědků, obětí trestných činů a jiných osob, které by v důsledku spolupráce nebo poskytnutí svědectví za účelem prokazování trestných Činů mohly být vystaveny skutečnému a závažnému ohrožení života, zdraví, tělesné integrity, svobody nebo by mohly čelit jinému vážnému nebezpečí, pokud jiná ochranná opatření nejsou dostatečná (dále jen „chráněná osoba“);

f) při plánování a realizaci společných programů prevence kriminality.

Článek 5

(1) Za účelem podpory druhé smluvní strany či koordinace činností v konkrétních případech trestné činnosti vysílají příslušné orgány smluvních stran konzultanty k příslušným orgánům druhé smluvní strany nebo vytvářejí smíšené analytické a jiné pracovní týmy.

(2) Pracovníci příslušných orgánů jedné smluvní strany působí na území druhé smluvní strany v poradní a podpůrné funkci. V rámci výkonu své poradní a podpůrné funkce dodržují pokyny vydané příslušnými orgány smluvní strany, na jejíž území jsou vysláni.

Článek 6

(1) Příslušné orgány smluvních stran mohou uzavřít zvláštní dohody týkající se časově omezeného nebo neomezeného přidělení policejních styčných důstojníků jedné smluvní strany k příslušným orgánům druhé smluvní strany za účelem zlepšení a urychlení spolupráce.

(2) Styční důstojníci vyvíjejí na území druhé smluvní strany podpůrnou a poradní činnost, poskytují pomoc při navazování kontaktů a podílejí se na organizaci pracovních setkání. Plní své úkoly v souladu s pokyny udělenými jim vysílající smluvní stranou.

(3) Styční důstojníci jedné smluvní strany vyslaní do třetího státu mohou po vzájemné dohodě smluvních stran a za předpokladu písemného souhlasu třetího státu zastupovat i zájmy druhé smluvní strany.

Článek 7

Smluvní strany vzájemně spolupracují v oblasti výcviku a vzdělávání a tato spolupráce zahrnuje zejména:

a) účast pracovníků jedné smluvní strany na výcvikových kurzech druhé smluvní strany;

b) pořádání společných seminářů, cvičení a výcvikových kurzů;

c) výcvik specialistů;

d) výměnu expertů, jakož i výcvikových koncepcí a programů;

e) účast pozorovatelů na cvičeních.

Článek 8

(1) Informace a jiné formy pomoci na základě této smlouvy se poskytují na základě žádosti. Tyto žádosti a odpovědi na ně budou podávány písemně (faxem nebo e-mailem). V případě předávání osobních údajů musí být zvolen zabezpečený způsob přenosu vzhledem k citlivosti těchto údajů. V naléhavých případech lze žádost podat ústně. Ihned poté však musí být zasláno písemné potvrzení. Smluvní strany zajistí, že k používaným komunikačním přístrojům bude mít přístup pouze oprávněný personál.

(2) Příslušné orgány žádané smluvní strany odpoví na žádost uvedenou v odstavci 1 co nejdříve. Příslušné orgány žádané smluvní strany mohou požadovat další informace, je-li to nezbytné pro vyhovění žádosti. Jestliže orgán, který obdržel žádost o pomoc, není orgánem zodpovědným za vyřízení této žádosti, předá žádost orgánu příslušnému k jejímu vyřízení.

(3) V určitých případech si příslušné orgány smluvních stran navzájem sdělují informace bez žádosti, pokud existuje na základě zjištěných skutečností důvod se domnívat, že tyto informace jsou potřebné k boji proti konkrétním nebezpečím pro veřejný pořádek nebo bezpečnost nebo při předcházení a odhalování trestných Činů a zjišťování jejich pachatelů.

(4) Každá ze smluvních stran může žádost o poskytnutí pomoci podle této smlouvy zcela nebo zčásti odmítnout, má-li za to, že by vyhovění žádosti mohlo ohrozit její svrchovanost, bezpečnost nebo jiný důležitý zájem nebo pokud by to bylo v rozporu s jejím právním řádem nebo s jejími mezinárodními závazky. Pro vyhovění žádosti může žádaná smluvní strana stanovit podmínky, které jsou pro žádající smluvní stranu závazné.

