Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 86/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994

Datum vyhlášení 06.11.2013
Uzavření smlouvy 21.04.1997
Platnost od 21.04.1997
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. dubna 1997 byl v Praze podepsán Dodatek č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 19941).

Dodatek č. 1 vstoupil v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu.

České znění Dodatku č. 1 se vyhlašuje současně.


Dodatek č. 1

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze 17.6.1994

Preambule

Vláda České republiky a vláda Ruské federace (dále jen Smluvní strany) v souladu s článkem 10 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze 17.6.1994 (dále jen Dohoda) a s ohledem na závazky Ruska, vyplývající z mnohostranné Dohody s členskými státy Pařížského klubu z 29. dubna 1996, se dohodly na následujícím:

Článek 1

Lhůta úhrady části zadluženosti Ruské federace vůči České republice, uvedená v bodech 1.5., 1.6. článku 1 Dohody, dodávkami zboží se prodlužuje na léta 1996 - 1998.

Přitom se v letech 1997 - 1998 uskuteční dodávky v hodnotě 70 mil. USD každoročně.

Článek 2

Ruská strana předá České straně na úhradu zadluženosti vůči České republice v průběhu měsíce od podpisu tohoto Dodatku všechna práva na pohledávky, vyplývající ze směnek firmy Tourinvest v hodnotě 293,4 mil. CHF, o čemž poté ministerstva financí obou stran bez prodlení uvědomí zmocněné banky Smluvních stran.

Článek 3

Úhrada úroků, uvedených v článku 3 (bod 2b, bod 2c, bod 3 a bod 4) Dohody a podléhajících úhradě do 25. března 1996, bude uskutečněna formou zápočtu s hodnotou směnek firmy Tourinvest, přepočtenou na USD ke dni převodu práv na pohledávky, s přihlédnutím k částkám (38,3 mil. USD), o které byly již v letech 1994-1995 sníženy platby České straně dle článku 8 Dohody.

Zbývající část směnek firmy Tourinvest bude použita na úhradu části zadluženosti, vyplývající z jistiny dluhu, uvedené v bodě 1.4 článku 1 Dohody, formou zápočtu hodnoty těchto směnek s odpovídající hodnotou této zadluženosti.

V případě, že ve lhůtě, uvedené v článku 2, Ruská strana nepředá České straně práva na pohledávky, vyplývající ze směnek firmy Tourinvest, budou uvedené hodnoty uhrazeny Ruskou stranou v průběhu čtyřech měsíců od podpisu tohoto Dodatku platbami ve volně směnitelných měnách.

Článek 4

Úhrada úroků, uvedených v článku 3 (bod 2b, 2c, bod 4) Dohody a splatných počínaje rokem 1997, bude provedena platbami ve volně směnitelných měnách rovnoměrnými pololetními splátkami 25. března a 25. září každého roku úhrady.

Úhrada úroků, uvedených v Článku 3, bod 3 Dohody a splatných počínaje rokem 1997, bude uskutečněna dodávkami ruského zboží v průběhu roku úhrady. Jestliže dané hodnoty nebudou Ruskou stranou uhrazeny do konce příslušného roku, vynaloží Ruská strana všechno úsilí k jejich úhradě dodávkami zboží do 25. března následujícího roku. V případě, že dodávky nebudou uskutečněny v této lhůtě v plném objemu, bude zbývající část zadluženosti uhrazena platbami ve volně směnitelných měnách do 25. září téhož roku.

Dodávky zboží, uskutečněné Ruskou stranou v těchto obdobích na úhradu zadluženosti, vyplývající z úroků a také v souladu s článkem 1 tohoto Dodatku navíc nad hodnotu splácené zadluženosti, budou převedeny na úhradu zadluženosti, vyplývající z jistiny dluhů proporcionálně z každé hodnoty splátky restrukturalizované zadluženosti v souladu s článkem 5 tohoto Dodatku.

Článek 5

Předmětem restrukturalizace dle tohoto Dodatku je zadluženost Ruské federace, vyplývající z jistiny dluhů dle článku 1, body 1.1, 1.2,1.3 a 1.4 Dohody.

Restrukturalizace bude provedena podle jednotlivých druhů zadluženosti. Při tom částky podléhající restrukturalizaci budou upraveny s ohledem na operace předpokládané článkem 3 a článkem 4 tohoto Dodatku.

Platby k úhradě jistiny dluhu budou prováděny v průběhu let 2002-2020 rovnoměrnými pololetními splátkami 15. března a 15. září každého roku úhrady.

