Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 96/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemném ověřování jakosti produktů obranného určení v rámci vojenské a technické spolupráce

Datum vyhlášení 02.12.2013
Uzavření smlouvy 21.10.2013
Platnost od 21.10.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. října 2013 byla v Kyjevě podepsána Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemném ověřování jakosti produktů obranného určení v rámci vojenské a technické spolupráce.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


DOHODA

MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY UKRAJINY

O VZÁJEMNÉM OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI PRODUKTŮ OBRANNÉHO URČENÍ V RÁMCI VOJENSKÉ A TECHNICKÉ SPOLUPRÁCE

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Ukrajiny (dále jen „strany“);

řídíce se národními zájmy států stran a vedeny společnou snahou posilovat přátelské vztahy a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou;

vycházejíce z ustanovení Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o spolupráci v oblasti obranného průmyslu, podepsané dne 17. února 2006 v Praze;

majíce na zřeteli ustanovení Ujednám mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemné spolupráci, podepsaného dne 2. dubna 1996 v Praze;

se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK 1

Cílem této Dohody je stanovit podmínky upravující vzájemné provádění ověřování jakosti produktů obranného určení. Ověřování jakosti podle této Dohody bude prováděno v rámci příslušných národních zákonů a předpisů států stran.

ČLÁNEK 2

Pojmy použité v této Dohodě mají následující definice:

Ověřování jakostiProces, jímž odpovědné úřady zajišťují důvěru o tom, že požadavky smlouvy na jakost jsou splněny.
Produkty obranného určeníProdukty pro obranné účely dodávané v souladu se smlouvou.
Odpovědný úřadÚřad jedné strany, který je odpovědný za vzájemné uznávám a provádění ověřování jakosti podle této Dohody.
DelegujícíOdpovědný úřad, který zasílá žádost o ověřování jakosti.
DelegovanýOdpovědný úřad, který přijímá žádost o ověřování jakosti a je odpovědný za provedení ověřování jakosti.
Zástupce pro ověřování jakostiZástupce určený a zmocněný odpovědným úřadem k provádění ověřování jakosti.
SmlouvaSmluvní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem definující produkty obranného určení a požadavky na ověřování jakosti.
NabyvatelOrganizace státní správy, která definuje produkt a požadavky na jakost a která pořizuje produkt pro uživatele.
DodavatelSpolečnost, která dodává produkty obranného určení zákazníkovi v souladu se smlouvou.
Osvědčení o shoděDokument podepsaný dodavatelem a zástupcem pro ověřování jakosti, který deklaruje, že produkty obranného určení vyhovují požadavkům smlouvy na ověřování jakosti.

ČLÁNEK 3

1. Úřady odpovědné za organizaci ověřování jakosti produktů obranného určení podle této Dohody budou:

za českou stranu - Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti České republiky;

za ukrajinskou stranu - Ředitelství vojenských zástupců Ministerstva obrany Ukrajiny.

Kontaktní místa na odpovědných úřadech jsou uvedena v Příloze A.

2. Veškerá dokumentace vyměňovaná mezi odpovědnými úřady při provádění této Dohody bude zasílána poštou na adresy uvedené v Příloze A.

ČLÁNEK 4

1. Delegující zašle delegovanému žádost o ověřování jakosti na formuláři obsaženém v Příloze B. Produkty obranného určení, jež jsou předmětem ověřování jakosti, budou delegujícím uvedeny v žádosti o ověřování jakosti. K žádosti bude připojena smlouva. Ve smlouvě budou zahrnuty i požadavky na ověřování jakosti včetně práva zástupce pro ověřování jakosti ke vstupu do zařízení dodavatele. Doporučené požadavky na ověřování jakosti jsou obsaženy v Příloze F.

2. Delegovaný zašle delegujícímu stanovisko k žádosti o ověřování jakosti na formuláři obsaženém v Příloze C.

3. Ověřování jakosti produktů obranného určení bude prováděno v souladu s požadavky smlouvy a technickou dokumentací produktu, uvedenou ve smlouvě.

4. Zástupce pro ověřování jakosti potvrzuje shodu dodávaných produktů obranného určení s podmínkami smlouvy. Pro osvědčení o shodě se použije formulář podle vnitrostátního práva států stran nebo formulář obsažený v Příloze D.

5. Po dokončení ověřování jakosti zašle delegovaný delegujícímu závěrečnou zprávu a kopii osvědčení o shodě. Formulář závěrečné zprávy je obsažen v Příloze E.

ČLÁNEK 5

1. Pokud delegující zamýšlí navštívit dodavatele v druhém státě, informuje o této návštěvě delegovaného a zástupce pro ověřování jakosti. Delegovaný i zástupce pro ověřování jakosti mají právo doprovázet delegujícího během této návštěvy.

2. Práva a povinnosti zástupce pro ověřování jakosti a zástupce nabyvatele u dodavatele, jakož i jejich vztahy s dodavatelem budou stanoveny ve smlouvě.