(5) V případě odmítnutí žádosti nebo v případě jejího částečného vyhovění se o této skutečnosti smluvní strany neprodleně písemně informují.

(6) Při provádění této smlouvy používají příslušné orgány smluvních stran anglický jazyk, pokud není dohodnuto jinak.

Článek 9

(1) Spolupráce podle článku 4 písm. e) této smlouvy zahrnuje zejména výměnu informací, poskytování krycích dokladů, logistickou pomoc, jakož i přebírání chráněných osob.

(2) Pň provádění opatření v souvislosti s ochranou chráněné osoby se přiměřeně použije právní řád žádané smluvní strany.

(3) Chráněná osoba musí být v žádající smluvní straně zařazena do programu ochrany svědka.

(4) Žádající smluvní strana hradí potřebné životní náklady chráněné osoby. Žádaná smluvní strana hradí náklady na personál a věcné náklady opatření spojených s ochranou této osoby.

(5) Žádaná smluvní strana může při existenci závažných důvodů po předchozím informování žádající smluvní strany opatření ve smyslu odstavce 2 ukončit. Žádající smluvní strana má v takových případech povinnost neprodleně učinit nezbytná opatření k převzetí chráněné osoby.

Článek 10

Pro předávání osobních údajů (dále jen „údaje“) a nakládání s předanými údaji platí následující ustanovení:

a) Přijímající smluvní strana může údaje použít pouze pro účely boje s trestnou činností a ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti a za podmínek stanovených předávající smluvní stranou; k jiným účelům lze údaje použít pouze s předchozím písemným souhlasem předávající smluvní strany a v souladu s právními předpisy obou smluvních stran.

b) Citlivé údaje, jak jsou definovány v článku 6 Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981, mohou být předávány pouze v nezbytně nutných případech.

c) Přijímající smluvní strana na žádost předávající smluvní strany podá informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.

d) Předávající smluvní strana je povinna zajistit správnost předávaných údajů, jakož i dbát na to, zda je jejich předání nezbytné a přiměřené zamýšlenému účelu. Přitom je nezbytné respektovat vnitrostátní právní předpisy smluvních stran, které mohou předávání údajů omezovat. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly předány nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být předány, je nutno o tom okamžitě uvědomit přijímající stranu. Ta musí nesprávné údaje opravit a údaje, které neměly být předány, zlikvidovat.

e) Každá osoba má právo obdržet od orgánu odpovídajícího za zpracování údajů na žádost informace o údajích, které se jí týkají, předaných nebo zpracovávaných v rámci této smlouvy, jakož i právo na opravu nesprávných údajů nebo likvidaci údajů zpracovávaných protiprávně. Poskytnutí takovýchto informací lze odmítnout pouze v případech stanovených vnitrostátními právními předpisy smluvních stran. Orgán, který vyřizuje žádost o poskytnutí informací, poskytne informaci po předchozím souhlasu druhé smluvní strany.

f) Předávající smluvní strana může při předávání údajů stanovit druhé smluvní straně časovou lhůtu pro jejich likvidaci v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. Bez ohledu na tuto Časovou lhůtu musejí být údaje zlikvidovány, jakmile přestanou být potřebné. V případě ukončení platnosti této smlouvy, nebude-li nahrazena novou mezinárodní smlouvou či jinou úpravou závaznou pro obě smluvní strany, musí být veškeré údaje přijaté na jejím základě zlikvidovány.

g) Smluvní strany vedou evidenci o předání, přebírání a likvidaci údajů. Evidence obsahuje zejména informace o účelu předání, rozsahu údajů, zúčastněných orgánech a důvodech likvidace.

h) Smluvní strany jsou povinny účinně chránit předané údaje proti náhodnému nebo neoprávněnému přístupu, náhodné ztrátě, proti náhodné nebo neoprávněné změně, proti náhodnému nebo neoprávněnému předávání či proti náhodnému nebo neoprávněnému zveřejňování.

i) Smluvní strany vzájemně spolupracují v oblasti ochrany předávaných údajů, zejména se vzájemně informují o možnostech osob domáhat se ochrany svých práv podle písm. e).