Odepisování různých kategorií zadluženosti při jejich úhradě v souladu s tímto článkem se uskutečňuje v následujícím pořadí: zadluženost dle bodů 1.4, 1.2, 1.1, 1.3 článku 1 Dohody, jestliže ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Ruské federace nebude dohodnuto jiné pořadí.

Článek 6

Vypočítávání a úhrada úroků se budou provádět každoročně podle jednotlivých druhů zadluženosti na základě odpovídajících ustanovení článku 3 Dohody, které takto zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 7

Objemy a nomenklatura dodávek zboží dle tohoto Dodatku budou stanoveny Smluvními stranami do 15. prosince každého roku, předcházejícího roku dodávek.

Článek 8

Zadluženost, vyplývající z úvěru poskytnutého bývalou ČSSR bývalému SSSR na základě Dohody z 5. října 1977 (Punta Gorda, Kuba), uvedená v bodě 1.8 článku 1 Dohody, tvoří v části připadající na Českou republiku 25,98 mil. USD, včetně zadluženosti z úroků dle stavu k 1. lednu 1997, která bude upřesněna bankami Smluvních stran k datu podepsání tohoto Dodatku.

Vypořádání této zadluženosti bude uskutečněno Ruskou stranou v roce 1999 dodávkami zboží v dohodnuté nomenklatuře na bezúročném základu, využívajíce pro toto mechanizmus, dohodnutý Smluvními stranami v rámci článku 4 Dohody. Částka zadluženosti, nevypořádaná k 1. července roku 2000, bude uhrazena podle dohody Smluvních stran.

Článek 9

Zadluženost, vyplývající z nesplacených inkasních příkazů Československé obchodní banky na dodávky zboží podle indikativních seznamů na základě Dohody mezi vládou ČSFR a vládou SSSR o obchodně ekonomických vztazích ze 17. prosince 1990 (bod 1.6 článku l Dohody) v části připadající na Českou republiku, představuje částku 272 219 326,33 USD, která bude zvýšena o 672 677,73 USD po dohodě se Slovenskou stranou a též o částku, která bude odsouhlasena zmocněnými bankami Smluvních stran.

Částka zadluženosti Ruské federace, uvedená v bodě 1.4 článku 1 Dohody, bude zvýšena o hodnotu dodávek zboží České strany do Ruské federace v roce 1997, uskutečněných v rámci vypořádání plateb Československé obchodní banky provedených v roce 1991 na clearingovém účtu č. 1 místo ve volně směnitelných měnách, v celkové hodnotě do 7,14 mil. USD.

Článek 10

Zmocněné banky Smluvních stran vnesou nezbytné změny a doplnění do Mezibankovní Dohody z 22. března 1995 v souladu s ustanoveními tohoto Dodatku s výjimkou operací předpokládaných článkem 2.

Článek 11

Počínaje rokem 1997 pozbývají platnost ustanovení článku 3, uvedené v bodě 1, bodě 2a, bodě 3 odst. 1, bodě 4 odst. 1 Dohody a také článku 8 Dohody.

Článek 12

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

Dáno v Praze 21. dubna 1997 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


Za vládu České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc, v. r.
místopředseda vlády a ministr financí

Za vládu Ruské federace
A. L. Kudrin v. r.
náměstek ministra financí

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice podepsaná v Moskvě dne 17. června 1994 byla vyhlášena pod č. 85/2013 Sb. m. s.


Příloha

k Dodatku č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze 17.6. 1994

Dodávky ruského zboží v roce 1997 na úhradu zadluženosti v kategorii „státní dluh“ x)

Samařský letecký závod
(letadlo TU154M)
a.s. Aerotrade22,0 mil. USD
A.s. Agrochimexport
(minerální hnojiva)
a.s. INEKON20,0 mil. USD

Dodávky ruského zboží v roce 1997 na úhradu zadluženosti v kategorii „nesplacené inkasní příkazy“

A.s. Minerální hnojiva, Perm
(močovina)
A.s. INEKON28,0 mil. USD
A.s. Strojírenský závod
(palivové články)
A.s. Alta12,0 mil. USD
MAK-TRADE
(šrot)
PC GRAF10,0 mil. USD
Saratovský letecký závod
(letadla JAK-42)
A.s. Aerotrade20,0 mil. USD

Poznámky pod čarou

x) Česká strana si vyhrazuje právo uskutečnit na uvedené dodávky konkurzní řízení (tendr) Poznámka: Česká strana žádá o posouzení možností dodávek náhradních dílů, agregátů a služeb ke dříve dodané speciální technice v celkovém objemu 80 mil. USD.

Přesunout nahoru