Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 95/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie

Datum vyhlášení 02.12.2013
Uzavření smlouvy 03.10.2013
Platnost od 03.10.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. října 2013 byl v Bělehradě podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 3. října 2013.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROTOKOL

MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY SRBSKÉ REPUBLIKY

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VOJENSKÉ GEOGRAFIE

PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Srbské republiky, dále označované pouze jako „Strany“,

POHLÍŽEJÍCE na mezinárodní vojenskou spolupráci jako na důležitý prvek bezpečnosti a stability v euroatlantické oblasti,

PŘEJÍCE SI vytvořit formální rámec své spolupráce v oblasti vojenské geografie v souladu s Ujednáním mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o spolupráci v oblasti obrany, podepsaným v Bělehradě dne 30. května 2005,

SE DOHODLY na následujícím:

ČLÁNEK 1

Účel

Tento Protokol stanoví principy a postupy spolupráce v oblasti vojenské geografie.

ČLÁNEK 2

Definice

Vojenská geografie je pro účely tohoto Protokolu definována jako vědecké, výzkumné a vývojové, výrobní a podpůrné aktivity v ozbrojených silách nebo v jejich prospěch v oblastech jako jsou geodézie a geofyzika, geografie, topografie, kartografie, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, geografické informační systémy, kartoreprodukce, a v dalších oblastech souvisejících s údaji o povrchu Země a jejich vlivu na bojové aktivity.

ČLÁNEK 3

Formy spolupráce

1. Strany budou spolupracovat zejména následujícími formami:

a) vzájemná výměna vojenských geografických produktů, softwaru a jejich využití (dále označovány jen jako „Produkty“), jak jsou vymezeny v přílohách tohoto Protokolu;

b) výměna dalších technických dokumentů, specifikací, materiálů a služeb;

c) poskytování informací o vlastní produkci a možnostech její výměny;

d) organizace krátkodobých návštěv a vzdělávacích kurzů pro odborníky zaměřených na nové technologie;

e) výměna specialistů;

f) účast na sympoziích a seminářích pořádaných Stranami;

g) společná produkce a společné projekty výzkumu a vývoje.

2. Výměna Produktů bude probíhat na žádost a bude bezplatná. Skutečné poskytnutí Produktů dle žádosti bude Stranami dohodnuto v každém jednotlivém případě.

3. Strany se mohou dohodnout na automatické výměně Produktů. Takováto výměna založená na zásadách zde stanovených bude vymezena v samostatné příloze tohoto Protokolu.

ČLÁNEK 4

Zásady

1. Strany budou spolupracovat v oblasti společných zájmů v závislosti na jejich technických, personálních, finančních a jiných možnostech.

2. Strany budou usilovat o vzájemně vyváženou spolupráci. Ke splnění tohoto cíle bude spolupráce mezi Stranami pravidelně hodnocena.

3. Toto hodnocení bude založeno na principu účetní rovnováhy, jak je stanoveno v článku 7 tohoto Protokolu. Tato účetní rovnováha bude zahrnovat pouze výměny uskutečněné dle žádosti.

4. Strany si budou poskytovat pouze neutaj ováné Produkty a informace vztahující se ke státnímu území jejich států.

5. Formáty dat a záznamová média pro předávání digitálních Produktů budou vzájemně dohodnuty Stranami. Písemné informace budou poskytovány v anglickém jazyce.

ČLÁNEK 5

Vzájemné závazky

1. Strany jsou odpovědné za ochranu vlastnických a autorských práv, za dodržování omezení týkajících se užívání nebo reprodukce Produktů či odvozených informací.

2. Žádná ze Stran na třetí stranu nezpřístupní jakýmkoli způsobem Produkty poskytnuté druhou Stranou ani výsledky společné Produkce Stran podle tohoto Protokolu bez písemného souhlasu Strany původu. Strana poskytující třetí straně Produkty druhé Strany nese výlučnou odpovědnost za povolení a realizaci takového převodu, včetně ochrany poskytnutých Produktů a informací obsažených v těchto Produktech.

