Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 93/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a radou ministrů Bosny a Hercegoviny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Datum vyhlášení 25.11.2013
Uzavření smlouvy 18.09.2012
Platnost od 01.12.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. září 2012 byl v Praze podepsán Prováděcí protokol mezi vládou České republiky a radou ministrů Bosny a Hercegoviny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

Prováděcí protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 10 odst. 3 dne 1. prosince 2013.

České znění Prováděcího protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


PROVÁDĚCÍ PROTOKOL

MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A RADOU MINISTRŮ BOSNY A HERCEGOVINY

K DOHODĚ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A BOSNOU A HERCEGOVINOU O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

a

RADA MINISTRŮ BOSNY A HERCEGOVINY

(dále jen „smluvní strany“)

se v souladu s Článkem 19 Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (dále jen „Dohoda“), podepsané v Bruselu dne 18. září 2007,

dohodly na Prováděcím protokolu mezi vládou České republiky a radou ministrů Bosny a Hercegoviny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (dále jen „Prováděcí protokol“) následujícího znění:

Článek 1

Obecné ustanovení

Tento Prováděcí protokol podrobně upravuje provádění Dohody ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou. Pojmy a výrazy použité v tomto Prováděcím protokolu budou vykládány v souladu s jejich definicemi v Dohodě.

Článek 2

Příslušné orgány

(1) Orgány příslušnými k provádění Dohody jsou:

1. na bosenskohercegovské straně:

a) pro státní příslušníky Bosny a Hercegoviny:

Ministerstvo bezpečnosti Bosny a Hercegoviny
Sekce imigrace
Trg Bosně i Hercegovine 1
71 000 Sarajevo
Bosna a Hercegovina;

b) pro státní příslušníky České republiky, státní příslušníky třetích zemí, osoby bez státní příslušnosti a pro průvoz přes Bosnu a Hercegovinu:

Ministerstvo bezpečnosti Bosny a Hercegoviny
Služba cizineckých záležitostí
Pijačna 6
71 000 Sarajevo
Bosna a Hercegovina;

2. na české straně:

Policie České republiky
Ředitelství služby cizinecké policie
Olšanská 2, P.O. BOX 78
130 51 Praha 3
Česká republika.

(2) Kontaktní údaje, zejména telefonní a faxová čísla a adresy elektronické pošty, příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 tohoto článku budou vyměněny diplomatickou cestou do 30 dnů od vstupu tohoto Prováděcího protokolu v platnost. Příslušné orgány se budou navzájem informovat o jakýchkoliv pozdějších změnách kontaktních údajů.

(3) Jakékoliv změny příslušných orgánů a jejich adres budou bezodkladně sděleny diplomatickou cestou.

Článek 3

Hraniční přechody

(1) Zpětné přebírání a průvoz osob podle Dohody prováděný letecky se uskutečňuje na následujících hraničních přechodech, pokud se v konkrétním případě příslušné orgány smluvních stran nedohodnou jinak:

v České republice - Letiště Václava Havla Praha;

v Bosně a Hercegovině - mezinárodní letiště Sarajevo.

(2) V případě předání pozemní cestou příslušné orgány dohodnou hraniční přechod pro každý konkrétní případ.

Článek 4

Žádost o zpětné převzetí

(1) Žádosti o zpětné převzetí se zasílají poštou nebo zabezpečenou elektronickou poštou. V případě zaslání poštou žádaná smluvní strana potvrdí přijetí žádosti prostřednictvím doručenky.

(2) Důkazní prostředky podle příloh 2 až 5 Dohody musejí být v co nejvyšší míře jasné a přesné, aby je bylo možné prověřit a zjistit, zda byly splněny podmínky pro zpětné převzetí. K žádosti mohou být v souladu s právními předpisy státu žádající smluvní strany přiloženy otisky prstů osoby, která má být převzata zpět.

(3) Odpovědi na žádosti o zpětné převzetí a další související komunikace neobsahující osobní údaje osoby, která má být převzata zpět, se uskutečňuje elektronickou poštou nebo za využití dalších technických prostředků komunikace a obsahuje odkaz na jednací číslo příslušné žádosti.

Článek 5

Pohovor

(1) Žádost o pohovor podle článku 8 odst. 3 a článku 9 odst. 6 Dohody se zasílá faxem nebo poštou diplomatickému zastoupení nebo konzulárnímu úřadu státu žádané smluvní strany. Pohovor bude proveden v zařízení pro zajištění cizinců, které je svou polohou nejbližší diplomatickému zastoupení nebo konzulárnímu úřadu státu žádané smluvní strany. Žádající smluvní strana přijme opatření tak, aby mohl být pohovor proveden v termínu dohodnutém s diplomatickým zastoupením nebo konzulárním úřadem státu žádané smluvní strany nejpozději do tří pracovních dnů po podání žádosti.

(2) Příslušný orgán žádající smluvní strany bude informován o výsledku pohovoru ve lhůtě maximálně pěti kalendářních dní od provedení pohovoru.

(3) Výsledek pohovoru podle odstavce 2 tohoto článku bude přiložen k žádosti o zpětné převzetí.

Článek 6

Postup při zpětném přebírání

(1) Žádající smluvní strana informuje žádanou smluvní stranu faxem o plánovaném předání osoby, která má být převzata zpět, nejpozději čtyři kalendářní dny před plánovaným předáním za využití oznámení o předání, jehož formulář je přiložen jako příloha 1 tohoto Prováděcího protokolu.

(2) Pokud žádaná smluvní strana nemůže z důvodů právních nebo vážných faktických překážek souhlasit s oznámeným termínem pro předání, musí o tom neodkladně informovat žádající smluvní stranu a navrhnout jiný termín pro předání.