Článek 11

(1) Výměna a ochrana utajovaných informací se řídí zvláštní smlouvou.

(2) Utajované informace mohou být předávány přímo mezi kontaktními místy, která byla oznámena diplomatickou cestou.

Článek 12

(1) Poskytování informací a dokumentů předaných v rámci spolupráce podle této smlouvy třetím státům a mezinárodním organizacím je možné pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

(2) Pokud jde o sdílení informací s jinými Členskými státy Evropské unie nebo schengenského prostoru nebo s evropskými agenturami při využívání informačních systémů zřízených podle práva Evropské unie pro účely spolupráce při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, jakož i boje proti trestné činnosti, zejména Schengenského informačního systému, má se za to, že byl souhlas podle odstavce 1 udělen, nesdělí-li předávající smluvní strana výslovně opak. Sdílení informací černohorskou smluvní stranou s Evropským policejním úřadem se řídí smlouvou mezi Černou Horou a Evropským policejním úřadem o operativní spolupráci.

Článek 13

Aniž by byl dotčen článek 9, pokud se příslušné orgány smluvních stran předem nedohodnou jinak, náklady spojené s realizací všech forem spolupráce podle této smlouvy nese smluvní strana, která pomoc poskytuje s tím, že smluvní strany budou dbát na vzájemnou vyváženost nákladů.

Článek 14

(1) K provádění této smlouvy jsou příslušné následující orgány, které v rámci svých kompetencí přímo a operativně spolupracují:

Za Českou republiku:

a) Ministerstvo vnitra,

b) orgány Policie České republiky,

c) Generální ředitelství cel,

d) Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Za Černou Horu:

a) Ministerstvo vnitra,

b) Ředitelství policie,

c) Ředitelství cel,

d) Ředitelství pro prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti.

(2) Příslušné orgány smluvních stran si vymění kontaktní adresy, telefonní čísla a čísla faxu nebo jiná spojení a v případě možnosti uvedou kontaktní osobu, která ovládá jazyk druhé smluvní strany nebo anglický jazyk, a to do třiceti dnů od vstupu této smlouvy v platnost.

(3) Příslušné orgány smluvních stran se vzájemně neprodleně informují o jakýchkoli změnách v údajích sdělených podle odstavce 2.

Článek 15

Příslušné orgány smluvních stran mohou v případě potřeby na základě této smlouvy uzavírat prováděcí protokoly.

Článek 16

Případné spory týkající se výkladu nebo provádění této smlouvy budou řešeny jednáními mezi příslušnými orgány smluvních stran. Nepodaří-li se vyřešit spory tímto způsobem, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 17

Touto smlouvou nejsou dotčeny závazky smluvních stran vyplývající z jiných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 18

Každá smluvní strana může dočasně zcela nebo zčásti pozastavit provádění této smlouvy, jestliže to vyžaduje zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo zdraví osob. Pozastavení provádění bude odvoláno, jakmile pro ně přestanou existovat důvody. Přijetí nebo odvolám takového opatření si smluvní strany neprodleně sdělí diplomatickou cestou. Pozastavení provádění této smlouvy a jeho odvolání nabývá účinnosti uplynutím patnácti dnů od doručení takového sdělení druhé smluvní straně.

Článek 19

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Tato smlouva vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni výměny ratifikačních listin. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

(2) Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu kdykoli písemně vypovědět. Platnost smlouvy skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.


Dáno v Podgorici dne 22. června 2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém, černohorském a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu bude rozhodující anglické znění.

Za Českou republiku
Karel Schwarzenberg v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Za Černou Horu
Milan Roćen v. r.
ministr zahraničních věcí a evropské integrace

Přesunout nahoru