3. Strany nepoužijí ani nedají souhlas k použití poskytnutých nebo společně vyrobených Produktů anebo podkladů k nim pro jiný účel než ten předem písemně schválený Stranou původu.

ČLÁNEK 6

Dodávka produktů

1. Všechny Produkty doručené podle tohoto Protokolu budou doprovázeny dodacími dokumenty jasně stanovícími obsah každé zásilky, včetně typu poskytnutí - zda se jedná o automatickou výměnu nebo o výměnu na žádost.

2. Dodací dokumenty budou vystaveny ve dvou vyhotoveních, přiloženy k zásilce a odeslány přímo na oficiální adresu přijímajícího realizačního orgánu. Jedno vyhotovení dodacího dokumentu bude potvrzeno přijímajícím realizačním orgánem a odesláno zpět odesílajícímu realizačnímu orgánu jako potvrzení dodání zásilky.

3. Veškeré poštovní a přepravní náklady budou neseny přijímající Stranou.

4. Cla, dovozní a vývozní daně a další související poplatky budou uplatňovány v souladu s právními předpisy státu příslušné Strany.

ČLÁNEK 7

Standardní mapová jednotka

1. Pro stanovení účetní rovnováhy spolupráce se zavádí „Standardní mapová jednotka/Standard Map Unit“ (dále jen „SMU“). SMU slouží pouze pro vnitřní a administrativní účely spolupráce mezi Stranami a jako zúčtovací jednotka. SMU může být vyjádřena svou finanční hodnotou.

2. SMU je definována jako jeden výtisk pětibarevného topografického mapového listu o rozměrech 56 x 76 cm.

3. Pro přepočet Produktů na SMU bude aplikováno následující:

a. 1 výtisk mapového listu velkého formátu - tj. ONC, TPC, LFC a další letecké mapy = 3 SMU,

b. 1 výtisk mapového listu středního formátu - série 1501, série 1501-AIR, topografické mapy, plány měst = 1 SMU,

c. 1 výtisk mapového listu série TFC (L) = 1,5 SMU.

4. Poměr pro přepočet digitálních geografických Produktů a souvisejících specifikací a technických publikací, dalších materiálů a služeb a Produktů neuvedených v odstavci 3 tohoto článku na SMU bude určen nebo dodatečně modifikován vzájemnou písemnou dohodou Stran.

5. Finanční hodnota SMU bude určena nebo dodatečně modifikována vzájemnou písemnou dohodou Stran. Shora uvedená finanční hodnota bude stanovena pro účetní účely.

6. Počet SMU bude obsažen v dodacích dokumentech doprovázejících každou zásilku a připraven v souladu s odstavcem 2 článku 6 tohoto Protokolu.

ČLÁNEK 8

Vyváženost vzájemné spolupráce

1. Vyhodnocení vzájemné spolupráce dle tohoto Protokolu bude prováděno každou Stranou jednou ročně k 31. prosinci daného roku (včetně) a zasláno formou dopisu druhé Straně do 31. března roku následujícího. Tyto dopisy budou obsahovat seznamy Produktů, materiálů a služeb poskytnutých a obdržených v rámci poskytování na žádost (dále označován pouze jako „Seznam“).

2. Předané Seznamy budou každou Stranou zkontrolovány a vzájemně písemně odsouhlaseny.

3. V případě, že jakákoliv Strana považuje vzájemné vyhodnocení za nevyvážené, dohodnou se Strany na kompenzaci formou poskytnutí dalších Produktů, specifikací a technických dokumentů, materiálů a služeb Straně, která poskytla více Produktů, materiálů či služeb. Toto vyrovnám bude uskutečněno podle písemně sjednaných podmínek mezi Stranami.

4. Na základě vzájemného písemného souhlasu Stran může být vyrovnám nerovnováhy přesunuto do dalšího kalendářního roku.

5. V případě ukončení platnosti tohoto Protokolu bude závěrečné vyhodnocení vzájemné spolupráce sestavené k datu ukončení (včetně) nedílnou součástí Protokolu o ukončení platnosti. Případné vyrovnání nerovnováhy bude řešeno dle odstavce 3 tohoto článku.

