Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 97/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání.

Datum vyhlášení 02.12.2013
Uzavření smlouvy 30.05.2001
Platnost od 20.04.2011
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

97

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. května 2001 byl v Aténách podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku XVI odst. 1 dne 20. dubna 2011.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Protokol

mezi ministerstvem obrany české republiky a ministerstvem národní obrany Helénské republiky

o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Helénské republiky (dále jen “smluvní strany“),

připomínajíce Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti, podepsané v Praze dne 27. ledna 1998,

se dohodly na následujícím:

Článek I

Obě smluvní strany si budou vyměňovat vojenské příslušníky svých ozbrojených sil (dále jen “studenty“) za účelem jejich vzdělávání ve svých vojenských zařízeních.

Článek II

Počet studentu, studijní obory a místa konání vzdělávacích aktivit budou stanovena v rámci dostupného počtu studijních míst prostřednictvím každoročních Programu spolupráce vyhotovovaných dle vzoru připojeného k tomuto Protokolu.

Článek III

Orgány odpovědné za vzdělávání ve vojenských zařízeních jsou:

a. v České republice:

odbor personální politiky a vzdělávání (OPPV MO)
sekce personální a sociální politiky
Ministerstvo obrany České republiky
Praha

b. v Helénské republice:

odbor mnohonárodního společného výcviku sekce výcviku (DEKP)
Generální štáb Helénské národní obrany
Holargos, Atény

Článek IV

1. Studenti musí být dobře seznámeni s operačními zásadami ozbrojených sil vysílajícího státu, být kvalifikováni a splňovat požadavky vzdělávání ve vojenských zařízeních přijímající smluvní strany.

2. Výběr kandidátů na vydělávání bude založen na následujících kriteriích:

a) Nadprůměrná technicko-profesionální a osobní kvalifikace pro danou vzdělávací aktivitu.

b) Znalost jazyka státu přijímající smluvní strany v míře umožňující účast na dané vzdělávací aktivitě.

3. Před zahájením dané vzdělávací aktivity může přijímající smluvní strana pro studenty zabezpečit přípravný kurz za účelem seznámení ses jazykem, organizací a všeobecnou a speciální terminologií ozbrojených sil státu přijímající smluvní strany.

4. Přípravné kurzy budou trvat od šesti do deseti měsíců v závislosti na jazykové znalosti studentů.

Článek V

1. Studenti budou určeni na základě písemného požadavku vysílající smluvní strany.

2. Pokud nebude dohodnuto jinak, vymění-si smluvní strany do 31. ledna každého roku seznamy nabízených studijních míst na následující kalendářní rok podepsané vedoucími orgánů stanovených v Článku III. Nabídka bude zahrnovat:

a) Studijní obory, počet studentů (v závislosti na typu vzdělávání), druh vojska a vojenskou odbornost.

b) Nezbytnost pořádání přípravných kurzů podle článku IV.

3. Do 31. května téhož roku bude potvrzena realizace výměny schváleného počtu studentů ve vojenských vzdělávacích zařízeních.

4. Počet vyměněných studentů bude zahrnut v každoročních Programech spolupráce. Výměna studentů bude uskutečňována na základě vzájemnosti.

Článek VI

1. Studenti budou během svého pobytu ve státě přijímající smluvní strany dodržovat jeho právní předpisy, přizpůsobí se jeho zvykům a tradicím a budou jednat v souladu s kázeňskými pravidly a předpisy daného vojenského vzdělávacího zařízení. Studentům není dovoleno zúčastňovat se politických aktivit na území státu přijímající smluvní strany.

2. Studenti, kteří nebudou dodržovat ustanovení předchozího odstavce, kteří nebudou považováni za způsobilé pokračovat ve studiu ze zdravotních důvodů, kteří nebudou splňovat studijní požadavky nebo dodržovat školní řád či pokyny učitelů během vzdělávání, jakož i studenti odvolaní rozhodnutím vysílající smluvní strany, budou vyloučeni z dané vzdělávací aktivity a vrátí se zpět do suitu vysílající smluvní strany na její náklady,

3. Přijímající smluvní strana bez zbytečných odkladu informuje vysílající smluvní stranu o důvodech vedoucích k vyloučení studentů podle předchozího odstavce.

4. Přijímající smluvní strana není oprávněna ukládat kázeňská opatřeni studentům vysílající smluvní sírany, Studentům nemohou být ukládány úkoly nevztahující se k jejich vzdělávání.

5. Přímým služebním nadřízeným studentů během jejich pobytu ve státě přijímající smluvní strany je vojenský přidělenec státu vysílající smluvní strany akreditovaný ve státu přijímající smluvní strany.

Článek VII

1. Módnosti studentu budou vzájemně uznávány.

2. Během pobytu na území státu přijímající smluvní strany zůstávají pro studenty v platnosti předpisy upravující nošení jejich národních vojenských stejnokrojů.

3. Během pobytu mohou studenti nosit speciální oděv používaný ozbrojenými sílami přijímající smluvní strany, který jim bude poskytnut přijímající smluvní stranou.

