Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 89/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 5 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994

Datum vyhlášení 06.11.2013
Uzavření smlouvy 10.09.2013
Platnost od 10.09.2013
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. září 2013 byl v Moskvě podepsán Dodatek č. 5 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 19941).

Dodatek č. 5 vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dnem podpisu.

České znění Dodatku č. 5 se vyhlašuje současně.


Dodatek č. 5

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále jen smluvní strany,

s cílem předčasného splacení zůstatku zadluženosti Ruské federace vůči České republice, na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994, s ohledem na dodatky k této smlouvě, č. 1 ze dne 21. dubna 1997, č. 2 ze dne 9. října 2001, č. 3 ze dne 16. dubna 2002 a č. 4 ze dne 4. března 2004 (dále jen Dohoda ze dne 17. června 1994)

se dohodly takto:

Článek 1

Ustanovení tohoto Dodatku se vztahují k zůstatku zadluženosti Ruské federace vůči České republice na základě Dohody, která je ke dni podpisu tohoto dodatku tvořena následujícími vzájemnými závazky:

zbytek dluhu vůči České republice na účtu č. 2/077 ve výši 1.889.381,82 USD; zbytek dluhu vůči České republice na neúročeném účtu č. 2/109 ve výši 6.267.499,86 USD;

úroky z nesplaceného zůstatku k účtu č. 2/077 za období od 1. ledna 2010 do data podpisu tohoto Dodatku včetně ve výši 103.057,27 USD;

úroky přeplacené ruskou stranou vztahující se k účtu č. 2/077 za období v letech 2002-2005 ve výši 184.632,94 USD.

Článek 2

Částky uvedené v článku 1 tohoto Dodatku v celkové výši 8.075.306,01 USD budou ke dni podpisu tohoto dodatku konsolidovány na bezúročném účtu.

Článek 3

Řešení zbytku dluhu ve prospěch České republiky bude realizováno ruskou stranou jednorázovou platbou ve výši 80% sumy zadluženosti, specifikované v článku 2 tohoto Dodatku, tj. 6460244,81 USD. Banky zplnomocněné smluvními stranami odsouhlasí výši zadluženosti specifikovanou v článcích 1 a 2 tohoto Dodatku k datu podpisu tohoto Dodatku. Uvedená platba bude provedena nejpozději do 45 pracovních dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku.

Článek 4

V den obdržení platby českou stranou, v souladu s článkem 3 tohoto Dodatku, jsou veškeré závazky Ruské federace v rámci Dohody ze dne 17. června 1994 splněny, česká strana nebude na ruské straně nárokovat na základě Dohody ze dne 17. června 1994 žádné jiné nároky.

Článek 5

Za účelem splnění ustanovení tohoto Dodatku banky zplnomocněné smluvními stranami podepíší nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku příslušný dodatek k mezibankovní dohodě ze dne 22. března 1995.

Článek 6

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Moskvě 10. září 2013 ve dvou vyhotoveních v českém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


Za vládu České republiky
Martin Klučar v. r.
Chargé ďaffaires a.i. České republiky v Ruské federaci

Za vládu Ruské federace
Sergej Anatolijevič Storčak v. r.
náměstek ministra financí

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice podepsaná v Moskvě dne 17. června 1994 byla vyhlášena pod č. 85/2013 Sb. m. s.
Dodatek č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994 podepsaný v Praze dne 21. dubna 1997 byl vyhlášen pod č. 86/2013 Sb. m. s.
Dodatek č. 3 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994 podepsaný v Moskvě dne 16. dubna 2002 byl vyhlášen pod č. 87/2013 Sb. m. s.
Dodatek č. 4 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994 podepsaný v Praze dne 4. března 2004 byl vyhlášen pod č. 88/2013 Sb. m. s.

Přesunout nahoru