(3) Pokud žádající smluvní strana nemůže z důvodů právních nebo vážných faktických překážek dodržet oznámený termín pro předání, musí o tom neodkladně informovat žádanou smluvní stranu a učiní nové oznámení podle odstavce 1 tohoto článku.

(4) O předání osoby s doprovodem se vyhotoví záznam ve dvojím vyhotovení. Příslušný orgán žádající smluvní strany předloží návrh tohoto záznamu. Příslušný orgán každé smluvní strany si ponechá jedno vyhotovení. Vzor formuláře záznamu je obsažen v pří loze 2 tohoto Prováděcího protokolu.

(5) Přílohy 1 a 2 tvoří nedílnou součást tohoto Prováděcího protokolu.

Článek 7

Postup při průvozu

(1) Žádost o průvoz se podává nejpozději 10 kalendářních dní před předpokládaným dnem zahájení průvozu. Žádost o průvoz obsahuje kromě údajů podle článku 14 odst. 1 Dohody v případě potřeby rovněž údaje podle článku 7 odst. 2 Dohody. Tyto údaje se vyznačí v části C žádosti o průvoz.

(2) Průvoz se zpravidla uskutečňuje leteckou cestou. Dotčená osoba může mít doprovod žádající smluvní strany. Podrobnosti týkající se členů doprovodu, konkrétně jejich jména, příjmení, hodnosti a funkce a typ, číslo a datum vydání jejich cestovních dokladů, se uvedou v části B žádosti o průvoz. Případné změny v těchto údajích je třeba bezodkladně oznámit.

(3) Členové doprovodu nevykonávají na území státu žádané smluvní strany žádné pravomoci, nejsou ozbrojeni a jsou povinni se řídit právním řádem státu žádané smluvní strany. Členové doprovodu mají při sobě kopii souhlasu příslušného orgánu žádané smluvní strany s průvozem. Členové doprovodu musejí být schopni kdykoliv prokázat svou identitu, jakož i zmocnění, a mají při sobě cestovní a jiné doklady provážené osoby.

(4) Příslušný orgán žádané smluvní strany poskytne členům doprovodu žádající smluvní strany potřebnou podporu a pomoc. V rámci dohledu nad dotčenou osobou podle článku 14 odst. 4 Dohody úředníci příslušného orgánu žádané smluvní strany zejména zajistí, aby dotčená osoba neopustila tranzitní prostor letiště a nastoupila do letadla, a v případě průvozu pozemní cestou zajistí dohled nad prováženou osobou k hraničnímu přechodu cílového, respektive dalšího průvozního státu.

Článek 8

Náhrada nákladů

(1) Vedle nákladů podle článku 15 Dohody hradí žádající smluvní strana rovněž přiměřené náklady spojené s přítomností provážené osoby na území státu žádané smluvní strany, včetně pomoci poskytované pracovníky žádané smluvní strany.

(2) V případě zpětného převzetí, k němuž došlo omylem, podle článku 12 Dohody, žádající smluvní strana hradí rovněž náklady na návrat osoby, která byla vrácena zpět omylem.

(3) Výše náhrad se řídí právními předpisy státu žádané smluvní strany a bude stanovena na základě dokladů prokazujících skutečnou výši nákladů.

(4) Příslušný orgán žádající smluvní strany poskytne příslušnému orgánu žádané smluvní strany náhradu nákladů podle článku 15 Dohody a odstavců 1 a 2 tohoto článku bankovním převodem na účet příslušného orgánu žádané smluvní strany do 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury.

Článek 9

Jazyky

(1) Žádosti o zpětné převzetí, žádosti o průvoz a odpovědi na ně se podávají v anglickém jazyce, popřípadě v jazyce státu smluvní strany, jíž jsou určeny. Ostatní dokumenty jsou předávány pokud možno v jazyce státu žádané smluvní strany nebo v anglickém jazyce.

(2) Další komunikace mezi příslušnými orgány smluvních stran probíhá v anglickém jazyce, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

(1) Tento Prováděcí protokol se sjednává na dobu neurčitou.

(2) Smluvní strany si diplomatickou cestou oznámí splnění svých vnitrostátních podmínek pro vstup tohoto Prováděcího protokolu v platnost. Česká smluvní strana následně oznámí sjednání tohoto Prováděcího protokolu smíšenému readmisnímu výboru ustanovenému podle článku 18 Dohody. O učinění tohoto oznámení česká smluvní strana bosenskohercegovskou smluvní stranu bezodkladně informuje.

(3) Tento Prováděcí protokol vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po oznámení smíšenému readmisnímu výboru.

(4) Tento Prováděcí protokol může být měněn a doplňován po dohodě obou smluvních stran. Tyto změny a doplňky vstoupí v platnost v souladu s postupem uvedeným v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

(5) V případě ukončení platnosti Dohody bude ke stejnému datu ukončena i platnost tohoto Prováděcího protokolu.


Dáno v Praze dne 18. září 2012 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém, v úředních jazycích Bosny a Hercegoviny (bosenštině, chorvatštině a srbštině) a v jazyce anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
Jan Kubice v. r.
ministr vnitra

Za radu ministrů Bosny a Hercegoviny
Sadik Ahmetović v.r.
ministr bezpečnosti


Příloha 1

PŘÍLOHA 1 K PROVÁDĚCÍMU PROTOKOLU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A RADOU MINISTRŮ BOSNY A HERCEGOVINY K DOHODĚ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A BOSNOU A HERCEGOVINOU O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB

Příloha 2

PŘÍLOHA 2 K PROVÁDĚCÍMU PROTOKOLU MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A RADOU MINISTRŮ BOSNY A HERCEGOVINY K DOHODĚ MEZI EVROPSKÝM POLEČENSTVÍM A BOSNOU A HERCEGOVINOU O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB

Přesunout nahoru