Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 87/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994

Datum vyhlášení 06.11.2013
Uzavření smlouvy 16.04.2002
Platnost od 16.04.2002
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. dubna 2002 byl v Moskvě podepsán Dodatek č. 3 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 19941).

Dodatek č. 3 vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dnem podpisu.

České znění Dodatku č. 3 se vyhlašuje současně.


Dodatek č. 3

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice

ze dne 17. června 1994

Vláda České republiky a vláda Ruské federace (dále jen „Smluvní strany“),

řídíce se článkem 10 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994 (dále jen „Dohoda ze dne 17. června 1994) a

za účelem realizace ujednání, dosažených Memorandem vzájemného porozumění mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Ruské federace v otázkách základních principů a podmínek splacení zadluženosti Ruské federace z titulu úroků po splatnosti, zúčtovaných v souladu s Dohodou ze dne 17. června 1994 a Dodatky k ní č. 1 ze dne 21. dubna 1997 a č. 2 ze dne 9. října 2001 (dále jen „Dohoda ze dne 17. června 1994 a Dodatky č. 1 a č. 2 k ní“),

se dohodly následovně:

Článek 1

Předmět restrukturalizace

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je restrukturalizace zadluženosti Ruské federace vůči České republice z titulu úroků po splatnosti ke dni. 1. iednu 2002, zúčtovaných v souladu s Dohodou ze dne 17. června 1994 a Dodatky č. 1 a č. 2 k ní.

Smluvní strany odsouhlasily úroky po splatnosti k uvedenému datu v celkové částce 352 506 224,56 USD, která sestává z úroků po splatnosti v následujících kategoriích zadluženosti, uvedených v článku 1 Dohody ze dne 17. června 1994:

dle bodu 1.1. v částce209 142 187,02 USD;
dle bodu 1.2. v částce43 227 212,44 USD;
dle bodu 1.3. v částce91 884 320,56 USD;
dle bodu 1.4. v částce8 252 504,54 USD.

Do uvedené částky jsou zahrnuty úroky po splatnosti, na jejichž úhradu již ruská strana realizovala dodávky zboží, které však nebyly českou stranou ke dni 1. lednu 2002 akceptovány, včetně dodávky letecké techniky ze Samarského leteckého závodu v hodnotě 5500000,00 USD na úhradu úroků dle bodu 1.3. článku 1 Dohody ze dne 17. června 1994 a dodávky elektrické energie v hodnotě 1741281,57 USD na úhradu úroků dle bodu 1.1. článku 1 Dohody ze dne 17. června 1994.

Článek 2

Konsolidace zadluženosti

Dle článku 1 tohoto Dodatku č. 3 bude částka zadluženosti Ruské federace ve výši 345264942,99 USD konsolidována na zvláštním neúročeném účtu, který za tímto účelem otevřou Československá obchodní banka, a.s. a Vněšekonombank (dále jen „pověřené banky Smluvních stran“).

Otázka vypořádání úroků po splatnosti v částce 7241281,57 USD bude ministerstvy financí států Smluvních stran dořešena dodatečně v co nejkratší lhůtě v průběhu vzájemných dvoustranných konzultací.

Článek 3

Podmínky splácení zadluženosti

Zadluženost konsolidovanou dle článku 2 tohoto Dodatku č. 3 bude Ruská federace splácet stejnými ročními částkami v průběhu let 2002 - 2020 formou dodávek zboží do České republiky dle nomenklatury, každoročně odsouhlasené ministerstvy financí států Smluvních stran pro následující rok. Přitom za datum úhrady a odpisu zadluženosti bude považováno datum vystavení dodacích dokumentů, zasílaných ruským exportérem na adresu českého importéra prostřednictvím pověřených bank Smluvních stran ke každé dodávce zboží, kterou český importér obdrží.

Pokud Ruská federace neprovede řádnou roční úhradu (nebo její část) do konce příslušného roku úhrady, pak část zadluženosti nesplacená ke dni 31. prosinci roku, následujícího za tímto rokem, ve výši neprovedených úhrad, bude konsolidována k uvedenému datu se zůstatkem částky zadluženosti v kategorii jistiny dle bodu 1.3. článku 1 Dohody ze dne 17. června 1994.

Částka zadluženosti konsolidovaná v souladu s tímto článkem bude úročena za podmínek, stanovených bodem 3 článku 3 Dohody ze dne 17. června 1994 (sazbou 2,75% p.a.).

Článek 4

Nejpozději do 30 pracovních dnů od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 pověřené banky Smluvních stran dohodnou technický způsob jeho provádění a podepíší příslušný dodatek k mezibankovní Dohodě ze dne 22. března 1995.

Článek 5

Všechna ostatní ustanovení Dohody ze dne 17. června 1994 a Dodatků č. 1 a č. 2 k ní, která nejsou upravena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.

Článek 6

Tento Dodatek č. 3 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu.


Dáno v Moskvě dne 16. dubna 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
Ing. Jiří Rusnok v. r.
ministr financí

Za vládu Ruské federace
Sergej Ivanovic Kolotuchin v. r.
náměstek ministra financí

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice podepsaná v Moskvě dne 17. června 1994 byla vyhlášena pod č. 85/2013 Sb. m. s. Dodatek č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994 podepsaný v Praze dne 21. dubna 1997 byl vyhlášen pod č. 86/2013 Sb. m. s.

Přesunout nahoru