ČLÁNEK 6

Strany zajistí ochranu utajovaných informací, získaných při provádění této Dohody, v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o ochraně utajovaných skutečností, podepsanou v Praze dne 14. května 2003.

ČLÁNEK 7

Změny a doplňky této Dohody vzájemně dohodnuté stranami budou vyhotoveny ve formě protokolů, které budou nedílnou součástí této Dohody.

ČLÁNEK 8

Jakékoli spory týkající se výkladu nebo provádění ustanovení této Dohody budou urovnávány konzultacemi nebo jednáním mezi stranami.

ČLÁNEK 9

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

2. Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti (5) let s automatickým prodlužováním na následující pětiletá období, pokud jedna ze stran nejpozději šest měsíců před koncem probíhajícího pětiletého období písemně neoznámí druhé straně diplomatickou cestou svůj záměr ukončit platnost této Dohody.

3. Ukončení platnosti této Dohody nemá vliv na provádění ověřování jakosti, které již bylo odsouhlaseno odpovědnými úřady, pokud se strany nedohodnou jinak.


Dáno v Kyjevě dne 21. října 2013 ve dvou vyhotoveních v českém, ukrajinském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě jakéhokoli rozdílu ve výkladu, nebo provádění ustanovení této Dohody je rozhodující anglický text.

Za Ministerstvo obrany České republiky
Ing. Vlastimil Picek v. r.
ministr obrany

Za Ministerstvo obrany Ukrajiny
Pavel Valentinovič Lebeděv v. r.
ministr obrany


Příloha A

Kontaktní místa odpovědných úřadů

Česká republika:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti
Náměstí Svobody 471
16001 Praha 6
Česká republika
E-mail: fpgqa@army.cz
Tel.: +420 973 212 572
Fax: +420 973 213 963

Ukrajina:

Ředitelství vojenských zástupců Ministerstva obrany Ukrajiny
ul. Peremogy 55/2
03113, Kyjev 133
Ukrajina
Tel.: +380 44 456 70 48
Fax: +380 44 454 74 45

Příloha B

Žádost o ověřování jakosti

Příloha C

Stanovisko k žádosti o ověřování jakosti

Příloha D

Osvědčení o shodě

Příloha E

Závěrečná zpráva o ověřování jakosti

Příloha F

Doporučené požadavky na ověřování jakosti

Produkty obranného určení dodávané na základě smlouvy jsou předmětem ověřování jakosti. Ověřování jakosti je prováděno zástupcem pro ověřování jakosti u dodavatele. Dodavatel poskytne osvědčení o shodě podepsané zástupcem pro ověřování jakosti. Dodavatel dodržuje následující požadavky na ověřování jakosti:

1. Přístup k dodavateli a podpora činností spojených s ověřováním jakostí

Dodavatel poskytne zástupci pro ověřování jakosti:

- Právo vstupu do zařízení, kde je prováděna část činností podle smlouvy.

- Informace k plnění požadavků smlouvy.

- Neomezenou možnost provádět ověřování shody produktů obranného určení s požadavky smlouvy.

- Požadovanou pomoc při hodnocení, ověřování, uznávání, testování, zkouškách a uvolnění produktů obranného určení ke splnění ověřování jakosti podle požadavků smlouvy.

- Pracovní prostory a vybavení.

- Nezbytné vybavení k provádění ověřování jakosti.

- Personál k obsluze takového vybavení dle požadavku.

- Přístup k informačním a komunikačním prostředkům.

- Nezbytnou dokumentaci dodavatele k potvrzení shody produktů obranného určení s jejich specifikací.

- Kopie nezbytných dokumentů včetně těch, které j sou k dispozici v elektronické podobě.

2. Produkty obranného určení předložené dodavatelem k uvolnění

Dodavatel zajistí, že pouze přijatelné produkty obranného určení zamýšlené k dodání nabyvateli budou předloženy zástupci pro ověřování jakosti. Zástupce pro ověřování jakosti si vyhrazuje právo zamítnout neodpovídající produkty obranného určení.

3. Kontrola neodpovídajících produktů obranného určení

Dodavatel určí, zkontroluje a oddělí neodpovídající produkty obranného určení. Dodavatel také informuje zástupce pro ověřování jakosti.

4. Konečná kontrola

Dodavatel provede veškeré testování a zkoušky produktů obranného určení nezbytné k prokázání shody se smluvními požadavky a udržuje záznamy o testování a zkouškách nezbytné k prokázání shody produktů obranného určení se smluvními požadavky.

Dodavatel zajistí, aby všechna zařízení použitá při konečné kontrole byla kalibrována.

Dodavatel poskytne osvědčení o shodě při uvolnění produktů obranného určení, podepsané zástupcem pro ověřování jakosti.

Jedině dodavatel je odpovědný za jakost všech produktů obranného určení dodávaných nabyvateli.

Přesunout nahoru