Článek VIII

1. Přijímající smluvní strana zabezpečí:

a) Pedagogický sbor.

b) Nezbytnou vědeckou pomoc, vybavení učeben a laboratoří, technické vybavení a další vybavení či materiál nezbytné pro vzdělávání v souladu s učebním plánem daného vojenského vzdělávacího zařízení.

c) Přístup do knihoven, studoven, sportovních zařízení a dalších požadovaných zařízení za stejných podmínek, za jakých je tento přístup umožňován jejímu vlastnímu personálu.

d) Všechny náklady spojené s přepravou, ubytováním a stravováním během povinných cest v rámci území svého státu.

e) Nezbytné ubytování a stravování v souladu s jejími vlastními vnitřními předpisy. Obě smluvní strany se budou vzájemně informovat o svých možnostech realizace ustanovení tohoto odstavce ve své úvodní nabídce podle článku V, odstavce 2.

f) Přepravit studentů z předem určeného místa ve státě přijímající smluvní strany do místa pobytu a nazpět.

g) Kulturní program.

2. V případě, že studení požaduje jiné ubytování, stravování a zařízení, než je mu zabezpečováno přijímající smluvní stranou, nese náklady on sám nebo vysílající smluvní strana,

Článek IX

1. Vysílající smluvní strana zabezpečí:

a) Přepravu studentů a jejich zavazadel do předem určeného místa na území státu přijímající smluvní strany a zpět.

b) Osobní výdaje pokrývající dobu pobytu.

c) Doklady požadované orgány státu přijímající smluvní strany pro vstup a výstup z jeho území.

d) Náklady spojené s pohřbem v případě úmrtí studenta během vzdělávání.

2. V případě úmrtí studenta během vzdělávání se mohou akreditovaní zástupci státu vysílající smluvní strany seznámit s dokumenty týkajícími se příčiny tohoto úmrtí. Za tímto účelem poskytne přijímající smluvní strana akreditovaným zástupcům nezbytnou pomoc.

Článek X

1. Dovolená bude posluchačům udělována v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy státu vysílající smluvní strany v termínu stanoveném plánem vzdělávání daného vojenského vzdělávacího zařízení přijímající smluvní strany.

2. Dny volna budou pro studenty také státní, církevní a vojenské svátky státu vysílající smluvní strany.

Článek XI

1. Studentům a jejich manželům či manželkám nebo dětem závislým na jejich podpoře bude bezplatně poskytnuta neodkladná lékařská a stomatologická péče a nezbytná hospitalizace ve vojenských zařízeních přijímající smluvní strany v souladu s právními předpisy a mezinárodními závazky státu přijímající smluvní strany.

2. Náklady na lékařské či stomatologické vyšetření Či ošetření v jiných než vojenských zařízeních ponesou studenti.

Článek XII

1. Příslušná osvědčení o vzdělání budou pro studenty připravena v souladu s postupy a předpisy přijímající smluvní strany.

2. Ostatní dokumenty týkající se vzdělávání studentů budou postoupeny vojenskou diplomatickou cestou orgánům stanoveným v článku ΙΙI.

Článek XIII

1. Smluvní strany zajistí ochranu utajovaných skutečností získaných během vzdělávání v souladu s právními předpisy svých států a s bezpečnostními opatřeními přijatými smluvní stranou, ze které tyto skutečnosti pocházejí.

2. Informace získané během vzdělávání nemohou být použity proti zájmu žádné ze smluvních stran.

3. Studenti budou dodržovat bezpečnostní předpisy týkající se utajovaných dokumentu používaných během vzdělávání na území státu přijímající smluvní strany.

4. Dokumenty a další informace získané během vzdělávání, bez ohledu na to, zda se jedná o utajované skutečnosti či nikoliv, budou předávány třetím stranám na základě písemného souhlasu smluvní strany, ze které pocházejí.

5. Smluvní strany určují následující kategorie utajovaných skutečností:

Na straně Ministerstva
obrany České republiky
Anglický ekvivalent Na straně Ministerstva národní
obrany Helénské republiky
VYHRAZENÉRESTRICTEDΠΕΡIΌΡIΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
DŮVĚRNÉCONFIDENTIALΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
TAJNÉSECRETΑΠΟΡΡΗΤΟ
PŘÍSNĚ TAJNĚTOP SECRETΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Článek XIV

Jakýkoli požadavek na náhradu škody, který by mohl vzniknout v souvislosti se vzděláváním studentů, bude řešen podle článku VIII Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil podepsané v Londýně dne 19. Června 1951.

Článek XV

Jakýkoli spor, který by mohl vzniknout v souvislosti s výkladem či prováděním tohoto Protokolu, bude řešen prostřednictvím přímého jednání mezi smluvními stranami,

Článek XVI

1. Tento Protokol podléhá schválení v souladu s právními předpisy států smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících tento souhlas.

2. Tento Protokol se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může Protokol písemně vypovědět. Platnost Protokolu skončí šest měsíců ode dne doručeni oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

3. Tento Protokol může být kdykoli písemné doplněn či změněn po vzájemné dohodě“ na základě žádosti kterékoli ze smluvních stran.


Dáno v Aténách dne 30. května 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, jazyce řeckém a jazyce anglickém, V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující anglický jazyk.

Za Ministerstvo obrany České republiky
genpor. Ing. Jiří Šedivý v. r.
náčelník Generálního štábu Armády ČR

Za Ministerstvo národní obrany Helénské republiky
gen. Manoussos Paragioudakis v. r.
náčelník Generálního štábu Helénské národní obrany


Příloha 1

Příloha 1

Přesunout nahoru