6. Výhradně pro informační účely bude dopis vyměňovaný podle odst. 1 tohoto článku obsahovat také seznam Produktů, materiálů a služeb poskytnutých a obdržených v rámci automatické výměny. Tato výměna není předmětem vyhodnocení podle tohoto článku.

ČLÁNEK 9

Provádění

1. Každá Strana identifikuje podřízený orgán, který bude odpovědný za provádění Protokolu. Informace o kontaktu na prováděcí orgán bude zahrnuta do Technické přílohy tohoto Protokolu.

2. Každá Strana bude druhou Stranu informovat o jakýchkoli změnách prováděcího orgánu anebo jeho kontaktních informací.

ČLÁNEK 10

Nároky na náhradu škody

Každá Strana se vzdává svého nároku na náhradu škody vůči druhé Straně za škody způsobené nedostatky spojenými s Produkty předanými touto druhou Stranou, ledaže by škoda byla způsobena úmyslným protiprávním jednáním, hrubou nedbalostí nebo nedbalým činem a opomenutím člena ozbrojených sil a civilní složky nebo zmocněnce Strany.

ČLÁNEK 11

Spory

Jakékoli spory týkající se interpretace a provádění tohoto Protokolu a jeho příloh budou bezprostředně řešeny přímými konzultacemi mezi Stranami.

ČLÁNEK 12

Závěrečná ustanovení

1. Tento Protokol vstoupí v platnost dnem pozdějšího podpisu.

2. Tento Protokol se sjednává na dobu neurčitou.

3. Každá ze Stran může tento Protokol písemně vypovědět. Tato výpověď vstoupí v platnost po 6 (šesti) měsících ode dne doručení písemného oznámení o výpovědi druhé Straně.

4. Tento Protokol může být měněn nebo doplňován na základě vzájemného písemného souhlasu Stran.

5. V případě ukončení platnosti tohoto Protokolu připraví Strany Protokol o ukončení platnosti obsahující vzájemně dohodnuté postupy řešení nesplněných závazků vzniklých dle tohoto Protokolu.


Dáno v Bělehradě dne 3. října 2013, ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, srbském a anglickém, přičemž všechna zněm jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu má přednost znění anglické.

Za Ministerstvo obrany České republiky
pplk. Ing. Jan Marša, Ph.D., v. r.
vedoucí starší důstojník - specialista oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie

Za Ministerstvo obrany Srbské republiky
Stevan Radojčić v.r.
náčelník Institutu vojenské geografie


TECHNICKÁ PŘÍLOHA

K PROTOKOLU MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM OBRANY SRBSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VOJENSKÉ GEOGRAFIE

KONTAKTNÍ INFORMACE PROVÁDĚCÍCH ORGÁNŮ

Prováděcími orgány k tomuto Protokolu, jak jsou zmíněny v článku 8 tohoto Protokolu, jsou:

A. Pro Českou republiku: Geografická služba ozbrojených sil České republiky (GEOS)

DODACÍ ADRESY:

Žádosti o produkty a služby:

Geografická služba ozbrojených sil České republiky
Ministerstvo obrany 5368
Vítězné náměstí 5
161 01 Praha 6
Česká republika
Tel: +420 973 216 411
Fax: +420 973 216 409
E-mail: geosacr@army.cz

Dodávky geoprostorových dat a produktů:

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Čs. odboje 676
518 16 Dobruška
Česká republika
Tel: +420 973 247 611
Fax: +420 973 247 620
E-mail: vghur@vghur.army.cz

B. Pro Srbskou republiku: Ministerstvo obrany, Institut vojenské geografie

DODACÍ ADRESY:

Všechny požadavky a dodávky:

Ministerstvo obrany
Institut vojenské geografie
5 Mije Kovacevica
11 000 BĚLEHRAD
SRBSKÁ REPUBLIKA
Tel: +381 112768 042
Fax: +381 11 2768 460
Email: vgi@vj.yu

Přesunout nahoru